Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Rozdział 3

 

Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i internatowo-hotelowymi

 

 

 

Art. 8. 

1. Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą "Wojskowa Agencja Mieszkaniowa", zwaną dalej "Agencją".

 

2. Nadzór nad Agencją sprawuje Minister Obrony Narodowej.

 

3. Agencja jest państwową osobą prawną.

 

4. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

 

 

Art. 9. 

1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Obrony Narodowej.

 

2. Statut Agencji reguluje w szczególności tworzenie oddziałów rejonowych i terenowych oraz ich szczegółową właściwość rzeczową i terytorialną, a także zasady udzielania pełnomocnictw w zakresie realizacji zadań własnych, jak również system kontroli wewnętrznej.

 

 

 

Art. 10. 

Organami Agencji są:

 

1)   Rada Nadzorcza,

 

2)   Prezes,

 

3)   dyrektorzy oddziałów rejonowych,

 

4)   dyrektorzy oddziałów terenowych.

 

 

 

Art. 11. 

1. Organem nadzorczym Agencji jest Rada Nadzorcza, zwana dalej "Radą", w której skład wchodzi przewodniczący i 10 członków, w tym przedstawiciele Ministrów: Finansów, Obrony Narodowej z uwzględnieniem przedstawicieli okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych oraz Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

 

2. Przewodniczącego Rady oraz jej członków powołuje na okres 4 lat i odwołuje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami delegującymi swoich przedstawicieli.

 

3. Rada sprawuje nadzór nad działalnością Agencji, a w szczególności:

 

1)   występuje z wnioskami w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Agencji,

 

2)   ocenia wykorzystanie środków finansowych, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 4,

 

3)   ocenia roczne plany finansowe oraz sprawozdania z rocznej działalności Agencji,

 

 

4)   przedstawia propozycje dotyczące zakresu i lokalizacji budownictwa mieszkaniowego na potrzeby żołnierzy zawodowych, w uzgodnieniu z właściwymi organami wojskowymi.

 

 

 

Art. 12. 

1. Agencją kieruje Prezes, powoływany i odwoływany przez Ministra Obrony Narodowej.

 

2. Do zadań Prezesa Agencji należy w szczególności:

1)   reprezentowanie Agencji na zewnątrz,

 

2)   realizowanie zadań Agencji, o których mowa w art. 16,

 

3)   w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej ustalanie rocznego planu finansowego Agencji i kierunków rozdysponowania środków finansowych, a także występowanie z wnioskami do Ministra Obrony Narodowej w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację zadań określonych w art. 19 ust. 2 pkt 4,

 

4)   przedstawianie Radzie Nadzorczej i Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdania z rocznej działalności Agencji.

 

 

 

Art. 13. 

1. Oddziałami rejonowymi i terenowymi kierują dyrektorzy powoływani i odwoływani przez Prezesa Agencji w uzgodnieniu z właściwymi terytorialnie dowódcami okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych.

 

2. Oddziały rejonowe Agencji wykonują zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, związane w szczególności z obrotem i remontami nieruchomości pozostających w zasobach Agencji oraz inwestycjami polegającymi na budownictwie mieszkaniowym.

 

3. Oddziały terenowe Agencji wykonują zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, związane w szczególności z utrzymaniem nieruchomości pozostających w zasobach Agencji, a także z zakwaterowaniem stałym i tymczasowym żołnierzy zawodowych oraz wypłatą świadczeń pieniężnych wynikających z prawa do osobnej kwatery stałej.

 

4. W ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów rejonowych i terenowych wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w dalszych przepisach ustawy, na zasadach i w trybie wynikającym z przepisów o postępowaniu administracyjnym.

 

5. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym są w stosunku do:

 

1)   dyrektorów oddziałów rejonowych Agencji - Prezes Agencji,

 

2)   dyrektorów oddziałów terenowych Agencji - dyrektorzy oddziałów rejonowych Agencji.

 

 

 

Art. 14. 

1. Skarb Państwa powierza Agencji wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do gruntów, budynków i lokali mieszkalnych stanowiących, w dniu wejścia w życie ustawy, własność Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie organów wojskowych:

 

1)   wykorzystywanych na zakwaterowanie stałe i tymczasowe żołnierzy zawodowych,

 

2)   zajętych pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i społecznej, związane z nieruchomościami, o których mowa w pkt 1,

 

3)   uznanych za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są lub mogą być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

 

2. Agencja gospodaruje nieruchomościami, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, z wyjątkiem przepisów dotyczących wywłaszczania nieruchomości.

 

 

 

Art. 15. 

1. Agencja, obejmując we władanie składniki mienia Skarbu Państwa, o których mowa w art. 14 ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Państwa oraz osób trzecich.

 

2. Mienie nabyte przez Agencję w celu zapewnienia funkcjonowania Biura Prezesa Agencji oraz oddziałów rejonowych i terenowych stanowi jej własność.

 

 

 

Art. 16. 

1. Zadaniami własnymi Agencji są w szczególności:

 

1)   gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa w trybie określonym w art. 17,

 

2)   obrót nieruchomościami, o których mowa w art. 14 ust. 1, w tym sprzedaż zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej i społecznej,

 

3)   dokonywanie remontów i modernizacji budynków mieszkalnych i internatowo-hotelowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej i społecznej.

 

2. Agencja wykonuje powierzone jej przez Ministra Obrony Narodowej zadania zlecone w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowo-hotelowej oraz wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego i modernizacji zasobów mieszkaniowych, a w szczególności dotyczące:

 

1)   tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowo-hotelowych,

 

2)   planowania i realizowania procesu inwestycyjnego budownictwa mieszkaniowego na potrzeby żołnierzy zawodowych,

 

3)   wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową,

 

4)   przydziału osobnych kwater stałych, o których mowa w art. 30, oraz zawierania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

 

5)   innych zadań z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarki mieszkaniowej, określonych w przepisach o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz o własności lokali, a także niniejszej ustawy.

 

 

 

Art. 17. 

Agencja gospodaruje mieniem poprzez:

 

1)   sprzedaż osobnych kwater stałych i lokali mieszkalnych, na zasadach określonych w rozdziale 6,

 

2)   zawieranie umów sprzedaży, dzierżawy, najmu lub użyczenia lokali użytkowych oraz elementów infrastruktury technicznej i społecznej,

 

3)   zlecanie, w trybie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, organom wojskowym i innym osobom prawnym lub fizycznym administrowania całością albo częścią mienia, a także realizacji innych czynności wynikających z zadań Agencji, na podstawie umowy, za wynagrodzeniem, przez czas oznaczony,

 

4)   nieodpłatne przekazywanie organom gminy lub innym osobom prawnym budynków mieszkalnych, w których większość lokali jest zamieszkiwana przez osoby nie będące żołnierzami zawodowymi,

 

5)   bezprzetargową sprzedaż gruntów spółdzielni lub spółce budownictwa mieszkaniowego, których wyłącznymi członkami lub udziałowcami są osoby uprawnione do kwatery lub pracownicy wojska.

 

 

 

Art. 18. 

1. Przejęcie przez Agencję praw i obowiązków wynikających z wykonywania prawa własności w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 14, powinno nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia Agencji.

 

2. Podstawą przekazania nieruchomości oraz innych składników mienia są protokoły zdawczo-odbiorcze, sporządzane przez organ wojskowy i Agencję.

 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać spis przejmowanych nieruchomości wraz z ich częściami składowymi i przynależnościami. Spisu dokonuje się według zasad prowadzenia rachunkowości.

 

4. Agencja jest obowiązana zawiadomić rejonowy organ rządowej administracji ogólnej, w terminie 14 dni, o sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

5. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wydania decyzji o wygaśnięciu zarządu ustanowionego na rzecz organów wojskowych.

 

6. Z dniem uprawomocnienia się decyzji o wygaśnięciu zarządu nieruchomościami Agencja przejmuje zobowiązania związane z przekazanym mieniem wraz ze środkami finansowymi przewidzianymi w planie finansowym do końca roku kalendarzowego na utrzymanie przekazanego mienia, kontynuację inwestycji i remontów, wypłatę świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy, przypadające w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 

 

Art. 19. 

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

 

2. Przychodami Agencji są:

 

1)   wpływy z opłat czynszowych za kwatery i lokale mieszkalne oraz za najem i dzierżawę lokali użytkowych, a także dzierżawę gruntów,

 

2)   należności z tytułu sprzedaży kwater, lokali mieszkalnych i użytkowych,

 

3)   przychody z działalności gospodarczej,

 

4)   dotacje budżetowe, ustalane corocznie przez Ministra Obrony Narodowej, na realizację zadań określonych w art. 16 ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, art. 35 ust. 2, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 3, art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 1 i art. 88 ust. 2,

 

5)   inne przychody.

 

3. Agencja prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

 

4. Nadwyżki środków finansowych w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny i przeznaczone są na realizację zadań Agencji.

 

5. W celu pełnego pokrycia wydatków Agencja może zaciągać kredyty.

 

6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady gospodarki finansowej

Agencji.

 

 

 

Art. 20. 

1. Prezes Agencji określi zasady wynagradzania pracowników Agencji.

 

2. Wynagrodzenie Prezesa Agencji ustala Minister Obrony Narodowej.

 

3. Żołnierzom zawodowym pełniącym czynną służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Agencji przysługuje uposażenie i świadczenia przewidziane w odrębnych przepisach.

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

awaria,

bezpieczeństwo,

biura,

budownictwo,

Budownictwo mieszkaniowe,

budynek,

budynki,

ciąg,

czas dojazdu,

czas pracy,

czas trwania,

czerwiec,

czynsz,

data doręczenia,

decyzja,

decyzje,

do ustalenia,

dojazd,

dom,

domy,

doręczyć,

droga,

dzieci,

dziecko,

dzierżawa,

emerytura,

energia,

ewakuacja,

gmina,

granica,

grunt,

Grunty,

infrastruktura,

instalacja,

internat,

inwalida,

jednorazowy,

kierownik,

kontrola,

koszty,

kredyt,

kredyty,

lasy,

likwidacja,

lipiec,

lokal mieszkalny,

lokalizacja,

luty,

miasta,

miasto,

miejsca,

miejscowość,

mieszkanie,

moc,

modernizacja,

najem,

najemca,

naprawa,

naprawienie szkody,

naturalny,

nieobecny,

nieruchomość,

Nieruchomości,

norma,

obiekt,

obręb,

obszar,

ochrona,

ochrona przyrody,

ochrona środowiska,

odszkodowanie,

orzeczenie,

państwa,

państwo,

plan,

plan zagospodarowania,

plan zagospodarowania przestrzennego,

planowanie,

podatek,

podstawa,

pokój,

pokrycie,

pomieszczenia mieszkalne,

pomieszczenie,

porządek,

potrzeby,

powierzchnia,

powierzchnia użytkowa,

powszechny,

pracownik,

prawo własności,

protokół,

przebudowa,

przekazać,

przepis,

przepisy,

przepisy wykonawcze,

przeznaczenie,

przyjęcie,

przyroda,

rada,

realizacja,

remont,

roboty,

rodzina,

rodzinny,

roszczenie,

rozkład,

rozkład jazdy,

sierpien,

Skarb Państwa,

skład,

składniki,

sprzedaż nieruchomości,

sprzęt,

stal,

stan techniczny,

standard,

stanowisko,

stawka,

strefa,

styczeń,

system,

szkoda,

szkolenia,

teren,

termin płatności,

umowa,

umowa najmu,

uprawnienia,

urząd,

urzędy,

uszkodzenia,

użytkowanie,

warszawa,

wejście,

wina,

wniosek,

woda,

wskaźnik,

wybór,

wynajmować,

wypadek,

wyposażenie,

wysokość,

własność,

własny,

zabezpieczenie,

zagrożenie,

zaopatrzenie,

zarząd,

zawiadomić,

zgłoszenie,

zmiana,

zwrot

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Mieszkanie w Warszawie Liczba postów: 52 Grupa: Nieruchomoś... Mam wrażenie, że bardzo pozytywnie wypada na tym polu oferta biura https://vilea.pl/. Świetni specjaliści w temacie nieruchomości. W ramach usługi przygotowują....
  • Mieszkanie w Warszawie - gdzie ? Liczba postów: 37 Grupa: Nieruchomoś... Ja ostatnio wracając do domu zauważyłam, że powstaje nowe osiedle, zapisałam sobie nazwę, bo akurat znajomi szukają mieszkania do zakupu. Podrzuce Ci link https...
  • Projekt domu Liczba postów: 138 Grupa: Zanim wybud... Szanowni Państwo, Rodzaj tynku zewnętrznego powinien być dopasowany do materiału izolacyjnego oraz otoczenia, w którym znajduje się dom. Rekomenduję zastosować....
  • kupno mieszkania Liczba postów: 574 Grupa: Nieruchomoś... Sprawdzony deweloper to połowa sukcesu. Dlatego trzeba pytać ludzi, którzy kupili mieszkania, co mogą dobrego i złego o danym deweloperze powiedzieć. My tak zro...
  • Przez kogo sprzedawaliście nieruchomość na Mazurac... Liczba postów: 7 Grupa: Pośrednik/Z... Ja nigdy nie miałem tam nieruchomości więc niestety ale w tym zakresie nie jestem w stanie pomóc. Jednak moje mieszkanie tak naprawdę to skupiła firma https://k...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17208 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 285

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >