Odbędzie się III przetarg na nieruchomość gruntową w Druchowie

Odbędzie się III przetarg na nieruchomość gruntową w Druchowie

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 39/09 podanym do publicznej wiadomości od dnia 9 grudnia 2009r. do dnia 30 grudnia 2009r.Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2010r. o godz. 11 00 w Warszawie Czytaj dalej


ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE, ul. NOWOWIEJSKA 26A

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 1996r.  o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz  o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 ze  zm.), art. 38 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2004r.,  Nr  207,  poz. 2108 ze zm.)


 
OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej będącej w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO położonej w obrębie DRUCHOWO w gminie Raciąż powiat płoński, województwo mazowieckie stanowiącej działkę nr ew. 102 o powierzchni 1,99 ha. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 39/09 podanym do publicznej wiadomości od dnia 9 grudnia 2009r. do dnia 30 grudnia 2009r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Płońsku, Urzędu Gminy Raciąż, Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie.

Ponadto informacja o wykazie ukazała się w Gazecie Wyborczej w dniu 9 grudnia 2009r. oraz została zamieszczona na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego – www.amw.com.pl . 
Termin na zgłoszenie roszczeń w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął w dniu 20 stycznia 2010r. Roszczeń nie zgłoszono. I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 23 kwietnia 2010r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10 sierpnia 2010r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przedmiotem III przetargu jest zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną numer 102 o powierzchni 1,99 ha położona w Druchowie (obręb 0012) w gminie Raciąż, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr PL1L/00041916/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płońsku. Zabudowę nieruchomości stanowią: budynek koszarowy o powierzchni użytkowej 435 m², budynek kuchni o powierzchni użytkowej 142 m2, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 50 m2, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 21 m2, budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 146 m2, budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 173 m2, budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 151 m2, budynek garażowy o powierzchni użytkowej 61 m2, budynek garażowy o powierzchni użytkowej 743 m2, budynek oczyszczalni ścieków o powierzchni użytkowej 78 m2, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 35 m2, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 29 m2. Obiekty nie użytkowane od połowy roku 2008.


Działka gruntu o regularnym kształcie – zbliżonym do prostokąta. Teren nieruchomości  zagospodarowany: place utwardzone, drogi wewnętrzne, zbiornik ppoż., zieleń – trawniki i drzewa. Dostęp komunikacyjny z drogi publicznej Druchowo – Koziebrody. Ogrodzona – część ogrodzenia z prętów stalowych z bramą i furtką oraz część z siatki stalowej. Nieruchomość uzbrojona w sieć: elektryczną; miejską wodociągową, kanalizacyjną (lokalną); centralnego ogrzewania z własnej kotłowni. Na terenie nieruchomości znajduje się napowietrzna trafostacja będąca własnością Zakładu Energetycznego Płock Rejon Sierpc. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny wykorzystywane rolniczo wraz z towarzyszącą zabudową zagrodową.

Dla nieruchomości nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy powodująca zmianę zagospodarowania terenu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raciąż uchwalonym Uchwałą nr XXVII/1/2002 Rady Gminy w Raciążu z dnia 15 lutego 2002r. i Uchwałą nr XVI/116/2008 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raciąż” pow. płoński woj. mazowieckie brak jest szczegółowego opisu ustaleń realizacyjnych dla wskazanego terenu. (Szczegółowe informacje nt. możliwości zagospodarowania udzielane są w Urzędzie Gminy Raciąż w Raciążu przy Pl. Mickiewicza 17). 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2010r. o godz. 11 00 w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650 000 złotych netto ( sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) Do sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości mają zastosowanie przepisy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązujące w dniu sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z tym, że jego wysokość nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 6500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata Wadium w kwocie 100 000 zł ( sto tysięcy złotych) w pieniądzu, nie później niż do dnia 10 listopada 2010r. włącznie na konto Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie  w  Kredyt Bank IV Oddział w Warszawie,  Nr rachunku 26 1500 1777 1217 7003 0173 0000. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 31/2010 Druchowo. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega  przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Protokół  przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. 
                   

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie ustalonym do  wpłaty wadium do dnia 10 listopada 2010r. do godz. 16 00 w siedzibie OT BAMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A:

- pisemne zgłoszenie do uczestnictwa w przetargu

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium podanego w ogłoszeniu  w  przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

- oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku. Pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć wyżej opisane dokumenty oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Wszystkie wskazane wyżej osoby winny przedstawić aktualny dowód tożsamości.

 

 

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego:

• w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

• w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu – dokumenty zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru.


Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika. Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywani nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.,  Nr 167, poz. 1758), winien w przypadkach przewidzianych ustawą, przedstawić komisji przetargowej (przed rozpoczęciem przetargu) stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec  zobowiązany w/w ustawą  do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. Uzyskania zezwolenia nie wymagają przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 w/w ustawy.


Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający ich tożsamość,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem, umowę spółki cywilnej,

-  osoby prawne – aktualny odpis z KRS wydany nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem 

-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSWiA

-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);

- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej. Wszelkie kopie ww. dokumentów winny być notarialnie poświadczone.

 

 

Ponadto osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia komisji przetargowej, że zapoznały się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (w tym jej części składowych – tj. budynków) objętej przetargiem oraz z pełną treścią ogłoszenia i nie wnoszą z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OT BAMW w Warszawie w związku z przeprowadzonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), a także oświadczenie iż składane dokumenty są aktualne na dzień przetargu.
Organizator przetargu – OT w Warszawie zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wylicytowana cena nabycia nieruchomości musi być odnotowana na wyżej podanym koncie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego (nie ma możliwości rozłożenia ceny nabycia nieruchomości na raty). Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Wznowienie lub okazanie  granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt Nabywcy. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego w Warszawie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od podpisania aktu notarialnego. Agencja zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.


Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 26A, w pokoju nr 008, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1600  lub telefonicznie pod nr (0-22) 326-19-14, najpóźniej w przeddzień przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach:

Starostwa Powiatowego w Płońsku od 9 września 2010r. do 10 listopada 2010r.

Urzędu Gminy Raciąż od 9 września 2010r. do 10 listopada 2010r

Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie od 9 września 2010r. do 10 listopada 2010r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – www.amw.com.pl oraz w formie skróconej opublikowane  w prasie codziennej Gazeta Wyborcza w dniu 9 września 2010r.

 

 

Źródło: Agencja Mienia Wojskowego / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Gdzie na wczasy ? Liczba postów: 65 Grupa: Trudne tema... My wybraliśmy Zajazd Jurajski w Podlesicach i była to bardzo dobra decyzja. Jest to bez wątpienia miejsce, które mogę każdemu polecić.
  • Firma transportowa Liczba postów: 36 Grupa: Trudne tema... Poszukuje sprawdzonej firmy z branży Warszawa Modlin transport z lotniska. Zależy mi na nowoczesnej flocie pojazdów. Niedawno znalazłam firmę Shuttle24.pl. Czy....
  • zadaszenie tarasu Liczba postów: 17 Grupa: Trudne tema... Jeśli chodzi o tarasy to najlepiej korzystać z nowoczesnych rozwiązań a takie ma ten producent https://www.drutex.pl/ Jest to lider rynku i nie zawiedzie oczeki...
  • Zakupy przez internet Liczba postów: 753 Grupa: Trudne tema... Jeżeli o mnie chodzi, to ja nie mam najmniejszego problemu aby robić zakupoy w sieci. Ostatnio wpadły mi w oko ciekawe szpilki w Manufaktura Obuwia. Co ciekawe....
  • Potrzebny adwokat Liczba postów: 322 Grupa: Trudne tema... Według mnie warto korzystać z usług specjalistów, aby nie marnować swojego czasu i pieniędzy. W razie jakich kolwiek problemów z prawem zawsze korzystam z usług...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18172 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 121

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >