Rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1996 roku.

Rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 1996 roku.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

 

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 i z 1996 r. Nr 100, poz. 465) zarządza się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1. 

Rozporządzenie ustala ogólne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, zwane dalej "obiektami budowlanymi" albo "budowlami", służące obronności państwa, urządzenia związane z tymi obiektami przeznaczone do wykorzystania techniki i sprzętu bojowego, uzbrojenia i łączności, a także innych technicznych systemów służących procesom szkoleniowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz usytuowanie tych obiektów.

 

 

 

§ 2. 

Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie nowych obiektów budowlanych oraz przy przebudowie, rozbudowie i modernizacji już istniejących.

 

 

 

§ 3. 

Warunki, o których mowa w § 1, ustala się dla następujących obiektów budowlanych terenowej bazy szkoleniowej:

  1)   garnizonowych obiektów szkoleniowych,

  2)   poligonowych obiektów szkoleniowych.

 

 

 

§ 4. 

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 

1)   pole robocze - wydzieloną część poligonu (placu ćwiczeń) przeznaczoną do szkolenia wojsk, w szczególności strzelnice, czołgowiska, rejony upadku pocisków, pas ćwiczeń taktycznych,

 

2)   plac ćwiczeń (poligon) - teren określony granicami, odpowiednio przygotowany i wyposażony w urządzenia do szkolenia wojsk, przeprowadzania badań uzbrojenia, sprzętu technicznego, amunicji, materiałów wybuchowych i specjalnych środków bojowych,

 

3)   strefa strzelań - teren pola roboczego obiektu szkoleniowego, wraz ze strefami bezpieczeństwa znajdującymi się w granicach administracyjnych placu ćwiczeń,

 

4)   oś strefy strzelań - linię geometryczną dzielącą pole robocze obiektu szkoleniowego, symetrycznie i w swoim przedłużeniu stanowiącą podstawę do wytyczenia stref bezpieczeństwa i zakazu,

 

5)   strefa bezpieczeństwa - rejon, który ma zapewnić bezpieczeństwo uczestników procesu szkolenia oraz osób postronnych na wyznaczonym terenie, znajdującym się w granicach placu ćwiczeń,

 

6)   strefa zakazu - rejon, w którym zakazana jest budowa obiektów przeznaczonych dla stałego lub okresowego zakwaterowania i pobytu ludzi oraz do przechowywania materiałów wybuchowych, toksycznych, promieniotwórczych i łatwo palnych,

 

7)   linia (rubież) wyjściowa - prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, położoną przed linią otwarcia ognia,

 

8)   linia (rubież) otwarcia ognia - prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, wytyczającą stanowiska ogniowe lub przednią granicę zezwalającą na użycie uzbrojenia lub innych technicznych środków rażenia, położoną pomiędzy linią (rubieżą) wyjściową a linią (rubieżą) przerwania ognia,

 

9)   linia (rubież) przerwania ognia - prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, oznaczającą bezwzględny zakaz używania uzbrojenia, położoną pomiędzy linią (rubieżą) otwarcia ognia a rejonem rozmieszczenia celów,

 

10)  rejon rozmieszczenia celów - obszar usytuowania urządzeń technicznych do imitowania sytuacji taktycznej oraz zbierania danych i oceny trafień według wymagań stosowanych "Programów strzelań rodzajów wojsk",

 

11)  stanowisko dowodzenia - wydzielony rejon, wraz ze środkami łączności, obserwacji i innymi urządzeniami technicznymi, zapewniającymi skuteczne nadzorowanie i kierowanie użyciem uzbrojenia w ramach przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na poszczególnych terenowych obiektach szkoleniowych i usytuowany na linii wyjściowej lub w jej pobliżu, lecz nie przed tą rubieżą,

 

12)  płaszczyzna strefy strzelań - teren ukształtowany według projektu tej strefy,

 

13)  kulochwyt - wał ochronny, wykonany w postaci wysokiego nasypu ziemi, znajdujący się za ostatnią linią celów na strzelnicy, służący do chwytania (zatrzymywania) pocisków wystrzelonych w kierunku tarcz.

 

 

 

§ 5. 

Wybierając teren pod lokalizację obiektu budowlanego terenowej bazy szkoleniowej należy brać pod uwagę:

 

1)   kierunek osi strefy strzelań zapewniający wymagania "Programu strzelań rodzajów wojsk" oraz usytuowanie strefy bezpieczeństwa i strefy zakazu,

 

2)   usytuowanie osi stref strzelań, które na obiektach wielostrefowych powinny przebiegać równolegle do siebie, z zachowaniem tego samego kierunku strzelań i linii (rubieży) otwarcia ognia usytuowanej wzdłuż jednej (wspólnej) prostej,

 

3)   konieczność ograniczenia uciążliwości dla otoczenia zewnętrznego, właściwego zabezpieczenia ochrony środowiska naturalnego i zagrożenia pożarowego; do uciążliwości dla otoczenia zewnętrznego zalicza się w szczególności:

 

a)  szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

 

b)  hałas i drgania,

 

c)  zanieczyszczenie powietrza,

 

d)  zanieczyszczenie gruntu i wód,

 

4)   możliwość dalszej rozbudowy oraz modernizacji obiektu,

 

5)   dogodny dojazd do niego dla pojazdów mechanicznych,

 

6)   dopuszczalne ilości materiału wybuchowego wysadzanego jednorazowego w gruncie i na jego powierzchni,

 

7)   możliwość ekonomicznego doprowadzenia energii elektrycznej,

 

8)   możliwość zapewnienia łączności.

 

 

 

§ 6. 

W skład każdego obiektu budowlanego terenowej bazy szkoleniowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, powinny wchodzić:

 

1)   strefa strzelań,

 

2)   zabezpieczenie główne,

 

3)   zabezpieczenie boczne,

 

4)   zabezpieczenie dolne,

 

5)   zabezpieczenie obsługi celów i urządzeń technicznych,

 

6)   elementy infrastruktury technicznej:

 

a)  tarczownie,

 

b)  punkt zaopatrzenia w wodę,

 

c)  ustęp,

 

d)  punkt sanitarny,

 

e)  punkt amunicyjny,

 

f)  punkty nauczania,

 

g)  linie instalacji elektrycznej zasilającej, sterującej, oświetleniowej, ostrzegawczej, odgromowej, łączności oraz, w razie konieczności,

sygnalizacyjnej.

...

 

 

 

Pełny tekst ustawy w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Mieszkanie w Warszawie Liczba postów: 31 Grupa: Nieruchomoś... A zapoznałeś się już z ofertą od https://www.central-house.pl/pl? Ich mieszkanie to dla mnie marzenie... Mieszkańcy mają na wyłączność paczkomaty, wypożyczalnię...
  • badania geotechniczne Liczba postów: 10 Grupa: Zanim wybud... Badania podłoża gruntowego dla budynków mieszkalnych i przemysłowych przeprowadzi firma https://www.geogt.pl/ z Warszawy. Firma posiada wszystkie kwalifikacje...
  • Firma sprzątająca Liczba postów: 20 Grupa: Wspólnoty m... Użytkownik marta89 napisał: Jakie profesjonalne firmy sprzątające polecacie? Mr Office
  • Wytyczenie geodezyjne Liczba postów: 43 Grupa: Prawo Osobiście mogę polecić Ci usługi firmy geodezyjnej https://geodeta-wejherowo.pl/oferta/. Wykonali dla mnie mapy do celów projektowych oraz pomiary sieci uzbroje...
  • rozbiórka domu Liczba postów: 8 Grupa: Zanim wybud... Ja do rozbiórki starego budynku zamówiłem firmę http://emetal.pl/oferta i szybko poradzili sobie z rozebraniem budynku. Warto zaznaczyć, że firma oferuję równi...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 16250 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 179

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >