Memorandum inwestycyjne kluczem do sukcesu

Memorandum inwestycyjne kluczem do sukcesu

Jeśli chce się sprzedać grunt, warto się do tego dobrze przygotować. Transakcja powinna się opierać na solidnie opracowanym memorandum inwestycyjnym.

 

Jak zacząć przygotowywanie memorandum


Memorandum inwestycyjne to kompletna dokumentacja gruntu, uwzględniająca w różnych aspektach jego potencjał, który może wykorzystać potencjalny nabywca – inwestor. Podstawową kwestią, jest uzyskanie opisujących działkę dokumentów. EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków to rejestr, z którego wydobyć należy wypis i wyrys. Te dokumenty, niejednokrotnie niezbędną stają się podczas załatwiania licznych formalności administracyjnych, z jakimi zetknie się inwestor, ponieważ zawierają istotne dane, takie jak granice i numery działek, czy kontury budynków. Wypis wydać może starosta lub prezydent miasta. Najważniejszym dokumentem wchodzącym w skład memorandum jest księga wieczysta, pozwalająca na określenie stanu prawnego nieruchomości. W prawie polskim istnieje zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, co oznacza, iż jeśli nabywca kupił grunt od osoby, która w tych księgach jest ujawniona, może domagać się wydania rzeczy nawet od nieujawnionego w księdze rzeczywistego właściciela. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, w przypadku niezgodności stanu ujawnionego w księdze i stanu faktycznego, rozstrzyga się na korzyść osoby, która nabyła własność, na przykład gruntu od podmiotu ujawnionego w księdze. Odpis księgi wieczystej można uzyskać po złożeniu wniosku do odpowiedniego sądu.

 

 

 


Infrastruktura techniczna a atrakcyjność gruntu
Dla potencjalnego nabywcy, który zakup gruntu traktuje jak pierwszy krok w podjęciu nowej inwestycji, niezwykle ważna jest dbałość o infrastrukturę techniczną. To, czy możliwe jest przyłączenie energii elektrycznej, gazociągów, czy kanalizacji może być jednym z istotniejszych elementów w procesie podejmowania decyzji przez kupującego. Informacje o warunkach finansowych i czasie potrzebnym na przyłączenie mediów, uzyskać można u ich gestorów, poprzez odpowiednie z nimi ustalenia, bądź złożenie formalnego wniosku. Takie wiadomości będą dla kupującego ważne już na samym początku prac inwestycyjnych na danym terenie, ponieważ nawet przy budowie obiektu niejednokrotnie niezbędne jest podłączenie na przykład wody.Warunki techniczne przyłączenia do sieci określają czas i kryteria, doprowadzenia konkretnych mediów, o specyficznych parametrach. Określają także, jakie prace będzie musiał przeprowadzić inwestor, a jakie dostawca sieci. Dla nabywcy istotne są również informacje dotyczące stanu sieci, ponieważ w przypadku wymaganych w tym zakresie istotnych modernizacji, wzrasta koszt inwestycji.


Inne czynniki 


Niewątpliwą zachęta dla inwestora jest korzystny układ komunikacyjny. Dostęp do drogi publicznej, bliskość transportu miejskiego, który ułatwia również przepływ siły roboczej, to czynniki, które zawsze działają na korzyść danej nieruchomości i zachęcają do jej kupna. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej niezbędne jest dobre połączenie komunikacyjne, umożliwiające swobodne dostawy i dystrybucję towarów. Dokumentem, który szczególnie będzie interesował nabywcę jest decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu z drogi publicznej wydawana przez zarządcę drogi. Potwierdza ona możliwość połączenia nieruchomości z układem drogowym.Istotna jest także decyzja środowiskowa, którą wydaje się dla przedsięwzięć, mogących oddziaływać na środowisko. Taka decyzja poprzedza pozwolenie na budowę, które często jest czynnikiem decydującym w procesie nabywania nieruchomości, dlatego obie formalności warto załatwić wcześniej. Decyzję wydaje wójt, burmistrz, czy prezydent, a cała procedura może trwać aż do 10 miesięcy.Jak zauważają specjaliści, przydatne są badania geotechniczne gruntu, ze względu na to, iż na przykład nie korzystne warunki wodno – gruntowe mogą pociągać za sobą dodatkowe koszty dla inwestora. Co więcej, położenie nieruchomości na terenach podmokłych, zanieczyszczonych metalami ciężkimi, czy szkody górnicze mogą wykluczyć możliwość zabudowy na danym terenie, czego inwestor powinien mieć świadomość. Na koniec warto dodać, że o przeznaczeniu gruntów w dużej mierze decyduje plan zagospodarowania przestrzennego. Proces wprowadzania w nim korzystnych zmian jest możliwy, ale najczęściej długotrwały. Jeżeli dla danego terenu nie sporządzono jeszcze planu, wystąpić należy o decyzję o warunkach zabudowy, która określi możliwości konkretnego wykorzystania danej nieruchomości.


Autor publikacji

Artykuł został przygotowany przez ekspertów portalu magazyny.pl specjalizującym się w rynku powierzchni magazynowej i przemysłowej w Polsce

Źródło: magazyny.pl / budnet.pl

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji