Opłaty. Stawki

Opłaty. Stawki

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek, o których mowa ust. 4 pkt 1 i ust. 5. Czytaj dalej

 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE ustalane są dla poszczególnych powiatów. Nie mogą one jednak przekraczać 204,49 zł. Podstawa prawna MP z 2005 roku, nr 68, poz. 956.

 

OPŁATY W EWIDENCJI GRUNTóW – szacunkowo:


- wypis, czyli komputerowy wydruk z ewidencji

 

- za jedną działkę: 12 zł

 

- za każdą następną dodatkowo: 6 zł

 


wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego, czyli wydruk komputerowy oraz mapka graficzna

 

- za pierwszą działkę: 120 zł

 

- za każdą następną dodatkowo: 12 zł

 


wgląd do dokumentacji

 

- za każdy przeglądany tom: 8 zł

 


kopia dokumentu z zasobu ewidencyjnego

 

- za każdy arkusz A4: 7 zł.

 

 

Dane znajdujące się w ewidencji są aktualne. Notariusze, sądy i organy administracji mają obowiązek przesyłania do ewidencji wszystkich orzeczeń związanych z daną nieruchomością w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia sądu lub też spisania aktu notarialnego. Zmiany te są niezwłocznie nanoszone w ewidencji gruntów. Możliwa jest jednak sytuacja, iż potencjalny nabywca sprawdza dane w ewidencji w momencie, w którym na nieruchomości została ustanowiona hipoteka, a orzeczenie jeszcze nie trafiło do starostwa. Dlatego kolejnym miejscem, w którym kupujący powinien się stawić, jest Wydział ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości.

 

 

OPŁATY ZA WYCIęCIE DRZEWA

Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:


1) 270 zł - przy obwodzie do 25 cm


2) 410 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm


3) 640 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm


4) 1000 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm


5) 1500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm


6) 2100 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm


7) 2700 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm


8) 3500 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.

 

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:


1) stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew


2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia,  kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz wielkościami przyrostu obwodu pni drzew. Stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami ustala się w wysokości 200 zł.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych kar za usuwanie drzew (Dz. U. z 2003 roku, nr 99, poz. 907). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 roku, nr 228, poz.2306) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.880).

 

OPŁATY SĄDOWE

Wniesienie odwołania jest bez opłat. Jeśli ustanowione jest pełnomocnictwo - 5 zł za znaczek skarbowy. Opłata sądowa za wniesienie skargi do sądu administracyjnego - wysokość wpisów zostanie określona w osobnym rozporządzeniu, przy czym:

 

- wpisy stosunkowe nie będą niższe niż 100 zł i wyższe niż 4% przedmiotu wartości zaskarżenia oraz nie będą mogły przekroczyć 100 tys. zł

 

- wpisy stałe nie będą wyższe niż 10 tys. zł.

 

 

Opłata sądowa za wniesienie skargi kasacyjnej do NSA - wpis stały w sprawach z zakresu budownictwa, nadzoru budowlanego, planowania przestrzennego, materiałów budowlanych, urbanistyki i architektury:

 

- jeśli decyzja dotyczy obiektu budowlanego: 10 zł

 

- jeśli dotyczy innej sprawy: 50 zł.

 

Opłaty związane z księgami wieczystymi

 

Opłaty za księgę wieczystą dzielą się na takie o stałej wysokości i takie, których wysokość zależy od wartości nieruchomości. Opłaty stałe:

 

- 60 zł - założenie księgi

 

- 60 zł - jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata

 

-  30 zł - odpis z elektronicznej księgi wieczystej, bez względu na liczbę stron.

 

 

Uwaga! Takie stawki obowiązują w warszawskim sądzie, w wielu innych sądach nadal obowiązuje opłata za stronę czyli 6 zł od każdej rozpoczętej strony.

 

-  40 zł - wpis stały, pobierany przy zakładaniu księgi

 

-  60 zł - odłączenie nieruchomości lub jej części

 

-  60 zł - sprostowanie działu I-O

 

-  60 zł - wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 

-  60 zł - połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

 

-  80 zł - od skargi na orzeczenie referendarza sądowego

 

-  20 zł - od większości wniosków dotyczących nieruchomości rolnych

 

- 150 zł - wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń

 

- 150 - wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

 

- 150 zł - wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

 

- 150 zł - wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenie, zapisu, działu spadku albo zniesienia wspołwłasności

 

-  500 zł - od wniosku o wpis użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na tym gruncie

 

-  200 zł - wniosek o wpis w księdze wieczystej własności użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego

 

- 100 zł - wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej.

 

Opłaty zmienne:

Stanowią ułamek tzw. wpisu stosunkowego. Wysokość wpisu reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. Cały wpis stosunkowy wynosi:

 

•  do 10 tys. zł - 8 proc., nie mniej niż 30 zł

 

•  od 10 do 50 tys. zł - 800 zł + 7 proc. od nadwyżki ponad 10 tys. zł

 

•  od 50 do 100 tys. zł - 3,6 tys. zł + 6 proc. od nadwyżki ponad 50 tys. zł

 

•  od 100 tys. zł - 6,6 tys. zł + 5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł.

 

Wpis hipoteki  kosztuje:

 

•  1/20 - wpisu stosunkowego przy kredytach hipotecznych na zakup, remont i inne cele mieszkaniowe

 

•  1/10 wpisu stosunkowego - przy kredytach innych niż na cele mieszkaniowe i pożyczkach zabezpieczonych hipoteką.

 

Z opłaty zwolnione są kredyty budowlano-hipoteczne na budownictwo mieszkaniowe. Ustawa o kosztach sądowych (Dz. U. z 2006 roku, nr 126, poz. 876)

 

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY


OPŁATY – szacunkowo:


1. opłata skarbowa za wniosek o wydanie decyzji, z wyłączeniem podań i załączników do podań w sprawach budownictwa mieszkaniowego, wynosi: 5 zł, a od załączników do podań: po 50 gr. od każdego załącznika (te same opłaty mają zastosowanie do odwołań od decyzji).


2. opłaty skarbowe za wydanie decyzji w przypadku:


- budynków i budowli wraz z urządzeniami budowlanymi technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracja, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym - 190 zł


- zespołu garaży składającego się z co najmniej trzech garaży- 152 zł


- budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej - 38 zł


- pozostałych przedsięwzięć - 90 zł


- budynków mieszkalnych - zwolnione od opłaty skarbowej.

 

 

 

 

Ceny na 2007 rok

Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 18194 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 87

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >