Znak PN (Pol­ska Norma) dla produktów budowlanych

Znak PN (Pol­ska Norma) dla produktów budowlanych

Firma wprowadzająca produkt na rynek spotyka się coraz częściej z koniecznością potwierdzenia zgodności wyrobu z konkretnymi wymaganiami. Mogą być one określone w przepisach prawa unijnego (np. dyrektywach) i/lub krajowego albo w Polskich Normach. Czytaj dalej

 

Dla wyrobów budowlanych konieczność potwierdzenia zgodności wynika  wprost z przepisów prawa i jest związana z:

  • europejską oceną zgodności i oznakowaniem CE
  • albo krajową oceną zgodności związaną z oznakowaniem wyrobu znakiem B (tzw. budowlanym).

W obu przypadkach podmiot zobowiązany jest do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych (europejskiej lub krajowej) poprzedzonej oceną zgodności. Mające zastosowanie przepisy prawa przywołują odpowiedni system (np. 1; 1+; 2; 2+;3 i 4). W systemach 3 i 4 udział strony trzeciej w ocenie zgodności nie występuje lub jest ograniczony do niezbędnego minimum.


Czytaj również: Do kogo należy balkon?

 

Certyfikacja dobrowolna

Certyfikację dobrowolną stosuje się przede wszystkim w celu ochrony interesów i praw konsumentów. Jest ona ważna w przypadku wyrobów, dla których ocena zgodności nie jest wymagana przepisami prawa lub jest wymagana w ograniczonym zakresie. Wówczas ocenę zgodności zawsze przeprowadza strona trzecia – jednostka certyfikująca. Potwierdzeniem pomyślnej certyfikacji wyrobu jest umieszczenie na nim znaku certyfikacji. Znak taki jest przyznawany i stosowany zgodnie z zasadami ustalonymi przez jego właściciela.

 

Polski Komitet Normalizacyjny na podstawie art. 7 Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grud­nia 2002 r. jest właścicielem i jednostką prowadzącą oraz nadzorującą dobrowolny system certyfikacji wy­robów na zgodność z Polską Normą i oznaczania ich Znakiem Zgodności z Polską Normą.


Czytaj również: Co się dzieje z właścicielami poszczególnych lokali, gdy reszta nieruchomości zostaje sprzedana osobom trzecim

 

O czym informuje Znak PN?

Umieszczenie Znaku PN na wyrobie oznacza, że jest on zgodny z wymaganiami określonymi w Pol­skiej Normie (lub Polskich Normach). Daje on także pewność co do jakości wyrobu oraz gwarancję, że zarówno wyrób, jak i proces jego wytwarzania są okresowo badane  i nadzorowane przez niezależną stronę trze­cią. Stroną tą może być PKN jako właściciel Znaku PN lub upoważniona przez Prezesa PKN jednostka certyfikująca.

 

Czytaj również: Powódź zalała dom, i co dalej?

 

Oznaczenie wyrobu Zna­kiem PN jest znacznie bardziej wiarygodne dla nabywcy niż deklaracja zgodności wystawiona przez produ­centa wyłącznie na jego odpowiedzialność. Dla kontrahenta zagranicznego certyfikat PN i Znak PN poświadczające zgodność z normą PN-EN, PN-EN ISO lub PN-EN IEC są równocześnie potwierdzeniem zgod­ności wyrobu z odpowiednią normą EN, ISO lub IEC.

 

Czytaj również: Darowizna, czyli spadek za życia

 


 

W obszarze obowiązkowej oceny zgodności, wymagania zasadnicze dyrektywy mogą nie obejmować pełnej funkcjonalności i/lub wszystkich cech wyrobu ważnych dla jego użytkownika. Często także w przepisie prawa nie są umieszczone wartości referencyjne cech wyrobu podawanych w deklaracji właściwości użytkowych lub deklaracji zgodności. W takich przypadkach Znak PN, umieszczony obok oznakowania CE, informuje odbiorcę  o tym, że spełnienie wszystkich wymagań odpowied­niej normy zostało niezależnie  i obiektywnie potwierdzone. Ponadto wymagania te są spełnione w stopniu wyższym od wymagań zawartych w przepisie prawa.

 

Czytaj również: Nowe przepisy pakietu CRD IV przygotowane przez Parlament Europejski


CE i inne znaki

Błędem, a czasem wręcz manipulacją, jest stwier­dzenie, że oznakowanie CE potwierdza jakość wy­robu. Informuje ono bowiem wyłącznie o tym, że istnieje domniemanie zgod­ności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw, które jego dotyczą. Nabywca nie ma przy tym pewności, kto dokonywał oceny zgodności. Weryfikacji spełnienia zasadniczych wymagań przez wyrób (i oznakowania CE, jeśli jego umieszczenie jest wymagane) może dokonać tylko or­gan nadzoru rynku z inicjatywy własnej lub w wyniku powiadomienia. W przypadku certyfikacji dobrowolnej na Znak PN, udział strony trzeciej jest zawsze obligatoryjny.

 

Na wyrobach i/lub ich opakowaniach można znaleźć różnego rodzaju symbole, zna­ki  i oznaczenia oraz numery norm. W większości przypadków mają one sprawiać wrażenie, że wyrób został przebadany i tym samym jego jakość i bezpieczeństwo są potwierdzone. Mało kto wie, że czę­sto podstawą do uzyskania prawa do umieszczenia znaku na wyrobie jest ocena zgodności (częstokroć z kryteriami nie zawsze dostępnymi dla konsumenta) przeprowadzana przez sam podmiot bez udziału niezależ­nej strony trzeciej. Z kolei niektóre znaki certy­fikacji odwołujące się do Polskich Norm (np. Znak B – budowlany) nie zawsze oznaczają zgodność wyrobu ze wszystkimi wymaga­niami określonymi w Polskiej Normie. Czasami wystarczy spełnienie kilku wybranych wymagań wymienionych w normie. Natomiast w przypadku Znaku PN wyrób musi spełniać wszystkie wymagania.

 

Czytaj również: Zmiany w uzyskiwaniu certyfikatów LEED

 

Umieszczenie samego numeru normy na wyrobie i/lub jego opakowaniu nie jest formą potwierdzenia zgodności wyrobu z wymaganiami PN; jeszcze gorzej, kiedy producenci ignorują aktualność norm i podają na opakowaniach numer referencyjny normy w sposób niedatowany.


Znak PN jest więc dla konsumenta w każdym przypadku najlepszym rozwiązaniem. Świadczy on o bez­pieczeństwie, a przede wszystkim o jakości nabywanego wyrobu. Jednoznacznie informuje także o kryterium certyfikacji, którym jest - w każdej chwili dostępna dla konsumenta - zawsze aktualna Polska Norma.


Więcej informacji na stronie PKN: http://www.pkn.pl/certyfikat-zgodnosci-z-pn

Źródło: PKN / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 19214 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 253

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >