Komu gmina odda grunt w trwały zarząd

Komu gmina odda grunt w trwały zarząd

Co do zasady ta forma władania nieruchomościami może być ustanowiona na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych, ale tylko tych, które nie posiadają osobowości prawnej

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Zasady oddawania nieruchomości stanowiących własność gmin, powiatów czy województw samorządowych określają przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a konkretnie jej art. 43 – 50. Przedmiotem trwałego zarządu może być co do zasady nieruchomość gruntowa, zarówno zabudowana, jak i zabudowy pozbawiona. W trwały zarząd nie można natomiast oddać samego budynku. Wynika to z tego, że aby gmina mogła ustanowić tą formę władania nieruchomością, to zarówno grunt, jak i postawiony na nim budynek muszą stanowić jej własność, a w konsekwencji budynek nie jest odrębną nieruchomością.

Tą formę władania gmina może ustanowić na nieruchomościach, których jest użytkownikiem wieczystym. Stanowi o tym wprost art. 43 ust. 5 omawianej ustawy, zgodnie z którym grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w trwały zarząd odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W trwały zarząd można również oddać udział we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości. Ponadto możliwe jest oddanie w tę formę władania jednej nieruchomości kilku jednostkom organizacyjnym w częściach ułamkowych. W takiej sytuacji należy jednak określić sposób korzystania z tej nieruchomości przez poszczególne jednostki organizacyjne (por. art. 49 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Z urzędu – nie, z mocy prawa – tak

Trwały zarząd może być ustanowiony zarówno na czas określony, jak i bezterminowo. Jeżeli prawo to zostanie ustanowione na oznaczony z góry okres, to po jego upływie automatycznie wygasa. W takiej sytuacji, aby trwały zarząd przedłużyć, konieczne jest wydanie nowej decyzji. W tej bowiem formie – zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – następuje oddanie nieruchomości w tę formę władania.

Uwaga! Trwały zarząd nie może być ustanowiony z urzędu. Przesądza o tym treść art. 44 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym do ustanowienia tej formy władania na rzecz np. gminnego zakładu komunalnego konieczny jest wniosek tej jednostki.

cztyaj więcej...

Źródło: Rzeczpospolita

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 16169 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 403

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >