Rozporządzenie z dnia 17 września 2001 roku.

Rozporządzenie z dnia 17 września 2001 roku.

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Wzór Księgi Wieczystej oraz Zaświadczenia o zmianie właściciela nieruchomości.

 

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i 3 i art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499, z 1997 r. Nr 117, poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 74, poz. 855 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459 i Nr 63, poz. 635) zarządza się, co następuje:

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1.

1. Rozporządzenie określa:

 

1) szczegółowy sposób prowadzenia ksiąg wieczystych,

 

2) wzór księgi wieczystej,

 

3) sposób wykorzystywania programu informatycznego dla celów prowadzenia ksiąg wieczystych, na zasadach, o których mowa w art. 25 ustawy,

 

4) czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi,

 

5) wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy,

 

6) szczegółową treść i sposób dokonywania wpisów w księgach wieczystych,

 

7) szczegółowy sposób prowadzenia ksiąg wieczystych założonych po dniu wejścia w życie dekretu z dnia 11 października 1946 r. - Prawo o księgach wieczystych,

 

8) szczegółowy sposób prowadzenia zbiorów dokumentów i postępowania w tych sprawach.

 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

 

 

§ 2.

Prowadzenie ksiąg wieczystych polega na zakładaniu ksiąg wieczystych, nadawaniu księdze wieczystej kolejnego numeru według repertorium ksiąg wieczystych (repertorium Kw), rejestrowaniu wniosków o wpis, dokonywaniu w księdze wieczystej wzmianek, kolejnych wpisów, dokonywaniu obwieszczeń publicznych, sporządzaniu i przesyłaniu zawiadomień o dokonanych wpisach, prowadzeniu akt księgi wieczystej, wydawaniu odpisów, udostępnianiu ksiąg wieczystych i akt do wglądu, zamykaniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych.

 

 

§ 3.

1. Księgi wieczyste prowadzi się według ustalonego wzoru, na formularzach obejmujących poszczególne działy księgi wieczystej. KaŜdy dział księgi wieczystej składa się z łamów.

 

2. Wzór księgi wieczystej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

3. Księgi wieczyste mogą być równieŜ prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego programu

komputerowego. Księgę wieczystą stanowią wydruki komputerowe zawierające treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom.

 

4. Przy przejściu z prowadzenia księgi wieczystej w sposób, o którym mowa w ust. 1, do prowadzenia w sposób, o którym mowa w ust. 3, wydruki komputerowe stanowią ciąg dalszy księgi wieczystej.

 

5. W razie przekazania księgi wieczystej prowadzonej w sposób, o którym mowa w ust. 3, do dalszego

prowadzenia przez inny sąd, w którym prowadzi się księgi wieczyste w sposób, o którym mowa w ust. 1, dopuszczalne jest dalsze prowadzenie księgi wieczystej w ten sposób.

 

 

§ 4.

1. Wzmianek i wpisów w poszczególnych działach księgi wieczystej dokonuje się czytelnym pismem

ręcznym przy uŜyciu atramentu lub innego trwałego środka, z zastrzeŜeniem ust. 4.

 

2. Przy dokonywaniu wpisów moŜna posługiwać się stemplami zawierającymi wzory stałych elementów treści podlegających uzupełnieniu za pomocą pisma ręcznego.

 

3. Dopuszczalne jest posługiwanie się skrótami powszechnie stosowanymi.

 

4. Wpisów na wydrukach komputerowych dokonuje się pismem maszynowym. Wzmianek na tych wydrukach dokonuje się pismem maszynowym lub ręcznym.

 

 

§ 5.

1. Akta księgi wieczystej zakłada się z chwilą wpływu wniosku o załoŜenie księgi wieczystej.

 

2. Do akt księgi wieczystej dołącza się w niezbędnym zakresie dokumenty naleŜące do zaginionej lub

zniszczonej księgi wieczystej lub części takiej księgi, które zostały odnalezione, oraz zbiór dokumentów, jeŜeli był prowadzony dla tej nieruchomości.

 

3. Na okładce akt księgi wieczystej zamieszcza się notatkę o czynnościach, o których mowa w ust. 2.

 

4. Jeżeli przedmiotem wniosku są wpisy w dwu lub więcej księgach wieczystych, wniosek wraz z dokumentami załącza się do akt jednej z tych ksiąg.

 

5. Wniosek o odłączenie części nieruchomości załącza się wraz z dokumentami do akt księgi wieczystej, do której przenosi się odłączoną część nieruchomości.

 

 

§ 6.

1. Akta księgi wieczystej prowadzi się w twardych teczkach, na których zamieszcza się dane wymienione w § 8. Do akt załącza się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące danej księgi wieczystej, nadając każdej karcie kolejny numer według zasad biurowości sądowej. Teczki powinny być zaopatrzone w przyczepki z mocnego papieru wystające na dole z uwidocznionym na nich oznaczeniem akt.

 

2. Księgę wieczystą przechowuje się w teczce akt tej księgi. Stronice księgi wieczystej powinny być ponumerowane, a karty tej księgi oprawione.

 

 

3. Księgi wieczyste ustawia się lub układa w kolejności numerów repertorium.

 

 

§ 7.

1. Księgi wieczyste prowadzi się odrębnie dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych

oraz dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

2. Dla gruntu oddanego w Użytkowanie wieczyste oraz dla znajdującego się na tym gruncie budynku lub innego urządzenia, które stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności, prowadzi się wspólną księgę wieczystą.

 

3. Do prowadzenia ksiąg wieczystych dla lokali stanowiących odrębną własność stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ksiąg wieczystych dla nieruchomości gruntowych, chyba Ŝe przepisy niniejszego rozporządzenia stanowią inaczej.

 

4. Do prowadzenia ksiąg wieczystych dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

spółdzielczego prawa do lokalu uŜytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ksiąg wieczystych dla lokali stanowiących odrębną własność, chyba Ŝe przepisy niniejszego rozporządzenia stanowią inaczej.

 

 

§ 8.

Na pierwszej stronie księgi wieczystej zamieszcza się:

 

1) nazwę sądu, nazwę gminy (miasta), numer repertorium księgi wieczystej i numer tomu księgi wieczystej, jeżeli składa się ona z więcej niŜ jednego tomu,

 

2) do numeru repertorium księgi wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do

lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu uŜytkowego oraz dla prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dodaje się napis "ogr",

 

3) napis " grunt oddany w uŜytkowanie wieczyste", jeŜeli prowadzi się księgę wieczystą dla takiego gruntu,

 

4) napis "lokal nr ... wyodrębniony z nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej nr...", jeŜeli księga wieczysta obejmuje lokal stanowiący odrębną własność,

 

5) napis "księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości wspólnej", jeŜeli księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości, z której wyodrębniane są lokale stanowiące odrębną własność,

 

6) napis "lokal nr ..., do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (nazwa spółdzielni)",

 

7) napis "lokal nr..., do którego przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu uŜytkowego w spółdzielni mieszkaniowej (nazwa spółdzielni)",

 

8) napis "prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (nazwa spółdzielni)".

 

 

§ 9.

1. We wszystkich działach księgi wieczystej w łamie 1 "Wzmianka o wniosku" zamieszcza się

wzmianki o wniosku.

 

2. Wzmianka o wniosku składa się z kolejnego numeru dziennika ksiąg wieczystych (dziennika Kw), którym

oznaczony został wniosek, z dodaniem dwóch końcowych cyfr danego roku.

 

3. Jeżeli wniosek dotyczy wpisów w dwóch lub więcej działach tej samej lub róŜnych ksiąg, wzmianki o tym wniosku zamieszcza się w kaŜdym z tych działów.

 

4. Wzmiankę wykreśla się przez podkreślenie jej czerwoną linią.

 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wzmianki o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji.

 

 

§ 10.

1. Wpis powinien zawierać następujące elementy:

 

1) numer i datę wniosku oraz godzinę i minutę jego wpływu,

 

2) treść,

 

3) dane o podstawie wpisu - rodzaj, data i numer lub sygnatura dokumentu, przedmiot sprawy oraz nazwa i siedziba organu, który wydał ten dokument, lub imię (imiona) i nazwisko notariusza oraz siedziba kancelarii notarialnej; jeżeli podstawą wpisu jest przepis prawa - rodzaj i tytuł aktu prawnego, wskazanie miejsca ogłoszenia, numer jednostki redakcyjnej tego aktu, wskazanie daty jego uchwalenia lub wydania oraz w przypadku, gdy akt prawny nie jest ustawą, wskazanie organu, który ten akt wydał,

 

4) numer karty akt, pod którym został w aktach umieszczony dokument, a w wypadku gdy dokument znajduje się w aktach innej księgi wieczystej - numer tej księgi i kartę akt,

 

5) datę dokonania wpisu,

 

6) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe sędziego lub referendarza sądowego oraz jego czytelny podpis.

 

2. Przy pierwszym dokonanym wpisie zamieszcza się na początku tekst: "ZałoŜono księgę wieczystą".

 

3. W celu bliższego określenia treści prawa lub roszczenia mogą być powołane we wpisie tego prawa

lub roszczenia dokładnie oznaczone części dokumentów będące podstawą wpisu; powołane części dokumentów uważa się za objęte treścią wpisu.

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 19247 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 167

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >