Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1996 roku

Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1996 roku

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. Czytaj dalej

 

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680) zarządza się, co następuje:

 

 

 

Dział I

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

Rozdział 1

 

Przepisy wstępne

 

 

 

 

§ 1. 

1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej, zwane dalej "budowlami hydrotechnicznymi", i ich usytuowanie, przy zachowaniu przepisów Prawa budowlanego, odrębnych ustaw i przepisów szczególnych, a także ustaleń Polskich Norm.

 

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy budowie, odbudowie i rozbudowie obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

 

3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do obiektów budowlanych podstawowych melioracji wodnych w rozumieniu przepisów prawa wodnego.

 

 

 

§ 2. 

Budowle hydrotechniczne na obszarach szkód górniczych, parków narodowych, krajobrazowych i uzdrowisk oraz w pasie nadbrzeżnym podlegają również przepisom odnoszącym się do tych obszarów.

 

 

 

§ 3. 

Przepisy rozporządzenia nie dotyczą budowli morskich i melioracji szczegółowych.

 

 

 

§ 4. 

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 

1)   budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, a w szczególności: zapory ziemne i betonowe, jazy, upusty, przelewy i spusty, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, przepusty, śluzy wałowe i mnichy, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych, wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, stopnie wodne i progi, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, grodze, nadpoziomowe stawy gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb, w tym łososiowatych,

 

2)   budowli piętrzącej - rozumie się przez to każdą budowlę umożliwiającą stałe lub okresowe utrzymanie wzniesionego ponad przyległy teren lub akwen zwierciadła wody bądź substancji płynnej lub półpłynnej,

 

3)   wysokości piętrzenia budowli hydrotechnicznej - rozumie się przez to różnicę rzędnej maksymalnego poziomu piętrzenia i rzędnej zwierciadła wody dolnej, odpowiadającej przepływowi średniemu niskiemu; w przypadku prognozowanej erozji dna rzeki lub kanału należy uwzględnić również tę erozję; gdy budowla nie styka się z dolną wodą, przyjmuje się odpowiednio najniższą rzędną bezpośrednio przyległego terenu naturalnego lub uformowanego sztucznie,

 

4)   normalnym poziomie piętrzenia (NPP) - rozumie się przez to najwyższy eksploatacyjny poziom zwierciadła wody w okresach poza wezbraniami:

 

a)  dla budowli hydrotechnicznych piętrzących wody okresowo (np. wały przeciwpowodziowe) za normalny poziom piętrzenia przyjmuje się poziom wody przy przepływie miarodajnym,

 

b)  dla budowli hydrotechnicznych znajdujących się w zasięgu cofki budowli piętrzącej za normalny poziom piętrzenia przyjmuje się położenie zwierciadła wody wynikające z krzywej cofkowej ustalonej dla NPP i średniorocznego przepływu wody,

 

5)   maksymalnym poziomie piętrzenia (Max PP) - rozumie się przez to najwyższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w okresie użytkowania,

 

6)   minimalnym poziomie piętrzenia (Min PP) - rozumie się przez to najniższe położenie zwierciadła spiętrzonej wody w okresie użytkowania; przy ustalaniu tego poziomu nie uwzględnia się okresowo niższych piętrzeń, spowodowanych np. względami bezpieczeństwa, potrzebą przeprowadzenia przeglądów i remontów lub trudnościami zaopatrzenia odbiorców w wodę,

 

7)   podstawowym układzie obciążeń budowli piętrzącej - rozumie się przez to obciążenia występujące przy pełnej sprawności jej urządzeń i maksymalnym poziomie piętrzenia dla zbiorników retencyjnych lub poziomie piętrzenia przy miarodajnym przepływie wezbraniowym Qm, określonym w § 56, a jeżeli poziom ten jest niższy od NPP - przy normalnym poziomie piętrzenia,

 

8)   przepływie średnim niskim - rozumie się przez to wartość średnią arytmetyczną obliczoną z minimalnych rocznych przepływów,

 

9)   miarodajnym maksymalnym wezbraniu - rozumie się przez to największy przepływ, jaki może się zdarzyć w określonych warunkach fizyczno-geograficznych,

 

10)  maksymalnym przepływie budowlanym - rozumie się przez to największy przepływ, który nie powoduje przelania się przez koronę budowli tymczasowych lub przerwania tych budowli,

 

11)  obciążeniach wyjątkowych - rozumie się przez to obciążenia występujące, gdy poziom piętrzenia przekracza poziom piętrzenia określony w pkt 5 lub gdy z powodu niesprawności urządzeń upustowych lub zdarzeń losowych występują mniej korzystne warunki pracy budowli niż dla podstawowego układu obciążeń,

 

12)  obciążeniu charakterystycznym - rozumie się przez to obciążenia w postaci sił zewnętrznych lub oddziaływań wywołanych wpływem temperatury, skurczu, osiadania,

 

13)  konstrukcji z betonu słabo zbrojonego - rozumie się przez to konstrukcję, w której procent zbrojenia jest mniejszy od minimalnego procentu zbrojenia konstrukcji żelbetowych,

 

14)  gruntach antropogenicznych - rozumie się przez to grunty sztuczne powstałe w wyniku działalności człowieka,

 

15)  substancjach płynnych lub półpłynnych - rozumie się przez to substancje ciekłe lub półciekłe, zmieszane z wodą, powstałe przy eksploatacji kopalń, elektrowni i innych zakładów przemysłowych.

...

 

 

Pełny tekst ustawy w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 


 

 

 

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • kupno mieszkania Liczba postów: 762 Grupa: Nieruchomoś... macie sprawdzone biuro nieruchomości ???? https://www.bojadla.edu.pl/nieruchom osci-na-sprzedaz
  • Pytanie o program do kosztorysowania Liczba postów: 70 Grupa: Zanim wybud... Ja wolę sam nie bawić się w kosztorysowania tylko zlecam to profesjonalnej firmie. Od lat współpracuję z firmą BAKS https://bakskatowice.pl/oferta/kosztorys owa...
  • Pułapki deweloperskie? Liczba postów: 219 Grupa: Nieruchomoś... bardzo fajny temat, szukam dewelopera więc takie pułapki to dobre do poczytania ______________ https://www. art-macha.pl/dzialalnosc-deweloperska-od -strony-ksi...
  • Gdzie szukać nieruchomości? Liczba postów: 247 Grupa: Rynek pierw... Zobacz tutaj gdzie polecają wystawić domy na sprzedaż i tej podstawie szukaj, będzie najszybciej :)
  • Mieszkania w Gdańsku? Liczba postów: 13 Grupa: Nieruchomoś... Przed finalnym podpisaniem umowy, warto ja dokładnie prześwietlić na wszystkie możliwe sposoby, a wiem że bardzo rzetelni w tym są na pewno oni https://www.nore...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17314 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 217

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >