Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2005 roku

Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2005 roku

Rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Czytaj dalej

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 197 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) zarządza się, co następuje:

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

 

§ 1.

Rozporządzenie określa:

 

1) organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej;

 

2) sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości;

 

3) regulamin działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej;

 

4) sposób ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania.

 

 

§ 2. 

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

 

2) ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

 

ROZDZIAŁ 2

Organizacja Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

 

 

§ 3. 

1. W skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, zwanej dalej „Komisją”, wchodzą:

 

1) przewodniczący;

 

2) trzech wiceprzewodniczących, odpowiednio dla:

 

a) rzeczoznawców majątkowych,

 

b) pośredników w obrocie nieruchomościami,

 

c) zarządców nieruchomości;

 

3) pozostali członkowie.

 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 tworzą Prezydium Komisji.

 

3. W ramach Komisji działają trzy sekcje, odpowiednio dla:

 

1) rzeczoznawców majątkowych;

 

2) pośredników w obrocie nieruchomościami;

 

3) zarządców nieruchomości.

 

 

§ 4. 

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje minister.

 

...

 

 

Pełny tekst rozporządzenia w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 


Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 19066 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 368

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >