Rozporządzenie z dnia 22 lipca 1997 roku

Rozporządzenie z dnia 22 lipca 1997 roku

Rozporządzenie z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie szczegułowych zasad i trybu udzielania dotacji, pożyczek i kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi w 1997 roku oraz zasady spłaty pożyczek i kredytów.

 

 

 

Na podstawie art. 21a ust. 4i 5ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507) zarządza się, co następuje:

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb udzielania ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zwanego dalej "Funduszem", pomocy w formie dotacji, pożyczek i kredytów, przeznaczonej na remonty i odbudowę lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury komunalnej, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w 1997 r.

 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona osobom fizycznym i prawnym, będącym właścicielami lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych oraz obiektów towarzyszącej infrastruktury komunalnej.

 

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 

1) remoncie - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym lokalu mieszkalnym, budynku mieszkalnym lub w obiekcie infrastruktury komunalnej robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów innych niż użyte pierwotnie,

 

2) odbudowie - należy przez to rozumieć odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu infrastruktury komunalnej w całości lub w części, w miejscu i o wymiarach budynku lub obiektu odtwarzanego, jeżeli odtworzeniu podlegają ich elementy konstrukcyjne,

 

3) obiekcie infrastruktury komunalnej - należy przez to rozumieć towarzyszące budynkom mieszkalnym obiekty wodociągowe,

kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe lub przyłącza techniczne do budynków,

 

4) zaświadczeniu - należy przez to rozumieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 494).

 

 

§ 2.

1. Udzielenie pomocy, o której mowa w § 1 ust. 1, następuje na wniosek właściciela lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub obiektu infrastruktury komunalnej, złożony, w terminie do dnia 31 grudnia 1997 r., w Banku Gospodarstwa Krajowego albo we wskazanym przez ten Bank oddziale innego banku, zwanym dalej "Bankiem".

 

2. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1, może być udzielona, z zastrzeżeniem ust. 3, do wysokości nie przekraczającej różnicy między wartością kosztorysową remontu lub odbudowy a kwotą odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątkowego.

 

3. Jeżeli wartość kosztorysowa remontu lub odbudowy budynku mieszkalnego przekracza iloczyn powierzchni użytkowej budynku i ostatnio ustalonego przez wojewodę wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 56, poz. 257 oraz z1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 68, poz. 439), pomocą, o której mowa w § 1 ust. 1, może być objęta jej część nie przekraczająca tego iloczynu.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

Zasady udzielania dotacji

 

 

 

§ 3.

1. Dotacja może być udzielona gminie na odbudowę zniszczonego budynku mieszkalnego lub obiektu infrastruktury komunalnej związanego z tym budynkiem, jeżeli lokale mieszkalne w budynku zostaną przeznaczone na wynajem dla osób, które w wyniku powodzi utraciły zajmowane dotychczas lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne.

 

2. Dotacja może być udzielona do wysokości 50% wartości kosztorysowej odbudowy.

 

3. Do rozliczenia i zwrotu dotacji stosuje się odpowiednio przepisy o finansowaniu gmin.

 

4. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć zaświadczenie oraz kosztorys robót budowlanych.

...

 

 

Pełny tekst obwieszczenia w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Kupno mieszkania Liczba postów: 64 Grupa: Rynek wtórn... obserwujac aktualna sytuacje chyba wstrzymam sie ze sprzedaza domu - chcialam zmienic na inny, ale jest ciezko, kredyty, slaby rynek na razie ;/ nie wiem co mam...
  • Woda i kanalizacja Liczba postów: 93 Grupa: Prawo Bardzo merytoryczny i pomocny artykuł. Ja niedawno zastanawiałem się nad wyborem domowej przepompowni ścieków. Ostatecznie zdecydowałem się na pompę z serii ORK...
  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku Liczba postów: 90 Grupa: Prawo
  • Mieszkanie w Warszawie - gdzie ? Liczba postów: 42 Grupa: Nieruchomoś... Ja ostatnio wracając do domu zauważyłam, że powstaje nowe osiedle, zapisałam sobie nazwę, bo akurat znajomi szukają mieszkania do zakupu. Podrzuce Ci link https...
  • Mieszkanie w Warszawie Liczba postów: 60 Grupa: Nieruchomoś... Zgadzam się z poprzednikami, że warto kupić mieszkanie deweloperskie, bo jest tańsze i można je urządzić, tak jak chcemy. Moi znajomi niedawno kupili świetne mi...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17750 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 139

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >