Odbędzie się I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim

Odbędzie się I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim

Nieruchomość stanowi część zespołu fortyfikacyjnego Twierdzy Modlin wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego decyzją z dnia 19.04.1957 r. pod numerem 1062/69. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE  NR 46/10 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego położonej w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin,  w obrębie 3-05, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o powierzchni 0,5504 ha, zabudowanej jednym  budynkiem – Działobitnią Napoleona o powierzchni ogólnej 1495  m2, powierzchni użytkowej 1352  m2 i kubaturze 12 928 m3.

Nieruchomość ujęta w wykazie nr 32/10 wywieszonym w dniach od 03.09.2010 r. do 24.09.2010 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, a także zamieszczonym na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego www.amw.com.pl. Informacja prasowa  o wykazie ukazała się w Gazecie Wyborczej w dniu 03.09.2010 r.  

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr WA1N/00060928/4 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przedmiotowa nieruchomość jest w całości objęta prawną ochroną konserwatorską, a na każdorazowym właścicielu ciążą prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

 

Twierdza Modlin znajduje się około 40 km w kierunku północno – zachodnim od Warszawy w tzw. Kotlinie Warszawskiej w rejonie spływu Bugu, Narwi i Wisły. W pobliżu przebiega droga krajowa nr 7 Warszawa – Gdańsk. W odległości ok. 5 km zlokalizowane jest byłe lotnisko wojskowe w Modlinie, na którego obszarze planowane jest uruchomienie nowoczesnego lotniska cywilnego obsługującego przewoźników tzw. tanich linii lotniczych oraz lotniska cargo. Planowane jest również utworzenie szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy centrum Warszawy a lotniskiem w Modlinie.

Działka położona jest w Nowym Dworze Mazowieckim  przy ul. Obwodowej w południowo-zachodniej części Twierdzy Modlin, na obszarze tzw. Korony Utrackiej w ramach Frontu Paryskiego (cz. fortyfikacji obwodu zewnętrznego) i stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną jednym budynkiem tzw. Działobitnią Napoleona („Redutą Napoleona”). Działka płaska, posiada dość regularny kształt zbliżony do równoległoboku i przylega bezpośrednio do drogi dojazdowej tj. ul. Obwodowej. Działka nieogrodzona i nieuzbrojona. Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowią: od strony północnej i południowej - tereny niezbudowane, od strony zachodniej - pozostałości po zabudowie fortyfikacyjnej (kazamaty w wale obronnym); od strony wschodniej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z lat 70. XX w. oraz z pocz. XXI w., dalej zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Opis budynku

Działobitnia Napoleona (zwana też Redutą lub Apteką) jest jedną spośród czterech zachowanych budowli murowanych, pochodzących z czasów Księstwa Warszawskiego. Jej budowę rozpoczęto w 1811 r. Jest to dwukondygnacyjna, kwadratowa wieża artyleryjska z dziedzińcem pośrodku. Działobitnia posadowiona została na kamiennym cokole, narożnikami na osi północ-południe i wschód-zachód. Grubość ścian zewnętrznych wynosi od 1,5 m do 1,8 m, a ścian wewnętrznych i działowych 1,2 m. Długość boków zewnętrznych ścian budynku, lekko pochyłych i zbiegających się ku górze wynosi 41 m, a długość ścian dziedzińca wewnętrznego 18 m, szerokość i wysokość budynku 11,5 m. Kazamaty mają sklepienia kolebkowe, na pierwszym piętrze oddzielane są furtami. W otworze bramnym ściany północno-zachodniej zachowały się resztki urządzenia dźwigowego mostu zwodzonego. W przeciwskarpie fosy po przekątnej wschód-zachód pobudowano kojce dla strzelców do obrony fosy, które nie zachowały się, a fosa jest mocno zniwelowana. Budynek w złym stanie technicznym – zachowane mury i część sklepień – wymaga prac remontowo-renowacyjnych oraz adaptacji do nowej funkcji.   

Powierzchnia ogólna budynku wynosi 1495 m², powierzchnia użytkowa 1352 m² oraz kubatura 12 928 m³.

Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XIV/154/03 z dnia 29.12.2003 r. (opublikowanym w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 45, poz. 1263 z dnia 03.03.2004 r.)  na terenie oznaczonym symbolem 9.55 UT – teren o podstawowym przeznaczeniu jako tereny usług turystycznych, dla którego przewiduje się: 

 

 

1. utrzymuje się dotychczasowe zainwestowanie terenów usług turystycznych uznając za takie formy usług istniejące fortyfikacje stanowiące najistotniejsze elementy zagospodarowania turystycznego Nowego Dworu Mazowieckiego,
2. dopuszcza się usługi towarzyszące i uzupełniające funkcję podstawową,
3. w celu lepszego dostosowania istniejących zabytkowych obiektów do pełnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych możliwość wzbogacenia programu o usługi gastronomiczno-hotelarskie,
4. wszelkie działania związane z obiektami fortyfikacyjnymi i terenami z nimi związanymi wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
5. tereny obecnie nie zainwestowane a wyznaczone dla funkcji turystycznej wymagają opracowania projektów zagospodarowania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
6. dojazd do działki z projektowanej ul. Obwodowej oznaczonej w planie symbolem 33KL o szerokości 15,0 m w liniach rozgraniczających.

Dla przedmiotowych nieruchomości, jako objętych prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr 1062/69, wydane zostały przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie ramowe zalecenia konserwatorskie określające możliwości i ograniczenia w jej zagospodarowaniu oraz obowiązki ciążące na właścicielu, które umieszczone zostaną w notarialnej umowie przeniesienia prawa własności:

1.Wymagane jest zachowanie, zabezpieczenie i utrzymanie w jak najlepszym stanie, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkowej budowli – Działobitni Napoleońskiej wraz z otaczającą ją fosą i istniejącymi historycznymi nawierzchniami oraz zapewnienie warunków ekspozycji i czytelności historycznego układu przestrzennego.

2. Ze względu na stan zachowania zabytku niezbędne jest przeprowadzenie w określonych terminach następujących prac konserwatorskich:
- w ciągu 9 miesięcy od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek dokonania wycinki drzew i krzewów powodujących zagrożenie dla zabytkowej działobitni (wrastających w mury i sklepienia, dotykających do murów lub grożących upadkiem na budowlę), przed wycinką należy uzgodnić jej zakres i uzyskać pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ), wycinka może być prowadzona w okresie od początku października do końca lutego,
- w ciągu 12 miesięcy od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek przeprowadzenia prac zabezpieczających działobitnię przez dalszą destrukcją, po uzgodnieniu zakresu prac i uzyskaniu  pozwolenia MWKZ,
- przed upływem 3 lat od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek przystąpić do prac budowlano-konserwatorskich w oparciu o uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków program prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określający zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazujący niezbędne do zastosowania materiały i technologie, oraz program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości (których obowiązek sporządzenia i uzgodnienia z MWKZ nakłada na właściciela art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

 

3. Na prowadzenie wszelkich prac budowlanych i konserwatorskich zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne jest pozwolenie MWKZ. Przed przystąpieniem do inwestycji, związanych z zagospodarowaniem nieruchomości na cele użytkowe, zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy konieczne jest także opracowanie i uzgodnienie z MWKZ:
- dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku i możliwości jego adaptacji z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości – łącznie z inwentaryzacją i waloryzacją drzew rosnących w otoczeniu działobitni, ustaleniem historycznego profilu i narysu fosy oraz formy występujących w jej obrębie urządzeń murowanych,
- programu prac konserwatorskich, określającego zakres i sposób prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie,
- programu zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem i dalszego korzystania z zabytku z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości – w tym także powiązań działobitni z innymi obiektami i historycznym układem przestrzennym Twierdzy Modlin.     

4. Wymagane jest przeprowadzenie następujących zabiegów konserwatorskich:
- konserwacja i restauracja działobitni,
- przywrócenie historycznego narysu i profilu fosy, a w przypadku stwierdzenia występowania w fosie urządzeń murowanych – uczytelnienie ich pozostałości, ewentualnie odtworzenie,
- przywrócenie historycznego poziomu dziedzińca oraz odsłonięcie, konserwacja i restauracja zachowanych nawierzchni historycznych na dziedzińcu i w otoczeniu działobitni,
- usunięcie zieleni powodującej destrukcję działobitni oraz kolidującej z odtworzeniem fosy i ekspozycją działobitni, z ewentualnym zachowaniem pojedynczych wartościowych drzew na obrzeżach fosy i poddaniem ich zabiegom konserwatorskim,
- likwidację współczesnych urządzeń i nawierzchni, zakłócających ekspozycję i degradujących otoczenie zabytku.  

5. Przy zagospodarowaniu nieruchomości obowiązują następujące zasady:
- wyklucza się podziały własnościowe nieruchomości,
- wymagana jest publiczna dostępność terenu, wyklucza się grodzenie terenu oraz wprowadzanie obiektów ograniczających ekspozycję działobitni, dopuszcza się jedynie niskie ogrodzenie lub barierkę wzdłuż krawędzi fosy oraz tymczasowe ogrodzenie terenu w trakcie prac konserwatorsko-remontowych i budowlanych, na okres nie dłuższy niż 3 lata,
- wymagana jest przynajmniej częściowa dostępność publiczna wnętrz działobitni – wskazana jest adaptacja tego obiektu do współczesnych funkcji użytkowych, związanych z obsługą turystyki, w tym wprowadzanie elementów ekspozycji, pokazującej historię i sposób funkcjonowania obiektu,
- wymagane jest zachowanie elewacji działobitni, jej struktur murowych  oraz czytelności układu wnętrz i dziedzińca; dopuszcza się zadaszenie górnego tarasu i dziedzińca działobitni, w sposób zapewniający czytelność jej pierwotnej formy i funkcji, oraz odtworzenie mostu nad fosą,
- może być dopuszczone odtworzenie i wykorzystanie do współczesnych funkcji kojców w narożach fosy – w przypadku potwierdzenia ich istnienia – oraz wprowadzenie dodatkowych kubatur pod poziomem terenu,
- możliwe jest wprowadzenie elementów małej architektury o formach skomponowanych z zabytkowym otoczeniem i nie ograniczających ekspozycji oraz nowych ciągów komunikacyjnych, przy czym wskazane jest zastosowanie elementów jednolitego dla całej Twierdzy Modlin systemu informacji turystyczno-dydaktycznej oraz form małej architektury i nawierzchni wspólnych dla całego obszaru fortyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego obwodu twierdzy.      
 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 000 000,00 zł netto
Wadium: 200 000,00 zł

Postąpienie nie może być niższe aniżeli 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 20 000 zł.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Zgodnie z dyspozycją art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) przyszłemu nabywcy zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50% wylicytowanej ceny nieruchomości z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług  (VAT).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2010 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 46/10”.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia  Wojskowego  w  Warszawie: Kredyt Bank S.A. IV Oddział w Warszawie  nr 26 1500 1777 1217 7003 0173 0000.

Dowód wpłacenia wadium przez uczestnika przetargu (oryginał potwierdzenia dokonanej wpłaty lub przelewu) należy przedstawić komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

 

W przypadku odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418), jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie ustalonym do wpłaty wadium, tj. do dnia 17.12.2010 r. do godz. 15.30 w siedzibie OT AMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A:
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,
- dowód osobisty,
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
- oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
•w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o podziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty,
•pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.
Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego:
- w przypadku osoby, która wygrała przetarg – do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości niewniesionego wadium
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
- w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru.

Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej oryginał promesy wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Agencja zastrzega, iż cudzoziemiec, który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie, pod rygorem utraty wadium, przedstawić zezwolenie (za wyłączeniem przypadków,  w których nie wymagane jest zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przetarg odbędzie się w dniu  21.12.2010 r. o godz. 11.00  w siedzibie Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A.          
     
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:
-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający ich tożsamość,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem, umowę spółki cywilnej,
-  osoby prawne – aktualny odpis z KRS wydany nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem,  
-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSWiA,
-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym oraz dokument stwierdzający ich tożsamość,
- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej,
- osoby o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418), są zobowiązane do przedstawienia dowodu osobistego oraz oryginału zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, z zamieszczoną adnotacją o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz wysokości tej rekompensaty, a także wypisów z rejestrów, o których mowa w art. 19 w związku z art. 7 ust. 3 ww. ustawy.   

 

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości. Wszystkie dokumenty winny być przedkładane w oryginale. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie. Przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu.

Każdy uczestnik biorący udział w przetargu zobowiązany jest do złożenia komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i że nie wnosi z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OT AMW w Warszawie w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości  (art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW za pośrednictwem Dyrektora OT w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu. Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa, Agencja odstąpi od podpisania aktu notarialnego.

Agencja zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Organizator przetargu – OT w Warszawie zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca. Okazanie lub wznowienie granic może odbyć się na koszt nabywcy.

Wylicytowana cena winna być odnotowana na koncie OT w Warszawie najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejska 26A, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 22 326-19-16 i 22 326-19-14.
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w internecie na stronnie www.amw.com.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń:

1.Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach od  18.10.2010 r. do 19.12.2010 r.
2.Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki    w dniach od 18.10.2010 r. do 19.12.2010 r.
3.Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie w dniach od 18.10.2010 r. do 19.12.2010 r.   
4.Urząd m.st. Warszawy w dniach od 18.10.2010 r. do 19.12.2010 r.
 
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 18.10.2010 r.

 

Źródło: Agencja Mienia Wojskowego / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Co studiować? Liczba postów: 32 Grupa: Trudne tema... Uczelnią którą warto wziąć pod uwagę wybierając dalszy etap edukacji jest https://wwsb.edu.pl/.
  • Gdzie na wczasy ? Liczba postów: 65 Grupa: Trudne tema... My wybraliśmy Zajazd Jurajski w Podlesicach i była to bardzo dobra decyzja. Jest to bez wątpienia miejsce, które mogę każdemu polecić.
  • Firma transportowa Liczba postów: 36 Grupa: Trudne tema... Poszukuje sprawdzonej firmy z branży Warszawa Modlin transport z lotniska. Zależy mi na nowoczesnej flocie pojazdów. Niedawno znalazłam firmę Shuttle24.pl. Czy....
  • zadaszenie tarasu Liczba postów: 17 Grupa: Trudne tema... Jeśli chodzi o tarasy to najlepiej korzystać z nowoczesnych rozwiązań a takie ma ten producent https://www.drutex.pl/ Jest to lider rynku i nie zawiedzie oczeki...
  • Zakupy przez internet Liczba postów: 753 Grupa: Trudne tema... Jeżeli o mnie chodzi, to ja nie mam najmniejszego problemu aby robić zakupoy w sieci. Ostatnio wpadły mi w oko ciekawe szpilki w Manufaktura Obuwia. Co ciekawe....

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18172 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 121

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >