Obecnie na polskim rynku nie ma ofert odwróconego kredytu hipotecznego, czyli produktów bankowych, jednakże to się najprawdopodobniej zmieni – Rząd przyjął 29 kwietnia br. projekt Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, teraz projektem zajmie się Sejm.  


Odwrócony kredyt hipoteczny, to nic innego jak szczególny rodzaj kredytu udzielanego przez bank. Zgodnie z projektem przyjętej ustawy „Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami. Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą może być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, lub w prawie użytkowania wieczystego.” Powyższa, nowa instytucja jest skierowana przed wszystkim do ludzi starszych, zważywszy iż emerytury w Polsce, co do zasady nie należą do wysokich, a czasami nawet nie gwarantują godnego życia na starość. Dla takich osób odwrócony kredyt hipoteczny może być dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem na poprawienie standardu życia.Jak wspomniałem, z założenia ta instytucja przeznaczona ma być dla osób starszych, jednakże Ustawodawca nie wprowadził żadnego ograniczenia wiekowego.

 

 

Bardzo słusznie zostało przyjęte, że przed podpisaniem umowy kredytowej, bank w terminie nie krótszym niż siedem dni przed zawarciem umowy kredytowej będzie musiał dostarczyć kredytobiorcy formularz informacyjny zawierający informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. Przez zakreślony termin osoba starająca się o kredyt będzie mogła spokojnie podjąć  decyzję o ewentualnym podpisaniu umowy kredytowej na podstawie całokształtu informacji o warunkach kredytu. Nadto, zgodnie z projektem ustawy, kredytobiorca będzie mógł, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a w związku z odstąpieniem nie poniesie kosztów z wyjątkiem niepodlegających zwrotowi opłat lub ich części poniesionych przez bank na rzecz organów administracji państwowej lub sądów.

 

Czytaj również: Zakupy online z głową

 

Po podpisaniu umowy w formie pisemnej, wypłata kwoty odwróconego kredytu hipotecznego (podstawą do ustalenia kwoty kredytu będzie wartość rynkowa nieruchomości) nastąpi jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy.

 

Wierzytelność banku wynikająca z umowy odwróconego kredytu hipotecznego może być zabezpieczona wyłącznie przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości oraz ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. Bank nie może uzależnić zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego od zawarcia innych umów, z wyjątkiem umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych nieruchomości.

 

Czytaj również: Gdzie znajdziemy najtańsze domy w Polsce

 

Zgodnie z przepisami ustawy, spadkobiercy będą mogli dokonać spłaty kredytu i wówczas zachować prawo do nieruchomości (oczywiście sam kredytobiorca w każdym czasie będzie mógł spłacić część czy całość zaciągniętego kredytu). W przypadku gdy spadkobiercy nie zdecydują się na spłatę kredytu, będą zobowiązani do przeniesienia prawa do nieruchomości na bank. Istotne jest, iż całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem roku od daty śmieci kredytobiorcy i dopiero wówczas bank może żądać przeniesienia własności nieruchomości. Warto również zauważyć, że po przeniesieniu prawa do nieruchomości na bank, spadkobiercom będzie przekazana kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością roszczenia banku, a wartością nieruchomości, oczywiście w przypadku, gdy dodatnia różnica wystąpi.

 

Cały projekt ustawy należy ocenić pozytywnie, jednakże w Sejmie nawet jego główne założenia mogą jeszcze ulec zmianie.