Odbędzie się II ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kosewie

Odbędzie się II ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kosewie

Nieruchomość położona na wschodnim obrzeżu wsi Kosewo, w odległości ok. 5 km od Lotniska Modlin, Twierdzy Modlin, wsi Pomiechówek, miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz ok. 35 km od Warszawy. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE  NR  40/10 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

 

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego położonej w Kosewie, gm. Pomiechówek, powiat nowodworski,  woj. mazowieckie stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84, obręb 0014-Kosewo, o powierzchni 15,28 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1N/00007037/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim nieruchomość ujęta w wykazie nr 8/10 wywieszonym w dniach od 19.05.2010r. do 9.06.2010r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Gminy Pomiechówek, Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Urzędu Miasta St. Warszawy oraz Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, a także zamieszczonym na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego www.amw.com.pl. Informacja prasowa o wykazie ukazała się w Gazecie Wyborczej w dn. 19.05.2010r. I przetarg ustny nieograniczony odbył się dn. 9.09.2010r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Nieruchomość położona na wschodnim obrzeżu wsi Kosewo, w odległości ok. 5 km od Lotniska Modlin, Twierdzy Modlin, wsi Pomiechówek, miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz ok. 35 km od Warszawy. W odległości ok. 3 km przebiega droga krajowa nr 62. Nieruchomość stanowi jeden z fortów pierwszego (wewnętrznego) pierścienia fortów Twierdzy Modlin. Aktualnie w środkowej części nieruchomości istnieją budowle fortyfikacyjne stanowiące pozostałość Fortu II. Działka posiada kształt zbliżony do równoległoboku. Dojazd na teren nieruchomości od strony południowej drogą gminną o nawierzchni brukowej. Działka jest zadrzewiona i zakrzewiona. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wsi Kosewo oraz tereny upraw rolnych. Na terenie nieruchomości znajduje się 12 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 2.566 m2 oraz kubaturze 11.767 m3. Zabudowę działki stanowią:
- budynek nr 1 – wartownia, wybudowany w 1952r., o powierzchni użytkowej 69 m2 i kubaturze 479 m3, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, dach kryty papą, instalacja elektryczna i odgromowa sprawna technicznie;
- budynek nr 3 – magazyn, wybudowany w 1952r., o powierzchni użytkowej 310 m2 i kubaturze 1.210 m3, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, dach kryty papą, instalacja elektryczna 24V, brak oświetlenia, przyłącze elektryczne 230 V;
- budynek nr 4 – magazyn, wybudowany w 1836r., o powierzchni użytkowej 58 m2 i kubaturze 680 m3, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, kryty ziemią, brak instalacji;
- budynek nr 5 – magazyn, wybudowany w 1836r., o powierzchni użytkowej 493 m2 i kubaturze 3.450 m3, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, kryty ziemią, brak instalacji;
- budynek nr 7 – magazyn, wybudowany w 1952r., o powierzchni użytkowej 208 m2 i kubaturze 860 m3,  wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, dach kryty papą, brak instalacji, przyłącze elektryczne 230V;
- budynek nr 8 – magazyn, wybudowany w 1952r., o powierzchni użytkowej 382 m2 i kubaturze 1.400 m3, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, dach kryty papą, brak instalacji;
- budynek nr 9 – magazyn wybudowany w 1952r., o powierzchni użytkowej 208 m2 i kubaturze 665 m3, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, dach kryty papą, brak instalacji;
- budynek nr 10 – magazyn, wybudowany w 1952r., o powierzchni użytkowej 208 m2 i kubaturze 860 m3, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, dach kryty papą, brak instalacji;
- budynek nr 11 – magazyn, wybudowany w 1952r., o powierzchni użytkowej 382 m2 i kubaturze 1.410 m3, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, dach kryty papą, brak instalacji;
- budynek nr 12 – magazyn, wybudowany w 1952r., o powierzchni użytkowej 208 m2 i kubaturze 668 m3, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, dach kryty papą, brak instalacji;
 - budynek nr 14 – magazyn (piwnica), wybudowany w 1900r., o powierzchni użytkowej 18 m2 i kubaturze 44 m3, budynek zagłębiony w ziemi, brak instalacji;
- budynek nr 15 – magazyn (piwnica), wybudowany w 1900r., o powierzchni użytkowej 12 m2 i kubaturze 41 m3, budynek zagłębiony w ziemi, brak instalacji.
- zbiornik ppoż. - wybudowany w 1952r. , o kubaturze 18 m3;
- drogi brukowane – ok. 1,1 km;
- ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych – ok. 3,055 km.
- sieć kanalizacyjna kamionkowa φ 150 mm – dł. ok. 170 m;
- sieć wodociągowa PE φ 63 mm – dł. ok. 450 m;
- sieć elektryczna napowietrzna (zasilenie budynków) – dł. ok. 1,1 km;
- obwodnica elektryczna (oświetlenie) – dł. ok. 6,121 km.

Nieruchomość ogrodzona – ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych zwieńczonej drutem kolczastym, z dwiema bramami wjazdowymi i furtką. Nieruchomość w chwili obecnej nie użytkowana. Nieruchomość posiada uzbrojenie w media: sieć energetyczną i wodną.  Zasilanie w wodę następuje ze stacji uzdatniania wody ZWiK w Pomiechówku, zasilanie w energię elektryczną poprzez przyłącze linią napowietrzna należącą do ZEW Legionowo. Budynki zasilane są w energię elektryczną poprzez wolnostojące skrzynki ZK (zasilanie kablowe). Wokół budynków magazynowych nr 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 znajdują się słupy betonowe z instalacją odgromową. W budynku nr 1 (wartownia) zlokalizowana jest kotłownia obecnie niesprawna, wyposażona w piec typu Zębiec S2WK2. Obok budynku nr 1 usytuowane jest szambo 2-komorowe, z przyłączem kanalizacyjnym kamionkowym φ 150 mm. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wystąpienia do dysponentów sieci o uzyskanie warunków przyłączenia i zawarcia umów na dostawę mediów.

 

Nieruchomość położona na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Pomiechówek Nr V/15/90 z dnia 31.08.1990r., który utracił moc obowiązującą z dniem 31.12.2003r. działka znajdowała się na terenie specjalnym oznaczonym w planie symbolem A19-1 IS. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek przyjętym uchwałą rady Gminy Pomiechówek Nr XXVIII/207/05 z dn. 13.07.2005r. działka usytuowana jest na terenie projektowanym pod bezpieczeństwo i obronność państwa. W chwili obecnej dla określenia możliwości zagospodarowania nieruchomości pod konkretną inwestycję niezbędne jest uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Cena nieruchomości wynosi : 2.600.000,00 zł netto wadium – 300.000,00 zł

Postąpienie nie może być niższe aniżeli 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 26.000,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług (art.43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Okazanie lub wznowienie granic może odbyć się na koszt nabywcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2010r.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 40/10”.

Wadium należy wpłacić w gotówce na rachunek bankowy Oddziału Terenowego Agencji Mienia  Wojskowego  w  Warszawie: Kredyt Bank S.A. IV Oddział w Warszawie  nr 26 1500 1777 1217 7003 0173 0000 .
Dowód wpłacenia wadium przez uczestnika przetargu (oryginał potwierdzenia dokonanej wpłaty lub przelewu) należy przedstawić komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

 

W przypadku odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dn. 8.07.2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418) jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie ustalonym do wpłaty wadium tj. do dnia 24.11.2010r. do godz. 15.30 w siedzibie OT AMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A:
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu
- dowód osobisty
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży
-oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego
• w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o podziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie z dn. 8.07.2005r.;
• pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.
Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego:
- w przypadku osoby, która wygrała przetarg – do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium  w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
- w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru.
Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Agencja zastrzega, iż cudzoziemiec, który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie, pod rygorem utraty wadium, przedstawić zezwolenie (za wyłączeniem przypadków,  w których nie wymagane jest zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2010r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

 

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:
-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający ich tożsamość,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem, umowę spółki cywilnej,
-  osoby prawne – aktualny odpis z KRS wydany nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem  
-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSWiA;
-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);
- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej;
- osoby o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418), są zobowiązane do przedstawienia dowodu osobistego oraz oryginału zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, z zamieszczoną adnotacją o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz wysokości tej rekompensaty, a także wypisów z rejestrów, o których mowa w art. 19 w związku z art. 7 ust. 3 ww. ustawy.   

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.
Wszelkie kopie ww. dokumentów winny być notarialnie poświadczone.
Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu.

Każdy uczestnik biorący udział w przetargu zobowiązany jest do złożenia komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i że nie wnosi z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OT AMW w Warszawie w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości  (art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW za pośrednictwem Dyrektora OT w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od podpisania aktu notarialnego.
Agencja zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Organizator przetargu – OT w Warszawie zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Wylicytowana cena winna być odnotowana na koncie OT w Warszawie najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 326-19-14.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniach od 28.09.2010r.– 29.11.2010r. w internecie na stronie www.amw.com.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń:

1.Starostwa Powiatowegow Nowym Dworze Mazowieckim                 
2.Urzędu Gminy Pomiechówek                
3.Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pl. Starynkiewicza 7/9
4.Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie
                           
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu  28.09.2010r.

 

Źródło: Agencja Mienia Wojskowego / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • wywóz gruzu wrocław Liczba postów: 6 Grupa: Trudne tema... Planujesz remont lub budowę? Wywóz gruzu to kluczowy element, który pozwoli Ci zachować porządek na placu budowy. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi w tym...
  • zadaszenie tarasu Liczba postów: 23 Grupa: Trudne tema... Poszukuje profesjonalnej firmy, która oferuje rolety i markizy sklepowe. Zależy mi na bogatej ofercie i fachowej obsłudze. Jak na razie znalazłam w Internecie f...
  • Problem alkoholowy - jak walczyć? Liczba postów: 385 Grupa: Trudne tema... Z tego co wiem, szukanie pomocy w leczeniu alkoholizmu jest kluczowe na drodze do wyzdrowienia. Dlatego ważne jest mówienie o https://alkodoktor.pl/ jako źródle...
  • Jak o siebie dbacie? Liczba postów: 1840 Grupa: Trudne tema... Hej! Przed nami nowy tydzień, pełen wyzwań i możliwości. Życzę wam, aby był udany i pełen sukcesów. Miłego tygodnia dla wszystkich!
  • przegląd techniczny białystok Liczba postów: 4 Grupa: Trudne tema... W razie konieczności wymiany katalizatora polecam zajrzeć na https://unimetalrecycling.pl/, gdzie można znaleźć kontakt do najlepszego skupu, dzięki któremu spo...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19239 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 143

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >