Ustawa z dnia 30 maja 1996 roku

Ustawa z dnia 30 maja 1996 roku

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego. Czytaj dalej

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

 

Art. 1. 

Ustawa określa:

 

1) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, nie wykorzystywanym przez te jednostki do realizacji ich zadań,

 

2) zasady i tryb gospodarowania mieniem pozostałym po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej,

 

 

3) organizację Agencji Mienia Wojskowego oraz zasady jej działalności.

 

 

 

Art. 2. 

Mienie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2, obejmuje wszystkie prawa majątkowe przekazane Agencji Mienia Wojskowego na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

 

 

Art. 3. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

 

1) lasów, w rozumieniu przepisów o lasach, udostępnionych, na ich podstawie, jednostkom organizacyjnym podporządkowanym lub nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej,

 

2) nieruchomości rolnych i innego mienia, o których mowa w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, będących w zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 

 

 

Art. 4. 

Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień i obowiązków Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw oraz umów międzynarodowych.

 

 

 

 

 

Rozdział 2

 

Agencja Mienia Wojskowego

 

 

 

 

Art. 5. 

1. Tworzy się Agencję Mienia Wojskowego zwaną dalej "Agencją".

 

2. Nadzór nad Agencją sprawuje Minister Obrony Narodowej.

 

3. Agencja jest państwową osobą prawną.

 

4. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

 

 

Art. 6. 

Skarb Państwa powierza Agencji wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 2.

 

 

Art. 7. 

1. Zadaniem Agencji jest w szczególności:

 

1) gospodarowanie,

 

2) utrzymywanie,

 

3) uporządkowanie stanu prawnego i prowadzenie ewidencji

mienia, o którym mowa w art. 2.

 

2. Zadaniem Agencji jest również wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i przepisów o przedsiębiorstwach państwowych.

 

 

Art. 8. 

1. Minister Obrony Narodowej wyposaży Agencję w środki niezbędne do podjęcia działalności, które będą stanowić jej własność.

 

2. Mienie nabyte przez Agencję w celu zapewnienia jej funkcjonowania stanowi własność Agencji.

 

Art. 9. 

1. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy i statutu nadanego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

 

2. Statut Agencji określa w szczególności zakres i tryb działania organów Agencji, strukturę organizacyjną, szczegółowe zasady udzielania pełnomocnictw i system kontroli wewnętrznej.

 

 

Art. 10. Organami Agencji są:

 

1) Prezes Agencji,

 

2) Rada Agencji.

 

 

Art. 11. 

1. Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji.

 

2. Kadencja Prezesa Agencji trwa cztery lata.

 

 

Art. 12. 

1. Prezes Agencji kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2. Oświadczenia woli w imieniu Agencji składa Prezes Agencji. Prezes Agencji może udzielić innym osobom pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Agencji.

 

 

Art. 13. 

Prezes Agencji działa przy pomocy Biura Agencji i jego oddziałów terenowych.

 

 

Art. 14. 

1. Prezes Agencji sporządza roczny plan finansowy i roczne sprawozdanie finansowe Agencji, w tym bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

 

2. Prezes Agencji przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia roczny plan finansowy Agencji.

 

 

3. Prezes Agencji przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie finansowe Agencji.

 

4. Prezes Agencji składa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczne sprawozdanie z działalności Agencji.

 

 

 

Art. 15. 

1. Rada Agencji składa się z siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Ministra Obrony Narodowej. W skład Rady Agencji wchodzą w szczególności po jednym przedstawicielu Ministrów: Finansów, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Przekształceń Własnościowych.

 

2. Przewodniczącego Rady Agencji powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej spośród osób, o których mowa w ust. 1.

 

 

3. Kadencja Rady Agencji trwa cztery lata.

 

4. Minister Obrony Narodowej powołuje i odwołuje członka Rady Agencji będącego przedstawicielem ministra określonego w ust. 1 na wniosek lub w porozumieniu z tym ministrem.

 

 

Art. 16. 

1. Rada Agencji sprawuje nadzór nad działalnością Agencji.

 

2. Do obowiązków Rady Agencji należy w szczególności:

 

1) opiniowanie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania finansowego Agencji,

 

2) nadzorowanie gospodarki finansowej Agencji.

 

3. Rada Agencji może żądać przedstawienia dokumentów i wyjaśnień w każdej sprawie pozostającej w zakresie działalności Agencji.

 

 

Art. 17. 

1. Zakres czynności pracowników Biura Agencji i jego oddziałów terenowych określa Prezes Agencji.

 

2. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania oraz ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa Agencji i członków Rady Agencji.

 

3. Prezes Agencji określa zasady wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Agencji.

 

4. Żołnierzom zawodowym pełniącym czynną służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Agencji przysługuje uposażenie i świadczenia przewidziane w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

Rozdział 3

 

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Agencję

 

 

 

Art. 18. 

1. Przekazanie Agencji do zagospodarowania mienia, o którym mowa w art. 2, zarządza Minister Obrony Narodowej albo, z jego upoważnienia, inny organ wojskowy.

 

2. Przekazanie Agencji do zagospodarowania mienia, o którym mowa w art. 2, następuje nieodpłatnie.

 

3. Przekazywanie mienia, o którym mowa w art. 2, odbywa się zgodnie z planem przekazywania tego mienia w terminach uzgodnionych przez Ministra Obrony Narodowej z Prezesem Agencji.

 

4. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do zagospodarowania lotniska wojskowe i porty wojenne współużytkowane przez służby cywilne, po uzgodnieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej.

 

 

Art. 19. 

1. Przekazanie Agencji mienia, o którym mowa w art. 2, następuje w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem jego podpisania.

 

2. Sporządzenie protokołu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, następujących czynności:

 

1) geodezyjnego rozgraniczenia przekazywanej nieruchomości,

 

2) oczyszczenia przekazywanej nieruchomości z niewybuchów i niewypałów.

 

3. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej właściwy miejscowo ze względu na położenie nieruchomości rejonowy organ rządowej administracji ogólnej stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie zarządu jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej w stosunku do przekazanej nieruchomości, z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1.

 

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania Agencji mienia, o którym mowa w art. 2.

 

 

Art. 20. 

1. Agencja prowadzi ewidencję mienia przekazanego jej w trybie przepisów art. 18 i art. 19, zwaną dalej "ewidencją".

 

2. W ewidencji ujmuje się:

 

1) mienie przekazane, które pozostawało w zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,

 

2) mienie pozostałe po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej,

 

3) inne mienie niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.

 

3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb prowadzenia ewidencji mienia przez Agencję oraz udostępniania ewidencji i wydawania z niej wyciągów.

 

 

Art. 21. 

1. Minister Obrony Narodowej albo, z jego upoważnienia, inny organ wojskowy może, na podstawie umowy, przekazać Agencji na przechowanie, przez czas oznaczony, rzeczy ruchome stanowiące mienie Skarbu Państwa będące w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, nie wykorzystywane prze te jednostki do realizacji ich zadań.

 

2. Do przechowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

3. Agencja nie może oddać mienia, o którym mowa w ust. 1, na przechowanie innej osobie fizycznej lub prawnej ani też jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

 

 

Art. 22. 

1. Minister Obrony Narodowej albo, z jego upoważnienia, inny organ wojskowy może, na podstawie umowy, użyczyć Agencji nieruchomości będące w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, nie wykorzystywane przez te jednostki do realizacji ich zadań, a niezbędne na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa.

 

2. Do użyczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

 

Art. 23. 

1. Gospodarowanie mieniem, o którym mowa w art. 2, przez Agencję odbywa się zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki i polega, z zastrzeżeniem ust. 2, w szczególności na:

 

1) sprzedaży lub zamianie mienia albo oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste,

 

2) oddaniu mienia w użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie, zarząd lub do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego,

 

3) oddaniu mienia w administrowanie, na podstawie umowy na czas oznaczony, za wynagrodzeniem,

 

4) wnoszeniu mienia do spółek, a także nabywaniu i obejmowaniu udziałów w spółkach, jak również wykonywaniu praw z udziałów w spółkach.

 

2. Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być przekazane przez Agencję, w drodze umowy, na własność gminie na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy.

 

3. Zasady gospodarowania nieruchomościami regulują przepisy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, z tym że decyzje w sprawie oddania nieruchomości w zarząd wydaje Prezes Agencji. Odwołanie od decyzji wydanych przez Prezesa Agencji rozpatruje właściwy miejscowo wojewoda.

 

4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Agencję jako podmiot gospodarczy odbywa się na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej.

 

5. Mienie, z wyjątkiem gruntu, którego zagospodarowanie na zasadach określonych w ust. 1 nie jest możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania, może zostać zlikwidowane lub przekazanie nieodpłatnie.

 

6. W stosunku do mienia stanowiącego dobra kultury stosuje się przepisy o ochronie dóbr kultury i muzeach.

 

 

Art. 24. 

Mienie przyjęte na podstawie art. 21 i art. 22, z wyjątkiem materiałów wybuchowych, broni i amunicji, Agencja może w szczególności oddać w najem, dzierżawę, użyczenie lub administrowanie, a także może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o to mienie.

 

 

Art. 25. 

1. Zawarcie umów wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyjątkiem oddania w zarząd i użyczenie oraz zamiany mienia, następuje w drodze przetargu.

 

2. Przetargi, o których mowa w ust. 1, dotyczące rzeczy ruchomych przeprowadza się na zasadach i warunkach określonych w przepisach o przedsiębiorstwach państwowych, a dotyczące nieruchomości - w przepisach o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

 

 

 

 

Rozdział 4

 

Gospodarka finansowa Agencji

 

 

 

Art. 26. 

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

 

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji.

 

3. Agencja prowadzi rachunkowość według zakładowego planu kont, ustalonego przez Prezesa Agencji, z zachowaniem zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

 

4. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Agencji przeprowadza się zgodnie z przepisami o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

 

 

Art. 27. 

1. Na podjęcie działalności w pierwszym roku Agencja otrzyma dotację z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

2. Minister Obrony Narodowej, przekazując Agencji mienie zgodnie z art. 18 ust. 3, udziela jej w danym roku budżetowym dotacji w wysokości równej środkom finansowym, zamieszczonym w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na utrzymanie tego mienia.

 

 

Art. 28. 

Agencja jest zwolniona z podatku od nieruchomości; zwolnienie to nie dotyczy nieruchomości zagospodarowanych w sposób określony w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

 

 

Art. 29. 

1. Przychodami Agencji są:

 

1) wpływy z gospodarowania mieniem, o którym mowa w art. 23 ust. 1,

 

2) wpływy z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 4 i art. 24,

 

3) wpływy z darowizn i spadków,

 

4) dotacje wymienione w art. 27,

 

5) pozostałe przychody.

 

2. Z przychodów wymienionych w ust. 1 pokrywa się koszty:

 

1) uporządkowania stanu prawnego i prowadzenia ewidencji mienia,

 

2) utrzymywania mienia,

 

3) gospodarowania mieniem,

 

4)   działalności Agencji.

 

3. Część dochodów określonych w planie finansowanym Agencji przeznacza się na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Art. 30. 

Wartość mienia, o którym mowa w art. 8, tworzy fundusz statutowy Agencji.

 

 

Art. 31. 

1. Nie pobiera się opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych, których stroną jest Agencja.

 

2. Do czynności notarialnych związanych z tworzeniem przez Agencję spółek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące czynności notarialnych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę.

 

3. Zwalnia się Agencję od obowiązku uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych dotyczących mienia, o którym mowa w art. 2.

 

 

 

 

Rozdział 5

 

Przepisy przejściowe, zmieniające i końcowe

 

 

 

Art. 32. 

Minister Przekształceń Własnościowych niezwłocznie po przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego, którego organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej, w spółkę na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) - akcje lub udziały tej spółki przekazuje Agencji.

 

 

Art. 33. 

1. W terminie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy Minister Obrony Narodowej lub organ reprezentujący Skarb Państwa w spółce przekaże Agencji do wykonywania umowy, o których mowa w art. 7 ust. 2. Od chwili przekazania umów Agencja wykonuje uprawnienia i obowiązki Skarbu Państwa.

 

2. Agencja niezwłocznie zawiadamia strony umów, o których mowa w art. 7 ust. 2, o przekazaniu tych umów do wykonywania przez Agencję.

 

 

Art. 34. 

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547 oraz z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154 poz. 791) w art. 49 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

 

 

"2.  Mienie pozostałe po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, którego organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej, podlega przekazaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405)."

 

 

Art. 35. 

W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33) dotychczasową treść art. 36 oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

 

"2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nieruchomości lub ich części, które stały się zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa."

 

 

Art. 36. 

W ustawie z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) dotychczasową treść art. 41 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

 

"2.  Mienie pozostałe po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, którego organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej, podlega przekazaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405)."

 

 

Art. 37. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 34, poz. 146) w art. 17 w ust. 1 po pkt 4l dodaje się pkt 4ł w brzmieniu:

 

"4)  dochody Agencji Mienia Wojskowego w części przeznaczonej na inwestycje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej."

 

 

Art. 38. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • podatki i oplaty lokalne Liczba postów: 9 Grupa: Zanim wybud... Jak najbardziej jeśli prowadzimy własną działalność to ja również jestem zdania, że coraz więcej na sam temat podatków powinniśmy wiedzieć. Jak dla mnie bardzo....
  • Sprzedaż mieszkania w Warszawie Liczba postów: 16 Grupa: Rynek wtórn... wydaje mi się że sprzedaż mieszkania w Warszawie to nic trudnego ? tyle ludzi tam chce kupic cos sensownego _____________________ https: //www.stonoga.edu.pl/ja...
  • Kupno mieszkania Liczba postów: 56 Grupa: Rynek wtórn... Ja od urodzenie mieszkałem w bloku i dom a raczej obowiązki, które są związane z jego posiadaniem mnie przerażały. Osobiście wolę przeznaczyć ten czas, który po...
  • Gdzie szukać nieruchomości? Liczba postów: 248 Grupa: Rynek pierw... Zobacz tutaj gdzie polecają wystawić domy na sprzedaż i tej podstawie szukaj, będzie najszybciej :)
  • deweloper we Wrocławiu Liczba postów: 362 Grupa: Nieruchomoś... Ja zdecydowałam się na wybór dewelopera inkom we Wrocławiu. Myślę, że warto. Wszystkie informacje były mi przekazywane. Serdecznie polecam.

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17357 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 178

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >