Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest niezwykle ważna dla przyszłego kredytobiorcy. Jednak nie tylko dla niego. Również bank musi dobrze przemyśleć i rozważyć możliwość pożyczenia danemu klientowi dużej sumy pieniędzy. W związku z ryzykiem, które w tym względzie ponosi, przeprowadza proces weryfikacji ubiegającego się o kredyt bardzo wnikliwie i rzetelnie. Niezbędna jest do tego analiza szeregu dokumentów przedkładanych przez potencjalnego kredytobiorcę. By uniknąć zaskoczenia i niepotrzebnych stresów warto zapoznać się z nimi jeszcze przed wizytą w banku.

Niektóre kredyty możemy dostać w ciągu kilkunastu minut. Czas uzyskania kredytu hipotecznego jest jednak znacznie dłuższy, a kryteria jego przyznawania dużo bardziej restrykcyjne niż przy kredycie gotówkowym.

- Ubiegając się kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu przede wszystkim musimy złożyć wniosek kredytowy. Należy dołączyć do niego szereg ważnych dokumentów. Ich rodzaj oraz ilość będą różniły się w zależności od banku, do którego się udamy. Jednak w każdym będziemy musieli przedstawić dokumenty zaświadczające osiągane dochody oraz podstawowe dokumenty dotyczące nieruchomości – podkreśla Michał Krajkowski, analityk Domu Kredytowego Notus.

Dokumenty konieczne do ubiegania się o kredyt mieszkaniowy można podzielić na cztery grupy: identyfikujące kredytobiorcę, dotyczące osiąganych dochodów, nieruchomości oraz innych zobowiązań finansowych.

Dokumenty identyfikujące kredytobiorcę

Potwierdzają one tożsamość kredytobiorcy oraz pod pewnymi względami informują bank o jego sytuacji rodzinnej. Do takich dokumentów należą:
- dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem, np. prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa);
- w przypadku intercyzy - umowa w formie aktu notarialnego stwierdzającą rozdzielność majątkową;
- w przypadku separacji czy rozwodu małżonków - prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające taki stan rzeczy;

Dokumenty dotyczące osiąganych dochodów


Są to te dokumenty, które potwierdzają zatrudnienie kredytobiorcy oraz wysokość uzyskiwanego przez niego dochodu. W zależności od rodzaju zatrudnienia, dokumenty te nie będą jednakowe.

a)    W przypadku umowy o pracę konieczne jest wypełnienie przez zakład pracy bankowego zaświadczenia
o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanego przez kredytobiorcę dochodu. - Często dodatkowo należy dołączyć wyciąg z konta osobistego za 3 ostatnie miesiące, gdzie widoczny jest wpływ wynagrodzenia. Niektóre banki poza wymienionymi dokumentami zobowiązują kredytobiorcę do dostarczenia np. wyciągu z karty kredytowej, rocznego zeznania podatkowego czy świadectwa pracy. Jest to uzależnione od indywidualnych procedur i wymagań konkretnego banku – tłumaczy Michał Krajkowski, analityk Notusa.

b) Gdy dochody kredytobiorcy osiągane są z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bank wymaga
od kredytobiorcy nieco innych dokumentów. Są nimi:
- decyzja o nadaniu numeru REGON oraz NIP;
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź też inny dokument, który poświadcza fakt prowadzenia działalności gospodarczej;
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;
- deklaracje PIT za ubiegły rok.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny musi dostarczyć bankowi dokumenty, które umożliwiają ustalenie dochodu w roku bieżącym. Różnią się one w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

-   Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z Urzędem Skarbowym
na zasadach ogólnych, mają obowiązek przedstawienia bankowi podatkowej księgi przychodów
i rozchodów.
-   Osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązane są dostarczyć do banku oświadczenia o wysokości dochodów w roku bieżącym oraz ewidencji przychodów pokazującej uzyskane w roku bieżącym przychody. Dodatkowo niektóre banki wymagają dołączenia wyciągu z rachunku bieżącego firmy.
-   Ci, którzy prowadząc działalność rozliczają się z Urzędem Skarbowym na zasadzie karty podatkowej, muszą dostarczyć bankowi aktualną decyzję Urzędu Skarbowego określającą wysokość podatku w formie karty podatkowej.

c) W sytuacji, gdy dochody kredytobiorcy uzyskiwane są z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, bank wymaga dodatkowo przedstawienia kopii umów z ostatnich 12 miesięcy wraz z rachunkami oraz deklaracji podatkowej PIT, co najmniej za ostatni rok. Niekiedy konieczne jest także dołączenie wyciągu z rachunku bankowego.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty te są niezwykle ważne, gdyż dotyczą bezpośrednio przedmiotu kredytowania i zabezpieczenia kredytu. Będą one inne przy nieruchomości nabywanej na rynku pierwotnym, a inne, gdy na rynku wtórnym.

a) W przypadku rynku pierwotnego podstawowymi dokumentami są:
- umowa przedwstępna z deweloperem;
- odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym realizowana jest inwestycja;
- wypis z ewidencji rejestru gruntów, dotyczący działki, na której prowadzona jest inwestycja;
- dokumenty dotyczące samego dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej (odpis KRS);
- prawomocna decyzja o pozwolenie na budowę;
- pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd, jeśli budowa została już zakończona;
- promesa z banku o bezobciążeniowym zwolnieniu hipoteki;
- kopie pełnomocnictw osób reprezentujących dewelopera (gdy nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowniczym).

b) W przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym do wniosku kredytowego należy dołączyć:
- umowę przedwstępną nabycia nieruchomości;
- odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania lub domu;
- dokumenty potwierdzające posiadanie praw do nieruchomości przez zbywcę;
- w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność spółdzielni mieszkaniowej, należy dołączyć zaświadczenie ze spółdzielni o otrzymaniu przydziału oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

Dokumenty dotyczące innych zobowiązań finansowych

Jak przypomina Michał Krakowski z Notusa - W sytuacji, gdy posiadamy stałe zobowiązania finansowe np. z tytułu innego kredytu, który wciąż spłacamy lub spłaciliśmy niedawno, bank wymagać będzie od nas przedłożenia kopii umów, dowodów ostatnich płatności lub zaświadczenia z banku o dokonaniu całkowitej spłaty takiego zobowiązania. Dotyczy to także posiadanych kart kredytowych oraz limitów odnawialnych w rachunku bieżącym.

Źródło: budnet.pl
Autor: Żarówka PR i Marketing/ budnet.pl

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 18199 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 67

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >