Odbędzie się IV przetarg na grunt pod nieruchomość w Mińsku Mazowieckim

Odbędzie się IV przetarg na grunt pod nieruchomość w Mińsku Mazowieckim

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej będącej w zasobie AMW położonej w obrębie 0034 Stara Niedziałka przy ulicy Lotniskowej, w gminie Mińsk Mazowiecki Czytaj dalej

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 1996r.  o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz  o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 ze  zm.), art. 38 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
 
OGŁASZA

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej będącej w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO położonej w obrębie 0034 Stara Niedziałka przy ulicy Lotniskowej, w gminie Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim stanowiącej działkę nr ew. 652/2 o powierzchni 1,62 ha.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 37/09 podanym do publicznej wiadomości od dnia 28 października 2009r. do dnia 18 listopada 2009r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Urzędu Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki, Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. Ponadto informacja o wykazie ukazała się w Gazecie Wyborczej w dniu 28 października 2009r. oraz została zamieszczona na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego – www.amw.com.pl. Termin na zgłoszenie roszczeń w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r., nr 102, poz. 651 ze zm.) upłynął w dniu 9 grudnia 2009r. Roszczeń nie zgłoszono.

W dniu 12 kwietnia 2010r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

W dniu 24 czerwca 2010 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

W dniu 24 września 2010 r. odbył się III przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Przedmiotem IV przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona we wsi Stara Niedziałka przy ulicy Lotniskowej, w obrębie 0034 w gminie Mińsk Mazowiecki, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim, składająca się z działki ewidencyjnej nr 652/2 o pow. 1,62 ha. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SI1M/00022706/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim - Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość niezabudowana usytuowana w peryferyjnej części wsi, w otoczeniu gruntów rolnych i w dalszej odległości od lotniska wojskowego w Janowie. Kształt nieruchomości regularny – zbliżony do kwadratu. Ukształtowanie terenu – płaskie, porośnięta roślinnością łąkową oraz nielicznymi drzewami i krzewami. Na nieruchomości znajdują się nieczynne maszty oświetleniowe – 3 szt., utwardzony pas terenu z płyt ażurowych typu Jomb o powierzchni ok. 580 m2.  Nieogrodzona – pozostały słupy ogrodzeniowe żelbetowe oraz brama stalowa dwuskrzydłowa. Dojazd do nieruchomości stanowi publiczna droga, która jest utwardzona żwirem. W najbliższym otoczeniu – grunty wykorzystywane na cele rolnicze wraz z towarzyszącą zabudową zagrodową. Bez uzbrojenia - w drodze jest miejska sieć: elektryczna i wodociągowa. 

Przedmiotowa nieruchomość w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębów wsi Stara Niedziałka i Niedziałka Druga uchwalonym uchwałą nr XX/405/2004 z dnia 16 sierpnia 2004r., usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem IS – teren obiektów i urządzeń specjalnych. Uchwałą nr XXVI/141/09 z dnia 12 sierpnia 2009r. Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, przyjęto Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w którym teren przedmiotowej nieruchomości został określony jako rolnicza przestrzeń produkcyjna. Gmina Mińsk Mazowiecki na mocy uchwały nr XXXIV/176/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku przystąpiła do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2010r. o godz. 11 00 w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 197 000 złotych ( sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) Do sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości mają zastosowanie przepisy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Postąpienie zostanie ustalone przez uczestników przetargu, z tym, że jego wysokość nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 1970 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata. Wadium w kwocie 20 000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych) w pieniądzu, nie później niż do dnia 12 listopada 2010r. włącznie na konto Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie  w  Kredyt Bank IV Oddział w Warszawie,  Nr rachunku 26 1500 1777 1217 7003 0173 0000. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 48/2010 Stara Niedziałka. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega  przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Protokół  przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. 

 

 

Osoby o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418), są zwolnione z obowiązku wniesienia wadium jeżeli złożą na ręce Przewodniczącego Komisji Przetargowej w terminie ustalonym do  wpłaty wadium tj. do dnia 12 listopada 2010r. do godz. 14 00 w siedzibie OT BAMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A:

- pisemne zgłoszenie do uczestnictwa w przetargu

- dowód osobisty

- oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku. Pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć wyżej opisane dokumenty oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz dowód osobisty.

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium podanego w ogłoszeniu  w  przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

W dniu przetargu osoby o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418), są zobowiązane do przedstawienia dowodu osobistego oraz oryginału zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, z zamieszczoną adnotacją o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz wysokości tej rekompensaty, a także wypisów z rejestrów, o których mowa w art. 19 w związku z art. 7 ust. 3 ww. ustawy.  

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego:

• w przypadku osoby, która wygrała przetarg - do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

• w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu – dokumenty zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru.

Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywani nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. Nr 167, poz. 1758), winien w przypadkach przewidzianych ustawą, przedstawić komisji przetargowej (przed rozpoczęciem przetargu) stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec  zobowiązany w/w ustawą  do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości, pod rygorem utraty wadium. Uzyskania zezwolenia nie wymagają przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 w/w ustawy.

 

 

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający ich tożsamość,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem, umowę spółki cywilnej,

-  osoby prawne – aktualny odpis z KRS wydany nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem 

-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSWiA;

-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie);

- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej.

- osoby o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418), są zobowiązane do przedstawienia dowodu osobistego oraz oryginału zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, z zamieszczoną adnotacją o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz wysokości tej rekompensaty, a także wypisów z rejestrów, o których mowa w art. 19 w związku z art. 7 ust. 3 ww. ustawy.  

Wszystkie wyżej wymienione osoby powinny przedstawić Komisji Przetargowej aktualny dokument tożsamości. Ponadto wszelkie dokumenty przedstawiane przez uczestników przetargu winny być przedkładane w oryginale, a ich kopie notarialnie poświadczone. Ponadto osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia komisji przetargowej, że zapoznały się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości objętej przetargiem oraz z pełną treścią ogłoszenia i nie wnosi z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OT BAMW w Warszawie w związku z przeprowadzonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), a także oświadczenie iż składane dokumenty są aktualne na dzień przetargu.

Organizator przetargu – OT w Warszawie zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości musi być odnotowana na wyżej podanym koncie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego (nie ma możliwości rozłożenia ceny nabycia nieruchomości na raty). Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. Wznowienie lub okazanie  granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt Nabywcy. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego w Warszawie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zamknięcia przetargu.


Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od podpisania aktu notarialnego. Agencja zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Biura Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 26A, w pokoju nr 008, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1600  lub telefonicznie pod nr (0-22) 326-19-14, najpóźniej w przeddzień przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach:

Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim od 14.10. 2010r. do 15.11. 2010r.

Urzędu Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki od 14.10. 2010r. do 15.11. 2010r.

Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie od 14.10. 2010r. do 15.11. 2010r.

oraz zamieszczone na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie – www.amw.com.pl oraz w formie skróconej opublikowane  w prasie codziennej Gazeta Wyborcza w dniu 14.10. 2010r.

 

Źródło: Agencja Mienia Wojskowego / budnet.pl

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Gdzie kupujecie ubrania? Liczba postów: 308 Grupa: Trudne tema... Interesuje mnie odzież damska hurt. Głównie chodzi mi o tuniki, sukienki i spódnice. Zależy mi na wysokiej jakości bawełny. Niedawno znalazłam w Internecie hurt...
  • Jaka wyprawka dla noworodka? Liczba postów: 205 Grupa: Trudne tema... Wszystkie potrzebne rzeczy fajnie jest kupić w jednym miejscu.
  • auto firmowe Liczba postów: 96 Grupa: Trudne tema... Zdecydowanie doszłam do momentu, w którym muszę szybko pozbyć się swojej starszej floty pojazdów. Zastanawiam się nad skupem aut w Katowicach - https://www.skup...
  • Tania drukarnia internetowa... Liczba postów: 607 Grupa: Trudne tema... Drukarnia Gdańsk, działając pod marką Harbor, świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i druku materiałów reklamowych. Dzięki zastosowaniu najnowocz...
  • Jaki podział domu po rozwodzie? Liczba postów: 980 Grupa: Trudne tema... Poznałem wspaniałą kobietę i straciłem ją przez narastające konflikty między nami. Starałem się zrozumieć co zrobiliśmy nie tak i znaleźć sposób na to jak rozko...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19070 użytkowników

Użytkownicy online (2)

gości: 194

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >