Za nieodśnieżanie dachu grożą srogie kary

Za nieodśnieżanie dachu grożą srogie kary

W przypadku gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że nieodśnieżony dach grozi zawaleniem budynku, może wydać decyzję zakazującą jego użytkowania

Na wstępie należy wskazać, że w świetle obowiązujących aktualnie przepisów rangi ustawowej brak jest przepisu, który by expressis verbis wskazywał na istnienie obowiązku dotyczącego odśnieżania dachów budynków. Wydaje się, że obowiązek taki należałoby wyinterpretować z przepisów prawa budowlanego wprowadzonych na podstawie nowelizacji z 10 maja 2007 r. (DzU nr 99, poz. 665), w szczególności z art. 61 pkt 2. Za taką interpretacją przemawiałyby w szczególności okoliczności, jakie stały u podstaw ich uchwalenia, a mianowicie wypadek, do jakiego doszło wskutek zawalenia się dachu hali wystawowej w Katowicach w styczniu 2006 r.

 

W rozporządzeniu wojewody

Przed uchwaleniem ustawy z 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz niektórych innych ustawy istniał pogląd, zgodnie, z którym przepisy obowiązujące uprzednio nie przewidywały obowiązku dotyczącego odśnieżania dachów. Obowiązek taki nie wynikał w szczególności z art. 5 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym obiekt budowlany należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Na poparcie swoich twierdzeń przedstawiciele tego poglądu wskazują fakt, że po wystąpieniu katastrofy, o której mowa powyżej, wojewodowie wydawali rozporządzenia w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych w trybie rozporządzeń porządkowych, które są wydawane w zakresie spraw nieuregulowanych w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.

Jako przykład można podać rozporządzenie nr 2 wojewody mazowieckiego z 29 stycznia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2006 r. nr 19, poz. 656). Zgodnie z tym rozporządzeniem właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zostali zobowiązani do bieżącego usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na obiektach budowlanych, przy czym niedochowanie tego obowiązku skutkowało nałożeniem kary grzywny wymierzanej w trybie przepisów prawa o wykroczeniach. Za nadmiar śniegu lub lodu w świetle rozporządzenia nr 2 wojewody mazowieckiego jest uznawana sytuacja, w której pokrywa śniegu lub lodu stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia, mienia albo bezpieczeństwa publicznego.

 

Obowiązek właściciela lub zarządcy

Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.

W tym miejscu należy wskazać, że pod pojęciem właściciela budynku należy rozumieć także jego współwłaścicieli, przy czym zgodnie z panującym w tym względzie orzecznictwem sądów administracyjnych obowiązek wynikający z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego spoczywałby na wszystkich współwłaścicielach łącznie. Z powyższego wynika, iż taki obowiązek nie obciąża najemcy lokalu znajdującego się w budynku.

Odnośnie zarządcy, będzie nim każdy podmiot, do obowiązków którego będzie należeć m.in. utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynku, w tym m.in. zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Sankcje karne

W świetle art. 62 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Obowiązek wykonania kontroli spoczywa na właścicielu (współwłaścicielach) lub zarządcy obiektu budowlanego, przy czym należy wskazać, że zgodnie z art. 62 ust. 5 tej ustawy kontrole te muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

W przypadku gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo że jest w nieodpowiednim stanie technicznym, nakazuje w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

Na podkreślenie zasługuje, iż na podstawie decyzji, o której mowa powyżej, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.Na zakończenie należy wskazać, że odpowiednio właściciel (współwłaściciele) lub zarządca obiektu budowlanego ponoszą odpowiedzialność określoną w art. 91a prawa budowlanego w przypadku, gdy nie zapewnili bezpiecznego użytkowania obiektu, np. w sytuacji intensywnych opadów atmosferycznych, które mogły mieć wpływ na uszkodzenie budynku.

czytaj więcej...

Źródło: Rzeczpospolita

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • W co warto obecnie inwestować? Liczba postów: 2820 Grupa: Trudne tema... Posiadając swoją firmę bez wątpienia warto w nią inwestować. Przy obecnej konkurencji na rynku nie można pozwolić sobie na pozostawanie w tyle. Jednym z narzędz...
  • Agencje ochrony Liczba postów: 14 Grupa: Trudne tema... Solid, czy też juventus - chyba takie dwie najpopularniejsze. Ewentualnie możesz poszukać lokalnej firmy z lepszą stawką.
  • Jak wybrać odpowiednią gaśnicę? Liczba postów: 10 Grupa: Aktualności Ja zamówiłem do magazynu gaśnice proszkowe od firmy www.gaspozbis.pl. Posiadają dobrą jakość i przystępne ceny. W ofercie mają także gaśnice mgłowe, pianowe, śn...
  • Auto na okres naprawy szkody Liczba postów: 30 Grupa: Trudne tema... Znajomy z Mysłowic dał mi namiar na wypożyczalnię https://www.pozycz-go.pl z której on na czas naprawy swojego samochodu wypożyczył zastępczy. Na początku byłem...
  • Jaki samochód dla firmy? Liczba postów: 869 Grupa: Trudne tema... Ktoś tu dobrze wspomniał przede mną, że do floty pojazdów w firmie może przydać się również przyczepa. W takim wypadku polecam skorzystać z http://boro.info.pl....

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 17866 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 101

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >