Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 roku

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 roku

Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. Czytaj dalej

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. 

Ustanawia się warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.

 

 

 

§ 2. 

Warunki techniczne, o których mowa w § 1, stosuje się przy projektowaniu i budowie obiektów budowlanych łączności przeznaczonych do pracy w krajowej sieci telekomunikacyjnej lub we współpracy z tą siecią.

 

 

 

§ 3. 

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 

1)   obiekty budowlane łączności - obiekty budowlane mieszczące zespoły urządzeń telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, pocztowych lub technologicznych łączności,

 

2)   czas rezerwy bateryjnej - czas, w ciągu którego baterie akumulatorów mogą zasilać urządzenia przy maksymalnym poborze prądu i zapewnieniu dolnej dopuszczalnej wartości napięcia rozładowania baterii,

 

3)   zasilanie dwustronne z sieci energetycznej - zasilanie realizowane z dwóch niezależnych GPZ (głównych punktów zasilających),

 

4)   zasilanie rezerwowane z sieci energetycznej - zasilanie z dwóch stacji transformatorowych lub jednej stacji transformatorowej i jednej linii niskiego napięcia zasilanej z innej stacji transformatorowej lub dwóch linii niskiego napięcia zasilanych z różnych stacji transformatorowych,

 

5)   zasilanie jednostronne - zasilanie z jednej stacji transformatorowej lub jednej linii niskiego napięcia,

 

6)   zasilanie podstawowe - zasilanie z sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowej,

 

7)   zasilanie rezerwowe - zasilanie z baterii akumulatorów i/lub zespołu spalinowo-elektrycznego,

 

8)   zespół spalinowo-elektryczny przewoźny - zespół przystosowany do przemieszczenia,

 

9)   zespół spalinowo-elektryczny stacjonarny - zespół zainstalowany na stałe.

 

 

 

§ 4. 

Obiekty budowlane łączności, w zależności od ich rodzaju i wymagań niezawodności pracy, powinny być zasilane w sposób określony w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

 

 

 

§ 5. 

W wypadku wspólnej lokalizacji obiektów o różnych grupach niezawodności zasilania należy przyjąć dla wszystkich tych obiektów najwyższą grupę niezawodności zasilania.

 

 

 

§ 6. 

Czas rezerwy bateryjnej podany w kolumnie 6 tabeli załącznika jest czasem minimalnym i odnosi się do rozładowania baterii w połączeniu równoległym.

 

 

 

§ 7. 

Wszystkie obiekty grup A, B, C i D tabeli załącznika powinny być wyposażone w przyłącza do zespołów spalinowo-elektrycznych przewoźnych.

 

 

 

§ 8. 

Moc zespołu spalinowo-elektrycznego powinna być wystarczająca do zasilania wszystkich urządzeń wymagających rezerwowania, przy uwzględnieniu charakteru obciążenia ze strony tych urządzeń.

 

 

 

§ 9. 

Zapas paliwa dla zespołów spalinowo-elektrycznych stacjonarnych powinien zapewniać co najmniej 72 godziny pracy zespołu w warunkach znamionowych.

 

 

 

§ 10. 

Pojemność baterii akumulatorów powinna być dobrana z uwzględnieniem wszystkich urządzeń obiektu wymagającego rezerwowania.

 

 

 

§ 11. 

W obiektach budowlanych łączności nie posiadających obsługi, a wyposażonych w stacjonarne zespoły spalinowo-elektryczne, należy projektować automatyczne lub zdalne uruchamianie tych zespołów.

 

 

 

§ 12. 

Liczbę urządzeń zasilających należy projektować według zasady n + 1, gdzie n oznacza liczbę urządzeń niezbędnych dla prawidłowego zasilania, łącznie z potrzebami własnymi.

 

 

 

§ 13. 

Stosowanie określonych warunków klimatycznych powinno być uzależnione od wymagań producenta dla danego rodzaju urządzeń.

 

 

 

§ 14. 

Urządzenia klimatyzacyjne, których praca jest nieodzowna dla właściwego działania obsługiwanych urządzeń technologicznych, powinny być projektowane z jednym klimatyzatorem rezerwowym, a co najmniej z jednym pełnym obiegiem chłodniczym.

 

 

 

§ 15. 

Obiekty, w których są zainstalowane urządzenia według § 14, powinny być wyposażone w zespoły spalinowo-elektryczne stacjonarne.

 

 

 

§ 16. 

Skomputeryzowane obiekty budowlane łączności powinny być wyposażone w niezawodne źródła zasilania prądem przemiennym o niezmiennej częstotliwości i napięciu.

 

 

 

§ 17.

Dla obiektów nie wymienionych w tabeli załącznika sposób zasilania określa się według indywidualnych potrzeb.

 

 

 

§ 18.

 W obiektach, na które nałożone są zadania wynikające z Programu mobilizacji gospodarki, stosuje się zasilanie o najwyższej grupie niezawodności (grupa A).

 

 

 

§ 19. 

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obiektów budowlanych łączności, w stosunku do których, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 

 

§ 20. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17207 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 163

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >