Przetarg oraz ocena ofert na dostawę montaż maszyn i urządzeń

Przetarg oraz ocena ofert na dostawę montaż maszyn i urządzeń

Dalszy rozwój polskiej gospodarki będzie wymagał rekonstrukcji przemysłu i rozbudowy infrastruktury technicznej kraju. Należy więc przewidywać, że będzie zachodziła konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym udostępnianych przez Bank światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Czytaj dalej

Inwestorzy zamawiający dostawę i montaż maszyn, urządzeń i wyposażenia, takich jak: turbiny, generatory, stacje pomp rurociągowych dla wody, ropy i gazu, zautomatyzowane kolejowe stacje rozrządowe, telekomunikacja bezprzewodowa, oraz technologie dla tych urządzeń, jeżeli ich wartość stanowi ponad 50% wartości inwestycji a budowa finansowana jest z pożyczek udzielanych przez Bank Światowy lub Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, w myśl polskiego Prawa zamówień publicznych, zobowiązani są do stosowania procedur przetargowych (art. 4) ustanowionych przez pożyczkodawcę. Niżej zostaną omówione podstawowe wymagania znajdujące się w dokumencie -Standard Tender Documents for the Supply and Installation of Plant and Equipment-, wydanym przez EBRD dla pożyczkobiorców. Różnice w stosunku do wymagań stawianych dla przetargu na roboty budowlane dotyczą zawartości dokumentacji przetargowej przekazywanej, po wstępnej kwalifikacji, potencjalnym wykonawcom  przedsiębiorstwom budowlanym, a między innymi:


- informacji o zamówieniu,
- tabel cen instalacji i urządzeń oraz wyposażenia,
- specyfikacji technicznych,
- szczególnych żądań zamawiającego,
- ogólnych i szczególnych warunków umowy wraz z procedurami prowadzenia równolegle z montażem robót budowlanych, montażowych i rozruchowych,
- zasad kwalifikacji i wyboru zwycięskiego
oferenta. Artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Pominięto procedury organizacji przetargu, które nie odbiegają od obowiązujących powszechnie zasad, mając szczególnie na uwadze wzorcowe dokumenty przetargowe wspólne dla wszystkich rodzajów zamówień, ustalone przez Urząd Zamówień Publicznych:


- wzory wniosków kierowanych do prezesa UZP,
- wzory dokumentów związanych z powołaniem komisji przetargowej wraz z przewodnikiem,
- wzory zaproszeń do udziału w postępowaniu/ zaproszeń do rokowań wraz z przewodnikiem,
- wzory oświadczeń wraz z przewodnikiem,
- wzory informacji kierowanej do uczestników postępowania wraz z przewodnikiem.

 

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

Informacja o zamówieniu w przetargu jednostopniowym powinna zawierać:


- dane identyfikujące zamawiającego (nazwa, adres, e-mail, telefony);
- promesę pożyczki z EBRD;
- wymagania kwalifikacyjne stawiane wykonawcy przez zamawiającego;
- specyfikacje techniczne, rysunki i inne dokumenty projektu;
- datę spotkania przedofertowego dla zapoznania się z placem budowy, specyfikacjami technicznymi, rysunkami i dokumentacją;
- język, w jakim ma być złożona oferta;
- ilość kopii oferty. Oferenci zgłaszający udział w przetargu powinni przedstawić (zgodnie z instrukcją dla oferentów oraz zasadami kwalifikowania ofert):
- udokumentowane kwalifikacje dostawcy (rysunki, fotografie, publikacje, listy polecające itd.);
- komentarz do specyfikacji technicznych zamawiającego, np. informacje, że dostawca jest gotowy zapewnić wyższe parametry urządzenia i inne;
- propozycje alternatywne do postulatów zamawiającego (należy je złożyć w formie aneksu);
- miejsce i daty wytworzenia urządzeń, maszyn i wyposażenia;
- kwalifikacje kadr;
- stan finansowy;
- alternatywy techniczne, jakie są oczekiwane od dostawcy w związku z udoskonaleniami technicznymi wraz dokumentacją aprobującą. Zamawiający może ustalić dodatkowe

 

kryteria kwalifikacji oferentów dla przetargu jednostopniowego – jak niżej:


- zgodność przedstawionej oferty ze specyfikacjami technicznymi i rysunkami, warunkami, w jakich realizowana będzie instalacja, oraz sterowaniem procesami produkcji;
- osiągnięcia w zarządzaniu pracami montażowymi i rozruchem w zakresie ustalonym przez zamawiającego;
- gotowość podporządkowania się harmonogramowi prac, przedstawionemu przez zamawiającego;
- rodzaj i jakość świadczonych usług serwisowych i obowiązek dostarczenia części zamiennych;
- inne parametry techniczne, rozumiane jako oczywiste i ważne dla funkcjonowania instalacji;
- proponowane ustępstwa od handlowych i kontraktowych opłat, zastrzeżonych w dokumentach przetargowych, dotyczące prawa lokalnego, opłat i ceł, upustów za złą jakość, gwarancji itp.;
- proponowane przesunięcia terminów płatności. Przy przetargu dwustopniowym zamawiający powinien ustalić następujące kryteria kwalifikacyjne II stadium:
- dokumentację dodatkową, jaką powinni przedstawić oferenci (np. patenty, know-how),
- oferowane ceny w formie ryczałtu lub wykazu cen,
- propozycje podziału pozycji zamówienia na ceny fix i ceny, które pozostawia się do ustalenia przez rzeczoznawców,
- walutę kontraktu,
- zasady konwersji waluty,
- termin ważności oferty,
- ubezpieczenie umowy,
- dane identyfikacyjne zamawiającego. Zamawiający może ustalić następujące dodatkowe kryteria oceny ofert w przetargu dwustopniowym:
- zakres odstępstw proponowanych przez oferenta,
- wielkość kosztów operacyjnych rozruchu instalacji,
- inne elementy kalkulacji kosztów, np. z tytułu cyklu realizacji,
- wynagrodzenie arbitra.

 

TABELE WYCENY MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

Tabela nie musi zawierać w każdej pozycji szczegółowego opisu instalacji i wyposażenia oraz zapotrzebowania na usługi serwisowe. Oferent powinien zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi, innymi dokumentami przetargowymi, rysunkami i na tej podstawie wypełnić pozycje stawek i cen. Wprowadzane do tabel ceny i stawki powinny uwzględniać pełne wykonanie pozycji zamówienia oraz koszty ogólne i zysk. Jeżeli dla oferenta opis pozycji jest niejasny, powinien wyjaśnić owe wątpliwości na podstawie zapisów instrukcji dla oferentów i innych dokumentów przetargowych. Ceny należy wpisać niezmywalnym atramentem, a wszelkie poprawki należy podpisać inicjałami oferenta. Wymienione w tabelach ceny obowiązują w okresie ważności umowy i stanowią podstawę do uregulowania należności za dostawy (patrz warunki umowy). Ceny należy podawać w kwotach i walucie podanej przez zamawiającego. Cena podana w tabeli powinna obejmować pełen zakres wymagań, opisany w specyfikacji technicznej dla danej pozycji/wszystkie czynności.

 

Jeżeli występuje niezgodność pomiędzy wyceną podaną w tabeli a sumą pozycji, należy wyjaśnić źródło błędów a następnie wprowadzić korektę. W wypadku różnic pomiędzy sumą tabeli nr 1 do 4 a sumą podaną w tabeli nr 5, należy wyjaśnić źródło błędów a następnie wprowadzić korektę. Jeżeli występują różnice pomiędzy sumą podana liczbowo i podaną słownie, przyjmujemy sumę podaną słownie. Płatności wykonuje zamawiający w walucie podanej w kontrakcie. Suma ogólna poda-na w tabeli nr 5 jest rozumiana jako cena za całość umowy. Jeżeli zamawiający żąda podania płatności wynagrodzenia za poszczególne części dostaw, oferent powinien podać wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za połączone pozycje w ramach tabel wyceny. Powyższe tabele spełniają analogiczną rolę, jak przedmiar dla robót budowlanych i służą zarówno do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego za całość dostaw, jak również do rozliczeń bieżących po wbudowywania i montażu instalacji i urządzeń w obiekcie budowlanym i po dokonanych odbiorach. Tabele powinny korespondować ze specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych pozycji, jakie do dokumentów przetargowych dołącza zamawiający.

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA DOSTAW INSTALACJI I URZ¡DZEń ORAZ WYPOSAŻENIA

Zawartość specyfikacji technicznych należy opracować indywidualnie dla każdej umowy. Wskazanie nazwy marki, katalogu lub innych cech określających materiał lub wytwórcę powinny być ograniczone, jak to tylko jest możliwe. Jeżeli to ograniczenie jest niemożliwe, należy taką pozycję zaopatrzyć klauzulą lub odpowiedni ekwiwalent. Jeżeli specyfikacje są określane przez normy, również wtedy dopuszcza się zaproponowanie ekwiwalentów. Jeżeli specyfikacje opracowywane są dla zamówienia realizowanego w kraju należącym do Unii Europejskiej, obowiązuje stosowanie kodów i nazw Słownika Zamówień Publicznych. Specyfikacje techniczne powinny zawierać wszystkie zadania, a co najmniej:


- normy materiałowe i zadania dotyczące wymagań fachowych,
- szczegółowe wymagania kontroli technicznej jakości u wytwórcy,
- szczegółowe wymagania dotyczące zakończenia i odbioru,
- szczegółowe działania wstępne i podstawowe, jakie powinien podjąć dostawca,
- szczegółowe działania zapobiegawcze, likwidujące zagrożenia, do jakich jest zobowiązany dostawca. Zamawiający ma ponadto prawo do ustalenia szczególnych żądań, a mianowicie:


- zachowania ścisłej tajemnicy przedmiotu umowy,
- zatrudnienia personelu posiadającego certyfikaty dostępu do dokumentacji ściśle tajnej,
- specjalnej ochrony budowy,
- posiadania przez wykonawcę określonych know-how,
- badań specjalistycznych personelu i pracowników budowy,
- opracowania planu BIOZ wg obowiązujących w danym kraju norm.

 

Źródło: FORUM BUDOWLANE / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • budowa domu - porady Liczba postów: 393 Grupa: Trudne tema... A co z kominkiem w salonie ? Jeżeli potrzebujesz ciekawego modelu, to wpadnij do sklepu "Kratki, maja tam naprawdę spory wybór kominków. Bez problemu dobierzesz...
  • Jak spędzasz swój wolny czas? Liczba postów: 58 Grupa: Trudne tema... Jeśli lubisz obstawiać mecze, na pewno pokochasz mobilne gry kasynowe. Zasada jest praktycznie taka sama, z tym że nie trzeba czekać na końcowy gwizdek sędziego...
  • Jak dbać o samochód? Liczba postów: 456 Grupa: Trudne tema... Co jakiś czas warto postawić przede wszystkim na autodetailing Piaseczno. Warto doprowadzić auto do odpowiedniego stanu i to nie tylko przed jego sprzedażą.
  • Gaz w samochodzie Liczba postów: 36 Grupa: Trudne tema... Ja o tym póki co jeszcze nie myślałem, ale jestem zdania, że bardzo ważnym jest to aby wiedzieć jak najwięcej o wymianie płynu chłodzącego. Zdecydowanie dobrze....
  • Suplementy dla przyszłej mamy Liczba postów: 62 Grupa: Trudne tema... Jeśli dbasz o swojego przyszłego potomka to wszelkie potrzebne witaminy czy inne suplementy możesz zakupić tutaj https://www.e-zikoapteka.pl/ Jest to sprawdzona...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18194 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 140

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >