Odbędzie się I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Okuninka

Odbędzie się I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Okuninka

Nieruchomość, położona jest ok. 50 m od jeziora Białego w miejscowości Okuninka. Usytuowana jest wzdłuż linii brzegowej jeziora. Teren nieruchomości jest oświetlony latarniami parkowymi. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE NR 35/10

ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

Działając na podstawie art. 23 ust.  1 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz  o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.), art. 38 ust. 2 w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.,  Nr 102, poz. 651) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2004r.,  Nr 207,  poz. 2108 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości będącej w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO położonej w miejscowości Okuninka gmina Włodawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 468/1 z obrębu 6 Okuninka, o pow. 1,3405 ha wraz z pakietem „Wyposażenie ośrodka Okuninka”

 

 Nieruchomość ujęta w wykazie nr 22/10 z dnia 04.08.2010r., wywieszonym w dniach  od 09.08.2008r. do 30.08.2010r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
- Starostwa Powiatowego we Włodawie,
- Urzędu Gminy we Włodawie,
- Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, oraz stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego, a informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w „Gazecie Wyborczej” dnia 09.08.2010r.

Przedmiotem I przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona  w miejscowości Okuninka gmina Włodawa, powiat Włodawa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 468/1 z obrębu 6 Okuninka o pow. 1,3405 ha wraz z pakietem „Wyposażenie ośrodka Okuninka”.

Nieruchomość zabudowana jest  20 domkami letniskowymi pojedynczymi (dla 4 osób), 16 domkami letniskowymi bliźniaczymi (dla 4 – 6 osób), budynkiem administracyjno-świetlicowym, budynkiem stołówki, budynkiem sanitariatów i kotłowni oraz wiatą magazynową wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plac zabaw dla dzieci, boisko do gry w siatkówkę oraz wymurowany „grill”). Przedmiotowa nieruchomość jest o kształcie dwóch przylegających równoległoboków, całość ogrodzona, teren oświetlony.

 


Nieruchomość, położona jest ok. 50 m od jeziora Białego w miejscowości Okuninka. Usytuowana jest wzdłuż linii brzegowej jeziora. Teren nieruchomości jest oświetlony latarniami parkowymi. Ogrodzenie  z płaskowników stalowych posadowionych na cokole betonowym  z dwoma bramami wjazdowymi (jedna awaryjna) i furtką. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość wyposażona w energię elektryczną, wodociąg (sieć gminna), kanalizację sanitarną z dwoma zbiornikami bezodpływowymi oraz sieć telefoniczną.

Działka znajduje się na terenie zadrzewionym, na którym przeważają sosny i świerki. Bezpośrednie otoczenie stanowią ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe oraz zabudowa handlowo-usługowa. Dojazd do przedmiotowego ośrodka wypoczynkowego bardzo dobry – główną ulicą miejscowości (obwodnica wokół jeziora Białego). Możliwości parkowania samochodów wewnątrz ośrodka.

Dla powyższej nieruchomości  Sąd Rejonowy we Włodawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 27043.

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miejscowości Okuninka, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy we Włodawie Nr XXXI/225/05 z  dnia 07 czerwca 2005r., przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest  na terenach oznaczonych symbolem UT – teren usług turystycznych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 750 000 zł netto
Wadium: 300 000 zł
Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, tj. 17 500 zł
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży nieruchomości.
Na dzień publikacji ogłoszenia o przetargu, sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r.  o podatku od towarów i usług – DZ. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

W przypadku, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
 
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.Wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu.
Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem aby należna kwota znalazła się na koncie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie  w Kredyt Bank IV Oddział w Warszawie,  Nr rachunku 26 1500 1777 1217 7003 0173 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2010r.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 35/10”.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, w takim przypadku wadium przepada na rzecz Agencji.

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym   przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie ustalonym  do wpłaty wadium do dnia 19.11.2010r. do godz. 1300  w siedzibie OT BAMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A:
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium podanego w ogłoszeniu  w  przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
- oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo  do rekompensaty w myśl cytowanej ustawy z dnia 08 lipca 2005r., a  w   przypadku spadkobierców osób wskazanych  w zaświadczeniach   lub decyzjach – także postanowienie sądu  o stwierdzeniu nabycia spadku lub  o dziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w w/w ustawie. Pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub     ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo  w formie aktu notarialnego. Wszystkie wskazane wyżej osoby winny przedstawić aktualny dowód tożsamości.
Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego:
• w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
• w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu – dokumenty zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru.
Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.


 

2. Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004r.,  Nr 167, poz. 1758), winien w przypadkach przewidzianych ustawą, przedstawić komisji przetargowej (przed rozpoczęciem przetargu) stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec  zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. Uzyskania zezwolenia nie wymagają przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 w/w ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2010r. o godz. 1100 w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A.

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:
-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej   dokument potwierdzający ich tożsamość,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,
-  osoby prawne – aktualny odpis z KRS (ważność odpisu - 6 m-cy)  
-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSW i A;
-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość    (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);
- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)    będące  w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową    wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie    współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po    wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu.

 

Każdy uczestnik biorący udział w przetargu zobowiązany jest do złożenia komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem technicznym przedmiotu przetargu i że nie wnosi z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U.  z 2002r., Nr 101, poz. 926), a składane dokumenty są aktualne.                                                                                                                                                                                                                                      
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Organizator przetargu – OT w Warszawie zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wylicytowana cena nabycia nieruchomości musi być odnotowana na wyżej podanym koncie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego (nie ma możliwości rozłożenia ceny nabycia nieruchomości na raty).

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na  koszt nabywcy.

Szczegółowe informacje o nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 26A, w pokoju nr 003, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1500  lub telefonicznie pod nr (22) 326-19-16 lub (0) 609-120-567, najpóźniej  w przeddzień przetargu.
Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od podpisania aktu notarialnego.

Agencja zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone 23.09.2010r. do 24.11.2010r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
- Starostwa Powiatowego we Włodawie                                              
- Urzędu Gminy we Włodawie
- Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w  Warszawie                            
oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego: www.amw.com.pl

Informację o przetargu opublikowano w dzienniku „Gazeta Wyborcza” dnia 23.09.2010r.

Źródło: Agencja Mienia Wojskowego / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Gdzie na wczasy ? Liczba postów: 65 Grupa: Trudne tema... My wybraliśmy Zajazd Jurajski w Podlesicach i była to bardzo dobra decyzja. Jest to bez wątpienia miejsce, które mogę każdemu polecić.
  • Firma transportowa Liczba postów: 36 Grupa: Trudne tema... Poszukuje sprawdzonej firmy z branży Warszawa Modlin transport z lotniska. Zależy mi na nowoczesnej flocie pojazdów. Niedawno znalazłam firmę Shuttle24.pl. Czy....
  • zadaszenie tarasu Liczba postów: 17 Grupa: Trudne tema... Jeśli chodzi o tarasy to najlepiej korzystać z nowoczesnych rozwiązań a takie ma ten producent https://www.drutex.pl/ Jest to lider rynku i nie zawiedzie oczeki...
  • Zakupy przez internet Liczba postów: 753 Grupa: Trudne tema... Jeżeli o mnie chodzi, to ja nie mam najmniejszego problemu aby robić zakupoy w sieci. Ostatnio wpadły mi w oko ciekawe szpilki w Manufaktura Obuwia. Co ciekawe....
  • Potrzebny adwokat Liczba postów: 322 Grupa: Trudne tema... Według mnie warto korzystać z usług specjalistów, aby nie marnować swojego czasu i pieniędzy. W razie jakich kolwiek problemów z prawem zawsze korzystam z usług...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18172 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 136

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >