Agencji Mienia Wojskowego ogłasza przetarg na nieruchomość położoną przy ul. Szwedzkiej w Warszawie.

Agencji Mienia Wojskowego ogłasza przetarg na nieruchomość położoną przy ul. Szwedzkiej w Warszawie.

Przedmiotem I przetargu jest zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną numer 9/2 o powierzchni 5,5961 ha w obrębie geodezyjnym 41303 położona w Warszawie w Dzielnicy Praga Północ przy ulicy Szwedzkiej 2/4. Czytaj dalej

Ogłoszenie nr 30/2010

Oddział terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, ul. Nowowiejska 26A działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 1996r.  o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz  o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 ze  zm.), art. 38 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2004r., Nr  207, poz. 2108 ze zm.)
 
Ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego położonej w Warszawie w dzielnicy Praga Północ z obrębu 41303 przy ulicy Szwedzkiej 2/4, stanowiącej działkę nr ew. 9/2 o powierzchni 5,5961 ha,

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 18/2010 podanym do publicznej wiadomości od dnia 29 czerwca 2010r. do dnia 20 lipca 2010r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ, Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie.

Ponadto informacja o wykazie ukazała się w Gazecie Wyborczej w dniu 29 czerwca 2010r. oraz została zamieszczona na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego – www.amw.com.pl .
 
Termin na zgłoszenie roszczeń w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102, poz. 651) upłynął w dniu 10 sierpnia 2010r. Roszczeń nie zgłoszono.
 
Przedmiotem I przetargu jest zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną numer 9/2 o powierzchni 5,5961 ha w obrębie geodezyjnym 41303 położona w Warszawie w Dzielnicy Praga Północ przy ulicy Szwedzkiej 2/4.Uregulowana w księdze wieczystej nr WA3M/00315979/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Usytuowana jest w północno - wschodniej części dzielnicy Praga Północ, w kwartale ulic: Szwedzka, Stalowa i Al. Solidarności. Działka ma nieregularny kształt i jest w całości ogrodzona. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa użytkowa - obiekty administracyjne, usługowe, magazyny, składy oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie kamienic i bloków. W niewielkiej odległości od przedmiotowej działki zlokalizowany jest dworzec PKP Warszawa Wileńska oraz centrum handlowe CH Targówek.

 

 

 

 

Budynki i budowle znajdujące się na terenie nieruchomości:
Budynek nr 4 – gospodarczy (schron), wybudowany w 1988 r., o pow. użytkowej 99 m2  
Budynek nr 5 – była wartownia, wybudowany w 1930 r., o pow. użytkowej 150 m2  
Budynek nr 6 – biurowy, wybudowany w 1930 r., o pow. użytkowej 352 m2  
Budynek nr 7 – magazyn, wybudowany w 1900 r., o pow. użytkowej 521 m2. Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
Budynek nr 8 – była hala sportowa, wybudowany w 1900 r., o pow. użytkowej 689 m2. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
Budynek nr 9 – były warsztat, wybudowany w 1900 r., o pow. użytkowej 641 m2. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
Budynek nr 10 – magazyn, wybudowany w 1900 r., o pow. użytkowej 486 m2. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
Budynek nr 13 – dawniej koszarowy, wybudowany w 1945 r., o pow. użytkowej 608 m2.
Budynek nr 15 – dawniej koszarowy, wybudowany w 1945 r., o pow. użytkowej 651 m2.
Budynek nr 16 – dawniej koszarowy, wybudowany w 1945 r., o pow. użytkowej 506 m2.
Budynek nr 17 – warsztat (dawniej kaplica), wybudowany w 1900 r., o pow. użytkowej 196 m2 .
Budynek nr 18 – dawniej koszarowy, wybudowany w 1945 r., o pow. użytkowej 309 m2 .
Budynek nr 19 – dawniej klub wojskowy, wybudowany w 1945 r., o pow. użytkowej 333 m2.
Budynek nr 20 – magazyn, wybudowany w 1926 r., o pow. użytkowej 644 m2.
Budynek nr 21 – magazyn, wybudowany w 1926 r., o pow. użytkowej 465 m2 .
Budynek nr 30 – dawniej koszarowy, wybudowany w 1990 r., o pow. użytkowej 361 m2 .
Budynek nr 32 – dawniej magazyn, wybudowany w 1930 r., o pow. użytkowej 828 m2. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
Budynek nr 33 – dawniej warsztatowy, wybudowany w 1930 r., o pow. użytkowej   182 m2 .
Budynek nr 34 – dawniej kotłowni, wybudowany w 1930 r., o pow. użytkowej 102 m2.
Budynek nr 35 – magazyn, wybudowany w 1930 r., o pow. użytkowej 474 m2 .
Budynek nr 36 – dawniej kuchni, wybudowany w 1930 r., o pow. użytkowej 482 m2.
Budynek nr 37 – magazyn, wybudowany w 1930 r., o pow. użytkowej 41 m2 .
Budynek nr 40 – dawniej garażowy, wybudowany w 1930 r., o pow. użytkowej 884 m2 .
Budynek nr 41 – magazyn, wybudowany w 1930 r., o pow. użytkowej 28 m2 .
Budynek nr 42 – magazyn, wybudowany w 1930 r., o pow. użytkowej 336 m2.
Budynek nr 44 – magazyn, wybudowany w 1900 r., o pow. użytkowej 423 m2. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
Budynek nr 45 – magazyn, wybudowany w 1900 r., o pow. użytkowej 362 m2. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
Budynek nr 46 – magazyn, wybudowany w 1900 r., o pow. użytkowej 354 m2. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
Budynek nr 47 – magazyn, wybudowany w 1900 r., o pow. użytkowej 381 m2 . Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
Budynek nr 52 – wiata, wybudowany w 1969 r., o pow. użytkowej 680 m2 .
Budynek nr 508 – dawna kotłownia, wybudowany w 1900 r., o pow. użytkowej 72 m2.

Poza tym na terenie nieruchomości znajdują się inne budowle naziemne:
- ogrodzenie murowane z cegły - wybudowane na przełomie XIX i XX wieku – wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego;
- ogrodzenie z siatki stalowej;
- drogi i place asfaltowe.
Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się zabytkowe podziemne pomieszczenia – chodniki i tunele, częściowo zbadane i zinwentaryzowane, w większości niedostępne ze względu na przedzielające je zwały lub zamurowania. Prawdopodobnie pod terenem dawnej „stalowni” znajdują się jeszcze inne pomieszczenia dotychczas nieodkryte i nieinwentaryzowane.

Część nieruchomości decyzją z dnia 28 grudnia 2000r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została wpisana do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A- 1 (A-59) jako dobro kultury: budynki z XIX wieku wchodzące w skład Stalowni Praskiej i system podziemny (obiekty i urządzenia doświadczalnej podziemnej produkcji zbrojeniowej z okresu międzywojennego) związany z działalnością Zbrojowni nr 2, wraz z murowanym ogrodzeniem w Warszawie przy ulicy Szwedzkiej 2/4. Wpisem do rejestru zabytków objęty jest grunt z systemem podziemnych korytarzy, budynki nr 7-10, 32, 44-47, ogrodzenie murowane. W związku z tym wpisem nieruchomości do rejestru zabytków na każdorazowym właścicielu ciążą prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. , Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Nieruchomość uzbrojona w miejską sieć energetyczną, kanalizacyjną, wodociągową. Położona w zasięgu sieci gazowej, c.o. i telefonicznej. Warunki podłączenia określają gestorzy tych sieci miejskich.

Część nieruchomości (budynki nr 4, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 30, 32, 35, 45, 52) jest w chwili obecnej wynajmowana przez podmioty gospodarcze. Rozwiązanie umów najmu nastąpi z dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomość w aktualnym stanie prawnym nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego planu miejscowego.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy z 1982 r., zatwierdzonego Uchwałą nr XXV/199/92 Rady m. st. Warszawy w dniu 28.09.1992 r., który utracił swą moc dnia 31.12.2003 r. teren przedmiotowej nieruchomości należał do strefy oznaczonej symbolem C1.2 i przeznaczony był pod centralne funkcje miasta – obszary centralnego zespołu usługowo – mieszkaniowego.

W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy przedmiotowa nieruchomość objęta jest ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków – Zespół Stalowni Praskiej( KZ-RZ/3) oraz znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U.20 – tereny usług o uśrednionej wysokości do 20 m, dla którego ustala się priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: obsługi imprez międzynarodowych, administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, wdrażania wyspecjalizowanych nowoczesnych technologii, szkolnictwa, handlu, oświaty, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, sportu, transportu, łączności – o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólno miejskim. Dopuszcza się lokalizowanie: funkcji mieszkaniowej – z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy w terenie; niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej; małych i średnich obiektów produkcyjnych stosujących nowoczesne technologie; funkcji uzupełniających związanych z funkcją podstawową. Profil usług może zostać uściślony w m.p.z.p.   

W stosunku do obszarów i obiektów zabytkowych oraz wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje priorytet wymagań konserwatorskich:

- uzgadnianie zamierzeń i działań inwestycyjnych , w trybie ustaw szczególnych, z organem ds. ochrony zabytków, który na wystąpienie właściciela lub posiadacza zabytku przedstawia zalecenia konserwatorskie;
- uzyskanie pozwolenia organu ds. ochrony zabytków dla wszelkich działań inwestorskich realizowanych w obiektach i na nieruchomościach wpisanych do Rejestru Zabytków

 

Ochrona wartości zabytkowych zespołów przemysłowych polega w szczególności na uwzględnieniu w zagospodarowaniu przestrzennym następujących zasad ochrony:

- zachowanie zabudowy zabytkowej z możliwością adaptacji jej do nowych funkcji
- zachowanie i rewaloryzacja rozplanowania zespołu i jego charakteru (wysokość zabudowy, gabaryty obiektów, kształt dachu i zwieńczenia, materiały wykończeniowe, udział % zieleni lub terenów nie zabudowanych)
- dopuszczenie uzupełniania układu przestrzennego – w przypadkach historycznie uzasadnionych, w oparciu o wyniki analiz historycznych i widokowych, z ograniczeniem gabarytów oraz nawiązaniem do charakteru zespołu (materiały wykończeniowe, zieleń, udział % zieleni lub terenów nie zabudowanych)
Przez obszar na którym znajduje się nieruchomość przebiega projektowana Aleja Tysiąclecia – droga klasy zbiorczej (Z/I). Przebieg ulicy przez przedmiotową nieruchomość, z uwagi na zabytkową wartość tego terenu Studium dopuszcza na wiadukcie.

Działka położona jest w zasięgu planowanej II linii metra z przystankiem „Szwedzka” w tym rejonie.
Działka nr ew. 9/2 usytuowana jest w granicach obszaru objętego sporządzanym obecnie (na mocy uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLIX/1330/05 z dnia 21 kwietnia 2005r.) projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi.

Zainicjowana powyższą uchwałą procedura planistyczna znajduje się aktualnie na etapie opracowywania projektu planu, przed jego uzgodnieniem i przed wyłożeniem do wglądu publicznego, co oznacza, że obecne ustalenia planistyczne nie są wiążące. W oparciu o wykonany projekt ww. planu miejscowego, działka nr ew. 9/2 znajduje się:
- w około 25% na terenie UK przewidzianym pod usługi kultury o maksymalnej wysokości do 20m
- w około 60% na terenie UTC o przeznaczeniu podstawowym pod usługi obsługi biznesu z zakresu wystawiennictwa, organizacji konferencji i targów, finansów i przeznaczeniu dopuszczalnym pod zabudowę mieszkalnictwa zbiorowego i usługi nieuciążliwe nie kolidujące z funkcją podstawową o maksymalnej wysokości zabudowy do 25 m
- w około 15% na terenie rezerwowanym pod przebieg ulicy Tysiąclecia (KDZ) planowanej drogi zbiorczej.
    
Na działce nr ew. 9/2 od strony ulicy Szwedzkiej w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej będzie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 9/1 pozostającej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego służebność drogowa przejścia i przejazdu.

Stołeczny Konserwator Zabytków decyzją nr 271/N/2008 z dnia 4 marca 2008r. i nr 48/N/09 z dnia 14 stycznia 2009r. zobowiązał Agencję Mienia Wojskowego w Warszawie do przeprowadzenia robót budowlanych, polegających na zabezpieczeniu budynków wchodzących w skład Stalowni Praskiej przy ul. Szwedzkiej 2/4 w Warszawie przez: wykonanie nowego pokrycia dachu (jedna warstwa papy termozgrzewalnej), wymianę rynien i wykonanie obróbek blacharskich na budynkach 7, 8, 9, 10 oraz demontaż zachowanej ślusarki okiennej oraz zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w miejscach brakującej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego pokrycia dachu, wykonanie nowych obróbek blacharskich na budynkach 44, 45, 46, 47. Termin wykonania prac określono do dnia 30 listopada 2010r. Prace zostaną wykonane przez i na koszt Agencji Mienia Wojskowego. Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie oraz Wykonawcy ww. prac na czas ich przeprowadzania prawo wejścia na teren nieruchomości oraz udostępnienia budynków będących przedmiotem prac.
    
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2010r. o godz. 11 00 w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia WojskowegoWarszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47 000 000 złotych ( czterdzieści siedem milionów złotych)
Do sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości mają zastosowanie przepisy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Nabywcy zostanie udzielona 50% bonifikata od wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. z 2010r., Nr 102, poz. 651).

 Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z tym, że jego wysokość nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 470 000 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy  złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata
Wadium w kwocie 5 000 000 zł  (pięć milionów złotych)w pieniądzu, nie później niż do dnia 20.10.2010r. włącznie na konto Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie w  Kredyt Bank IV Oddział w Warszawie, Nr rachunku 26 1500 1777 1217 7003 0173 0000.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 30/2010 W-wa, ul. Szwedzka. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega  przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.  

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.  

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie ustalonym do  wpłaty wadium do dnia 20.10.2010r. do godz. 16 00 w siedzibie OT BAMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A:
- pisemne zgłoszenie do uczestnictwa w przetargu
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium podanego w ogłoszeniu w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
- oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku. Pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć wyżej opisane dokumenty oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Wszystkie wskazane wyżej osoby winny przedstawić aktualny dowód tożsamości.
Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego:
- w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
- w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu – dokumenty zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru.

 Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywani nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758), winien w przypadkach przewidzianych ustawą, przedstawić komisji przetargowej (przed rozpoczęciem przetargu) stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. Uzyskania zezwolenia nie wymagają przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 w/w ustawy.

 

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:
-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający ich tożsamość,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem, umowę spółki cywilnej,
-  osoby prawne – aktualny odpis z KRS wydany nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem  
-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSWiA;
-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);
- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej. Wszelkie kopie ww. dokumentów winny być notarialnie poświadczone.

Ponadto osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia komisji przetargowej, że zapoznały się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości objętej przetargiem oraz z pełną treścią ogłoszenia i nie wnoszą z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OT BAMW w Warszawie w związku z przeprowadzonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), a także oświadczenie iż składane dokumenty są aktualne na dzień przetargu.

Organizator przetargu – OT w Warszawie zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wylicytowana cena nabycia nieruchomości musi być odnotowana na wyżej podanym koncie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego (nie ma możliwości rozłożenia ceny nabycia nieruchomości na raty).

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt Nabywcy.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego w Warszawie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od podpisania aktu notarialnego.
Agencja zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 26A, w pokoju nr 008, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1600  lub telefonicznie pod nr (0-22) 326-19-14, najpóźniej w przeddzień przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach:

Urzędu m.st. Warszawy pl. Starynkiewicza 7/9 - od  20.08.2010r. do 21.10.2010r.
Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ - od  20.08.2010r. do 21.10.2010r.
Oddziału Terenowego
Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie - od  20.08.2010r. do  21.10.2010r.
oraz zamieszczone na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – www.amw.com.pl oraz w formie skróconej opublikowane w prasie codziennej Gazeta Wyborcza w dniu 20.08.2010r.

 

Źródło: OT BAMW w Warszawie / budnet.pl

Tagi

bank,

budowla,

budynek,

cegła,

cegły,

cena wywoławcza,

centrum handlowe,

chodnik,

ciąg,

czerwiec,

dach,

decyzja,

dobra kultury,

dokumenty,

dopuszczenie,

droga,

działka,

granica,

granica państwa,

grudzień,

grunt,

hala sportowa,

infrastruktura,

inwestycja celu publicznego,

kamienica,

konserwator zabytków,

korytarz,

koszty,

kotłownia,

kredyt,

kserokopia,

kuchni,

kuchnia,

kwartał,

lipiec,

listopad,

materiał,

materiały,

materiały wykończeniowe,

mały,

miasto,

milion,

moc,

murowane,

murowany,

najem,

nieruchomość,

nieruchomość gruntowa,

nowoczesny,

obiekt,

obręb,

ochrona,

odbiór,

ogrodzenie,

około,

oświadczenie,

otoczenie,

otwór,

państwo,

papa,

październik,

pełnomocnik,

pisemne zobowiązanie,

plan,

plan zagospodarowania,

plan zagospodarowania przestrzennego,

podatek,

podmiot,

podstawa,

podłączyć,

pokój,

pomieszczenie,

powierzchnia,

powierzchnia zabudowy,

pozwolenia,

pozwolenie,

prawo,

projekt,

przedłożyć,

przejście,

przepis,

przepisy,

przetarg,

przeznaczenie,

przełom,

przystępować do przetargu,

rada,

rejestr zabytków,

rozstrzygnięcie,

rozwiązanie,

rynna,

siatka,

sieć,

sierpien,

Skarb Państwa,

skład,

spadek,

sprzedaż nieruchomości,

stolarka,

strefa,

studium,

styczeń,

tablica,

technologie,

teren,

towar,

umowa,

umowa najmu,

urząd,

usługi,

usługi nieuciążliwe,

warsztat,

wartość nieruchomości,

wejście,

wiadukt,

wrzesień,

wykonanie,

wykonawca,

wynajmować,

wysokość,

zabezpieczenie,

zabudowa,

zalecić,

zawiadomić,

zezwolenie,

zgłoszenie,

zieleń,

złoty

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18529 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 88

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >