Wykaz z dnia 15 grudnia 2005 r. - zawierający informacje o odpadach

Wykaz z dnia 15 grudnia 2005 r. - zawierający informacje o odpadach

Wykaz zawierający informacje o odpadach umieszczonych na składowisku odpadów oraz o wysokości należnych opłat. Czytaj dalej

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

 

z dnia 15 grudnia 2005 r.

 

w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

 

 § 1. 

1. Rozporządzenie określa wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych.

 

2. Wzory, o których mowa w ust. 1, są określone w załącznikach do rozporządzenia.

 

 

§ 2. 

1. Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

 

§ 3. 

Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

 

§ 4. 

Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych oraz informacje o wysokości należnych opłat, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

 

§ 5. 

Wzór wykazu zawierającego informacje o:

 

1) ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,

 

2) wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,

 

3) wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego,

 

4) wysokości należnych opłat

- określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 

 

§ 6. 

Wzór wykazu zawierającego informacje o odpadach umieszczonych na składowisku odpadów oraz o wysokości należnych opłat, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

 

§ 7. 

1. Wykazy prowadzi się w formie pisemnej, w układzie tabelarycznym.

 

2. Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada wykazy właściwym organom w formie pisemnej.

 

3. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska ma taką możliwość, powinien przedłożyć wykazy także w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

 

§ 8. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.3)

 

 

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

 

 

____________________
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 100, poz. 920, z 2003 r. Nr 113, poz. 1075 oraz z 2005 r. Nr 53, poz. 481), które na podstawie art. 23 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

 

 


Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • kupno mieszkania Liczba postów: 762 Grupa: Nieruchomoś... macie sprawdzone biuro nieruchomości ???? https://www.bojadla.edu.pl/nieruchom osci-na-sprzedaz
  • Pytanie o program do kosztorysowania Liczba postów: 70 Grupa: Zanim wybud... Ja wolę sam nie bawić się w kosztorysowania tylko zlecam to profesjonalnej firmie. Od lat współpracuję z firmą BAKS https://bakskatowice.pl/oferta/kosztorys owa...
  • Pułapki deweloperskie? Liczba postów: 219 Grupa: Nieruchomoś... bardzo fajny temat, szukam dewelopera więc takie pułapki to dobre do poczytania ______________ https://www. art-macha.pl/dzialalnosc-deweloperska-od -strony-ksi...
  • Gdzie szukać nieruchomości? Liczba postów: 247 Grupa: Rynek pierw... Zobacz tutaj gdzie polecają wystawić domy na sprzedaż i tej podstawie szukaj, będzie najszybciej :)
  • Mieszkania w Gdańsku? Liczba postów: 13 Grupa: Nieruchomoś... Przed finalnym podpisaniem umowy, warto ja dokładnie prześwietlić na wszystkie możliwe sposoby, a wiem że bardzo rzetelni w tym są na pewno oni https://www.nore...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17314 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 252

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >