Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Coraz więcej struktur opartych o giełdowe indeksy

Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Coraz więcej struktur opartych o giełdowe indeksy

Banki systematycznie poszerzają ofertę produktów strukturyzowanych. Coraz częściej proponują klientom inwestycję w waluty lub indeksy giełdowe- zarówno polskie, jak i zagraniczne. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych? Czytaj dalej

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach drugiej subskrypcji 3- letnich Certyfikatów strukturyzowanych Chiński Express emitowanych przez Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest indeks HSCEI, odzwierciedlający zachowanie się akcji największych i najbardziej płynnych chińskich spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Konstrukcja certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu HSCEI, jak i w okresie stagnacji. Instrument oferuje potencjał uzyskania stopy zwrotu w postaci kuponu w wysokości 13,50% - 17,50% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie podana przez emitenta nie później niż dzień przed końcem subskrypcji. Zgodnie z założeniami strategii instrument będzie podlegał obserwacjom w okresach 6– miesięcznych od daty emisji. Emitent zakłada możliwość wcześniejszego wykupu Certyfikatów, jeżeli wartość indeksu w Dacie danej Obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od Poziomu Początkowego indeksu. Wcześniejszy wykup będzie oznaczał wypłacenie kuponu i zakończenie inwestycji. Ryzyko dla inwestora ograniczone jest poprzez mechanizm tzw. „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70% Poziomu Początkowego indeksu HSCEI powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że indeks HSCEI nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od Poziomu Początkowego. Okres zapadalności produktu wynosi maksymalnie 3 lata, przy czym emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu instrumentu zgodnie z określonym scenariuszem. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) 1 certyfikatu to 100 złotych, przy czym zapisów można dokonywać minimalnie na 10 certyfikatów. Subskrypcja potrwa od 5 do 28 sierpnia br.

Bank Ochrony Środowiska rozpoczął subskrypcję „Piątki na Piątkę”- 2- letniego produktu strukturyzowanego w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Nowa struktura opiera się na notowaniach 5 dużych spółek. Akcje trzech z nich - Telekomunikacja Polska SA, PKO Bank Polski SA, KGHM Polska Miedź SA– wyceniane są na GPW. Kolejną firmą jest Danone, która jest notowana na platformie Euronext (sojusz giełd w Paryżu, Amsterdamie, Brukseli i Lizbonie). Natomiast Roche Holding AG jest spółką z parkietu w Zurychu. Inwestor uzyskuje prawo do premii, gdy wartość akcji wszystkich pięciu spółek będzie na koniec pierwszego i/lub drugiego roku odpowiedzialności ubezpieczyciela równa lub większa od 100% ich wartości początkowej. Opakowanie produktu w formę prawną grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie powoduje, że zainwestowane środki nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych. Minimalna składka wynosi 3 tys. zł, a powierzone środki są gwarantowane w 100%. Subskrypcja potrwa od 6 do 27 sierpnia br.

Bank BPH wprowadził do oferty roczny Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy – Lokatę Szwajcarską. Osiągnięcie zysku z lokaty uzależnione jest od umocnienia się złotego względem franka szwajcarskiego aż do poziomu bariery, której ostateczną wysokość ustali emitent w Dniu Emisji. Barierę będzie stanowić kurs CHF/PLN według fixingu NBP z dnia 24 sierpnia pomniejszony o co najmniej 30 groszy. Jeżeli kurs CHF/PLN kiedykolwiek w trakcie trwania inwestycji będzie niższy bądź równy poziomowi bariery, wówczas na koniec inwestycji klienci otrzymają 5- procentowy kupon. W scenariuszu optymistycznym, w którym kurs CHF/PLN będzie wyższy od bariery, stopa procentowa może sięgnąć nawet 13%. Wysokość odsetek nie jest gwarantowana, zależy od zachowania się indeksu w trakcie trwania inwestycji. W pesymistycznym scenariuszu może wynieść 0. Minimalna kwota zapisu wynosi 3 tys. zł, a zainwestowane środki są gwarantowane w 100%. Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie rachunku osobistego w Banku BPH. Maksymalna prowizja: 1,4%. Subskrypcja potrwa od 6 do 20 sierpnia br.

Detaliczne ramiona BRE Banku, mBank i MultiBank, rozpoczęły drugą subskrypcję 6- miesięcznych produktów strukturyzowanych. Instrumentem bazowym lokat (Indeksu Zdobywców II w mBanku oraz Gwiazd Parkietu II w MultiBanku) jest kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia. Oprocentowanie maksymalne lokaty wyniesie nie mniej niż 10% w skali roku i zostanie wypłacone, jeśli pod koniec inwestycji (15 lutego 2010 r.) wartość indeksu WIG20 ustali się w przedziale 1750 – 2000 punktów. W innym przypadku produkt daje 100- procentową ochronę kapitału na koniec okresu inwestycji. Minimalna kwota wpłaty wynosi: 1 tys. zł (w przypadku Indeksu Zdobywców II) lub 3 tys. zł (dla Gwiazd Parkietu II). Zapisy subskrypcyjne trwają od 6 do 17  sierpnia br.

DEPOZYTY

Lokaty

PKO BP zaoferował Polisę Solidna Stopa- grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie w PZU Życie SA. Gwarantowana stopa zwrotu z polisy wynosi 4,10% w skali roku, co odpowiada zyskowi z tradycyjnej lokaty oprocentowanej na poziomie 5,06% Wypłata z ubezpieczenia nie podlega bowiem opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja polisy są bezpłatne. Suma ubezpieczenia równa jest składce opłaconej, powiększonej o gwarantowaną stopę zwrotu. Natomiast w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacane jest świadczenie równe 101% składki opłaconej. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat oraz nie przekroczyła 80. roku życia. Minimalna wpłata wynosi 25 tys. zł. Czas trwania umowy ubezpieczenia wynosi 6 miesięcy (nie ma możliwości jej przedłużenia). Polisę Solidna Stopa można zakupić od 5 sierpnia do 30 września br. Produkt jest dostępny we wszystkich oddziałach PKO BP.

PKO BP obniżył oprocentowanie lokat terminowych o stałej stopie procentowej. Lokata 3- miesięczna gwarantuje obecnie 4,75% w skali roku (spadek z 5,00%), a lokata 6- miesięczna- 4,80% w ujęciu rocznym (obniżka z 4,90%). Nowe oprocentowanie obowiązuje od 5 sierpnia br.

Bank Zachodni WBK wprowadził do oferty 4- miesięczną Lokatę Swobodnie Zarabiającą. Oprocentowanie lokaty jest stałe i uzależnione od kwoty wpłaty. Przy wpłacie od 1 tys. zł (włącznie) do 50 tys. zł stawka wynosi 4,50% w skali roku. Kwota lokaty od 50 tys. zł (włącznie) do 100 tys. zł jest oprocentowana na 4,75 %, a na lokacie o wartości od 100 tys. zł można zyskać 5,00% w ujęciu rocznym. Posiadacz lokaty ma możliwość zlikwidowania depozytu przed terminem zapadalności z zachowaniem wszystkich naliczonych do dnia poprzedzającego dzień wypłacenia pieniędzy (włącznie) odsetek. Minimalna wartość lokaty to 1 tys. zł. Lokatę można założyć w oddziale banku oraz przez internet.

Konta

Bank BPH wprowadził do oferty konto oszczędnościowe "Sezam Oszczędzam" z codzienną kapitalizacją odsetek. Oprocentowanie konta jest zmienne i uzależnione od wysokości salda na rachunku. Dla kwot do 100 tys. zł oprocentowanie wynosi 4,20% w skali roku, od 100 tys. zł do 200 tys. zł – 4,50% w ujęciu rocznym, a dla kwot powyżej 200 tys. zł – 5,00% p.a. Bank gwarantuje ponadto, że oprocentowanie rachunku nie nie spadnie nigdy poniżej określonego poziomu, równego oprocentowaniu stopy depozytowej NBP plus 1 punkt procentowy. Otwarcie i prowadzenie konta jest bezpłatne, podobnie jak dwa pierwsze przelewy wewnętrzne w każdym miesiącu realizowane w systemie Sez@m. Konto „Sezam Oszczędzam” można założyć we wszystkich oddziałach oraz placówkach partnerskich Banku BPH, a także w placówkach GE Money Banku. Klienci korzystający z Bankowości Internetowej mają możliwość założenia konta po zalogowaniu się do systemu Sez@m.  

ING Bank Śląski podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN oraz Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct.  Oprocentowanie  Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN spadło o  0,25 p.p. i wynosi obecnie od 3,25% do 3,50% w skali roku (oprocentowanie zmienne).  Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct gwarantuje natomiast od 2,50% do 4,50% w ujęciu rocznym (przed zmianą: od 2,50% do 4,70%). Nowe stawki obowiązują od 3 sierpnia br.

W ofercie DnB NORD znalazły się trzy nowe pakiety, w skład których wchodzą różnorodne produkty i usługi. Podstawowy pakiet KLASSIK to propozycja dla osób korzystających z prostych usług bankowych. W ramach tego pakietu klienci  za 9 zł miesięcznie otrzymują tzw. Pakiet Startowy, czyli rachunek osobisty, rachunek a’vista w walucie obcej, konto oszczędnościowe, rachunek lokat, kartę debetową Maestro, dostęp do bankowości internetowej iNORD oraz możliwość zarządzania kontem przez telefon. W ramach pakietu KLASSIK klienci mogą też uzyskać dostęp do innych produktów bankowych po preferencyjnej cenie. Pakiet PERSONALE to natomiast propozycja dla osób aktywnie korzystających z usług bankowych. W jego skład wchodzą wszystkie elementy pakietu KLASSIK, a dodatkowo – klienci uzyskują możliwość korzystania z osobistego doradcy oraz preferencyjnego oprocentowania kredytów i pożyczek oraz promocyjnych warunków przy nabywaniu produktów inwestycyjnych. Mogą też bezpłatnie realizować przelewy i zlecenia stałe za pomocą bankowości elektronicznej, a od jesieni uzyskają możliwość darmowych wypłat z bankomatów własnych banku oraz sieci Euronet i BZ WBK. Koszt pakietu PERSONALE to 18 zł miesięcznie. Pakiet EKSKLUSIV to z kolei propozycja dla zamożnych klientów, o miesięcznych wpływach na rachunek w wysokości co najmniej 40 tys. zł bądź posiadających w banku aktywa w wysokości 100 tys. EUR. W jego skład wchodzą wszystkie elementy pakietów KLASSIK i PERSONALE, a ponadto: produkty inwestycyjne „szyte na miarę”, preferencyjne, negocjowane indywidualnie oprocentowanie produktów depozytowych i kredytowych, dostęp do usług typu offshore w Szwajcarii i Luksemburgu (prowadzenie rachunków, zarządzanie portfelowe – dostępne od jesieni tego roku). Klienci, którzy zdecydują się na pakiet EKSKLUSIV będą też mogli skorzystać z bezpłatnego rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim. Pakiet EKSKLUSIV jest bezpłatny, bezpłatne będą też wszystkie przelewy i wypłaty z bankomatów na całym świecie (od jesieni 2009).

Justyna Niedzielska
Źródło: budnet.pl
Autor: Inwestycje.pl/ budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19150 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 138

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >