Prawo – lista artykułów

Kiedy należy przygotować PLAN BIOZ?

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ, czyli Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa obiektu budowlanego w trakcie realizacji

Odpowiedzialnymi za zapewnienia bezpieczeństwa budowli w trakcie jej realizacji są uczestnicy procesu budowlanego inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy.

Jaka dokumentacja jest związana z przejęciem i zabezpieczeniem placu budowy?

Przystępując do prac budowlanych na budowie, podmioty biorące udział w planowanej inwestycji mają obowiązek zgłosić swój akces odpowiednim organom w postępowaniu administracyjnym. Nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych w procesie budowlanym.

Kto odpowiada za zabezpieczenie obiektu pod względem PPOŻ?

Obowiązek zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej środowiska, obiektu budowlanego lub terenu każdorazowo obciąża również podmiot z niego korzystający.

Prawa i obowiązki kierownika budowy wynikające z prawa budowlanego

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, na którym spoczywa większość obowiązków związanych z realizacją procesu inwestycyjnego. Do głównych obowiązków kierownika budowy należy przebywanie na terenie budowy i nadzorowanie prawidłowości wykonywania robót na placu budowy.

Wytyczenie geodezyjne

Według prawa budowlanego obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę oraz przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów

Teren budowy według definicji legalnej zawartej w prawie budowlanym to przestrzeń na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Europejski sposób na ciepło

Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, dzięki którym Europejczycy w ciągu 15 lat mają obniżyć zużycie energii aż o jedną piątą, a specjaliści głowią się nad metodami, które mają do tego doprowadzić. Oszczędzanie energii i niekonwencjonalne sposoby jej pozyskania stają się w Europie faktem.

Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

Właściwy stan techniczny instalacji przewodów kominowych w istotny sposób wpływa na bezpieczne pod względem przeciwpożarowym użytkowanie obiektu budowlanego. W naszym kraju urządzenia ogrzewcze na paliwa stałe i ciekłe oraz urządzenia gazowe są przyczyną prawie 3 tys. pożarów rocznie. Tylko w roku 2001 strażacy z Państwowej Straży Pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Prawo budowlane - W jaki sposób należy przygotować teren budowy?

Zarówno przygotowanie jak i zabezpieczenie terenu budowy to czynności mające na celu usprawnienie robót budowlanych i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa pracowników jak i osób trzecich. Przygotowanie według prawa budowlanego nie jest de facto etapem poprzedzającym roboty budowlane.


Stron: 107 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  103 104 105 106 107  ▸

Czytaj też…

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17671 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 244

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >