Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: 

 

Dział I

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

 

§ 1. 

 

1. Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

 

2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać autostrady płatne i drogowe obiekty inżynierskie oraz ich usytuowanie, określają przepisy odrębne.

 

3. Warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu przepisów Prawa budowlanego, przepisów o drogach publicznych oraz przepisów odrębnych, a także ustaleń Polskich Norm zapewniają w szczególności:

 

1)   spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

a)  bezpieczeństwa użytkowania,

b)  nośności i stateczności konstrukcji,

c)  bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

d)  ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb,

 

2)   odpowiednie warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej,

 

3)   niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

 

 § 2. 

Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, wykonywaniu dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz przy remontach objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

 

 § 3. 

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 

1)   drodze - rozumie się przez to drogę publiczną,

 

2)   terenie zabudowy - rozumie się przez to teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej, lub obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

 

3)   liniach rozgraniczających drogę - rozumie się przez to granice terenów przeznaczonych na pas drogowy lub pasy drogowe ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w wypadku autostrady - w decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady; w liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się również urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi,

 

4)   klasie drogi - rozumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych,

 

5)   prędkości projektowej - rozumie się przez to parametr techniczno-ekonomiczny, któremu są przyporządkowane graniczne wartości elementów

drogi, proporcje między nimi oraz zakres wyposażenia drogi; prędkość projektowa nie jest związana z prędkością dopuszczalną, o której mowa w przepisach o ruchu drogowym,

 

6)   prędkości miarodajnej - rozumie się przez to parametr odwzorowujący prędkość samochodów osobowych w ruchu swobodnym na drodze, służący do ustalania wartości elementów drogi, które ze względu na bezpieczeństwo ruchu powinny być dostosowane do tej prędkości,

 

7)   pasie awaryjnego postoju, zwanym dalej "pasem awaryjnym" - rozumie się przez to część pobocza służącą do zatrzymywania się i postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych,

 

8)   pasie dzielącym:

a)  środkowym pasie dzielącym - rozumie się przez to część drogi stanowiącą rozdzielenie jezdni przeznaczonych dla przeciwnych kierunków ruchu,

b)  bocznym pasie dzielącym - rozumie się przez to część drogi stanowiącą rozdzielenie jezdni o różnych funkcjach,

 

9)   skrzyżowaniu - rozumie się przez to przecięcie lub połączenie dróg na jednym poziomie, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy,

 

10)  węźle - rozumie się przez to krzyżowanie się lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy,

 

11)  przejeździe drogowym - rozumie się przez to krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, nie umożliwiające wyboru kierunku jazdy,

 

12)  zjeździe - rozumie się przez to część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest skrzyżowaniem,

 

13)  wyjeździe z drogi lub wjeździe na drogę - rozumie się przez to część drogi stanowiącą połączenie jezdni tej drogi z łącznicą na węźle albo z obiektem lub urządzeniem obsługi uczestników ruchu,

 

14)  natężeniu miarodajnym ruchu - rozumie się przez to natężenie ruchu występujące w roku prognozy, wyrażone liczbą pojazdów na godzinę (P/h),

 

15)  krętości odcinka drogi - rozumie się przez to stosunek sumy bezwzględnych wartości kątów zwrotu kierunków trasy drogi wyrażonych w stopniach do jego długości wyrażonej w kilometrach.

 

§ 4. 

1 W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujące klasy dróg:

 

1)   autostrady, oznaczone dalej symbolem "A",

 

2)   ekspresowe, oznaczone dalej symbolem "S",

 

3)   główne ruchu przyspieszonego, oznaczone dalej symbolem "GP",

 

4)   główne, oznaczone dalej symbolem "G",

 

5)   zbiorcze, oznaczone dalej symbolem "Z",

 

6)   lokalne, oznaczone dalej symbolem "L",

 

7)   dojazdowe, oznaczone dalej symbolem "D".

 

2. Drogi zaliczone do jednej z kategorii, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające następującym klasom dróg:

 

1)   drogi krajowe - klasy A, S, GP i wyjątkowo klasy G,

 

2)   drogi wojewódzkie - klasy G, Z i wyjątkowo klasy GP,

 

3)   drogi powiatowe - klasy G, Z i wyjątkowo klasy L,

 

4)   drogi gminne - klasy L, D i wyjątkowo klasy Z.

 

...

 

 

Pełny tekst rozporządzenia wraz z załącznikami w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 
Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Chcesz coś przesłać? Jedziesz w trasę?

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Projekt domu Liczba postów: 81 Grupa: Zanim wybud... Z tego co się orientuję to firma https://www.mgprojekt.com.pl/ Wykonuje bardzo ładne i popularne projekty domów jednorodzinnych. Mi osobiście bardzo podobają si...
  • Mieszkanie w Warszawie - gdzie ? Liczba postów: 14 Grupa: Rynek pierw... Jeśli miałabym polecać to raczej południowe rejony. Na pewno darowałabym sobie śródmieście bo ceny za wysokie, poza tym tam jest taki zgiełk że spokoju człowiek...
  • Firma sprzątająca Liczba postów: 27 Grupa: Wspólnoty m... Takie firmy sprzątające to dobre rozwiązanie, u mnie w firmie się ostatnio taka pojawiła i od razu czyściej i jakoś tak pachnąco, ale nie dziwię się jak używają...
  • Zabudowa balkonu Liczba postów: 22 Grupa: Wspólnoty m... A ja mam takie pytanie. po co zabudowywać balkon? Nie rozumiem trochę tego, masz balkon i wstawiasz okna- po co?
  • Mieszkanie z rynku wtórnego - czy to dobry wybór? Liczba postów: 47 Grupa: Rynek wtórn... To zależy ale jeśli się dobrze zastanowić to lepiej jednak dopłacić i kupić nowe mieszkanko. Wiadomo, że nie wszystkie inwestycje są solidnie wykonywane dlatego...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17937 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 342

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >