Nowa inwestycja w Opolu

Nowa inwestycja w Opolu

15 lutego zaplanowano uroczyste otwarcie realizacji inwestycji, polegającej na budowie dwóch nowych bloków o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole, tzw. Opole II. Inwestycję tę realizuje największy podmiot w branży energetycznej w Polsce – Polska Grupa Energetyczna S.A. Inwestycja – popierana przez Ministerstwo Gospodarki. Czytaj dalej

 

Elektrownia Opole to nowoczesne źródło energii elektrycznej i ciepła, a także jedno z największych przedsiębiorstw w województwie opolskim.Welektrowni pracują 4 bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW (moc osiągalna 1532 MW). Zdolności produkcyjne energii elektrycznej wynoszą obecnie około 10 TWh rocznie. Część możliwości produkcyjnych wykorzystywana jest jako źródło rezerwy mocy i sprzedawana w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych. O stanie istniejących urządzeń wytwórczych i poziomie kultury technicznej obsługi świadczą uzyskiwane parametry niezawodnościowe bloków. Od wielu lat Elektrownia Opole osiąga najniższe wskaźniki awaryjności w Polsce. Jest ona kompleksowo wyposażona w urządzenia ochrony środowiska, spełniające wymagania prawa  polskiego i Unii Europejskiej oraz posiada nowoczesne systemy zarządzania środowiskiem. Wszystkie odpady produkcyjne z Elektrowni Opole są zagospodarowane przez przemysł materiałów budowlany
ch i drogowych oraz wykorzystywane są do rekultywacji wyrobisk kopalni węgla.

 

Inwestycja w postaci dwóch nowoczesnych bloków energetycznych sprzyjać będzie rozwojowi gospodarczemu, poprawi bezpieczeństwo energetyczne, przełoży się pozytywnie na bilansowanie krajowego systemu elektroenergetycznego, a przewidywana wysoka sprawność obu bloków zaowocuje znacząco niższymi emisjami gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

 

Czytaj również: Mieszkańcy sami wybierają projekt skweru

 

Informacje szczegółowe

• Przewidywany wzrost gospodarczy kraju oraz związany z tym wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, wymaga zapewnienia niezawodnych dostaw energii. Jednocześnie z powodu fizycznego zużycia i zbyt wielkich emisji, wiele bloków w polskich elektrowniach wymaga wymiany.


• Dodatkowo, polityka klimatyczna Unii Europejskiej stawia wymóg ograniczania emisji gazów cieplarnianych, co m. in. wymusza inwestycje w sektorze wytwarzania energii elektrycznej.


• W konsekwencji odtworzenie i przyrost zainstalowanych mocy wytwórczych powinien odbywać się poprzez budowę zaawansowanych technologicznie, maksymalnie sprawnych i ekologicznych jednostek. Takie właśnie bloki zamierza się wybudować w Elektrowni Opole, których budowa rusza od jutra.


• Inwestycja ta wpisuje się w priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodarki, do których należą: wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, jak również bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ministerstwo Gospodarki przez cały czas wspierało realizację inwestycji.


• Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sektora energetycznego jest jednym z ważniejszych aspektów działalności Ministra Gospodarki. Ma to szczególne znaczenie ze względu na dynamizm zmian, konieczność inwestycji w infrastrukturę oraz podnoszenie konkurencyjności na rynku europejskim polskiego sektora energetycznego. Stojące przed nim zadania oraz wyzwania, które w najbliższej przyszłości skupione będą przede wszystkim wokół rozbudowy zarówno potencjału wytwórczego energetyki w oparciu o nowoczesne technologie, wymagają podejmowania działań promujących i wspierających ten sektor gospodarki.

 

Czytaj również: CRH Żagiel DOM przy ulicy Pogodne spełnia warunki MdM

 

•Lokalizacja inwestycji, w porównaniu do innych w kraju, jest unikalna ze względu na istniejącą infrastrukturę i wolny teren, niewymagający wyburzeń istniejących bloków dla jej realizacji. Wszystkie te fakty spowodowały, że budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole została uznana za jednąz najważniejszych inwestycji strategicznych Polskiej Grupy Energetycznej S.A. - największego podmiotu tej branży w Polsce.


• W ostatnich miesiącach zaznaczyły się kierunkowe zmiany w otoczeniu sektora energetycznego - nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dostrzec to można w trzech głównych obszarach: zmianach systemowych na rynku energii, takich jak np. wprowadzenie mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy, ograniczających ryzyka w energetyce konwencjonalnej; projektowanych regulacjach ustawowych dotyczących odnawialnych źródeł energii, racjonalizujących rozwój tego sektora w Polsce; kierunkach europejskiej polityki klimatycznej, w szczególności realizowanych i zapowiadanych interwencji w systemie handlu emisjami CO2.


•W związku z powyższym, pomimo wcześniejszego zamknięcia zadania inwestycyjnego Opole II, zarząd PGE S.A. zaakceptował rekomendacje Komitetu Inwestycyjnego i w dniu 31 stycznia 2014 r. wydał Polecenie Rozpoczęcia Prac dla projektu budowy dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole (Opole II, bloki numer 5 i 6).


• Główne założenia techniczne bloków 5 i 6 zostały oparte na wariantowej analizie techniczno-ekonomicznej budowy nowych mocy wytwórczych, wykonanej w końcu 2008 r. przez Energoprojekt Warszawa S.A. i zaakceptowanej do realizacji przez organy korporacyjne Grupy PGE w I kwartale 2009 r. W analizach wyboru technologii nowych bloków energetycznych zbadane zostały techniczne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty różnych dostępnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Wyniki prac jednoznacznie potwierdziły celowość realizacji nowych bloków w technologii konwencjonalnej w oparciu o parametry nadkrytyczne, polegającej na spalaniu węgla kamiennego i produkcji energii elektrycznej w turbogeneratorach parowych.

 

• W wyniku analiz zdecydowano, że optymalnym wariantem mocowym, minimalizującym ryzyko okresu inwestycji i eksploatacji, będą dwa bloki o mocy 900 MW każdy. Sprawność netto bloków będzie wynosiła minimum 46 % (przy obecnej średniej krajowej rzędu 30-35 %), co jest najwyższą osiąganą wartością dla komercyjnie eksploatowanych bloków, położonych na śródlądziu; w naszej strefie klimatycznej i chłodzonych w obiegu zamkniętym. Osiągnięte to zostanie dzięki zastosowaniu parametrów nadkrytycznych w obiegu parowowodnym, w tym temperatur pary powyżej 600°C. Bloki zostaną przystosowane do pracy przez 7500 godzin w roku, co pozwoli w sposób maksymalny wykorzystać ich zalety ekologiczne i ekonomiczne.

 

Czytaj również: Powstały biura oraz szatnie w Zakładach Górniczych Rudna


• Dzięki zastosowaniu nadkrytycznych parametrów pary (t >600°C, p > 25 MPa) oraz układów odzysku ciepła ze spalin, kotły będą pracować ze sprawnością na poziomie ok. 95%. Dla zabezpieczenia przyszłych potrzeb ciepłowniczych planuje się przystosowanie turbin do poboru z części NP pary na cele ciepłownicze w ilości odpowiadającej około 300 MWth nz każdej.


• Nowe bloki zostaną wyposażone w instalacje umożliwiające redukcję emisji do poziomu znacznie niższego od obecnych wymagań w tym zakresie. Osiągnięcie tak wysokich standardów planuje się zrealizować sprawdzonymi i powszechnie w świecie stosowanymi technologiami w zakresie:nodsiarczania spalin, które odbywać się będzie metodą mokrą wapienną, gdzie produktem ubocznym jest gips syntetyczny, w pełni zagospodarowywany przez przemysł materiałów budowlanych; odazotowania spalin, które realizowane będzie dwustopniowo, najpierw poprzez zastosowanie metod pierwotnych - obniżenie do poziomu ok. 200 mg/m3 u, a następnie do poziomu 80 mg/m3n u metodą katalitycznejnredukcji z użyciem wody amoniakalnej; odpylania spalin do poziomu 30 mg/m3 u, które odbywać się będzie za pomocą sprawdzonych elektrofiltrów, a dalsze obniżenie zapylania dokonywać się będzie w absorberach instalacji odsiarczania podczas zraszania strumieniem suspensji; hermetyzacji procesów technologicznych , w szczególności w odniesieniu do pylenia odpadów paleniskowych (popiół i żużel).


• Bloki będą spełniać unijną dyrektywę o emisjach przemysłowych i mieć najlepsze dostępne technologie dla obniżenia emisji CO2.


• Dla nowych bloków w PGE Elektrowni Opole S.A. zastosowanych zostanie szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, pozwalających na spełnienie zakładanych poziomów emisji, wymagań UCTE w zakresie regulacji mocy pierwotnej i wtórnej w paśmie mocy regulacyjnej 40-100 % mocy, pracy w systemie automatycznej regulacji mocy i częstotliwości (ARCM). Nowoczesne systemy monitoringu oraz układy automatyki umożliwią skrócenie czasów rozruchu oraz pozwolą na automatyczny rozruch i odstawienie (one push start button).

 

Czytaj również: Zakończono czwarty etap budowy osiedla Ville Murano


• Elektrownia Opole II budowana jest przez konsorcjum Rafako-Polimex Mostostal-Mostostal Warszawa oraz Alstom. Pierwszy blok ma być gotowy w IV kwartale 2018 r., drugi - w I kwartale 2019 r. Po zakończeniu łączna moc zainstalowana Elektrowni Opole wzrośnie z obecnych 1492 MW do około 3300 MW, co pozytywnie przełoży się m.in. z punktu widzenia bilansowania krajowegonsystemu elektroenergetycznego.nRealizacja projektu pozwoli na zwiększenie rocznej produkcji energii elektrycznej netto w Elektrowni Opole z poziomu 7,8 TWh do 20,4 TWh. Rocznie Opole II ma zużywać ponad 4 mln ton węgla.


• Wartość inwestycji w projekt Opole II to 11,6 mld zł brutto. PGE podała, że w 2014 r. planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 0,7 mld zł. W 2015 r. będzie szczyt wydatków, wyniosą one 3,8 mld zł. W 2016 r. CAPEX ma wynieść 3,3 mld zł, w 2017 - 1,9 mld zł, w 2018 - 1,1 mld zł, a w 2019nroku - 0,1 mld zł.

Źródło: piechocinski / budnet.pl

Zobacz galerie zdjęć

Tagi

Apartamenty w Kołobrzegu
Sprzedaż apartamentów nad morzem.
Baltic Plaza **** to miejsce niezwykłe,
to Twój elegacki apartament
www.sea-development.pl

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator wydajności inwestycji

Społeczność budnet.pl ma już 17350 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 304

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >