Wyniki finansowe Henkel

Wyniki finansowe Henkel

Pozytywny trend sprzedaży w sektorach produktów konsumenckich – dalsza poprawa względem poprzednich kwartałów w sektorze klejów i technologii dla przemysłu Czytaj dalej

Henkel: kontynuacja pozytywnego trendu w trzecim kwartale

•    Spadek sprzedaży o 7,3 procent do 3,485 mld euro
•    Spadek sprzedaży organicznej o 2,5 procent
•    Wzrost zysku operacyjnego z 191 mln euro do 290 mln euro
•    Spadek skorygowanego zysku operacyjnego o 1,5 procent do 385 mln euro

„W trzecim kwartale ponownie osiągnęliśmy pozytywne wyniki, co oznacza kontynuację trendu obserwowanego w ostatnich kwartałach” – powiedział Ka-sper Rorsted, prezes zarządu spółki Henkel. „Dział Środków Piorących i Czy-stości osiągnął znakomite rezultaty. Dział Kosmetyków Pielęgnacyjnych i Za-pachowych po raz kolejny poprawił bardzo dobre wyniki poprzednich kwarta-łów. W perspektywie tegorocznej odnotowaliśmy dalszą poprawę wyników w sektorze klejów i technologii dla przemysłu, aczkolwiek wyniki tego sektora pozostają wciąż na poziomie niższym od ubiegłorocznego”. Rorsted dodał: „Zachęcające wyniki odnotowane w ostatnim kwartale odzwierciedlają zarówno stabilizację na rynku, jak i są efektem naszego programu redukcji kosztów.”.

W trzecim kwartale 2009 r. Henkel odnotował sprzedaż na poziomie 3,485 mld euro. We wciąż trudnych warunkach rynkowych, oznacza to spadek o 7,3 procent w po-równaniu do tego samego kwartału ub. r. Sprzedaż organiczna była wyższa niż w poprzednich dwóch kwartałach tego roku i zaledwie o 2,5 procent niższa niż w trze-cim kwartale 2008 r. niemniej sytuacja w trzech sektorach biznesowych firmy kształ-towała się bardzo różnie. W dziale Środków Piorących i Czystości nadal odnoto-wano dobre wyniki – sprzedaż organiczna wzrosła o 2,4 procent. W dziale Kosme-tyków Pielęgnacyjnych i Zapachowych sprzedaż organiczna wzrosła o 3,7 pro-cent, co oznacza jeszcze lepszy wynik niż w ostatnich kwartałach. Wskutek spadku sprzedaży obserwowanej w głównych branżach, w których działają klienci przemy-słowi firmy Henkel, w sektorze klejów i technologii dla przemysłu odnotowano spadek sprzedaży organicznej o 7,6 procent. Jednakże był to spadek o połowę niż-szy niż obserwowany kwartał wcześniej.
Na skutek obciążenia ubiegłorocznego trzeciego kwartału kosztami restrukturyzacji, zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 51,8 procent, ze 191 mln euro do 290 mln euro. Po skorygowaniu o jednorazowe zyski i koszty oraz koszty restrukturyzacyjne w łącznej wysokości 95 mln euro, skorygowany zysk operacyjny („skorygowany EBIT”) spadł w 3-cim kwartale tego roku zaledwie o 1,5 procent, z 391 mln euro do 385 mln euro.
Marża EBIT wyniosła 8,3 procent, zaś skorygowana marża EBIT wzrosła z 10,4 pro-cent do 11,0 procent.
W wyniku wzrostu EBIT, zysk netto za kwartał wzrósł o 68,2 procent, ze 107 mln euro do 180 mln euro. Po uwzględnieniu udziałów mniejszościowych w wysokości 8 mln euro, zysk netto za kwartał wyniósł 172 mln euro (w trzecim kwartale 2008 r. wy-nosił 101 mln euro). Skorygowany zysk netto po uwzględnieniu udziałów mniejszo-ściowych wyniósł 240 mln euro – w porównaniu do 251 mln euro w tym samym kwar-tale ubiegłego roku. Zysk na akcję uprzywilejowaną wzrósł z 0,23 euro do 0,39 eu-ro. Skorygowany wskaźnik wyniósł zaś 0,55 euro – w porównaniu do 0,59 euro w tym samym kwartale ubiegłego roku.

Wyniki w poszczególnych sektorach działalności

Sprzedaż organiczna w dziale Środków Piorących i Czystości wzrosła o 2,4 pro-cent, przy czym kurs walutowy wywarł wpływ negatywny w wysokości 5,3 procent. Nominalna sprzedaż spadła o 2,9 procent do 1,035 mld euro. Zadowalający wzrost sprzedaży organicznej należy przypisać rozwojowi działalności w regionach rozwija-jących się – Europie Wschodniej, Afryce/Bliskim Wschodzie oraz Ameryce Łacińskiej – w niektórych przypadkach odnotowano wzrost sprzedaży na poziomie dwucyfro-wym. Z kolei w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej trudne warunki rynkowe ograniczyły wzrost sprzedaży do tego stopnia, że w żadnym z regionów nie udało się osiągnąć poziomu sprzedaży z tego samego okresu ubiegłego roku. Niemniej jednak zysk operacyjny wzrósł o 17 procent do 137 mln euro. Po skorygowaniu o kursy wa-lutowe, zysk wzrósł w jeszcze większym stopniu – o 23,7 procent. Dobre wyniki uzy-skano także dzięki serii udanych innowacji, takich jak Persil ActicPower – najbardziej zaawansowany środek do prania w ramach marki Persil. Persil ActicPower wymaga zaledwie połowy dotychczasowej ilości detergentu na jedno pranie i skutecznie pie-rze już w temperaturze 15 stopni.

Dział Kosmetyków Pielęgnacyjnych i Zapachowych nadal wykazywał pozytywny trend - sprzedaż organiczna wzrosła o 3,7 procent. W rezultacie sektor ten odnotował wyniki lepsze niż cały rynek, na którym zaobserwowano spadek obrotów w wyniku spowolnienia gospodarczego. Silny wzrost utrzymano szczególnie w Europie Wschodniej, Azji i Ameryce Łacińskiej. Wzrost sprzedaży organicznej uzyskany w Europie Zachodniej był również znaczący. Dobre wyniki w dziedzinie sprzedaży prze-łożyły się na wysokość zysku operacyjnego, który wzrósł o 3,3 procent do 99 mln euro. Po skorygowaniu o kursy walutowe wzrost zysku wyniósł aż 6,8 procent, przy czym zwiększyły się również wydatki na cele marketingowe. Kosmetyki do pielęgna-cji włosów przyniosły szczególnie pozytywne wyniki dzięki dalszemu wprowadzaniu na rynek nowej marki Syoss oraz zaprezentowaniu nowych wariantów produktów:  Schwarzkopf Gliss Kur Hair Active oraz Schauma Hair Activator. Pozytywny trend w kategorii środków koloryzujących odnotowano w wyniku wprowadzeniu produktów w linii Essential Color oraz Palette 10 Minutes Coloration. W Europie duży sukces od-notowały żele i środki do mycia ciała marki Fa, uzyskując najlepsze wskaźniki wzro-stu w kategorii. Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku, Henkel w segmencie profe-sjonalnych środków fryzjerskich był w stanie umocnić swoją pozycję i zdobyć no-wych, dużych klientów. W segmencie tym kluczowym projektem było ponowne od-nowienie linii Bonacure Time Restore oraz na wprowadzenie nowych produktów w postaci podlinii Igora Color 10 oraz Seah Cashmere Cream Shampoo.

W trzecim kwartale w dział Adhesive Technologies (klejów, uszczelniaczy i techno-logii powierzchniowych) w dalszym ciągu odrabiał straty. Sprzedaż organiczna wyka-zała spadek o 7,6 procent w porównaniu do tego samego kwartału ubiegłego roku. Po skorygowaniu o kursy walutowe spadek ten wyniósł 9,9 procent. Jednak we wszystkich regionach wskaźniki spadków udało się ograniczyć w stosunku do pozio-mów zaobserwowanych w poprzednich kwartałach. W Ameryce Łacińskiej, w Afryce i na Bliskim Wschodzie odnotowano ponownie umiarkowany wzrost sprzedaży (po skorygowaniu o kursy walutowe). Zysk operacyjny spadł o 47,0 procent. Pozycja ta obejmuje jednorazowe odpisy w wysokości 24 mln euro związane ze stratami z wy-ceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty restrukturyzacyjne w wyso-kości 37 mln euro. W rezultacie skorygowany zysk operacyjny („skorygowany EBIT”) spadł w stosunku do ubiegłorocznego 3-ciego kwartału tylko o 20,6 procent do po-ziomu 150 mln euro. Natomiast w stosunku 2-giego kwartału tego roku wzrósł o 32 procent. Poprawa ta jest wynikiem synergii uzyskanej po integracji z National Starch oraz korzyści wynikających z uczestnictwa w programie „Global Excellence”. W re-gionach Europy Wschodniej, Azji i Pacyfiku oraz Afryki/Bliskiego Wschodu odnoto-wano znaczący wzrost w segmencie klejowych materiałów budowlanych w porówna-niu z tym samym okresem ubiegłego roku. Ograniczony popyt w krajach rozwiniętych miał wpływ na wyniki w segmentach klejów do opakowań, dóbr konsumpcyjnych i klejach budowlanych. Jednak segmenty te wykazały równocześnie istotny wzrost sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku w regionach rozwija-jących się: Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej oraz w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Odnotowano również niewielkie ożywienie w różnych branżach segmen-tu klejów specjalnych i technologii powierzchniowych, choć sprzedaż nadal utrzymy-wała się na poziomach niższych niż w ubiegłym roku. W segmencie produktów elek-tronicznych odnotowano ożywienie, głównie w wyniku poprawy sytuacji w branży półprzewodników. W segmencie tym udało się tym samy znacząco zwiększyć sprze-daż w porównaniu z 2-gim kwartałem.

Prognoza sprzedaży i zysków na 2009 r.

Pomimo widocznej od niedawna stabilizacji rynków na niskim poziomie aktywności, nadal trudno ocenić ogólną sytuację gospodarczą i kierunki dalszych zmian. Niemniej jednak Henkel jest pewien swoich możliwości osiągnięcia wyników lepszych niż ry-nek pod względem organicznego wzrostu sprzedaży (tj. po skorygowaniu o kursy walutowe i przejęcia/wydzielenia). Henkel podjął szereg działań po stronie operacyj-nej, które powinny dostarczyć pozytywnych bodźców do dalszego rozwoju. Działania te oraz korzyści wynikające z niższych cen surowców powinny doprowadzić do po-prawy zysku operacyjnego (EBIT) oraz zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) – w obu przypadkach skorygowanych o zyski/koszty nadzwyczajne oraz koszty restruktu-ryzacji.
Henkel spodziewa się dalszych dobrych wyników w sektorach dóbr konsumpcyjnych w 4-tym kwartale, podobnie jak w pierwszych 9 miesiącach roku – choć przy pewnym spadku tempa wzrostu. Henkel spodziewa się także, że wyniki w sektorze klejów i technologii dla przemysłu będą lepsze w porównaniu do wyników uzyskanych w pierwszych 9 miesiącach roku.

 

 

 

Źródło: Solski Burson-Marsteller / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • gdzie kupujecie akcesoria samochodowe? Liczba postów: 42 Grupa: Trudne tema... Jeżeli szukacie sprawdzonego sklepu internetowego z nagłośnieniem i elektroniką do samochodów, to polecam Wam sprawdzić ofertę na stronie - https://radiocar24.p...
  • fotografia biznesowa Liczba postów: 182 Grupa: Konferencje... Sesje różnego rodzaju dzisiaj wykonują profesjonalni fotografowie i jak najbardziej warto znaleźć solidnego w swojej okolicy https://bartekciok.pl/ Sesje biznes...
  • Problem alkoholowy - jak walczyć? Liczba postów: 351 Grupa: Trudne tema... Z tego co wiem, szukanie pomocy w leczeniu alkoholizmu jest kluczowe na drodze do wyzdrowienia. Dlatego ważne jest mówienie o https://alkodoktor.pl/ jako źródle...
  • Sposób na zdrowie Liczba postów: 500 Grupa: Trudne tema... Jeśli dręczą Was infekcje dróg oddechowych, to możecie spróbować roślinnego preparatu dostępnego bez recepty PADMA 28 Formuła, który jest doskonale znany w kraj...
  • Skup mieszkań Liczba postów: 10 Grupa: Trudne tema... Hej, ktoś z Was miał doświadczenia z GRB Nieruchomości? Zastanawiam się nad sprzedażą działki i szukam opinii o nich. Sprawdźcie ich stronę https://grb-nierucho...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19214 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 209

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >