Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku.

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku.

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych.

 

 

 

DZIAŁ I

Przepisy wprowadzające

 

 

Art. 1. 

Ustawa – Prawo o notariacie wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Art. 2. 

Z zastrzeżeniem art. 4 niniejszej ustawy traci moc ustawa z dnia 24 maja 1989 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, poz. 176 i Nr 73, poz. 436), zwana dalej „ustawą dotychczasową”.

 

Art. 3.

§ 1. 

Minister Sprawiedliwości znosi państwowe biura notarialne i przekazuje prowadzenie ksiąg wieczystych właściwym sądom rejonowym po utworzeniu kancelarii notarialnych na obszarze właściwości znoszonego biura – w okresie nie dłuższym niż 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

§ 2.

Wykaz zniesionych państwowych biur notarialnych Minister Sprawiedliwości ogłasza, co 6 miesięcy w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

 

Art. 4. 

Do państwowych biur notarialnych – do czasu ich zniesienia – oraz do notariuszy i innych pracowników zatrudnionych w tych biurach, a także do notariuszy prowadzących indywidualne kancelarie notarialne i tych kancelarii, stosuje się ustawę dotychczasową i inne dotychczasowe właściwe przepisy, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.

 

 

Art. 5. 

Do samorządu notarialnego oraz do odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy zatrudnionych w państwowych biurach notarialnych i notariuszy prowadzących indywidualne kancelarie notarialne, a także do czynności notarialnych dokonywanych w tych biurach i kancelariach stosuje się przepisy ustawy – Prawo o notariacie Jednakże do opłat za dokonanie czynności notarialnej stosuje się przepisy art. 59 ustawy dotychczasowej, a do przechowywania i składania do archiwum dokumentów obejmujących dokonane czynności notarialne oraz sposobu prowadzenia ksiąg notarialnych – również przepisy wydane na podstawieart. 77 tej ustawy.

 

 

Art. 6. 

Notariusze działający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w państwowych biurach notarialnych i indywidualnych kancelariach notarialnych pozostają notariuszami w siedzibach tych biur i kancelarii, z zastrzeżeniem art. 7.

 

 

Art. 7.

§ 1. 

W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy notariusze, o których mowa w art. 6, złożą Ministrowi Sprawiedliwości wnioski o wyznaczenie im siedzib kancelarii notarialnych albo o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

 

§ 2. 

Minister Sprawiedliwości, rozpatrując wnioski o wyznaczenie siedzib kancelarii notarialnych notariuszom zatrudnionym w państwowych biurach notarialnych, uwzględni potrzeby funkcjonowania państwowych biur notarialnych do czasu ich zniesienia oraz potrzeby sądów rejonowych, a także uzasadniony interes notariusza, który wystąpił o wyznaczenie siedziby kancelarii.

 

§ 3.

Jeżeli wniosek o wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej w tej samej miejscowości złożyło kilku notariuszy, Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć notariuszowi siedzibę kancelarii notarialnej w innej pobliskiej miejscowości w tym samym województwie albo zgłosić, za zgodą notariusza, jego kandydaturę na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

 

§ 4. 

Minister Sprawiedliwości wyznacza notariuszom siedziby kancelarii notarialnych po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej.

 

 

Art. 8.

 

§ 1. 

Krajowa Rada Sądownictwa przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o powołanie sędziów sądów rejonowych spośród notariuszy zgłoszonych przez zgromadzenia ogólne sędziów w sądach wojewódzkich oraz przez Ministra Sprawiedliwości.

 

§ 2. 

Notariusza, którego kandydatura na stanowisko sędziego została zgłoszona Krajowej Radzie Sądownictwa, Minister Sprawiedliwości może delegować do sądu rejonowego i powierzyć mu pełnienie na czas oznaczony czynności sędziowskich w tym sądzie w sprawach ksiąg wieczystych.

 

§ 3. 

Notariuszowi, którego kandydatura na stanowisko sędziego nie została zgłoszona Krajowej Radzie Sądownictwa, oraz notariuszowi, o którego powołanie na stanowisko sędziego Krajowa Rada Sądownictwa nie przedstawiła wniosku Prezydentowi, Minister Sprawiedliwości wyznaczy, na jego wniosek, siedzibę kancelarii notarialnej. Przepis art. 7 stosuje się.

 

 

Art. 9.

§ 1. 

Z dniem doręczenia notariuszowi zawiadomienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotychczasowy stosunek pracy z tym notariuszem wygasa.

 

§ 2. 

Stosunek pracy z notariuszem, który nie złożył wniosku o wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej, rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości o zwolnieniu, z tym że koniec tego terminu nie może przypaść wcześniej niż dzień zniesienia państwowego biura notarialnego, w którym notariusz był zatrudniony, chyba że na wniosek notariusza określono krótszy termin.

 

 

Art. 10.

§ 1. 

Minister Sprawiedliwości, znosząc państwowe biuro notarialne, może powołać zatrudnionego w tym biurze asesora notarialnego, na jego wniosek, na notariusza, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 11ustawy – Prawo o notariacie i był asesorem co najmniej 1 rok, i wyznaczyć mu siedzibę kancelarii notarialnej. Przepis art. 7 stosuje się.

 

§ 2. 

Minister Sprawiedliwości powoła asesora notarialnego, na jego wniosek, na stanowisko asesora sądowego, jeżeli nie został on powołany na notariusza ani nie zawarł umowy o pracę z notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną.

 

§ 3. 

Do asesora notarialnego, który został powołany na notariusza albo zawarł umowę o pracę z notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną, stosuje się art. 9 § 1.

 

§ 4. 

Do stosunku pracy z asesorem notarialnym, który nie złożył wniosku o powołanie na notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej ani nie zawarł umowy o pracę z notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną lub nie złożył wniosku o powołanie na stanowisko asesora sądowego, stosuje się art. 9 § 2.

 

 

Art. 11.

§ 1. 

Pracownicy administracyjni i obsługi zatrudnieni w państwowych biurach notarialnych stają się, z dniem zniesienia tych biur, pracownikami sądów rejonowych, na których obszarze właściwości znajdowały się znoszone biura.

 

§ 2. 

Pracownicy, o których mowa w § 1, mogą, w terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia państwowego biura notarialnego, w którym byli zatrudnieni, złożyć oświadczenie o odmowie dalszego zatrudnienia. W tym przypadku stosunek pracy rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, chyba że na wniosek pracownika określono krótszy termin.

 

§ 3. 

Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do aplikantów notarialnych.

 

 

Art. 12. 

Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy w trybie niniejszej ustawy z notariuszem, asesorem notarialnym, aplikantem notarialnym i innym pracownikiem państwowego biura notarialnego pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez zakład pracy za wypowiedzeniem z powodu likwidacji zakładu pracy.

 

 

Art. 13. 

Notariusze, asesorzy i aplikanci notarialni oraz inni pracownicy notarialni zachowują przez okres 6 miesięcy prawo do wynagrodzenia odpowiadającego stanowisku, które zajmowali w zniesionym państwowym biurze notarialnym, gdy obejmą w sądzie rejonowym stanowiska, na których przysługuje niższe wynagrodzenie zasadnicze, niższy dodatek funkcyjny lub dodatek nie przysługuje.

...

 

 

 

Pełny tekst ustawy w pliku do pobrania poniżej.

 

 

 

 


Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • podatki i oplaty lokalne Liczba postów: 9 Grupa: Zanim wybud... Jak najbardziej jeśli prowadzimy własną działalność to ja również jestem zdania, że coraz więcej na sam temat podatków powinniśmy wiedzieć. Jak dla mnie bardzo....
  • Sprzedaż mieszkania w Warszawie Liczba postów: 16 Grupa: Rynek wtórn... wydaje mi się że sprzedaż mieszkania w Warszawie to nic trudnego ? tyle ludzi tam chce kupic cos sensownego _____________________ https: //www.stonoga.edu.pl/ja...
  • Kupno mieszkania Liczba postów: 56 Grupa: Rynek wtórn... Ja od urodzenie mieszkałem w bloku i dom a raczej obowiązki, które są związane z jego posiadaniem mnie przerażały. Osobiście wolę przeznaczyć ten czas, który po...
  • Gdzie szukać nieruchomości? Liczba postów: 248 Grupa: Rynek pierw... Zobacz tutaj gdzie polecają wystawić domy na sprzedaż i tej podstawie szukaj, będzie najszybciej :)
  • deweloper we Wrocławiu Liczba postów: 362 Grupa: Nieruchomoś... Ja zdecydowałam się na wybór dewelopera inkom we Wrocławiu. Myślę, że warto. Wszystkie informacje były mi przekazywane. Serdecznie polecam.

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17359 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 165

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >