Odbędzie się II ustny przetarg na nieruchomość wojskową w Dęblinie

Odbędzie się II ustny przetarg na nieruchomość wojskową w Dęblinie

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO położonej w Dęblinie powiat Ryki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki z obrębu 1 Dęblin: nr 4242/2 o pow. 0,0574 ha i nr 4252/1 o pow. 25,3045 ha. Czytaj dalej

Działając na podstawie art. 23 ust.  1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996r.  o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz  o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.), art. 38 ust. 2 w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.,  Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2004r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

Nieruchomość ujęta w Wykazie nr 23/10 z dnia 06.08.2010r., wywieszonym w dniach  od 12.08.2010r. do 02.09.2010r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach:  

- Urzędu Miasta Dęblin,

- Starostwa Powiatowego w Rykach,

- Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, oraz stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego, a informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w “Gazecie Wyborczej” dnia 12.08.2010r. oraz dnia 13.08.2010r.

I przetarg ustny nieograniczony  odbył się 04.11.2010r. i był ważny, ale z uwagi na brak uczestników zakończył się wynikiem negatywnym. Przedmiotem II przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, zlokalizowana  w północnej części miasta Dęblin, przy granicy z lotniskiem. Dojazd do nieruchomości prowadzi przez tereny lotniska, bądź nieurządzonymi, gruntowymi drogami. Najbliższe otoczenie  nieruchomości stanowią tereny rolne, tereny lotniska oraz tereny leśne.

Działka nr 4242/2 o powierzchni 0,0574 ha posiada bardzo nieregularny kształt, dwoma bokami przylega do działki nr 4252/1 i nie jest zabudowana. Działka nr 4252/1 o powierzchni 25,3045 ha posiada bardzo nieregularny kształt, dwoma bokami przylega do działki nr 4242/2. Jest ona zabudowana trzynastoma budynkami  o łącznej kubaturze 32.279 m3 i pow. użyt. 6.174 m2, Wszystkie budynki znajdują się  w bardzo złym stanie technicznym, część z nich na skutek działań atmosferycznych fizycznie utraciła charakter obiektu kubaturowego. Są to obiekty po dawnej hodowli owiec tzw. „WGR -owczarnia”, nie nadające się do dalszej eksploatacji ani remontu.

 

 

Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się drogą nieutwardzoną  o szerokości 2,5 m, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 968 o pow. 0,9 ha  i działka nr 860 o pow. 0,6 ha z obrębu Kleszczówka. Właścicielem obu działek jest Gmina Miasto Ryki. Do drogi gruntowej dojazd zapewniony jest drogą asfaltową, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 584 o pow. 2 ha, stanowiącą własność powiatu ryckiego. Powyższa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny w księdze wieczystej   KW Nr 28874, prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin. Natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin, działka nr 4242/2 to teren specjalny, zamknięty, zaś działka nr 4252/1 to teren w 20% las, a w pozostałej części to tereny specjalne, zamknięte. Zgodnie z opisem w ewidencji gruntów jak i zapisem w księdze wieczystej, przedmiotowe działki  to tereny różne – Tr. Działka uzbrojona jest w instalacje: wodociągową – własne ujęcie, kanalizacyjną do osadnika bezodpływowego i energetyczną. Wszystkie instalacje odłączone i mocno zdewastowane.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270. 000 zł netto. Wadium: 50.000 zł. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2.700 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień publikacji ogłoszenia o przetargu, sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r.  o podatku od towarów i usług – DZ. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W przypadku, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.  Wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu. Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem aby należna kwota znalazła się na koncie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie  w Kredyt Bank IV Oddział w Warszawie,  Nr rachunku 26 1500 1777 1217 7003 0173 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2010r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 57/10”. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega  przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży  w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, w takim przypadku wadium przepada na rzecz Agencji.

 

 

 

Osoby o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418) są zwolnione  z obowiązku wniesienia wadium w ogłoszonym terminie, jeżeli w terminie ustalonym do wpłaty wadium do dnia 15.12.2010r. do godz. 1300 złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w siedzibie OT BAMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A:

- zgłoszenie uczestnictwa  w przetargu:

- dowód osobisty;

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium podanego w ogłoszeniu w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

- oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do  zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, a w przypadku  spadkobierców osób  wskazanych  w zaświadczeniach  lub decyzjach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dzialespadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w w/w ustawie. Pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Wszystkie wskazane wyżej osoby winny przedstawić aktualny dowód tożsamości. Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego:

• w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

• w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu – dokumenty zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru. Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.


2. Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r.,  Nr 167, poz. 1758)winien w przypadkach przewidzianych ustawą, przedstawić komisji przetargowej (przed rozpoczęciem przetargu) stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec  zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. Uzyskania zezwolenia nie wymagają przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 w/w ustawy.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2010r. o godz. 1300 w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A.

 Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej aktualny dodument potwierdzjący tożsamość,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej,

-  osoby prawne – aktualny odpis z KRS (ważność odpisu - 6 m-cy) 

 -  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSW I A;

-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);

- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące  w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu;

-  osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005r. , Nr 169, poz. 1418) są zobowiązane do przedstawienia dowodu osobistego oraz oryginału zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, z zamieszczoną adnotacją o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty i wysokości tej rekompensaty oraz wypisów z rejestrów, o których mowa w art. 19 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy.


Wszystkie wskazane wyżej osoby winny przedstawić aktualny dowód tożsamości. Każdy uczestnik biorący udział w  przetargu zobowiązany jest do złożenia komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem technicznym przedmiotu przetargu i że nie wnosi z tego tytułu  oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie w związku  z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U.  z 2002r., Nr 101, poz. 926) oraz, że składane do przetargu dokumenty są aktualne. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW za pośrednictwem Dyrektora OT w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku o przetargu.  
Organizator przetargu – OT w Warszawie zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości musi być odnotowana na wyżej podanym koncie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego (nie ma możliwości rozłożenia ceny nabycia nieruchomości na raty). Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić wyłącznie na koszt Nabywcy.

Szczegółowe informacje o nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać  w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, przy  ul. Nowowiejskiej 26A, w pokoju nr 003,  w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1500  lub telefonicznie pod nr (22) 326-19-16, tel. kom. 609-120-567, najpóźniej  w przeddzień przetargu. Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od podpisania aktu notarialnego. Agencja zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone od 19.11.2010r. do 20.12.2010r. na tablicach ogłoszeń  w siedzibach:

1. Urzędu Miasta Dęblin 

2. Starostwa Powiatowego w Rykach

3. Oddziału Terenowegto Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie oraz na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego: www.amw.com.pl

Informację o przetargu opublikowano w dzienniku „Gazeta Wyborcza” dnia 19.11.2010r.

 

 

 

Źródło: Agencja Mienia Wojskowego / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Jaki podział domu po rozwodzie? Liczba postów: 663 Grupa: Trudne tema... A może uda Wam się jakoś porozumieć? Może nie wszystko jeszcze stracone? Nie podejmujcie zbyt pochopnie decyzji o rozstaniu, bo może jeśli się postaracie to uda...
  • Okulary Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... hejka! Ostatnio robiłem badania wzroku i okazało się, że muszę kupić okulary ;/ nie jestem pocieszony tym faktem, ale starość nie radość więc co zrobić. Przeglą...
  • Czas na letnie opony? Liczba postów: 3 Grupa: Trudne tema... Też bym jeszcze nie zmieniała opon, pogoda jeszcze może nas nie raz zaskoczyć, to jeszcze nie czas na takie ruchy. Ja osobiście jeżdżę na całorocznych, nie mam....
  • dewocjonalia Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... Jeśli poszukujesz miejsca które posiada w swojej ofercie dewocjonalia to jednym z profesjonalnych sklepów jest https://www.sacrum.pl/. Oferują wysokiej jakości....
  • Zabawki dla dzieci Liczba postów: 22 Grupa: Trudne tema... Bardzo duży asortyment produktów dla dzieci od zabawek po przewijaki, wyroby tekstylne i pielęgnacyjne znajdziecie zaglądając do https://www.sensillo.pl/. Wykor...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 18332 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 179

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >