Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia  2004 roku

Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 roku

Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

 

 

 

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1. 

Za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa uznaje się:

 

1)   nieruchomości wykorzystywane:

 

a)  na cele sztabowe i administracyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk państw sojuszniczych, instytucji wojskowych, ochrony państwa, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Więziennej,

 

b)  do zbiorowego i tymczasowego zakwaterowania żołnierzy pełniących czynną służbę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy wojsk państw sojuszniczych i personelu cywilnego tych wojsk, funkcjonariuszy ochrony państwa, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Więziennej,

 

c)  na cele magazynowe i techniczno-usługowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk państw sojuszniczych, ochrony państwa, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, sądów, prokuratur. Służby Więziennej oraz zakładów poprawczych,

 

d)  pod obiekty gospodarczo-eksploatacyjne i inne urządzenia stanowiące infrastrukturę obiektów: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk państw sojuszniczych, ochrony państwa. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Więziennej,

 

e)  pod obiekty szkoleniowe, poligony, place ćwiczeń i strzelnice: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk państw sojuszniczych, ochrony państwa, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz lotniska i urządzenia naziemne lotnisk, a także urządzone lądowiska: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk państw sojuszniczych, ochrony państwa, Policji i Straży Granicznej,

 

f)  na nabrzeża, porty wojenne oraz pod urządzenia portowe Marynarki Wojennej i Straży Granicznej,

 

g)  na porty i przystanie żeglugi śródlądowej, którym odrębne przepisy nadają znaczenie obronne,

 

h)  przez przedsiębiorstwa państwowe oraz jednostki i ośrodki badawczo-rozwojowe, dla których Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem założycielskim, realizujące zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,

 

i)  pod obiekty przeznaczone na magazyny państwowych rezerw gospodarczych i mobilizacyjnych,

 

j)  na siedziby sądów, prokuratur oraz zakładów poprawczych,

 

k)  na zakwaterowanie skazanych i tymczasowo aresztowanych oraz osób odosobnionych, o których mowa w przepisach o stanie wyjątkowym,

 

l)  na zakwaterowanie uchodźców, azylantów, a także osób podlegających wydaleniu,

 

m)  pod obiekty łączności radiowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

 

n)  pod obiekty kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ruchu lotniczego,

 

o)  pod obiekty zbiorników wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią oraz stopni wodnych, a także pod stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;

 

2)   nieruchomości pod drogami publicznymi, liniami kolejowymi oraz liniami i obiektami łączności, którym odrębne przepisy nadają znaczenie obronne;

 

3)   nieruchomości pod wojskowymi bocznicami kolejowymi;

 

4)   nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele, o których mowa w pkt 1-3.

 

 

 

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2004 r.2)

 

 

 

________

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492.

2)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 9, poz. 31), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

 

 

 

 

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18515 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 371

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >