Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Czytaj dalej

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465 i Nr 106, poz. 496 oraz Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726) zarządza się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

 

§ 1. 

1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

 

2. Rozporządzenie określa warunki, które przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego oraz odrębnych przepisów, a także ustaleń Polskich Norm zapewniają:

 

1) bezpieczeństwo konstrukcji,

 

2) bezpieczeństwo pożarowe,

 

3) bezpieczeństwo użytkowania,

 

4) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska,

 

5) ochronę przed hałasem i drganiami,

 

6) oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród,

 

7) odpowiednie warunki użytkowe,

 

8) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich,

 

9) trwałość budowli,

 

10) ochronę dóbr kultury.

 

 

§ 2. 

Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, modernizacji i zmianie sposobu użytkowania budowli rolniczych lub ich części, a także związanych z nimi urządzeń budowlanych.

 

 

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o budowlach rolniczych - rozumie się przez to budowle dla potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa produktów rolnych, w szczególności takie jak: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonkę, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu.

 

 

 

 

Rozdział 2
Zabudowa i zagospodarowanie terenu

 

 

 

 

§ 4. 

Usytuowanie budowli rolniczych i projekt zagospodarowania działki lub terenu powinny być zgodne z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 

§ 5. 

1. Do budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych należy zapewnić dojścia i dojazdy przystosowane do sposobu ich użytkowania, w tym drogi pożarowe, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

 

2. Szerokość zorganizowanych ciągów dojazdowych do budowli rolniczych powinna wynosi co najmniej 3 m.

 

3. Ukształtowanie niwelety podłużnej i przekrojów poprzecznych dojazdów oraz dojść do budowli rolniczych powinny zapewniać spływ wód opadowych.

 

4. Stanowiska postojowe i dojazdy do budowli rolniczych powinny posiadać nawierzchnię utwardzoną, zapewniającą odpływ wód opadowych.

 

 

§ 6. 

1. Do usuwania i magazynowania odchodów pochodzenia zwierzęcego powinny być przewidziane urządzenia i zbiorniki dostosowane do systemów technologicznych utrzymywania zwierząt, zwane dalej „zbiornikami na płynne odchody zwierzęce”.

 

2. (1) Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne; zbiorniki zamknięte powinny być szczelnie przykryte oraz zaopatrzone w otwór wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy.

 

3. Odległości zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych powinny wynosić co najmniej:

 

1) od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich - 15 m,

 

2) od magazynów środków spożywczych, a także obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego - 15 m,

 

3) od granicy działki sąsiedniej - 4 m,

 

4) od budynków magazynowych ogólnych - 5 m,

5) od silosów na zboże i pasze - 5 m,

 

6) od silosów na kiszonki - 5 m.

 

4. Odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 200 m3 oraz płyt gnojowych powinna wynosić co najmniej:

 

1) od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich - 30 m,

 

2) od budynków przetwórstwa rolno-spożywczego i magazynów środków spożywczych - 50 m,

 

3) od budynków magazynowych pasz i ziarna - 10 m,

 

4) od granicy działki sąsiedniej - 4 m,

 

5) od silosów na zboże i pasze - 5 m,

 

6) od silosów na kiszonki - 10 m.

 

5. Dopuszcza się sytuowanie zbiorników na płynne odchody zwierzęce w odległościach mniejszych niż określone w ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 4 lub na granicy działek, w wypadku gdy będą przylegać do tego samego rodzaju zbiorników na działce sąsiedniej.

 

6. Odległość otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce o pojemności większej niż 200 m3 od obiektów budowlanych wymienionych w ust. 4 i od granicy działki sąsiedniej określa się indywidualnie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

 

 

§ 7. 

1. Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu o pojemności do 100 m3 powinny wynosić co najmniej:

 

1) od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich - 15 m,

 

2) od innych budynków - 8 m,

 

3) od granicy działki sąsiedniej - 5 m,

 

4) od składu węgla i koksu - 15 m,

 

5) od innych komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu - 15 m,

 

6) od silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton - 15 m,

 

7) od innych obiektów budowlanych nie będących budynkami 5 m.

 

2. Zbiorniki biogazu i komory fermentacyjne o pojemności większej niż 100 m3 powinny być lokalizowane na działkach przeznaczonych wyłącznie dla biogazowni, a odległości, o których mowa w ust. 1, powinny być co najmniej dwukrotnie większe.

 

 

§ 8

Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton powinna wynosić co najmniej:

 

1) od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich - 15 m,

 

2) od innych budynków - 8 m,

 

3) od biogazowni - 15 m,

 

4) od składu węgla i koksu - 15 m,

 

5) od granicy działki sąsiedniej - 5 m.

 

 

§ 9. 

Odległości myjni urządzeń ochrony roślin powinny wynosić co najmniej:

 

1) od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, silosów na kiszonki, magazynów pasz i ziarna, magazynów ogólnych i obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego - 30 m,

 

2) od granicy działki sąsiedniej - 5 m.

 

 

§ 10. 

Odległości pomiędzy budowlami rolniczymi a budowlami i budynkami związanymi z nimi technologicznie nie ogranicza się, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

 

§ 11. 

Usytuowanie budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy, wydzielanie się substancji toksycznych, powinno uwzględniać przeważające kierunki wiatrów, tak żeby przez jak najdłuższą część roku znajdowały się one po stronie zawietrznej względem obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi oraz względem obszarów chronionych.

 

 

§ 12. 

Budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia powinny być odizolowane od przyległych terenów pasami zieleni średnio- i wysokopiennej.

 

 

1 2 3

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

amoniak,

barierka,

beton,

beton hydrotechniczny,

beton zwykły,

bezpieczeństwo,

bezpieczeństwo konstrukcji,

budowa,

budowla,

budynek,

dach,

decyzja,

dojazd,

dojście,

droga,

działka,

energia,

ewakuacja,

fundament,

gaz,

granica,

granica działki,

grunt,

hałas,

instalacja,

izolacja,

izolacja cieplna,

izolacja wodoszczelna,

kanał,

konserwacja,

konstrukcja,

kontrola,

korozja,

lipiec,

materiał,

moc,

modernizacja,

nadbudowa,

naddatek,

naprawa,

naturalny,

nieczystości,

niskociśnieniowy,

norma,

nośność,

nośność konstrukcji,

obiekt,

obornik,

ochrona,

ochrona środowiska,

odbudowa,

odpływ,

ogień,

ogrodzenie,

osadnik,

oszczędność energii,

otoczenie,

otulina zbrojenia,

otwór,

październik,

podstawa,

podłoże,

pokrywa,

pomieszczenie,

pomost,

posadowienie,

powietrze,

powłoka,

pożar,

pozwolenie,

prawo,

prawo budowlane,

projekt zagospodarowania działki,

przebudowa,

przegroda,

przejście,

przekrój,

przepis,

przyjęcie,

płyta,

rozbudowa,

rozwiązanie,

samojezdny,

ściana,

skarpa,

skład,

spadek,

sposób użytkowania,

sprzęt,

stal,

stanowisko,

stężenie,

stopień ochrony,

strefa,

strefa zagrożenia wybuchem,

system wentylacji,

szczelność,

tablica,

temperatura,

teren,

użytkowanie,

warunki techniczne,

warunki zabudowy,

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

wejście,

Wentylacja,

wilgoć,

wnętrze,

wniosek,

woda,

wybuch,

wypadek,

wyposażenie,

wysokość,

wytrzymałość,

z zachowaniem,

zabezpieczenie,

zabudowa,

załącznik,

zbiornik,

zbrojenie,

zieleń,

zmiana,

zmiana sposobu użytkowania,

zużyty

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • podatki i oplaty lokalne Liczba postów: 9 Grupa: Zanim wybud... Jak najbardziej jeśli prowadzimy własną działalność to ja również jestem zdania, że coraz więcej na sam temat podatków powinniśmy wiedzieć. Jak dla mnie bardzo....
  • Sprzedaż mieszkania w Warszawie Liczba postów: 16 Grupa: Rynek wtórn... wydaje mi się że sprzedaż mieszkania w Warszawie to nic trudnego ? tyle ludzi tam chce kupic cos sensownego _____________________ https: //www.stonoga.edu.pl/ja...
  • Kupno mieszkania Liczba postów: 56 Grupa: Rynek wtórn... Ja od urodzenie mieszkałem w bloku i dom a raczej obowiązki, które są związane z jego posiadaniem mnie przerażały. Osobiście wolę przeznaczyć ten czas, który po...
  • Gdzie szukać nieruchomości? Liczba postów: 248 Grupa: Rynek pierw... Zobacz tutaj gdzie polecają wystawić domy na sprzedaż i tej podstawie szukaj, będzie najszybciej :)
  • deweloper we Wrocławiu Liczba postów: 362 Grupa: Nieruchomoś... Ja zdecydowałam się na wybór dewelopera inkom we Wrocławiu. Myślę, że warto. Wszystkie informacje były mi przekazywane. Serdecznie polecam.

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17344 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 349

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >