Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

 

 

..................dnia,......................

 

.....................................................

          (dane identyfikacyjne inwestora)

 .....................................................

                   (adres)

.....................................................

 

.....................................................

        (dane identyfikacyjne pełnomocnika)

.....................................................

                     (adres)

.....................................................

 

 

 

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity

 

tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) wnoszę o wydanie decyzji

 

o zmianie pozwolenia na budowę z dnia .............................................., nr...................................


........................................................................................................................................................................
             (nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych)

.........................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................

                                                                       (w zakresie)

.........................................................................................................................................................................
                                                               (ulica, numer, nr. działki,)


.........................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................
                                                        (arkusz działki (obręb), arkusz mapy (obręb))

........................................................................................................................................................................

 

 

Załączniki*:

 

1. Projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, opracowany i sprawdzony (jeżeli sprawdzenie jest wymagane) przez uprawnionego projektanta zawierający;


2. oświadczenie projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;


3. zaświadczenie o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu;


4. informację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego stwierdzającą czy odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę wymaga zmiany decyzji;


5. nową decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;


6. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,


7. w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego;


8. wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej lub braku miejsca w części C.W przypadku gdy budowa została rozpoczęta:


1. dziennik budowy gdy minęło ponad 2 lata od wydania pozwolenia na budowę (kserokopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał do zwrotu).


…………………………………
Znaki opłaty skarbowej* - niepotrzebne skreślić

                                                                ............................................

                                              Podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

 


Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18515 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 68

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >