Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1996 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1996 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i terminów refundowania spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środków własnych wydatkowanych na inwestycje infrastrukturalne określone w umowach zawartych przed dniem 27 maja 1990 r. Czytaj dalej

 

 

 

 

    Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

 

1) rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o obrocie instrumentami finansowymi", lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego oraz

 

2) częstotliwość i terminy przekazywania informacji, o których mowa w pkt 1, oraz

 

3) w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta do informacji, o których mowa w pkt 1.

 

 

§ 2. 

 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 

1) ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

 

2) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);

 

3) ustawie o funduszach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.);

 

4) ustawie Prawo bankowe - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);

 

5) ustawie o działalności ubezpieczeniowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);

 

6) ustawie o KRS - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97);

 

7) Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);

 

8) rozporządzeniu o sprawozdaniach finansowych w prospekcie - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 209, poz. 1743);

 

9) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859);

 

10) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

 

11) Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

 

12) MSR - rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej;

 

13) funduszu - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty;

 

14) funduszu portfelowym - rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 179 ustawy o funduszach;

 

15) funduszu sekurytyzacyjnym - rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 183 ustawy o funduszach;

 

16) funduszu aktywów niepublicznych - rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 196 ustawy o funduszach;

 

17) funduszu z wydzielonymi subfunduszami - rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 159 ustawy o funduszach;

 

18) narodowym funduszu inwestycyjnym - rozumie się przez to narodowy fundusz inwestycyjny, utworzony na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.).

 

19) przedsiębiorstwie leasingowym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który, jako finansujący, świadczy w ramach swojej podstawowej działalności gospodarczej usługi na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.10)) lub na podstawie każdej innej umowy, na mocy której oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty;

 

20) jednostce samorządu terytorialnego - rozumie się przez to:

 

a) gminę, powiat, województwo, związki tych jednostek, jak również

 

b) jednostkę samorządu terytorialnego wydzieloną finansowo i organizacyjnie, na podstawie prawa kraju pochodzenia, która może zaciągać zobowiązania na własny rachunek i we własnym imieniu (zagraniczna jednostka terytorialna);

 

21) jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku emitentów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w rozumieniu obowiązujących ich przepisów o rachunkowości;

 

22) jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;

 

23) jednostce zależnej, w przypadku emitenta będącego funduszem - rozumie się przez to spółkę, w której fundusz sprawuje kontrolę sam lub z innymi podmiotami, a w szczególności:

 

a) ma prawo wykonywania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie tej spółki, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą funduszu, lub

 

b) jest uprawniony do kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki samodzielnie lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub podmioty na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z funduszem, większość ogólnej liczby głosów w jej organie, lub

 

c) jest uprawniony, jako udziałowiec, do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych tej spółki, lub

 

d) jest udziałowcem podmiotu, którego członkowie zarządu w poprzednim roku obrotowym, w okresie bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu tej spółki;

 

24) jednostkach podporządkowanych - rozumie się przez to jednostki podporządkowane w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;

 

25) jednostkach powiązanych - rozumie się przez to jednostki powiązane w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;

 

26) jednostce współzależnej - rozumie się przez to jednostkę współzależną w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;

 

27) wspólniku jednostki współzależnej - rozumie się przez to wspólnika jednostki współzależnej w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;

 

28) znaczącym inwestorze - rozumie się przez to znaczącego inwestora w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;

 

29) grupie kapitałowej emitenta - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;

 

30) osobie zarządzającej - rozumie się przez to:

 

a) osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administracyjnego, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, kuratora, członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub likwidatora - w przypadku emitenta będącego przedsiębiorcą,

 

b) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, skarbnika, sekretarza jednostki, kuratora, członka zarządu komisarycznego, likwidatora lub osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji członka zarządu, skarbnika lub sekretarza tej jednostki - w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego,

 

c) ministra lub inne osoby, w których kompetencjach leży podejmowanie decyzji lub nadzór nad realizacją wypełniania zobowiązań wynikających z emitowanych przez dane państwo papierów wartościowych,

 

d) osoby mające istotny wpływ na działalność funduszu, w szczególności na decyzje inwestycyjne, w tym: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, prokurenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego lub prokurenta towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem, likwidatora, osoby podejmujące decyzje inwestycyjne, także na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, oraz członków zarządu lub osoby pełniące obowiązki członka zarządu podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1-3 ustawy o funduszach - w przypadku emitenta będącego funduszem;

 

31) osobie nadzorującej - rozumie się przez to:

 

a) członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu administrującego lub członka innego organu, powołanego w podmiocie w celu nadzorowania jego prawidłowego działania - w przypadku emitenta będącego przedsiębiorcą,

 

b) przewodniczącego rady jednostki lub osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji przewodniczącego rady tej jednostki - w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego,

 

c) członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego emitentem - w przypadku emitenta będącego funduszem;

 

32) podmiocie powiązanym - rozumie się przez to:

 

a) podmiot dominujący nad emitentem, lub osobę, która w chwili przekazania informacji jest jego małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą,

 

b) jednostkę podporządkowaną emitentowi lub podmiotowi dominującemu nad emitentem, znaczącego inwestora, jednostki znajdujące się wraz z emitentem pod wspólną kontrolą, a także wspólnika jednostki współzależnej,

 

c) innego akcjonariusza (wspólnika) posiadającego, w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, w chwili przekazania informacji co najmniej 20 % głosów na walnym zgromadzeniu emitenta lub zgromadzeniu wspólników, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,

 

d) osobę, która w chwili przekazania informacji jest osobą zarządzającą lub nadzorującą emitenta lub jednostki z nim powiązanej,

 

e) osobę, która w chwili przekazania informacji jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli z którąkolwiek osobą zarządzającą lub nadzorującą emitenta lub jednostki z nim powiązanej,

 

f) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, w której osobą zarządzającą lub nadzorującą jest, lub na którą wywiera znaczący wpływ, lub posiada w niej znaczącą liczbę głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. d i e,

 

g) w przypadku emitenta będącego funduszem - jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem,

 

h) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia skierowany do pracowników emitenta lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do emitenta;

 

33) ratingu - rozumie się przez to ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywaną przez wyspecjalizowaną instytucję;

 

34) raporcie bieżącym - rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie i zakresie określonym w rozporządzeniu, ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia;

 

35) raporcie okresowym - rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz odpowiednio, jeżeli sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, zgodnie z przepisami rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, a w przypadku emitenta będącego funduszem - rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych;

 

36) sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, w zakresie wskazanym, jeżeli sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie albo, w przypadku emitenta będącego funduszem - zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy;

 

37) skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, w zakresie wskazanym, jeżeli skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie;

 

38) danych porównywalnych - rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania inansowego lub skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; dane porównywalne sporządza się z uwzględnieniem zasad zapewnienia porównywalności, określonych w MSR;

 

39) przychodach ze sprzedaży - rozumie się przez to:

 

a) łączne przychody z tytułu odsetek i przychody z tytułu prowizji - w przypadku emitenta będącego bankiem lub międzynarodową instytucją publiczną, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie,

 

b) składki na udziale własnym - w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń,

 

c) przychody z inwestycji - w przypadku emitenta będącego narodowym funduszem inwestycyjnym,

 

d) przychody z lokat - w przypadku emitenta będącego funduszem,

 

e) przychody z działalności maklerskiej - w przypadku emitenta będącego domem maklerskim,

 

f) dochody ogółem - w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego,

 

g) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - w przypadku innych podmiotów;

 

40) kapitałach własnych emitenta, w przypadku emitenta będącego funduszem - rozumie się przez to wartość aktywów netto funduszu;

 

41) nabyciu - rozumie się przez to przeniesienie, na rzecz emitenta lub jednostki od niego zależnej, prawa własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania, a także objęcie akcji (udziałów);

 

42) zbyciu - rozumie się przez to przeniesienie, przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną, prawa własności, innego prawa rzeczowego lub prawa do używania;

 

43) podjęciu decyzji o zamiarze - rozumie się przez to podjęcie przez organ emitenta decyzji o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do zrealizowania wskazanego zamiaru;

 

44) znaczącej umowie - rozumie się przez to, z uwzględnieniem ust. 3-5, umowę, której jedną ze stron jest emitent lub jednostka od niego zależna i której przedmiot ma wartość co najmniej 10 %:

 

a) wartości kapitałów własnych emitenta, a w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego - wysokości rocznego budżetu, lub

 

b) w przypadku gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy - wartości przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a w przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe - wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych;

 

45) aktywach o znacznej wartości - rozumie się przez to, z uwzględnieniem ust. 6 i 7, aktywa stanowiące co najmniej 10 %:

 

a) wartości kapitałów własnych emitenta, a w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego - wysokości rocznego budżetu, lub

 

b) w przypadku gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia aktywów - wartości przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a w przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe - wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych;

 

46) rozporządzeniu 1569/2007 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 22.12.2007, str. 66);

 

47) akceptowanych standardach rachunkowości - rozumie się przez to standardy rachunkowości, o których mowa w art. 4 rozporządzenia 1569/2007 oraz w decyzjach Komisji wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. WE L 390 z 31.12.2004, str. 38, z późn. zm.);

 

48) standardach rachunkowości równoważnych z MSR - rozumie się przez to standardy rachunkowości wymagane przepisami państw niebędących państwami członkowskimi, które zostały uznane za równoważne z MSR zgodnie z mechanizmem, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia 1569/2007;

 

49) podjęciu decyzji - rozumie się przez to podjęcie decyzji o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do zrealizowania wskazanego zamiaru, przejawiające się poprzez zawarcie umowy, złożenie wniosku do organu administracji lub inne złożone przez emitenta oświadczenie woli lub wiedzy lub, gdy jest to wymagane przez statut lub przepisy prawa - poprzez podjęcie przez radę nadzorczą lub inny organ emitenta uchwały upoważniającej organ zarządzający emitenta do rozpoczęcia tej procedury.

 

    2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o znaczącej umowie, rozumie się przez to również dwie lub więcej umów zawieranych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem lub, o ile przy dochowaniu przez emitenta należytej staranności możliwe jest ustalenie stosunku zależności, z jednostką zależną od tego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44. W przypadku znaczącej umowy wieloletniej przez wartość przedmiotu umowy znaczącej rozumie się łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy, określoną dla całego okresu jej obowiązywania. W przypadku umowy znaczącej zawartej na czas nieoznaczony wartością przedmiotu umowy znaczącej jest łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić szacunkową wartość przedmiotu umowy.

 

    3. W przypadku emitenta będącego funduszem przez znaczącą umowę uważa się umowę, której przedmiot dotyczy wierzytelności, papierów wartościowych, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, własności lub współwłasności nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.11)), budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości lub statków morskich, tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, a także pożyczek środków pieniężnych lub papierów wartościowych.

 

    4. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami za znaczącą umowę uważa się umowę, w której wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10 % wartości aktywów netto subfunduszu, którego ta umowa dotyczy.

 

    5. W przypadku emitenta będącego funduszem za aktywa o znacznej wartości uważa się wierzytelności, papiery wartościowe, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, o której mowa w ust. 3, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości lub statków morskich, a także tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.

 

    6. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami za aktywa o znacznej wartości uważa się aktywa stanowiące co najmniej 10 % wartości aktywów netto subfunduszu.

 

    7. Ilekroć raport bieżący przekazywany na podstawie rozporządzenia zawiera dane wyrażone w walucie obcej lub odnosi się do kryterium równowartości w złotych waluty euro, wartość waluty jest przeliczona według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego dla tej waluty na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym emitent jest obowiązany przekazać raport bieżący.

 

    § 3. 1. Raporty bieżące i okresowe powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny.

 

    2. W przypadku gdy specyfika zdarzenia, którego dotyczy dany raport bieżący lub okresowy, wymaga podania dodatkowych informacji gwarantujących jej prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz, emitent jest obowiązany do zamieszczenia tych informacji w raporcie bieżącym lub okresowym.

 

    3. Przekazywane przez emitenta raporty bieżące i okresowe powinny być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta.

 

    4. Raporty bieżące i okresowe powinny wskazywać podstawę prawną, na jakiej są przekazywane, oraz, w przypadku raportów bieżących, rodzaj zdarzenia, którego dotyczą.

 

    5. Raporty funduszu z wydzielonymi subfunduszami dotyczące subfunduszy sporządza się i przekazuje odrębnie z dodatkowym wskazaniem oznaczenia subfunduszu, którego dotyczy raport.

 

    § 4. Emitent będący instytucją wspólnego inwestowania inną niż fundusz, prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej, podlega obowiązkom określonym w rozporządzeniu dla spółki akcyjnej, a prowadzący działalność w formie innej niż spółka akcyjna, podlega obowiązkom określonym w rozporządzeniu dla funduszu.

 

 

 

Rozdział 2

Raporty bieżące

 

 

    § 5. 

 1. Emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego, z zastrzeżeniem ust. 2, informacji o:

 

1) nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, pod warunkiem że wartość hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości stanowi co najmniej 100 % wartości aktywów o znacznej wartości, na której zostało ustanowione to prawo, lub ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa,

 

2) utracie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości,

 

3) zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy,

 

4) spełnieniu się lub niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej,

 

5) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy będącej znaczącą umową w momencie jej wypowiadania lub rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną,

 

6) nabyciu lub zbyciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta,

 

7) udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta,

 

8) wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta,

 

9) rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego emitenta,

 

10) zmianie praw z papierów wartościowych emitenta,

 

11) emisji obligacji, w przypadku gdy wartość emitowanych obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta, oraz emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych,

 

12) umorzeniu akcji emitenta,

 

13) podjęciu decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem,

 

14) połączeniu emitenta z innym podmiotem,

 

15) podjęciu decyzji o zamiarze podziału emitenta,

 

16) podziale emitenta,

 

17) podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia emitenta,

 

18) przekształceniu emitenta,

 

19) wyborze przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta.

 

20) wypowiedzeniu przez emitenta lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawartej przez emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania lub przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta,

 

21) odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięciu przez emitenta informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji,

 

22) powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej,

 

23) umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS,

 

24) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone jakąkolwiek formą zastawu lub hipoteki, a pozostały jego majątek nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania; ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku; ogłoszeniu upadłości obejmującej możliwość zawarcia układu; zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku; odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości; umorzeniu postępowania upadłościowego; uchyleniu postępowania upadłościowego; złożeniu oświadczenia o wszczęcie postępowania naprawczego, zakazie wszczęcia postępowania naprawczego, wszczęciu postępowania naprawczego, zatwierdzeniu układu, odmowie zatwierdzenia układu; umorzeniu postępowania naprawczego; uchyleniu układu; umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego oraz zakończeniu postępowania upadłościowego - w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej,

 

25) sporządzeniu prognozy lub szacunków wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, jeżeli emitent podjął decyzję o ich przekazaniu do wiadomości publicznej,

 

26) przyznaniu lub zmianie ratingu dokonanego na zlecenie emitenta

 

- z uwzględnieniem szczegółowego zakresu tych informacji, określonego w § 7-32.

 

2. W przypadku gdy jednostka zależna od emitenta jest spółką publiczną, obowiązek przekazania przez emitenta, w formie raportu bieżącego, informacji określonych w ust. 1, w zakresie obejmującym informacje o jednostce zależnej, uważa się za wykonany, jeżeli informacje te przekazała jednostka zależna.

 

 

§ 6. 

1. Raporty bieżące przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu powinny być numerowane w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym, przy czym numeracja ta powinna uwzględniać informacje przekazywane przez emitenta na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

 

2. W przypadku konieczności skorygowania treści przesłanego raportu, numerem raportu będącego korektą powinien być numer raportu korygowanego, przy czym w treści korekty zawiera się informację, że jest to korekta, wraz ze wskazaniem jej zakresu w odniesieniu do pierwotnej treści raportu.

 

3. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami, raporty bieżące powinny być numerowane w sposób ciągły, odrębnie dla każdego z subfunduszy.

 

 

§ 7. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, raport bieżący zawiera:

 

1) oznaczenie strony umowy, na podstawie której doszło do nabycia lub zbycia przez nią aktywów, albo podmiotu lub osoby, na której aktywach ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe;

 

2) datę i sposób nabycia lub zbycia aktywów albo datę i sposób ustanowienia hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego;

 

3) podstawową charakterystykę nabytych lub zbytych aktywów albo aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe;

 

4) cenę, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta lub jednostki od niego zależnej;

 

5) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi;

 

6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości;

 

7) w przypadku nabycia aktywów - źródło finansowania nabycia aktywów;

 

8) w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych - oznaczenie rodzaju działalności gospodarczej, w której dane aktywa były wykorzystywane przed ich nabyciem przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, oraz wskazanie, czy emitent lub jednostka od niego zależna planuje kontynuować ich dotychczasowy sposób wykorzystania, a jeżeli nie - podanie planowanego sposobu wykorzystania nabytych aktywów;

 

9) w przypadku nabycia, zbycia lub obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach - dodatkowo nazwę (firmę) jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem nabycia, zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym, ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalną tych aktywów i ich charakter jako długo- lub krótkoterminowej lokaty kapitałowej emitenta lub jednostki od niego zależnej, a także udział emitenta lub jednostki od niego zależnej w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników jednostki, której akcje (udziały) były przedmiotem nabycia lub zbycia;

 

10) w przypadku gdy umowa nabycia, zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym aktywów o znacznej wartości jest umową z podmiotem powiązanym - dodatkowo opis powiązań emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem zbywającym, nabywającym lub osobą, na rzecz której ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe, oraz szczegółowy opis warunków tej umowy.

 

 

§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, raport bieżący zawiera:

 

1) nazwę (firmę) podmiotu, którego zdarzenie dotyczy;

 

2) datę wystąpienia zdarzenia;

 

3) charakter zdarzenia;

 

4) opis utraconych aktywów;

 

5) wartość ewidencyjną i szacunkową wartość rynkową utraconych aktywów;

 

6) opis przewidywanych skutków utraty aktywów dla dalszej działalności gospodarczej emitenta lub jednostki od niego zależnej oraz grupy jednostek powiązanych emitenta;

 

7) oznaczenie kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości.

 

 

§ 9. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, raport bieżący zawiera:

 

1) datę zawarcia znaczącej umowy;

 

2) oznaczenie stron umowy;

 

3) oznaczenie przedmiotu umowy;

 

4) istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów;

 

5) w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe - wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar;

 

6) w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający;

 

7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę;

 

8) w przypadku zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy - informacje o łącznej wartości wszystkich tych umów oraz informacje określone w pkt 1-7, w odniesieniu do umowy o największej wartości.

 

 

§ 10. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, raport bieżący zawiera:

 

1) oznaczenie stron umowy;

 

2) oznaczenie przedmiotu umowy;

 

3) treść warunku lub termin realizacji umowy;

 

4) informację o spełnieniu lub niespełnieniu wskazanego warunku wraz ze wskazaniem przyczyn.

 

 

 

§ 11. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, raport bieżący zawiera:

 

1) oznaczenie stron umowy;

 

2) datę wypowiedzenia umowy, ze wskazaniem daty rozwiązania umowy;

 

3) oznaczenie przedmiotu umowy;

 

4) przyczyny rozwiązania umowy, ze wskazaniem strony wypowiadającej umowę;

 

5) opis przewidywanych skutków finansowych, wynikających z rozwiązania umowy, dla emitenta, jednostki od niego zależnej i grupy jednostek powiązanych emitenta.

 

 

§ 12. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, raport bieżący zawiera:

 

1) podstawę prawną nabycia papierów wartościowych;

 

2) liczbę nabytych lub zbytych papierów wartościowych;

 

3) przyczyny i cel nabycia lub zbycia papierów wartościowych;

 

4) średnią jednostkową cenę nabycia lub zbycia papieru wartościowego;

 

5) wskazanie wartości nominalnej akcji i ich udziału w kapitale zakładowym emitenta oraz określenie liczby głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających nabytym lub zbytym akcjom emitenta - w przypadku nabycia lub zbycia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną akcji własnych emitenta;

 

6) wskazanie łącznej liczby posiadanych akcji emitenta wraz z określeniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadających posiadanym akcjom emitenta - w przypadku nabycia lub zbycia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną akcji własnych emitenta;

 

7) szczegółowe określenie rodzaju zagrożenia wraz z określeniem wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje - w przypadku nabycia przez emitenta akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej spółce, poważnej szkodzie.

 

 

§ 13. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, raport bieżący zawiera:

 

1) nazwę (firmę) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenie lub gwarancja;

 

2) łączną kwotę kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania, które w całości lub w części zostało odpowiednio poręczone lub zabezpieczone gwarancją, wraz ze wskazaniem wysokości poręczenia lub gwarancji udzielonej przez emitenta;

 

3) okres, na jaki zostały udzielone poręczenie lub gwarancja;

 

4) warunki finansowe, na jakich zostały udzielone poręczenie lub gwarancja, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczenia lub gwarancji;

 

5) charakter powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczkę.

 

 

§ 14. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8, raport bieżący zawiera:

 

1) przedmiot postępowania;

 

2) wartość przedmiotu sporu;

 

3) datę wszczęcia postępowania;

 

4) oznaczenie stron wszczętego postępowania;

 

5) stanowisko emitenta.

 

 

§ 15. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, raport bieżący zawiera:

 

1) datę zarejestrowania przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego;

 

2) wysokość, a gdy znajduje to zastosowanie, również strukturę kapitału zakładowego po zarejestrowaniu jego zmiany;

 

3) ogólną liczbę głosów wynikającą, ze wszystkich wyemitowanych akcji (udziałów), po zarejestrowaniu zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego.

 

 

§ 16.  

1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 10, raport bieżący, z zastrzeżeniem ust. 3, zawiera:

 

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby;

 

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta;

 

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie - w zakresie tych zmian;

 

4) w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela - dodatkowo:

 

a) liczbę akcji imiennych, które podlegały zamianie,

 

b) wysokość kapitału zakładowego emitenta oraz ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu po dokonaniu zamiany;

 

5) w przypadku zmiany praw z akcji uprzywilejowanych w sposób inny niż poprzez zmianę liczby przysługujących z nich głosów - dodatkowo:

 

a) liczbę akcji, dla których zmienione zostały prawa,

 

b) określenie zmian praw z akcji;

 

6) w przypadku zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne uprzywilejowane - dodatkowo:

 

a) liczbę akcji na okaziciela, które podlegały zamianie,

 

b) określenie rodzaju uprzywilejowania akcji imiennych po dokonaniu zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne uprzywilejowane,

 

c) wysokość kapitału zakładowego emitenta oraz ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu po dokonaniu zamiany.

 

2. W przypadku emitenta obligacji za zmianę praw z papierów wartościowych uważa się również zmianę oprocentowania obligacji.

 

3. W przypadku każdej zamiany obligacji zamiennych na akcje, których łączna wartość przekracza 5 % albo wielokrotność 5 % wartości, wyemitowanych pierwotnie przez emitenta obligacji zamiennych na akcje, emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, następujące informacje:

 

1) datę złożenia przez emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje;

 

2) liczbę akcji, które zostaną wydane w zamian za obligacje;

 

3) strukturę kapitału zakładowego po dokonaniu zamiany obligacji na akcje, z określeniem wysokości kapitału zakładowego emitenta i liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału nowych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta;

 

4) liczbę obligacji, które nie zostały zamienione na akcje.

 

 

§ 17. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 11, raport bieżący zawiera:

 

1) cel emisji obligacji, jeżeli został określony;

 

2) określenie rodzaju emitowanych obligacji;

 

3) wielkość emisji;

 

4) wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia;

 

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji;

 

6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia;

 

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia;

 

8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;

 

9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;

 

10) w przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego;

 

11) w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo:

 

a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,

 

b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji;

 

12) w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:

 

a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację,

 

b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,

 

c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

 

 

§ 18. 

 W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 12, raport bieżący zawiera:

 

1) liczbę umorzonych akcji;

 

2) liczbę głosów odpowiadających umorzonym akcjom;

 

3) określenie, czy umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), czy bez jego zgody (umorzenie przymusowe), a w przypadku gdy umorzenie przymusowe nastąpiło w wyniku ziszczenia się określonego zdarzenia bez podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie - określenie tego zdarzenia;

 

4) wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia;

 

5) wysokość kapitału zakładowego emitenta oraz ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu po dokonaniu umorzenia.

 

 

§ 19.  

1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 13, raport bieżący zawiera:

 

1) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań;

 

2) sposób planowanego połączenia (przejęcie lub zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej;

 

3) wskazanie podmiotów, które mają się połączyć, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności.

 

2. W przypadku planowanego połączenia emitenta z innym podmiotem przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również:

 

1) plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

 

2) sprawozdanie zarządu, sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych;

 

3) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

3. Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do planowanego połączenia, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o tym połączeniu.

 

 

§ 20. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14, raport bieżący zawiera:

 

1) sposób połączenia (przejęcie lub zawiązanie nowej spółki) wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

 

2) wskazanie podmiotów, które się połączyły, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności;

 

3) datę wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio, spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia).

 

 

§ 21.  

1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15, raport bieżący zawiera:

 

1) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze podziału i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań;

 

2) sposób planowanego podziału (przejęcie, zawiązanie, przejęcie i zawiązanie lub wydzielenie) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

 

2. W przypadku planowanego podziału, przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również:

 

1) plan podziału, sporządzony zgodnie z art. 534 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 534 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

 

2) pisemne sprawozdanie zarządu, sporządzone na podstawie art. 536 Kodeksu spółek handlowych;

 

3) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

 

4) wniesione do planu podziału zastrzeżenia, o których mowa w art. 541 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

 

3. Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do planowanego podziału, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o tym podziale.

 

4. Emitent dołącza do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 2, strategię działania oraz plan finansowy obejmujący co najmniej analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia planowanego rozpoczęcia działalności.

 

 

§ 22. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16, raport bieżący zawiera:

 

1) sposób podziału (przez przejęcie, przez zawiązanie, przez przejęcie i zawiązanie lub przez wydzielenie) wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej;

 

2) wskazanie podmiotów, które powstały po podzieleniu, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności;

 

3) datę wpisu nowo zawiązanej spółki do właściwego rejestru;

 

4) datę wpisów uchwały o podziale do właściwego rejestru;

 

5) datę wykreślenia spółki dzielonej z rejestru (dzień podziału).

 

 

§ 23.  

1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17, raport bieżący zawiera:

 

1) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze przekształcenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań;

 

2) charakter planowanego przekształcenia, z określeniem jego podstawy prawnej;

 

3) planowane zmiany relacji przekształconego podmiotu z osobami trzecimi;

 

4) projekt umowy albo statutu podmiotu po przekształceniu.

 

2. W przypadku planowanego przekształcenia, przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również:

 

1) plan przekształcenia, sporządzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 558 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

 

2) pisemna opinia biegłego rewidenta, sporządzona zgodnie z art. 559 § 4 Kodeksu spółek handlowych;

 

3) uchwała o przekształceniu, podjęta zgodnie z art. 562 Kodeksu spółek handlowych.

 

3. Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do planowanego przekształcenia, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o tym przekształceniu.

 

 

§ 24. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18, raport bieżący zawiera:

 

1) określenie podstawy prawnej decyzji o przekształceniu;

 

2) określenie trybu i warunków przekształcenia, a w szczególności:

 

a) określenie rodzaju spółki handlowej, w którą przekształcił się emitent,

 

b) szacunkową wartość kapitałów własnych emitenta według stanu na dzień przekształcenia,

 

c) szacunkową wartość kapitałów własnych przekształconego podmiotu i sposób pokrycia kapitału zakładowego;

 

3) umowę albo statut przekształconego podmiotu;

 

4) datę wpisu spółki przekształconej do rejestru oraz wykreślenia z rejestru spółki przekształcanej (dzień przekształcenia).

 

 

§ 25. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 19, raport bieżący zawiera:

 

1) dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wybranym przez właściwy organ emitenta, z którym ma zostać zawarta umowa o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, z określeniem:

 

a) nazwy (firmy), siedziby i adresu,

 

b) podstawy uprawnień;

 

2) datę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

 

3) określenie, czy emitent korzystał z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie;

 

4) określenie organu, który dokonał wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wraz ze wskazaniem, że nastąpiło to zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;

 

5) określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa.

 

 

§ 26. 

1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 20, raport bieżący zawiera:

 

1) wskazanie, czy wypowiedzenie umowy wynika z decyzji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych czy z decyzji emitenta;

 

2) wskazanie przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta;

 

3) wskazanie organów zalecających lub akceptujących zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

 

4) opis rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia.

 

2. Do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1, emitent dołącza albo przekazuje niezwłocznie po jego uzyskaniu pismo biegłego rewidenta, sporządzone na wniosek emitenta i adresowane do Komisji, w którym potwierdzają oni informacje podane w raporcie bieżącym lub odmawiają ich potwierdzenia.

 

 

§ 27. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 21, raport bieżący zawiera:

 

1) datę odwołania lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięcia wiadomości przez emitenta o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;

 

2) imię i nazwisko osoby zarządzającej lub nadzorującej;

 

3) dotychczas pełnioną funkcję w przedsiębiorstwie emitenta;

 

4) przyczyny odwołania lub rezygnacji, jeżeli przyczyny te zostały podane przez organ lub osobę podejmującą decyzję.

 

 

§ 28. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 22, raport bieżący zawiera:

 

1) datę powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej;

 

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej;

 

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta;

 

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

 

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

 

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

 

§ 29. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 23, raport bieżący zawiera dane dotyczące przedsiębiorstwa emitenta, zamieszczone w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS.

 

 

§ 30.

  W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 24, raport bieżący zawiera:

 

1) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości - wskazanie sądu, do którego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, daty złożenia wniosku oraz podmiotu, który złożył wniosek;

 

2) w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone jakąkolwiek formą zastawu lub hipoteki, a pozostały jego majątek nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania - wskazanie sądu, który oddalił ten wniosek, oraz przyczyny jego oddalenia;

 

3) w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku - wskazanie sądu, który ogłosił upadłość, wraz ze wskazaniem daty wydania postanowienia, daty jego uprawomocnienia oraz sędziego komisarza i syndyka masy upadłości;

 

4) w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu - wskazanie sądu, który zatwierdził układ, daty wydania postanowienia, daty jego uprawomocnienia oraz sędziego komisarza, nadzorcy sądowego lub zarządcy, jeżeli został ustanowiony, wskazanie głównych elementów propozycji układowych, postanowienie o uchyleniu układu, postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu;

 

5) w przypadku zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu - wskazanie podstaw zmiany tego postanowienia oraz daty jego wydania;

 

6) w przypadku zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika - wskazanie podstaw zmiany tego postanowienia oraz daty jego wydania;

 

7) w przypadku odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości - wskazanie przyczyn wydania postanowienia oraz jego daty;

 

8) w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego - wskazanie przyczyn wydania postanowienia, daty jego wydania oraz uprawomocnienia;

 

9) w przypadku uchylenia postępowania upadłościowego - wskazanie przyczyn uchylenia postępowania oraz jego skutków;

 

10) w przypadku złożenia oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego - wskazanie sądu, do którego zostało złożone oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, oraz daty jego złożenia;

 

11) w przypadku zakazu wszczęcia postępowania naprawczego - wskazanie przyczyn wydania postanowienia, daty jego wydania oraz uprawomocnienia;

 

12) w przypadku wszczęcia postępowania naprawczego - wskazanie daty jego wszczęcia oraz nadzorcy sądowego;

 

13) w przypadku zatwierdzenia układu - wskazanie daty wydania oraz uprawomocnienia postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu, a także nadzorcy sądowego, o ile został ustanowiony;

 

14) w przypadku odmowy zatwierdzenia układu - wskazanie przyczyn odmowy jego zatwierdzenia przez sąd, daty wydania postanowienia oraz jego uprawomocnienia;

 

15) w przypadku umorzenia postępowania naprawczego - wskazanie daty wydania postanowienia przez sąd oraz daty uprawomocnienia, a także przyczyn jego umorzenia;

 

16) w przypadku uchylenia układu - wskazanie przyczyn uchylenia układu, daty wydania postanowienia oraz jego uprawomocnienia;

 

17) w przypadku umorzenia prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego - wskazanie organu, który prowadził postępowanie egzekucyjne, wraz ze wskazaniem tytułu do jego wszczęcia;

 

18) w przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego - wskazanie osoby likwidatora oraz wskazanie sądu, do którego został złożony wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego, daty złożenia tego wniosku albo daty podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki, albo wskazanie innej, określonej prawem, przyczyny otwarcia postępowania likwidacyjnego, wraz z podaniem dnia jej zaistnienia;

 

19) w przypadku zakończenia postępowania upadłościowego - postanowienie sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego.

 

 

§ 31. 

1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 25, raport bieżący zawiera:

 

1) prognozowane lub szacowane wyniki;

 

2) okres, którego prognoza dotyczy;

 

3) podstawy i istotne założenia tej prognozy;

 

4) sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników;

 

5) okresy, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny.

 

2. Emitent przekazuje niezwłocznie, w formie raportu bieżącego, korektę prognozy zawartej w raporcie bieżącym, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji różni się o co najmniej 10 % w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie.

 

3. Raport bieżący zawierający korektę prognozy przekazanej przez emitenta w ciągu danego roku obrotowego stanowi nową prognozę wyników emitenta.

 

4. Raport bieżący zawierający korektę prognozy zawiera wskazanie prognozowanej pozycji ulegającej korekcie oraz prognozowane wyniki po dokonaniu korekty, jak również czynniki, które wpłynęły na podwyższenie lub obniżenie opublikowanej wcześniej prognozy.

 

5. W przypadku gdy prognoza wyników finansowych emienta lub jego grupy kapitałowej podlegała sprawdzeniu przez biegłego rewidenta, do raportu, o którym mowa w ust. 1, emitent dołącza raport biegłego rewidenta o prognozie wyników finansowych.

 

 

§ 32. 

W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 26, raport bieżący zawiera:

 

1) nazwę agencji przyznającej rating;

 

2) wskazanie przyznanego ratingu wraz z krótkim opisem;

 

3) w przypadku zmian wcześniej przyznanego ratingu - wskazanie przyczyn zmiany ratingu.

 

 

Rozdział 3

Szczególne przypadki przekazywania raportów bieżących

 

 

§ 33.  

1. W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportu bieżącego:

 

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

 

2) daty przydziału papierów wartościowych;

 

3) liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

 

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

 

5) liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

 

6) liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

 

7) ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane);

 

8) liczby osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

 

9) liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

 

10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

 

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

 

12) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

 

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

 

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

 

d) promocji oferty

 

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

 

13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.

 

2. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami informacje wymienione w ust. 1 podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.

 

 

§ 34.  

1. W przypadku dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportów bieżących, informacji o:

 

1) rejestracji papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie wraz z określeniem daty rejestracji;

 

2) dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, wraz z określeniem daty dopuszczenia, liczby dopuszczonych papierów wartościowych oraz ich serii;

 

3) ustaleniu daty pierwszego notowania papierów wartościowych emitenta w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych;

 

4) ustaleniu daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych emitenta, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, z papierami wartościowymi emitenta będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku;

 

5) wykluczeniu papierów wartościowych emitenta z obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych przez spółkę prowadzącą ten rynek, wraz z określeniem daty wykluczenia, liczby wykluczonych papierów wartościowych oraz ich serii, albo o wystąpieniu zdarzenia, w następstwie którego papiery wartościowe utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z określeniem daty wystąpienia zdarzenia, liczby tych papierów wartościowych oraz ich serii.

 

2. W przypadku odmowy dopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych emitent jest obowiązany do przekazania w formie raportu bieżącego informacji o odmowie dopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych wraz z określeniem daty niedopuszczenia, liczby niedopuszczonych papierów wartościowych oraz ich serii.

 

 

§ 35.  

1. W przypadku notowania na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim papierów wartościowych emitenta jest on obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji ujawnianych zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku, na którym są notowane jego papiery wartościowe, o ile zakres tych informacji jest szerszy od zakresu informacji przekazywanych na podstawie przepisów rozporządzenia.

 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane równocześnie z przekazaniem ich na rynek, na którym są notowane papiery wartościowe emitenta.

 

 

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17195 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 271

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >