Prawo – lista artykułów

Podstawowe warunki i zasady organizacji ewakuacji ludzi z obiektów budowlanych

Ewakuacja ludzi to przemieszczanie się osób znajdujących się w niebezpieczeństwie do miejsc bezpiecznych na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji to miedzy innymi: szybkie alarmowanie, zabezpieczenie ludzi przed oddziaływanie gazów pożarowych, oddzielenie strefy zagrożonej od pozostałych części budynku, zapobieganie szybkiemu rozwojowi pożaru oraz przygotowanie organizacyjne sprawnej ewakuacji.

Kiedy należy przygotować PLAN BIOZ?

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ, czyli Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa obiektu budowlanego w trakcie realizacji

Odpowiedzialnymi za zapewnienia bezpieczeństwa budowli w trakcie jej realizacji są uczestnicy procesu budowlanego inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy.

Jaka dokumentacja jest związana z przejęciem i zabezpieczeniem placu budowy?

Przystępując do prac budowlanych na budowie, podmioty biorące udział w planowanej inwestycji mają obowiązek zgłosić swój akces odpowiednim organom w postępowaniu administracyjnym. Nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych w procesie budowlanym.

Kto odpowiada za zabezpieczenie obiektu pod względem PPOŻ?

Obowiązek zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej środowiska, obiektu budowlanego lub terenu każdorazowo obciąża również podmiot z niego korzystający.

Prawa i obowiązki kierownika budowy wynikające z prawa budowlanego

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, na którym spoczywa większość obowiązków związanych z realizacją procesu inwestycyjnego. Do głównych obowiązków kierownika budowy należy przebywanie na terenie budowy i nadzorowanie prawidłowości wykonywania robót na placu budowy.

Wytyczenie geodezyjne

Według prawa budowlanego obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę oraz przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów

Teren budowy według definicji legalnej zawartej w prawie budowlanym to przestrzeń na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Europejski sposób na ciepło

Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, dzięki którym Europejczycy w ciągu 15 lat mają obniżyć zużycie energii aż o jedną piątą, a specjaliści głowią się nad metodami, które mają do tego doprowadzić. Oszczędzanie energii i niekonwencjonalne sposoby jej pozyskania stają się w Europie faktem.

Kontrola instalacji przewodów kominowych i dymowych oraz wentylacyjnych

Właściwy stan techniczny instalacji przewodów kominowych w istotny sposób wpływa na bezpieczne pod względem przeciwpożarowym użytkowanie obiektu budowlanego. W naszym kraju urządzenia ogrzewcze na paliwa stałe i ciekłe oraz urządzenia gazowe są przyczyną prawie 3 tys. pożarów rocznie. Tylko w roku 2001 strażacy z Państwowej Straży Pożarnej podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzili ponad 15 tys. nieprawidłowości, dotyczących okresowych badań instalacji użytkowych w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.


Stron: 110 ▾ Skocz do strony
◂◂  ◂  106 107 108 109 110  ▸

Czytaj też…

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 15806 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 143

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >