Odbędzie się I ustny przetarg na nieruchomość gruntową w Nowym Mieście nad Pilicą.

Odbędzie się I ustny przetarg na nieruchomość gruntową w Nowym Mieście nad Pilicą.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 19/10 podanym do publicznej wiadomości w dniach 29 lipca 2010r. – 19 sierpnia 2010r. Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2010r. o godz. 10 00 w Warszawie. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE NR 33/2010

ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE, ul. NOWOWIEJSKA 26A

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 1996r.  o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz  o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 ze  zm.), art. 38 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz.651) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2004r.,  Nr  207,  poz. 2108 ze zm.)

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO położonej w obrębie 0001 Nowe Miasto nad Pilicą przy ulicy Tomaszowskiej, w powiecie grójeckim, w województwie mazowieckim stanowiącej działkę nr ew. 2218 o powierzchni 2,7815 ha.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 19/10 podanym do publicznej wiadomości w dniach 29 lipca 2010r. – 19 sierpnia 2010r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Grójcu, Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie.

Ponadto informacja o wykazie ukazała się w Gazecie Wyborczej w dniu 29 lipca 2010r. oraz została zamieszczona na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego – www.amw.com.pl . 

Termin na zgłoszenie roszczeń w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz. 651) upłynął w dniu 9 września 2010r. Roszczeń nie zgłoszono.

Przedmiotem I przetargu jest zabudowana nieruchomość gruntowa położona w mieście Nowe Miasto nad Pilicą przy ulicy Tomaszowskiej, w obrębie 0001 Nowe Miasto, w powiecie grójeckim, w województwie mazowieckim, składająca się z działki ewidencyjnej nr 2218 o pow. 2,7815 ha.

 


Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grójcu księga wieczysta za numerem  Kw 66224.
Zabudowę stanowi dawny budynek koszarowy o powierzchni użytkowej 1945 m2, wybudowany w 1974 roku. Obecnie nie użytkowany. Ponadto na nieruchomości znajduje się plac apelowy o nawierzchni asfaltobetonowej oraz trybuna honorowa murowana z bloczków betonowych. Działka gruntu o regularnym kształcie – zbliżonym do prostokąta. Graniczy od północy z zabudowaną działką oraz od zachodu z niezabudowaną. Od strony południowej graniczy z ulicą Tomaszowską, ale nie ma z niej urządzonej obsługi komunikacyjnej (wjazd – zjazd). Dojazd do nieruchomości główną wewnętrzną drogą, istniejącą na działce 2189, usytuowanej wzdłuż wschodniej granicy działki. W celu dostępności komunikacyjnej nieruchomości do drogi publicznej zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejścia i przejazdu na działce nr ew. 2189 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 2218.

Do nieruchomości jest doprowadzona sieć elektryczna; wodociągowa, kanalizacyjna.
Otoczenie nieruchomości stanowią budynki dawnego zaplecza lotniska oraz osiedle mieszkaniowe wielorodzinne. Możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową. W odległości 300m przy istniejącym osiedlu znajduje się oczyszczalnia ścieków.

 

Przedmiotowa nieruchomość w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą uchwalonym uchwałą nr XX/128/2004 z dnia 8 października 2004r.,  usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem 174/UT/UH, gdzie plan ustala:

1.przeznaczenie podstawowe: usługi turystyki i handlu
2.przeznaczenie uzupełniające terenu:
a)zabudowa gospodarcza i usługowa
b)urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych
c)urządzenia komunikacji w postaci dojazdów wewnętrznych i dojść pieszych
d)zieleń urządzona
e)obiekty małej architektury
3.adaptację, modernizację lub rozbudowę istniejącej zabudowy
4.realizację nowej zabudowy z zachowaniem następujących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
a)podział na nowe działki budowlane wymaga zapewnienia im obsługi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegółowymi w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
b)wydzielanie działek może się odbywać w ramach istniejących podziałów własnościowych lub w wyniku zniesienia własności po uprzednim wykonaniu projektu podziału
c)powierzchnia biologicznie czynna terenu – 40 %
d)maksymalna wysokość zabudowy – dwie kondygnacje
e)obowiązuje zachowanie jednolitej kolorystyki pokrycia dachów dla wszystkich obiektów kubaturowych w ramach wydzielonej działki
f)lokalizowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości 1,80 m z dopuszczeniem ogrodzeń na podmurówce o maksymalnej wysokości 0,6 m bezpośrednio w liniach rozgraniczających dróg, z zakazem realizacji ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych w części frontowej działki
g)obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych
h)obowiązuje maksymalna ochrona istniejącej zieleni
i)obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych dla obsługi obiektów turystycznych i usługowych w granicach własnych działek, z wyłączeniem terenów w liniach rozgraniczających dróg.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2010r. o godz. 10 00 w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia WojskowegoWarszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 300 000 złotych ( jeden milion trzysta tysięcy złotych)

Do sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości mają zastosowanie przepisy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z tym, że jego wysokość nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 13 000 zł (trzynaście tysięcy złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata
Wadium w kwocie 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)w pieniądzu, nie później niż do dnia 15 listopada 2010r. włącznie na konto Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie  w  Kredyt Bank IV Oddział w Warszawie,  Nr rachunku 26 1500 1777 1217 7003 0173 0000. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 33/2010 Nowe Miasto 2218. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega  przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.  

Protokół  przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.  

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie ustalonym do  wpłaty wadium do dnia 15 listopada 2010r. do godz. 16 00 w siedzibie OT BAMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A:
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium podanego w ogłoszeniu  w  przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
- oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku. Pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć wyżej opisane dokumenty oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Wszystkie wskazane wyżej osoby winny przedstawić aktualny dowód tożsamości.

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego:
- w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
- w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu – dokumenty zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru.
Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. Nr 167, poz. 1758), winien w przypadkach przewidzianych ustawą, przedstawić komisji przetargowej (przed rozpoczęciem przetargu) stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec  zobowiązany w/w ustawą  do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. Uzyskania zezwolenia nie wymagają przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 w/w ustawy.

 

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:
-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający ich tożsamość,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem, umowę spółki cywilnej,
-  osoby prawne – aktualny odpis z KRS wydany nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem  
-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSWiA;
-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);
- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej. Wszelkie kopie ww. dokumentów winny być notarialnie poświadczone.

Ponadto osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia komisji przetargowej, że zapoznały się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości objętej przetargiem oraz z pełną treścią ogłoszenia i nie wnosi z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OT BAMW w Warszawie w związku z przeprowadzonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), a także oświadczenie iż składane dokumenty są aktualne na dzień przetargu.

Organizator przetargu – OT w Warszawie zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wylicytowana cena nabycia nieruchomości musi być odnotowana na wyżej podanym koncie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego (nie ma możliwości rozłożenia ceny nabycia nieruchomości na raty).

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Wznowienie lub okazanie  granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt Nabywcy.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego w Warszawie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od podpisania aktu notarialnego.
Agencja zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 26A, w pokoju nr 008, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1600  lub telefonicznie pod nr (0-22) 326-19-14, najpóźniej w przeddzień przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach:

Starostwa Powiatowego
w Grójcu - od 17.09.2010r. do 18.10.2010r.
Urzędu Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą - od 17.09.2010r. do 18.10. 2010r.
Oddziału Terenowego
Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie - od 17.09.2010r. do 18.10. 2010r.
oraz zamieszczone na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – www.amw.com.pl oraz w formie skróconej opublikowane  w prasie codziennej Gazeta Wyborcza w dniu 17 września 2010r.

 

Źródło: Agencja Mienia Wojskowego / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • fotografia biznesowa Liczba postów: 174 Grupa: Konferencje... Sesje różnego rodzaju dzisiaj wykonują profesjonalni fotografowie i jak najbardziej warto znaleźć solidnego w swojej okolicy https://bartekciok.pl/ Sesje biznes...
  • Rower i małe dziecko Liczba postów: 262 Grupa: Trudne tema... Jak dziecko wysyłacie na rower to warto aby miało dobre ubezpieczenie szkolne bo jednak różne wypadki wtedy mogą się wydarzyć. Najlepiej też bierzcie takie z ni...
  • Sposób na zdrowie Liczba postów: 499 Grupa: Trudne tema... Jeżeli natomiast macie do czynienia z bólami mięśniowo-stawowymi to dobrym rozwiązaniem będzie wybranie się na masaż Wrocław. Dzięki temu można w znaczący sposó...
  • biuro tłumaczeń poznań Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... Polecicie mi jakieś biuro tłumaczeń poznań?
  • Wrzosy Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... Szukam sklepu, w którym kupię wrzosy wieliczka do posadzenia w ogrodzie. Jaki polecacie?

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19219 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 306

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >