Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

 

 

 

Tytuł I 

Przepisy ogólne

 

 

Art. 1.

Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

 

 

Art. 2.

1. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

 

2. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

 

Art. 3.

1. Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

 

2. Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma:

 

1) pozew i pozew wzajemny;

 

2) apelacja i zażalenie;

 

3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

 

4) sprzeciw od wyroku zaocznego;

 

5) zarzuty od nakazu zapłaty;

 

6) interwencja główna i uboczna;

 

7) wniosek:

 

a) o wszczęcie postępowania nieprocesowego,

 

b) o ogłoszenie upadłości,

 

c) o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,

 

d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;

 

8) skarga:

 

a) o wznowienie postępowania,

 

b) o uchylenie wyroku sądu polubownego,

 

c) na orzeczenie referendarza sądowego,

 

d) na czynności komornika;

 

9) odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

3. Opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna).

 

 

Art. 4.

1. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

 

2. Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

 

3. Nie pobiera się opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji.

 

 

Art. 5.

1. Wydatki obejmują w szczególności:

 

1) koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem;

 

2) zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków;

 

3) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie;

 

4) wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów;

 

5) koszty przeprowadzenia innych dowodów;

 

6) koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania;

 

7) koszty ogłoszeń;

 

8) koszty osadzenia i pobytu w areszcie;

 

9) ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi.

 

2. Wydatki związane z doręczaniem pism sądowych nie obciążają stron.

 

3. Wydatki związane ze zwrotem opłat nie obciążają stron.

 

 

Art. 6.

Koszty mediacji nie stanowią wydatków.

 

 

Art. 7.

1. Stroną w rozumieniu ustawy jest każdy uczestnik postępowania sądowego, w tym także świadek, biegły i tłumacz, a kosztami procesu są również koszty innych rodzajów postępowania.

 

2. Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.

 

 

Art. 8.

1. W postępowaniu dotyczącym kosztów sądowych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

2. Postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

 

 

Art. 9.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

 

1) sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, w tym wnoszonych na rachunek bankowy sądu lub w formie znaków opłaty sądowej według ustalonego wzoru, mając na względzie łatwość uiszczenia opłat przez strony oraz skutek w postaci zwrotu lub odrzucenia pisma, od którego przy jego wniesieniu nie została uiszczona należna opłata;

 

2) wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, o którym mowa w art. 102 ust. 2, a także sposób udostępniania osobom fizycznym wzoru druków tych oświadczeń w siedzibach sądów, mając na względzie komunikatywność niezbędnych pouczeń dla stron co do sposobu wypełnienia, skutków niezłożenia lub złożenia nieprawdziwego oświadczenia;

 

3) wysokość wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez biegłych, kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie oraz innych osób i instytucji, mając na względzie nakład pracy i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zleconych przez sąd czynności oraz poziom wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników wykonujących podobne zawody.

 ...

 

 

 Pełny tekst ustawy w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 


 

 

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Kupno mieszkania Liczba postów: 57 Grupa: Rynek wtórn... Jeśli chodzi o nowe mieszkania od dewelopera, to nie ukrywam, że zainteresowała mnie oferta dewelopera w Łodzi https://nadjasieniem.pl/ . Posiada rewelacyjne wa...
  • deweloper we Wrocławiu Liczba postów: 363 Grupa: Nieruchomoś... Ja zdecydowałam się na wybór dewelopera inkom we Wrocławiu. Myślę, że warto. Wszystkie informacje były mi przekazywane. Serdecznie polecam.
  • Firma sprzątająca Liczba postów: 113 Grupa: Wspólnoty m... Wiem co to znaczy sprzątanie po remoncie ...i jeżeli ktoś z was szuka firmy, która oferuję gruntowne sprzątanie po remoncie w Gdańsku to ze swojej strony polec...
  • Porady Prawne Liczba postów: 129 Grupa: Przepisy pr... Porad prawnych potrzebują nie tylko osoby prywatne. Również różnego typu jednostki samorządowe, zobligowane są do prowadzenia swojej działalności zgodnie z praw...
  • podatki i oplaty lokalne Liczba postów: 9 Grupa: Zanim wybud... Jak najbardziej jeśli prowadzimy własną działalność to ja również jestem zdania, że coraz więcej na sam temat podatków powinniśmy wiedzieć. Jak dla mnie bardzo....

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17356 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 211

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >