Rozporządzenie z dnia 22 lipca 1997 roku

Rozporządzenie z dnia 22 lipca 1997 roku

Rozporządzenie z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie szczegułowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 roku oraz zasady spłaty pożyczek i kredytów.

 

 

 

Na podstawie art. 21a ust. 4i 5ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507) zarządza się, co następuje:

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb udzielania ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zwanego dalej "Funduszem", pomocy w formie dotacji, pożyczek i kredytów, przeznaczonej na remonty i odbudowę lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury komunalnej, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w 1997 r.

 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona osobom fizycznym i prawnym, będącym właścicielami lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury komunalnej.

 

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 

1) remoncie - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym lokalu mieszkalnym, budynku mieszkalnym lub w obiekcie infrastruktury komunalnej robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów innych niż użyte pierwotnie,

 

2) odbudowie - należy przez to rozumieć odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu infrastruktury komunalnej w całości lub w części, w miejscu i o wymiarach budynku lub obiektu odtwarzanego, jeżeli odtworzeniu podlegają ich elementy konstrukcyjne,

 

3) obiekcie infrastruktury komunalnej - należy przez to rozumieć towarzyszące budynkom mieszkalnym obiekty wodociągowe,

kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe lub przyłącza techniczne do budynków,

 

4) zaświadczeniu - należy przez to rozumieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 494).

 

 

§ 2.

1. Udzielenie pomocy, o której mowa w § 1 ust. 1, następuje na wniosek właściciela lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub obiektu infrastruktury komunalnej, złożony, w terminie do dnia 31 grudnia 1997 r., w Banku Gospodarstwa Krajowego albo we wskazanym przez ten Bank oddziale innego banku, zwanym dalej "Bankiem".

 

2. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1, może być udzielona, z zastrzeżeniem ust. 3, do wysokości nie przekraczającej różnicy między wartością kosztorysową remontu lub odbudowy a kwotą odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątkowego.

 

3. Jeżeli wartość kosztorysowa remontu lub odbudowy budynku mieszkalnego przekracza iloczyn powierzchni użytkowej budynku i ostatnio ustalonego przez wojewodę wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 56, poz. 257 oraz z1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 68, poz. 439), pomocą, o której mowa w § 1 ust. 1, może być objęta jej część nie przekraczająca tego iloczynu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

Zasady udzielania dotacji

 

 

 

§ 3.

1. Dotacja może być udzielona gminie na odbudowę zniszczonego budynku mieszkalnego lub obiektu infrastruktury komunalnej związanego z tym budynkiem, jeżeli lokale mieszkalne w budynku zostaną przeznaczone na wynajem dla osób, które w wyniku powodzi utraciły zajmowane dotychczas lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne.

 

2. Dotacja może być udzielona do wysokości 50% wartości kosztorysowej odbudowy.

 

3. Do rozliczenia i zwrotu dotacji stosuje się odpowiednio przepisy o finansowaniu gmin.

 

4. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć zaświadczenie oraz kosztorys robót budowlanych.

...

 

 

Pełny tekst obwieszczenia w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • podatki i oplaty lokalne Liczba postów: 9 Grupa: Zanim wybud... Jak najbardziej jeśli prowadzimy własną działalność to ja również jestem zdania, że coraz więcej na sam temat podatków powinniśmy wiedzieć. Jak dla mnie bardzo....
  • Sprzedaż mieszkania w Warszawie Liczba postów: 16 Grupa: Rynek wtórn... wydaje mi się że sprzedaż mieszkania w Warszawie to nic trudnego ? tyle ludzi tam chce kupic cos sensownego _____________________ https: //www.stonoga.edu.pl/ja...
  • Kupno mieszkania Liczba postów: 56 Grupa: Rynek wtórn... Ja od urodzenie mieszkałem w bloku i dom a raczej obowiązki, które są związane z jego posiadaniem mnie przerażały. Osobiście wolę przeznaczyć ten czas, który po...
  • Gdzie szukać nieruchomości? Liczba postów: 248 Grupa: Rynek pierw... Zobacz tutaj gdzie polecają wystawić domy na sprzedaż i tej podstawie szukaj, będzie najszybciej :)
  • deweloper we Wrocławiu Liczba postów: 362 Grupa: Nieruchomoś... Ja zdecydowałam się na wybór dewelopera inkom we Wrocławiu. Myślę, że warto. Wszystkie informacje były mi przekazywane. Serdecznie polecam.

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17357 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 294

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >