Jaka dokumentacja jest związana z przejęciem i zabezpieczeniem placu budowy?

Jaka dokumentacja jest związana z przejęciem i zabezpieczeniem placu budowy?

Przystępując do prac budowlanych na budowie, podmioty biorące udział w planowanej inwestycji mają obowiązek zgłosić swój akces odpowiednim organom w postępowaniu administracyjnym. Nadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych w procesie budowlanym.

 

Odwołując się do art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. z.) wskazać należy, że rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Jednocześnie wskazane jest, co należy rozumieć przez prace przygotowawcze, i tak ustawodawca uznał, że takimi pracami są:


1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;


2) wykonanie niwelacji terenu;


3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;


4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

 

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, także rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

 

Podejmując prace przygotowawcze, inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Inwestor winien również podać informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 

Inwestor rozpoczynając inwestycję budowlaną jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Jednocześnie ustawa nakłada obowiązki na wybranego przez inwestora kierownika budowy (robót). Kierownik budowlany jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki, umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych), odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).

 

Nie wszystkie ze wskazanych obowiązków stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. W takim wypadku wystarczy, żeby kierownik budowy w sposób odpowiedni zabezpieczył teren budowy. Także ogłoszenie, o którym mowa powyżej, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

 

Nie na każdej budowie wystarczy, aby inwestor wyznaczył kierownika dla całej inwestycji. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

 

W przypadku zmiany osób pełniących obowiązki kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski, Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o takiej zmianie, podając jednocześnie od kiedy nastąpiła zmiana. Do składanego zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia tych osób o przejęciu obowiązków.

 

Podkreślić należy także, że pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. To ostatnie jest bardzo istotne, gdyż tylko w zakresie gruntu, do którego inwestor posiada tytuł prawny możliwym jest wystąpienie do organu administracji o wydanie pozwolenia na budowę.

 

 

W artykule wykorzystano informacje pochodzące z „Teczka Kierownika Budowy. Od umowy o roboty budowlane przez realizację prac do odbioru końcowego" Wydawnictwa Forum - więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.e-forum.pl.

 

 

 


Źródło: Wydawnictwo FORUM / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • kupno mieszkania Liczba postów: 591 Grupa: Nieruchomoś... Sprawdzony deweloper to połowa sukcesu. Dlatego trzeba pytać ludzi, którzy kupili mieszkania, co mogą dobrego i złego o danym deweloperze powiedzieć. My tak zro...
  • Woda i kanalizacja Liczba postów: 37 Grupa: Prawo Bardzo merytoryczny i pomocny artykuł. Ja niedawno zastanawiałem się nad wyborem domowej przepompowni ścieków. Ostatecznie zdecydowałem się na pompę z serii ORK...
  • Mieszkanie w Warszawie Liczba postów: 52 Grupa: Nieruchomoś... Mam wrażenie, że bardzo pozytywnie wypada na tym polu oferta biura https://vilea.pl/. Świetni specjaliści w temacie nieruchomości. W ramach usługi przygotowują....
  • Mieszkanie w Warszawie - gdzie ? Liczba postów: 37 Grupa: Nieruchomoś... Ja ostatnio wracając do domu zauważyłam, że powstaje nowe osiedle, zapisałam sobie nazwę, bo akurat znajomi szukają mieszkania do zakupu. Podrzuce Ci link https...
  • Projekt domu Liczba postów: 138 Grupa: Zanim wybud... Szanowni Państwo, Rodzaj tynku zewnętrznego powinien być dopasowany do materiału izolacyjnego oraz otoczenia, w którym znajduje się dom. Rekomenduję zastosować....

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17211 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 204

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >