Biznes Plan

Biznes Plan

Autor: Jerzy Skrzypek, Ewa Filar Wydawnictwo: Poltext, 2006 ISBN: 83-88840-76-2 Cena netto: 32,00 PLN VAT: 0 % Cena brutto: 32,00 PLN

Opis produktu:

Format B5, Stron 292, Oprawa miękka, Płyta CD

Jerzy Skrzypek - dr nauk ekonomicznych, wieloletni pracownikKatedry Ekonometrii, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, praktykw dziedzinie sporządzania biznesplanów, a w tym planów finansowych,wykorzystujących symulacyjne modele finansowe.

Ewa Filar - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.Wykładowca z zakresu zarządzania, planowania oraz teorii podejmowaniadecyzji. Doradca i uczestnik procesów restrukturyzacji i prywatyzacjiwielu przedsiębiorstw.

Nowe, rozszerzone i zaktualizowane wydanie książki uwzględniazmiany związane z umacnianiem się zasad gospodarki rynkowej,wejściem Polski do Unii Europejskiej, pojawieniem się nowychform finansowania przedsięwzięć gospodarczych, w tym z funduszystrukturalnych UE czy rozwoju internetu. Zasadniczym celem Autorówjest przedstawienie sposobu sporządzania biznesplanów (planówdziałania) organizacji gospodarczych, zilustrowanego przykłademz przedsiębiorstwa prowadzącego działalność produkcyjną, usługowąi handlową. Zaproponowany model zawiera również szczegółowe wskazówkidotyczące konstrukcji planu finansowego. Autorzy zaprezentowaliteż wzór biznesplanu odpowiadający potrzebom przedsiębiorstwz sektora MSP; biznesplan typowy dla przedsiębiorstwa amerykańskiego;studium wykonalności w formie wymaganych przez instytucje zarządzającefunduszami strukturalnymi UE oraz strukturę planu restrukturyzacji.

Integralną część książki stanowi aneks na płycie CD zawierającymateriały pomocne przy sporządzaniu biznesplanów i prowadzeniuzajęć dydaktycznych. Najważniejsze to aplikacje komputerowe ułatwiającewykonanie podstawowych analiz i obliczeń (analiza SWOT, określeniecelów strategicznych, plan finansowy), przeźrocza, testy sprawdzającestopień opanowania materiału i przykładowe biznesplany. Anekszawiera również program BPLAN, do obliczeń związanych z przygotowaniemplanu finansowego. Program w wersji 7.0. funkcjonuje w środowiskuWINDOWS (aplikacja Java), natomiast wersja 2.0. przeznaczonajest dla systemu operacyjnego DOS (da się również uruchomić wnajnowszych wersjach WINDOWS). Do skorzystania z CD, wystarczyaktualna wersja przeglądarki internetowej funkcjonującej w środowiskuWINDOWS. Posiadacze pakietu biurowego Microsoft Office mogą skorzystaćz dodatkowych aplikacji w EXCELU (próg rentowności, ocena efektywnościprojektu inwestycyjnego, wycena wartości przedsiębiorstwa).

Książka adresowana jest do osób, które będą samodzielnie przygotowywaćplany działania przedsiębiorstw, programy naprawcze, plany odnowienia,studia wykonalności czy programy restrukturyzacji, a także dostudentów i uczniów uczestniczących w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości.


Spis treści
 
  
Wstęp do nowego wydania 11
Rozdział 1
Czy planowanie może być czynnikiem
rozwoju przedsiębiorstwa? (Ewa Filar) 15

1.1. Wprowadzenie 15
1.2. Fikcja planowania 15
1.3. Czy planowanie jest niezbędne? 16
1.4. Wybrane zasady nowoczesnego planowania 18


Rozdział 2
Co to jest biznesplan? (Ewa Filar, Jerzy Skrzypek) 21

2.1. Definicja biznesplanu 21
2.2. Funkcje biznesplanu 21
2.3. Zawartość biznesplanu 24
2.4. Typowa struktura biznesplanu 25


Rozdział 3
Czy istnieje uniwersalna procedura sporządzania
biznesplanu? (Jerzy Skrzypek, Ewa Filar) 29

3.1. Wprowadzenie 29
3.2. Plan przedsiębiorstwa z sektora MSP 30
3.2.1. Założenia 30
3.2.2. Sporządzenie prognozy sprzedaży 31
3.2.3. Ocena zasobów materialnych przedsiębiorstwa 32
3.2.4. Ocena zasobów ludzkich 33
3.2.5. Ocena zapotrzebowanie na środki finansowe 33
3.2.6. Pozostałe analizy 34
3.3. Struktura biznesplanu amerykańskiego przedsiębiorstwa 34
3.4. Zawartość studium wykonalności (biznesplanu)

zalecana w ramach ZPORR 36

3.5. Elementy biznesplanu przedsiębiorstwa państwowego 38
3.6. Plan restrukturyzacji 40
3.6.1. Wprowadzenie 40
3.6.2. Restrukturyzacja - założenia 43
3.6.3. Fazy przygotowania programu restrukturyzacji 44


Rozdział 4
Jak planować w przedsiębiorstwie? (Jerzy Skrzypek) 47

4.1. Fazy procesu przygotowania i wdrożenia biznesplanu 47
4.1.1. Wprowadzenie 47
4.1.2. Identyfikacja problemu 48
4.1.3. Analiza strategiczna 49
4.1.4. Wybór strategii 50
4.1.5. Dziedzinowe plany działania przedsiębiorstwa 51
4.2. Model najlepszych praktyk sporządzania biznesplanów 52
4.2.1. Założenia 52
4.2.2. Wspomaganie formułowania celów 53
4.2.3. Wspomaganie konstrukcji planu finansowego

- symulacyjny model finansowy 54

Rozdział 5
Jaką strukturę ma biznesplan zgodny z modelem
najlepszych praktyk? (Jerzy Skrzypek) 57

5.1. Wprowadzenie 57
5.2. Streszczenie 58
5.3. Profil i zakres działania przedsiębiorstwa 59
5.3.1. Struktura rozdziału 59
5.3.2. Dane przedsiębiorstwa 59
5.3.3. Historia przedsiębiorstwa 60
5.3.4. Zamierzenia na przyszłość 61
5.4. Plan strategiczny 62
5.4.1. Struktura rozdziału 62
5.4.2. Podstawowe założenia 62
5.4.3. Analiza strategiczna 63
5.4.4. Strategia przedsiębiorstwa 66
5.5. Plan techniczny 68
5.5.1. Struktura planu technicznego 68
5.5.2. Podstawowe cele strategiczne w sferze technicznej 68
5.5.3. Opis wyrobu (usługi) i technologii 68
5.5.4. Strategia produkcji 69
5.5.5. Majątek produkcyjny 69
5.5.6. Dostępność materiałów i surowców 71
5.5.7. Zdolności produkcyjne i plan produkcji (program) 71
5.5.8. Koszty produkcji 72
5.6. Plan marketingowy 73
5.6.1. Struktura planu marketingowego 73
5.6.2. Podstawowe cele strategiczne w sferze marketingowej 74
5.6.3. Założenia planu marketingowego 74
5.6.4. Analiza rynku 75
5.6.5. Polityka cenowa 77
5.6.6. Kanały dystrybucji 78
5.6.7. Działania na rzecz reklamy i promocji sprzedaży 79
5.6.8. Koszty działań marketingowych 80
5.7. Plan organizacyjny 805.7.1. Struktura rozdziału 80
5.7.2. Podstawowe cele strategiczne w sferze organizacyjnej 81
5.7.3. Organizacja pracy i zasoby ludzkie 81
5.7.4. Kalendarz organizacyjny 83
5.7.5. Koszty zatrudnienia 85
5.8. Plan finansowy 85
5.9. Wnioski i podsumowanie 85
5.10. Załączniki 86

Rozdział 6
Jak opracować plan finansowy? (Jerzy Skrzypek) 87

6.1. Wprowadzenie 87
6.2. Kolejność sporządzania poszczególnych elementów planu finansowego 89
6.3. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie historycznych

danych finansowych oraz założenia planu finansowego 90

6.4. Prognozy finansowe 92
6.5. Prognoza podstawowych elementów sprawozdań finansowych 94


6.5.1. Wprowadzenie 94
6.5.2. Rachunek zysków i strat

- wariant "koszty stałe i zmienne" 94

6.5.3. Rachunek zysków i strat

- wariant porównawczy oraz kalkulacyjny 99

6.5.4. Bilans 108
6.5.5. Rachunek przepływów pieniężnych 122

Rozdział 7
Jak przygotować zestaw niezbędnych analiz? (Jerzy Skrzypek) 129

7.1. Wprowadzenie 129
7.2. Analiza płynności 130
7.2.1. Analiza przepływów pieniężnych 130
7.2.2. Poziom kapitału obrotowego 131
7.2.3. Wskaźniki płynności finansowej 131
7.3. Analiza rentowności 134
7.3.1. Poziom zysku netto 134
7.3.2. Wskaźniki rentowności (zyskowności) 134
7.4. Analiza majątku przedsiębiorstwa 135
7.5. Analiza zadłużenia 136
7.5.1. Wprowadzenie 136
7.5.2. Wskaźniki zadłużenia 136
7.6. Analiza sprawności działania 139
7.6.1. Wprowadzenie 139
7.6.2. Wskaźniki operacyjności (sprawności działania) 139
7.7. Pozostałe wskaźniki 141
7.7.1. Wskaźniki oceny rynkowej akcji 141
7.7.2. Analiza wskaźnikowa DuPonta 143
7.8. Próg rentowności 145
7.9. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 151
7.9.1. Wprowadzenie 151
7.9.2. Założenia projektu "Y" 153
7.9.3. Wartość bieżąca netto (NPV) 157
7.9.4. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) 160
7.9.5. Analiza wrażliwości 161
7.10. Wycena wartości przedsiębiorstwa 162
7.10.1. Wprowadzenie 162
7.10.2. Grupa metod majątkowych 164
7.10.3. Grupa metod dochodowych 169
7.10.4. Grupa metod mieszanych 170

Rozdział 8
Jaką postać ma biznesplan przedsiębiorstwa "CEGBUD"?
(Jerzy Skrzypek) 171

8.1. Wprowadzenie 171
8.1.1 Streszczenie biznesplanu 171
8.2. Profil i zakres działania przedsiębiorstwa 173
8.2.1. Historia przedsiębiorstwa 173
8.2.2. Zamierzenia na przyszłość 174
8.2.3. Cele i zasady działania przedsiębiorstwa 175

8.3. Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia 175
8.3.1. Analiza strategiczna (metodą SWOT) 175
8.3.2. Strategiczna pozycja przedsiębiorstwa 182
8.3.3. Wybór i wdrożenie strategii 183

8.4. Plan techniczny 184


8.4.1. Opis produktów i procesu produkcji 184
8.4.2. Technologia produkcji i jej poziom 184
8.4.3. Program produkcji (zdolności produkcyjne) 186
8.4.4. Dostępność materiałów i surowców 186
8.4.5. Aktywa trwałe 186
8.4.6. Koszty produkcji 187

8.5. Plan marketingowy 191


8.5.1. Założenia planu marketingowego 191
8.5.2. Analiza rynku 191
8.5.3. Strategia cen 193
8.5.4. Strategia marketingowa 193
8.5.5. Strategia dystrybucji 193
8.5.6. Strategia promocji i reklamy 193
8.6. Plan organizacyjny 194
8.6.1. Wprowadzenie 194
8.6.2. Zasoby ludzkie 194
8.6.3. Kalendarz organizacyjny 196
8.7. Plan finansowy 197
8.7.1. Wprowadzenie 197
8.7.2. Ocena bieżącej sytuacji finansowej spółki 197
8.7.3. Założenia planu finansowego 203
8.7.4. Prognoza aktywów trwałych 203
8.7.5. Prognoza rachunku zysków i strat 206
8.7.6. Prognoza aktywów obrotowych 206
8.7.7. Prognoza pasywów 214
8.7.8. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych 214
8.7.9. Analiza wskaźnikowa 222
8.7.10. Próg rentowności 222
8.7.11. Wartość spółki 227
8.7.12. Ocena efektywności projektu inwestycyjnego 231
8.7.13. Wnioski 235

Rozdział 9

Na co należy zwracać uwagę opracowując biznesplan?
(Ewa Filar, Jerzy Skrzypek) 237
9.1. Wprowadzenie 237
9.2. Kryteria oceny biznesplanów 239
9.2.1. Konieczność weryfikacji i oceny biznesplanów 239
9.2.2. Kryteria formalne 239
9.2.3. Kryteria merytoryczne 240
9.3. Kto powinien opracowywać biznesplan? 242
9.4. Jak obszerny powinien być biznesplan? 243
9.5. Jak dokładny powinien być biznesplan? 244
9.6. Zagadnienie ryzyka przedsięwzięć opisanych w biznesplanie 245
9.7. Jak zainteresować inwestora? 246
9.8. Czy zamieszczać informacje poufne? 248
9.9. Kto ma być adresatem biznesplanu? 248
9.10. Sposoby prezentacji 249

Rozdział 10

Jak korzystać z materiałów zawartych na płycie CD?
(Jerzy Skrzypek) 251
10.1. Struktura płyty 251
10.1.1. Wprowadzenie 251
10.1.2. Zawartość sekcji "Kluczowe fragmenty rozdziału" 252
10.1.3. Zawartość sekcji "Przezrocza" 252
10.1.4. Zawartość sekcji "Testy" 252
10.2. Zawartość sekcji "Aplikacje" 253
10.2.1. Wprowadzenie 253
10.2.2. Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie konstrukcji

symulacyjnych modeli finansowych 253

10.2.3. SWOT 254
10.2.4. Cele strategiczne 254
10.2.5. Próg rentowności - BEP 255
10.2.6. Wycena wartości przedsiębiorstwa 256
10.2.7. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 25610.3. Przeznaczenie programu BPLAN-7 257
10.3.1. Wprowadzenie 257
10.3.2. Środowisko programowe 259
10.3.3. Wymagania sprzętowe 259
10.3.4. Instalacja programu 26010.4. Organizacja programu BPLAN-7 26010.4.1. Uwagi wstępne 260
10.4.2. Podstawowe funkcje 261
10.4.3. Struktura menu programu 261
10.5. Typowe scenariusze pracy z programem 263
10.5.1. Uwagi wstępne 263
10.5.2. Utworzenie nowego projektu 264
10.5.3. Praca nad projektem 265
10.6. Szybki start 268
Aneks A
Lista potencjalnych szans, zagrożeń oraz słabych i silnych
stron przedsiębiorstwa 271
Aneks B
Przeciętne wartości wskaźników finansowych 279
Aneks C
Program multimedialnego treningu menedżerskiego "Zasady konst-
rukcji planu działania przedsiębiorstwa - symulacje komputerowe" 281
Bibliografia 289
 

Źródło: fachowa.pl / budnet.pl
Autor: Jerzy Skrzypek, Ewa Filar

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Kolekcja mebli NOAH firmy Panda doceniona w konkur... Liczba postów: 1 Grupa: Aktualności Wszystko w jednym miejscu - https://www.sprzet-fryzjerski.pl/ No i tak radzę podejść do tego tematu. Kwestia taka, jaki macie budżet, ale wiadomo, że w tej bran...
  • Drewniany dom Liczba postów: 78 Grupa: Trudne tema... Posiadając taki dom warto zadbać o to, aby wszelkie dodatki pasowały do wystroju takiego domu. Takie kominki Trzebinia będą z pewnością klasowym dodatkiem!
  • Jaki monitoring domu wybrać? Liczba postów: 197 Grupa: Trudne tema... Warto mieć w domu takie zabezpieczenie. Co prawda nie mam jakiegoś tam wypasionego monitoringu tylko zwykłe kamerki wewnętrzne wifi i gdziekolwiek jestem mogę....
  • Opony na lato Liczba postów: 108 Grupa: Trudne tema... Zakup opon to jedno. Trzeba w celu ich wymiany udać się do jakiegoś zakładu wulkanizacyjnego, najlepiej sprawdzonego. Ja od kilku sezonów korzystam z usług mobi...
  • Jaki samochód dla firmy? Liczba postów: 929 Grupa: Trudne tema... Moim zdaniem świetną opcją jest kupno samochodu powypadkowego na aukcjach. Konkretnie mowa tutaj o aukcjach ze strony https://www.autota.eu/pl , bo mają tam spr...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 17205 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 275

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >