Odbędzie się I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lublinie

Odbędzie się I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lublinie

Nieruchomość usytuowana jest na dużym, słabo zagospodarowanym terenie, rozciągającym się pomiędzy ulicami: od zachodu Grygowej, od północy Rataja, od południa zajezdnią autobusową i dalej ul. Witosa, a od wschodu terenami upraw polowych. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE NR  38/10

ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

Działając na podstawie art. 23 ust.  1 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz  o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.), art. 38 ust. 2 w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.,  Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r.,  Nr 207,  poz. 2108 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości będącej w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO położonej w Lublinie przy ul. Grygowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31/3 o pow. 3,4957 ha, z obrębu 44 Zadębie I.

 

Nieruchomość ujęta w Wykazie nr 27/10 z dnia 13.08.2010r., wywieszonym w dniach  od 19.08.2010r. do 09.09.2010r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach:   
- Urzędu Miasta Lublin,
- Starostwa Powiatowego w Lublinie,
- Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, oraz stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego, a informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w “Gazecie Wyborczej” dnia 19.08.2010r.
 
Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona  w strefie peryferyjnej miasta Lublina, bezpośrednio przy  ul. Antoniny Grygowej i w odległości około 400 m od skrzyżowania z Al. Witosa, będącą częścią trasy stanowiącej oś komunikacyjną miasta na kierunku wschód - zachód. W kierunku południowo - wschodnim staje się ona drogą krajową nr 12 prowadzącą do Chełma i dalej na wschód do przejścia granicznego w Dorohusku. W kierunku północnym trasa ta prowadzi do Warszawy.

Nieruchomość usytuowana jest na dużym, słabo zagospodarowanym terenie, rozciągającym się pomiędzy ulicami: od zachodu Grygowej, od północy Rataja, od południa zajezdnią autobusową i dalej ul. Witosa, a od wschodu terenami upraw polowych. Od strony ul. Rataja przedmiotowa nieruchomość zbliża się do zabudowy jednorodzinnej o zróżnicowanym standardzie. Ulica Grygowej posiada nawierzchnię asfaltową dwukierunkową. Przez ul. Grygową biegną cztery linie miejskiej komunikacji autobusowej, najbliższy przystanek znajduje się przy nieruchomości.

Działka nr 31/3 ma kształt nieforemnego wieloboku rozciągającego się na kierunku wschodnio-zachodnim na długości 290 m, a na kierunku północno – południowym na szer. około 115 m. Jest to działka niezabudowana, aktualnie częściowo użytkowana bezumownie jako grunt orny (uprawa żyta oraz pasy ugorów). Przedmiotowa działka wchodzi w skład kompleksu działek niezabudowanych o numerach 31/1, 31/2, 22/7, 22/6, 22/4, 22/3 (w tym działki 31/2, 22/6, 22/4 stanowią własność prywatną).

Działka usytuowana w zasięgu mediów miejskich – w ulicy Grygowej znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć elektryczna NN zasilająca oświetlenie ulicy i obiekty przy niej zlokalizowane, kablowa średniego napięcia, kanalizacja teletechniczna z kablami rozdzielczymi i magistralnymi. Sieć gazowa średnioprężna przebiega ok. 200 m od działki.

 

Powyższa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny w księdze wieczystej   KW Nr LU1I/00083607/8, prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublina – część IV obszar A (tzw. Specjalna Strefa Ekonomiczna) zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta z 24.04.2008 roku  Nr 343/XIX/2008 (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego z dnia 14.05.2008r. nr 58 poz. 1737), przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na terenach aktywności gospodarczej – symbol IVA34AG.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.970.000 zł netto
Wadium: 700.000 zł
Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, tj. 39.700 zł
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży nieruchomości.

W przypadku, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu.
Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem aby należna kwota znalazła się na koncie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie  w Kredyt Bank IV Oddział w Warszawie,  Nr rachunku 26 1500 1777 1217 7003 0173 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2010r.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 38/10”.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega  przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży  w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, w takim przypadku wadium przepada na rzecz Agencji.

Osoby o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418) są zwolnione  z obowiązku wniesienia wadium w ogłoszonym terminie, jeżeli w terminie ustalonym do wpłaty wadium do dnia 01.12.2010r. do godz. 1300 złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w siedzibie OT BAMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A:
- zgłoszenie uczestnictwa  w przetargu:
- dowód osobisty;
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium podanego w ogłoszeniu w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
- oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do  zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych  w zaświadczeniach lub decyzjach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w  w/w ustawie. Pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty  potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wszystkie wskazane wyżej osoby winny przedstawić aktualny dowód tożsamości.
Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego:
• w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
• w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu – dokumenty zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru.

Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

 

2. Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004r.,  Nr 167, poz. 1758), winien w przypadkach przewidzianych ustawą, przedstawić komisji przetargowej (przed rozpoczęciem przetargu) stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec  zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. Uzyskania zezwolenia nie wymagają przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 w/w ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2010r. o godz. 1100 w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A.

 Celem ustalenia listy uczestników przetargu:
-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający ich tożsamość,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,
-  osoby prawne – aktualny odpis z KRS (ważność odpisu - 6 m-cy)  
-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSW I A;
-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);
- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)    będące  w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową   wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie   współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu;
- osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418) są zobowiązane do przedstawienia dowodu osobistego oraz oryginału zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, z zamieszczoną adnotacją o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty i wysokości tej rekompensaty oraz wypisów z rejestrów, o których mowa  w art. 19 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy.

Wszystkie wskazane wyżej osoby winny przedstawić aktualny dowód tożsamości,  a wszystkie dokumenty winny być przedłożone w oryginale. W przypadku kopii, wymagane jest ich notarialne potwierdzenie.

Każdy uczestnik biorący udział w  przetargu zobowiązany jest do złożenia komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem technicznym przedmiotu przetargu i że nie wnosi z tego tytułu  oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie w związku  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U.  z 2002r., Nr 101, poz. 926) oraz, że składane do przetargu dokumenty są aktualne.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW za pośrednictwem Dyrektora OT w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu.                                                                                                                                                                    
Organizator przetargu – OT w Warszawie zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wylicytowana cena nabycia nieruchomości musi być odnotowana na wyżej podanym koncie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego (nie ma możliwości rozłożenia ceny nabycia nieruchomości na raty).
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić wyłącznie na koszt Nabywcy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać  w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, przy  ul. Nowowiejskiej 26A, w pokoju nr 003,  w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1500  lub telefonicznie pod nr (22) 326-19-16, tel. kom. 609-120-567, najpóźniej  w przeddzień przetargu.

Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od podpisania aktu notarialnego.
Agencja zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia  o przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone od 06.10.2010r. do 06.12.2010r. na tablicach ogłoszeń  w siedzibach:

1.Urzędu Miasta Lublin                               
2.Starostwa Powiatowego w Lublinie
3.Oddziału Terenowegto Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego: www.amw.com.pl

Informację o przetargu opublikowano w dzienniku „Gazeta Wyborcza” dnia 06.10.2010r.

Źródło: Agencja Mienia Wojskowego / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • budowa domu - porady Liczba postów: 393 Grupa: Trudne tema... A co z kominkiem w salonie ? Jeżeli potrzebujesz ciekawego modelu, to wpadnij do sklepu "Kratki, maja tam naprawdę spory wybór kominków. Bez problemu dobierzesz...
  • Jak spędzasz swój wolny czas? Liczba postów: 58 Grupa: Trudne tema... Jeśli lubisz obstawiać mecze, na pewno pokochasz mobilne gry kasynowe. Zasada jest praktycznie taka sama, z tym że nie trzeba czekać na końcowy gwizdek sędziego...
  • Jak dbać o samochód? Liczba postów: 456 Grupa: Trudne tema... Co jakiś czas warto postawić przede wszystkim na autodetailing Piaseczno. Warto doprowadzić auto do odpowiedniego stanu i to nie tylko przed jego sprzedażą.
  • Gaz w samochodzie Liczba postów: 36 Grupa: Trudne tema... Ja o tym póki co jeszcze nie myślałem, ale jestem zdania, że bardzo ważnym jest to aby wiedzieć jak najwięcej o wymianie płynu chłodzącego. Zdecydowanie dobrze....
  • Suplementy dla przyszłej mamy Liczba postów: 62 Grupa: Trudne tema... Jeśli dbasz o swojego przyszłego potomka to wszelkie potrzebne witaminy czy inne suplementy możesz zakupić tutaj https://www.e-zikoapteka.pl/ Jest to sprawdzona...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18194 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 93

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >