Podatki

Podatki

Dla przypomnienia, od 2 marca 2006 roku zaczęła obowiązywać ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr. 126 poz. 876 z 2006 roku). Opłata sądowa za wpis własności do księgi wieczystej nieruchomości wynosi - bez względu na jej wielkość - 200 zł. Czytaj dalej

 

Ile zapłacisz za działkę, dom?

Podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. Wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak związane z działalnością gospodarczą. Oznacza to opodatkowanie ich najwyższą stawką. Nie dotyczy to tylko budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z budynkami, a także budynków lub budowli, które mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej ze względu na swój stan techniczny. Potwierdzone to jednak musi być przez właściwy organ administracji czyli powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

 

Zamieszkanie w domu, którego budowa nie została formalnie zakończona, nie niweluje obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Należy pamiętać że obowiązek zapłaty podatku powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania nawet przed jego ostatecznym wykończeniem. Wysokość górnych stawek kwotowych w podatku od nieruchomości:

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:


od gruntów:


- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m² powierzchni,

 

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł od 1 ha powierzchni,

 

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł od 1 m² powierzchni.

 

 

Przy określaniu wysokości stawek, rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu, sposób wykorzystywania, stan techniczny oraz wiek budynków.


od budynków lub ich części:


- mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,


- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,43 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,


- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,


-  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,


-  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.


od budowli:


- 2% ich wartości.

 

 

Podatek od nieruchomości


Maksymalne stawki dla gruntów w 2006 roku wynoszą:


- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o,68 zł od 1 m². powierzchni


- grunty pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł/ha powierzchni


- pozostałe grunty 0,33 zł/m² powierzchni.


Maksymalne stawki dla budynków lub ich części w 2006 roku:


- mieszkalnych 0,56 zł/m² powierzchni użytkowej


- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 18,43 zł/m² powierzchni użytkowej


- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71 zł/m². powierzchni użytkowej


- pozostałe 6,17 zł/m² powierzchni użytkowej


- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58 zl od 1 m² powierzchni użytkowej.

 


Maksymalne stawki od budowli w 2006 roku:


- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1, pkt. 3 (dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego) i ust. 3-7 (Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli, o których mowa w ust. 1 w pkt 3, powstał w ciągu roku podatkowego

 

– podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli budowla, o której mowa jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz nie pomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych

 

- podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika. W przypadkach nie dokonania odpisów amortyzacyjnych podatnik określa wartość rynkową także w przypadku ulepszenia oraz aktualizacji wyceny środków trwałych, o których mowa w przepisach o podatkach dochodowych. Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli, o których mowa w ust. 1 w pkt 3 oraz w ust. 5, lub podał wartość nie odpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego spośród rzeczoznawców majątkowych, który ustali tę wartość. W przypadku gdy podatnik nie określił wartości budowli, o których mowa w ust. 1 w pkt 3 oraz w ust. 5, lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez biegłego ponosi podatnik) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (MP z 2005 roku, nr 68, poz. 956).

 

Podatek rolny


Maksymalna wysokość wynosi w 2006 roku:


- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną średniej ceny skupu 2,5 q żyta. Liczba hektarów przeliczeniowych ustalana jest na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Jest to 69,70 zł od jednego ha przeliczeniowego gruntów

 

- od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone wg. średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.  Jest to 139,40 zł od 1 ha gruntów. Podstawa prawna MP z 2006 roku, nr. 136, poz. 969

 

Podatek leśny

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, (z zastrzeżeniem dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%), równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny tej nie wlicza się kwoty podatku od towaru i usług; Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną przez GUS, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy. Podstawa prawna Dz. U z 2002 roku, nr 200, poz. 1682.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych


Stawki podatku wynoszą:


od umowy sprzedaży:

- nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %,


- innych praw majątkowych 1 %.


od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:


- przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %

- przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1 % od umów ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności 1 % od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2 % od umowy ustanowienia odpłatnej renty, jeżeli podstawę opodatkowania stanowi:


- skapitalizowana wartość renty 1 %


- wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia, stosuje się odpowiednio stawki określone w pkt 1;

 

od ustanowienia hipoteki:

 

- na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1 %;


- na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł;


od umowy majątkowej małżeńskiej 38 zł;


od umowy spółki 0,5 %.

 

Podatek pobiera się według stawki najwyższej:

 

- jeżeli strony czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębniły wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw

 

-  jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki. Podstawa prawna Dz. U. z 2005 roku, nr 169, poz. 148

 

 

 

 

Źródło: budnet.pl
Autor: Agnieszka Mrozińska

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 18313 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 65

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >