Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 roku

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 roku

Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiurek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Czytaj dalej

 

 

 

 

Art. 1. 

Ustawa określa szczególne zasady:

 

1) odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu,

 

2) zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości w celu realizacji miejscowych planów odbudowy, w związku z osunięciem ziemi

 

- na obszarze i w okresie określonych w trybie, o którym mowa w art. 2.

 

 

Art. 2.

Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego wyrządzone, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, określa, w drodze rozporządzenia, gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi.

 

 

Art. 3.

Do odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).

 

 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

 

1) odbudowie - należy przez to rozumieć odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części:

 

a) o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego - w dotychczasowym miejscu,

 

b) o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach - na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

- przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

 

...

 

 

Pełny tekst ustawy w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 19066 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 271

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >