Gdzie można znaleźć informacje o lokalizacji obiektów? Realizacja projektu GBDOT .

Gdzie można znaleźć informacje o lokalizacji obiektów? Realizacja projektu GBDOT .

Główny Geodeta Kraju poinformował o rozpoczęciu prac nad realizacją projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”.

Projekt GBDOT finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”.

Ważnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umów na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych dla obszaru 6 województw na łączne kwotę ponad 45 mln zł.

Projekt GBDOT to największe realizowane obecnie  w Polsce przedsięwzięcie dotyczące budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów i zjawisk na obszarze całego kraju wraz z systemem zarządzania i udostępniania danych w którym po stronie administracji geodezyjnej zaangażowane będą: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz jednostki organizacyjne wszystkich urzędów marszałkowskich.

Zakłada się, że z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, jako rejestru publicznego, korzystać będą setki tysięcy obywateli i tysiące przedsiębiorców rocznie, nie wliczając w to organów administracji publicznej.

Wszystkie mapy w jednym miejscu

Baza Danych Obiektów Topograficznych to największy i najbogatszy w Polsce, zintegrowany, aktualny i ujednolicony, specjalistyczny rejestr zbiorów danych topograficznych i geograficznych. Rejestr ten będzie administrowany przez krajowy system zarządzania BDOT. Zadaniem systemu (będącego produktem projektu) będzie również zapewnienie sprawnego i bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania - bezpośrednio oraz w formie e-usług - zasobów danych gromadzonych w prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną rejestrach referencyjnych.

Przyjęte rozwiązania technologiczne zakładają przy budowie bazy maksymalne wykorzystanie danych źródłowych pochodzących z:
- bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
- mapy zasadniczej i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- ortofotomapy,
- Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju,
- Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych,
- ewidencji miejscowości, ulic i adresów, prowadzonej przez gminy,
a także danych z innych rejestrów np. REGON, TERYT oraz rejestrów prowadzonych przez resorty środowiska, zdrowia, edukacji, infrastruktury czy też rejestry gminne.

- Dzisiaj dane o obiektach topograficznych znajdują się jeszcze w rozproszonych rejestrach w dużej części tradycyjnych, prowadzonych przez różne jednostki administracji, a dostęp do nich jest utrudniony - mówi Jolanta Orlińska – Prezes GUGiK

 - W wyniku realizacji projektu nastąpi integracja i harmonizacja danych gromadzonychw rejestrach prowadzonych w dużej części przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Powstanie jeden kompletny, jednolity, spójny i aktualny system zarządzania danymi przestrzennymi, gwarantujący wysoką jakość świadczonych przez administrację publiczną usług danych przestrzennych  - dodaje Jacek Jarząbek – Wiceprezes GUGiK.

19 października 2010 r. w ramach realizacji zadania: budowa bazy danych obiektów topograficznych Główny Geodeta Kraju podpisał pierwsze duże umowy na opracowanie i aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru 6 województw: zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, części obszaru województw: mazowieckiego i pomorskiego.

Realizacja tego zadania została powierzona na mocy zawartych umów:
1.Wielkopolskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu GEOMAT Sp. z o.o., siedzibą w Poznaniu;
2. Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu OPGK RZESZÓW S.A.;
3. Zakładowi Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Pryzmat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
4.Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu w Krakowie Sp. z o.o.;
5.Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu;
6.Polskiemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu S. A. z siedzibą w Warszawie;
7.Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie;
8.Firmie Geokart-International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie;
9.Firmie  GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie;
10.Firmie MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie;
11.Firmie POLKART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Prace dla ww.  województw zostaną wykonane do końca 2011 r.

Przetargi na opracowanie i aktualizację BDOT dla pozostałych województw będą realizowane zgodnie z harmonogramem projektu w latach 2011 - 2013.

BDOT - dla administracji, dla biznesu, dla ludzi...

BDOT zasili aktualnymi danymi przestrzennymi portal www.geoportal.gov.pl. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, których działalność opiera się na szybkim i niezawodnym dostępie do danych topograficznych i geograficznych. Udostępnienie danych on-line wyeliminuje sprzedaż bezpośrednią map topograficznych w wersji papierowej.

Projekt przyczyni się również do usprawnienia działania administracji państwowej na wszystkich szczeblach i obniży koszty związane z planowaniem oraz zagospodarowaniem terenu. BDOT stanowić bowiem będzie rejestr referencyjny dla baz danych tematycznych, specjalistycznych i branżowych, niezbędnych dla funkcjonowania wszystkich działów administracji publicznej.

System ułatwi lokalizację zdarzeń istotnych z punktu widzenia działań  ratunkowych i operacyjnych straży pożarnej, policji, służb medycznych, pogotowia ratunkowego, czy wyspecjalizowanych jednostek  TOPR i  WOPR.

W chwili obecnej Baza Danych Obiektów Topograficznych – pomimo, że nie jest jeszcze kompletna jest już udostępniana organom administracji i instytucjom naukowo - badawczym. Wśród instytucji, które  korzystają z BDOT są między innymi: komendy wojewódzkie straży pożarnej, policji, regionalne zarządy gospodarki wodnej, parki krajobrazowe, uniwersytety, uczelnie techniczne, prywatne stowarzyszenia oraz agencje reklamowe.

Baza Danych Obiektów Topograficznych znajdzie zastosowanie w takich obszarach jak:
1.planowanie przestrzenne w wymiarze miejscowym, krajowym oraz transgranicznym;
2.projektowanie, budowa i bieżąca eksploatacja infrastruktury technicznej i przemysłowej;
3.rozwój działalności gospodarczej i usług dla obywateli związanych z lokalizacją przestrzenną obiektów i zjawisk ;
4.wspomaganie działań służb zarządzania kryzysowego oraz służb ratowniczych ;
5.wspomaganie działań służb ochrony przyrody i służb ochrony zabytków kultury narodowej;
6.lokalizacja przestrzenna i informacje o dostępie do obiektów administracji publicznej – ochrona zdrowia, edukacja;
7.przygotowywanie opracowań fizjograficznych w obrębie planowanych przebiegów nowych i modernizowanych tras komunikacyjnych, produkcja kartograficzna;

Szerokie pole eksploatacji BDOT sprawi, że rezultaty projektu będą uniwersalne.

Jego cele i funkcjonalność zakładają użyteczność dla możliwie jak najszerszej grupy użytkowników: od zwykłych obywateli po m.in. instytucje publiczne, jednostki samorządowe wszystkich szczebli, uczelnie, firmy logistyczne, firmy spedycyjne, sektor energetyczny oraz telekomunikacyjny, deweloperów, biura projektowe, architektów, firmy geodezyjno - kartograficzne, kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe, służby mundurowe (policja, straż pożarna, centra ratownictwa medycznego, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego, straż miejska), centra zarządzania kryzysowego.

Dokładne dane szybko i kompleksowo

Dostęp do BDOT będzie zapewniony w czasie rzeczywistym za pośrednictwem witryny internetowej www.geoportal.gov.pl oraz usług sieciowych takich jak m.in. WMS, WFS.

Popularyzacja dostępu do informacji przestrzennych w połączeniu z możliwością raportowania błędnych informacji poprzez stronę WWW będzie zachętą do weryfikowania „własnych” danych, za pośrednictwem uprawnionych weryfikatorów. Usprawni to proces ich aktualizacji przez użytkowników systemu a uproszczenie procedur dostępu do rejestru BDOT pomoże zaoszczędzić środki finansowe oraz czas.

Dzięki informacjom gromadzonym w BDOT i jednoczesnym wykorzystaniu możliwości sieci Internet projekt GBDOT, spójnie wpisuje się w globalny, postępujący proces informatyzacji administracji publicznej oraz popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego.

 

O projakcie

Baza Danych Obiektów Topograficznych  wraz z krajowym systemem zarządzania to system gromadzenia, aktualizacji, zarządzania i udostępniania danych topograficznych  i geograficznych dla terytorium kraju, na który składają się zasób danych przestrzennych i  informatyczny system  do zarządzania i organizacji.

Głównym celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do danych topograficznych i geograficznych o lokalizacji obiektów i zjawisk na różnych poziomach szczegółowości oraz ich użytkowania w Polsce poprzez rozbudowę krajowej infrastruktury informacji przestrzennej oraz udostępnienie usług danych przestrzennych.

Podstawową rolą GBDOT jest zapewnienie sprawnej obsługi i bezpiecznego udostępniania - bezpośredniego oraz w formie e-usług -  zasobów danych topograficznych i geograficznych gromadzonych w prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną rejestrach referencyjnych.

Główne produkty projektu:


Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) – zorganizowana i zapisana jest zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami technicznymi dotyczącymi budowy baz danych przestrzennych, zawierająca dane pomiarowe, niezniekształcone w wyniku zabiegów redakcyjnych związanych z prezentacjami kartograficznymi, obarczona jedynie generalizacją pierwotną danych wynikającą z metod pomiaru i przyjętego modelu pojęciowego danych.

Baza Danych Obiektów Topograficznych obejmuje między innymi informacje o niżej wymienionych obiektach:
- Sieci cieków
- Sieci dróg i kolei
- Sieci uzbrojenia terenu
- Kompleksach pokrycia terenu
- Budowlach i urządzeniach
- Kompleksach użytkowania terenu
- Obiektach innych
-Terenach chronionych
- Podziałach administracyjnych
- Osnowie geodezyjnej
- Punktach adresowych

Zmodernizowana podstawowa osnowa wysokościowa dla obszaru kraju   usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych o określonej wysokości względem przyjętej powierzchni odniesienia.
- System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (SZBDOT) - narzędzie do zapewnienia sprawnej obsługi BDOT w aspekcie gromadzenia danych, aktualizacji oraz ich udostępniania użytkownikom w tym systemom: produkcji map, prezentacji danych przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych.
- Centrum zapasowe Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych – narzędzie ułatwiające dostęp do zbiorów danych oraz zabezpieczające przed utratą danych w wyniku zdarzeń losowych.
- Integracja i standaryzacja istniejących baz danych oraz rozproszonych systemów poprzez doprowadzenie do ich spójności jakościowej i przedmiotowej oraz harmonizację z rejestrami źródłowymi i zapewnienie narzędzi aktualizacji i utrzymania

W wyniku realizacji projektu nastąpi integracja i harmonizacja rejestrów referencyjnych prowadzonych w dużej części przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Powstanie system zarządzania danymi przestrzennymi gwarantujący odpowiednią jakość świadczonych usług oraz odpowiednio wysoką jakość rejestru tzn. jego kompletność, spójność i aktualność. Krajowy System Zarządzania BDOT pozwoli również na sprawną i zgodną z odpowiednimi standardami technicznymi kontrolę przyjmowanych danych przestrzennych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprawną bieżącą aktualizację, zapewnienie bezpieczeństwa i udostępnianie danych, standardowe wizualizacje kartograficzne oraz podstawowe analizy przestrzenne m.in. w oparciu o narzędzia opracowane w ramach projektu Geoportal2.

Ramy prawne projektu GBDOT
- dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (dyrektywa INSPIRE)
- ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r.
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” . Całkowita wartość projektu wynosi 170 000 000 PLN.

O Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Geodezji Kartografii jest jednym z centralnych urzędów administracji rządowej. Powstał w 1945 roku na mocy dekretu  o pomiarach kraju i organizacji miernictwa jako Główny Urząd Pomiarów Kraju. Pierwszym podstawowym zadaniem Głównego Urzędu Pomiarów Kraju było gromadzenie i zabezpieczenie wszelkich pozostałych z zawieruchy wojennej materiałów geodezyjnych niezbędnych do podjęcia odbudowy kraju. Przez następne 65 lat urząd, wraz z przemianami polityczno-gospodarczymi, wielokrotnie zmieniał swoją nazwę i zakres kompetencji. W roku 1987 GUGiK został usunięty z szeregu urzędów centralnych a jego obowiązki przejął Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami podległy Ministerstwu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaistniał ponownie jako odrębny, centralny urząd administracji  w roku 1997.

Dzisiaj podstawowym zadaniem GUGiK-u jest obsługa Głównego Geodety Kraju, do którego zadań należą między innymi: nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, prowadzenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koordynacja działań w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, prowadzenie państwowego rejestru osnów, granic, nazw geograficznych, baz danych obiektów topograficznych, krajowego punktu dostępowego do infrastruktury informacji przestrzennej – geoportal.gov.pl, a także współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi oraz organami i urzędami innych krajów.

Główny Geodeta Kraju nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnionych, współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów oraz prowadzi system szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii współpracując w tym zakresie z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi.

Do zadań GUGiK-u należy także realizacja społecznie i gospodarczo ważnych projektów, wśród których najistotniejsze to:

- budowę zintegrowanego systemu katastralnego – PHARE 2000, 2001, 2003 (lata 2003   2006)
- system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS „Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS” (rok 2008)
- GEOPORTAL i GEOPORTAL2 - portal udostępniający repozytorium cyfrowej georeferencyjnej informacji przestrzennej (rok 2008)

GUGiK jest również inicjatorem i beneficjentem projektu GBDOT, który jest kontynuacją i uzupełnieniem prac zrealizowanych przez GUGiK w ostatnich latach w zakresie budowy spójnego pojęciowo w skali kraju zasobu danych topograficznych i geograficznych.

 

Źródło: RPR Group / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Ostatnio na forum

  • Pokój dla dziecka Liczba postów: 199 Grupa: Nowości ara... Mogę Wam polecić sprawdzić stronę https://helpmedi.com.pl/produkt/aspirato r-ustny-kataru-dinorino/ , na której znajdziecie ofertę firmy HelpMedi, która dostarcz...
  • Jak dbać o klimat i środowisko? Sprawdź! Liczba postów: 4 Grupa: Budowa i re... Na stronie https://www.eko-projekt.com/ znajdziecie ofertę firmy Eko-Projekt, która świadczy kompleksową pomoc z zakresu doradztwa i konsultingu środowiskowego....
  • Samemu czy z firmą Liczba postów: 6 Grupa: Aktualności Każdego w końcu czeka przeprowadzka i do tego polecam fantastyczną firmę przeprowadzkową https://www.przeprowadzkiwroclaw.pl Bardzo dobrze się z nimi współpraco...
  • Piece wolnostojace, kozy Liczba postów: 65 Grupa: Kominki od... duzy wybor tych piecow typu Koza ma firma Kratki. kupilismy taki dla babci bo poprzedni piec byl bardzo obciazajacy
  • Płoty ogrodowe Liczba postów: 1047 Grupa: Ogrodzenia... A jeśli chcesz kupić wszystko w jednym miejscu, to doskonałym miejscem będzie https://posesjaplus.pl Tutaj poza ogrodzeniem panelowym czy siatkowym kupisz też o...
  • Podłogi Liczba postów: 234 Grupa: Robimy stro... Estetyka i autentyczność: https://panele-podlogowe.eu Niektóre panele podłogowe imitują naturalne materiały, takie jak drewno czy kamień, zachowując autentyczny...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19247 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 144

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >