Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 roku

Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 roku

 

 

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, także w trakcie ich opracowania, zwanych dalej "informacjami niejawnymi", a w szczególności: 

1) organizowania ochrony informacji niejawnych,

2) klasyfikowania informacji niejawnych,

3) udostępniania informacji niejawnych,

4) postępowania sprawdzającego, w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej

"postępowaniem sprawdzającym",

5) szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

6) (1) ewidencjonowania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie rękojmi zachowania tajemnicy, w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego oraz w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego,

7) organizacji kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych,

8) ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,

9) stosowania środków fizycznej ochrony informacji niejawnych.

2. Przepisy ustawy mają zastosowanie do:

1) organów władzy publicznej, w szczególności:

a) Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

c) organów administracji rządowej,

d) organów jednostek samorządu terytorialnego,

e) sądów i trybunałów,

f) organów kontroli państwowej i ochrony prawa,

2) (2) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich jednostek organizacyjnych, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi",

3) Narodowego Banku Polskiego i banków państwowych,

4) państwowych osób prawnych i innych niż wymienione w pkt 1-3 państwowych jednostek organizacyjnych,

5) (3) przedsiębiorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych, ubiegających się o zawarcie lub wykonujących umowy związane z dostępem do informacji niejawnych albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, związane z dostępem do informacji niejawnych.

3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw o ochronie tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych. 

Art. 2. 

W rozumieniu ustawy:

1) tajemnicą państwową - jest informacja niejawna określona w wykazie rodzajów informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla niepodległości lub nienaruszalności terytorium, interesów obronności, bezpieczeństwa państwa i obywateli, albo narazić te interesy na co najmniej znaczną szkodę,

2) tajemnicą służbową - jest informacja niejawna nie będąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej,

3) (4) służbami ochrony państwa - są: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojskowe Służby Informacyjne,

4) rękojmia zachowania tajemnicy - oznacza spełnienie ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem,

5) dokumentem - jest każda utrwalona informacja niejawna, w szczególności na piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, nośnikach do zapisów informacji w postaci cyfrowej i na taśmach elektromagnetycznych, także w formie mapy, wykresu, rysunku, obrazu, grafiki, fotografii, broszury, książki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu i tłumaczenia dokumentu, zbędnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, matrycy i dysku optycznego, kalki, taśmy atramentowej, jak również informacja niejawna utrwalona na elektronicznych nośnikach danych,

6) materiałem - jest dokument, jak też chroniony jako informacja niejawna przedmiot lub dowolna jego część, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń wyprodukowana albo będąca w trakcie produkcji, a także składnik użyty do ich wytworzenia,

7) jednostką organizacyjną - jest podmiot wymieniony w art. 1 ust. 2,

7a) (5) jednostką naukową - jest jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008),

8) systemem teleinformatycznym - jest system, który tworzą urządzenia, narzędzia, metody postępowania i procedury stosowane przez wyspecjalizowanych pracowników, w sposób zapewniający wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie informacji,

9) siecią teleinformatyczną - jest organizacyjne i techniczne połączenie systemów teleinformatycznych wraz z łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi.


 

Art. 3. 

Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.


 

Art. 4. 

1. (6) Zasady zwalniania od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej i służbowej oraz sposób postępowania z aktami spraw zawierających tajemnicę państwową i służbową w postępowaniu przed sądami i innymi organami określają przepisy odrębnych ustaw.

2. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają organy, służby lub instytucje państwowe albo ich upoważnionych pracowników do dokonywania kontroli, a w szczególności swobodnego dostępu do pomieszczeń i materiałów, jeżeli jej zakres dotyczy informacji niejawnych, uprawnienia te są realizowane z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy.


 

1 2 3 4 5 6 7 8

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Woda i kanalizacja Liczba postów: 127 Grupa: Prawo Bardzo merytoryczny i pomocny artykuł. Ja niedawno zastanawiałem się nad wyborem domowej przepompowni ścieków. Ostatecznie zdecydowałem się na pompę z serii ORK...
  • Na jakich zasadach pracują agenci za granicą? Liczba postów: 11 Grupa: Pośrednik/Z... Zanim zaczniesz szukać pracy to przygotuj swoje aktualne CV Tym bardziej, jeśli na przykład chcesz wyjechać za granicę do pracy, bo akurat zapotrzebowanie na fa...
  • Czy pośrednik to zawód z przyszłością? Liczba postów: 8 Grupa: Prawo Ja akurat uważam, że warto robić to co się lubi i co na fascynuje zawodowo, bo jednak musi dawać satysfakcję. Jak nie na miejscu, to zawsze można wyjechać. Tym....
  • Wynajem mieszkań w Warszawie Liczba postów: 2 Grupa: Nieruchomoś... Gdzie warto zaglądać jeśli chodzi o ogłoszenia o mieszkaniach na wynajem w Warszawie? Jak macie coś sprawdzonego, gdzie faktycznie warto będzie zaglądać to dajc...
  • Porady Prawne Liczba postów: 139 Grupa: Przepisy pr... Poszukuje kancelarii adwokackiej, która zajmuje się sprawami o odszkodowania Łódź. Zależy mi na rzetelnym prowadzeniu sprawy, na każdym etapie mając na uwadze i...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18313 użytkowników

Użytkownicy online (3)

gości: 85

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >