Odbędzie się I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gucinie

Odbędzie się I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gucinie

Nieruchomość ogrodzona: ogrodzenie zewnętrzne o wysokości 1,80 m z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych prefabrykowanych obsadzonych w gruncie, z dwiema bramami z kształtowników metalowych wypełnionych siatką oraz ogrodzenie wewnętrzne o wysokości 2,0 m Czytaj dalej

OGŁOSZENIE  NR  49/10 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 163, poz. 1711 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego położonej w miejscowości Gucin, gm. Buczek, powiat łaski, woj. łódzkie, w obrębie 10-Gucin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 323/4, 323/6, 1.224/12, o powierzchni łącznej 1,6980 ha, zabudowanej 4 budynkami o sumarycznej powierzchni użytkowej 339 m2 i kubaturze 1.514 m3, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr SR1L/00005488/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łasku.

Nieruchomość ujęta w wykazie nr 29/10 wywieszonym w dniach od 25.08.2010r. do 15.09.2010r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Gminy Buczek, Urzędu Miasta i Gminy Łask, Starostwa Powiatowego w Łasku oraz Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, a także zamieszczonym na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego www.amw.com.pl. Informacja prasowa o wykazie ukazała się w Gazecie Wyborczej w dn. 25.08.2010r. Wieś Gucin położona jest przy drodze krajowej nr 12 łączącej przejście graniczne
z Niemcami w Olszynie z przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Wieś znajduje się  w odległości ok. 8 km od miasta powiatowego Łask i ok. 10 km od miasta gminnego Buczek. Nieruchomość usytuowana jest na obrzeżach wsi w odległości ok. 1 km od istotnych punktów miejscowości i głównych szlaków komunikacyjnych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zalesione i rolne. Część nieruchomości (pas wzdłuż wschodniego boku) porośnięta roślinnością o charakterze leśnym. Wszystkie budynki i budowle znajdują się na obszarze działki nr 323/6, działka nr 323/4 jest niezabudowana, działka nr 1.224/12 niezabudowana stanowi drogę wewnętrzną.

 

 


Zabudowę działki nr 323/6 stanowią:

- budynek nr 33 koszarowy – wybudowany w 1956r., o powierzchni użytkowej 232 m2 i kubaturze 974 m3, wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony, murowany z cegły, otynkowany, stropodach nie wentylowany kryty papą asfaltową, wyposażony w instalację elektryczną, wod- kan (c.w.u. z ogrzewaczy elektrycznych), c.o. z pieca elektrycznego.

- budynek nr 34 techniczny – wybudowany w 1956r., o powierzchni użytkowej 54 m2 i kubaturze 337 m3, obiekt wolnostojący, parterowy niepodpiwniczony, murowany z cegły, otynkowany, dach o konstrukcji drewnianej pokryty płytami asfaltowo-bitumicznymi typu „Onduline”. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, instalację oświetleniową, gniazd wtykowych i siły.

- budynek nr 36 magazyn MPS – wybudowany w 1956r., o powierzchni użytkowej 25 m2 i kubaturze 91 m3, obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej z cegły, strop żelbetowy monolityczny, obwałowany ziemią. Budynek posiada wentylację grawitacyjną kominową. Brak instalacji technicznych.

- budynek nr 72 stacja transformatorowa – wybudowana w 1983r., o powierzchni użytkowej 28 m2 i kubaturze 112 m3, obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej z pustaków siporeksowych. Budynek o konstrukcji typowej stacji transformatorowej 4-polowej MSTł-20/630. Budynek wyposażony w urządzenia elektroenergetyczne SN 15KV stanowiące własność Łódzkiego Zakładu Energetycznego oraz rozdzielnicę NN stanowiące własność AMW, instalację oświetleniową i gniazd wtykowych. 

 

 


Na terenie nieruchomości znajdują się także

*budowle:

- drogi utwardzone – ok. 766 m2;

- place utwardzone – ok. 761 m2;

- chodniki z płyt betonowych – ok. 137 mb;

- ogrodzenie – ok. 434,6 mb;

- samolot myśliwski 21MF – pomnik.


*sieci:

- sieć wodociągowa żeliwna φ 50 mm – dł. ok. 5 mb;

- sieć wodociągowa żeliwna φ 15 mm – dł. 14 mb;

- studnia głębinowa wiercona (ujęcie wody)

- pompa głębinowa GB.005.13;

- sieć kanalizacji sanitarnej rura kamionkowa φ 150 mm – dł. ok. 27 mb;

- osadnik ścieków bezodpływowy 3-komorowy - poj. 25 m3;

- linia elektroenergetyczna kablowa 0,6/1kv – dł. ok. 455 mb;

- sieć oświetleniowa kablowa z 4 słupami betonowymi i 1 drewnianym z oprawami rtęciowymi na wysięgnikach (4 podwójne, 1 pojedyncza).

Nieruchomość ogrodzona: ogrodzenie zewnętrzne o wysokości 1,80 m z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych prefabrykowanych obsadzonych w gruncie, z dwiema bramami z kształtowników metalowych wypełnionych siatką oraz ogrodzenie wewnętrzne o wysokości 2,0 m z siatki na słupkach stalowych wygradzające strefę bezpośrednią ujęcia wody. Nieruchomość w chwili obecnej nieużytkowana. Nieruchomość zasilana w energię elektryczną ze znajdującej się na jej terenie stacji transformatorowej 15/0,4-0,231 typu MSTł-20/630. Urządzenia elektroenergetyczne średniego napięcia wraz z układem pomiarowym są własnością Zakładu Energetycznego Łódź – Teren. Pomiar energii elektrycznej centralny pólpośredni z przekładnikami prądowymi 100/5 mnożna 20. Sieć zasilająca rozdzielcza kablem ziemnym 0,6/1 kV. Z rozdzielnicy głównej w stacji trafo wyprowadzona linia zasilająca do bud. nr 34, zakończona rozdzielnicą żeliwną stanowiącą przyłącze do budynku, z rozdzielnicy tej zasilany jest bud. nr 33 zakończony złączem kablowym Zk3b. Nieruchomość zasilana w wodę z własnego ujęcia usytuowanego przy bud. nr 33, stanowiącego studnie głębinową o głębokości 17 m z filtrem siatkowym o wydajności nominalnej 2,4m3/h przy depresji 2,93 m. Zanurzona pompa głębinowa z rurami tłocznymi średnicy 100 mm. Obudowa studni betonowa, płyta górna żelbetowa, ujęcie wygrodzone. Ujęcie wody posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych Wojewody Łódzkiego ważne do dn. 2.03.2015r. Woda uzdatniana do picia poprzez stację uzdatniania znajdującą się w bud. nr 33, wyposażoną w odżelaziacz i lampę UV. Ścieki sanitarne z budynku nr 33 odprowadzane do osadnika bezodpływowego 3-komorowego żelbetowego o pojemności 25 m3. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wystąpienia do dysponentów sieci o uzyskanie warunków przyłączenia i zawarcia umów na dostawę mediów.

Nieruchomość położona na obszarze który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczek. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Buczku Nr XIV/76/92 z dnia 23.03.1992r., który utracił moc obowiązującą z dniem 31.12.2003r. przedmiotowe działki to teren w zarządzie MON. Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Buczek” przyjętego uchwałą Rady Gminy Buczek Nr V/38/07 z dn. 15.02.2007r. działki stanowią Teren Lotniska (teren zamknięty). W chwili obecnej dla określenia możliwości zagospodarowania nieruchomości pod konkretną inwestycję niezbędne jest uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W dalszym sąsiedztwie nieruchomości funkcjonuje lotnisko wojskowe w Łasku, na którym odbywają się loty szkoleniowe m. in. samolotów F-16. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu usytuowana jest na przedłużeniu linii pasa startowego. W związku z tym w trakcie prowadzonych ćwiczeń przy starcie oraz podchodzeniu do lądowania samolotów występują krótkotrwałe uciążliwości spowodowane hałasem. Loty odbywają się raz dziennie
w dni powszednie (za wyjątkiem sobót i świąt). 

Cena nieruchomości wynosi : 130.000 zł netto wadium – 13.000,00 zł

Postąpienie nie może być niższe aniżeli 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1.300,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż nieruchomości w części dotyczącej niezabudowanych działek gruntu nr 323/4 i 1.224/12 jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).  Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego, ponosi nabywca. Okazanie lub wznowienie granic może odbyć się na koszt nabywcy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2010r.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 49/10”. Wadium należy wpłacić w gotówce na rachunek bankowy Oddziału Terenowego Agencji Mienia  Wojskowego  w  Warszawie: Kredyt Bank S.A. IV Oddział w Warszawie nr 26 1500 1777 1217 7003 0173 0000 .

Dowód wpłacenia wadium przez uczestnika przetargu (oryginał potwierdzenia dokonanej wpłaty lub przelewu) należy przedstawić komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
W przypadku odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania.

 

 

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dn. 8.07.2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418) jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie ustalonym do wpłaty wadium tj. do dnia 10.11.2010r. do godz. 15.30 w siedzibie OT AMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A:

- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

- dowód osobisty

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

- oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

• w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o podziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ustawie z dn. 8.07.2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

• pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.
Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego:

- w przypadku osoby, która wygrała przetarg – do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

- w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru. Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika. Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Agencja zastrzega,iż , w których nie wymagane jest zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2010r. o godz. 13.00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie
przy ul. Nowowiejskiej 26A.

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający ich tożsamość,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem, umowę spółki cywilnej,

-  osoby prawne- aktualny odpis z KRS wydany nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem, 

-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSWiA,

-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii – ich notarialne potwierdzenie),

- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej,

- osoby o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418), są zobowiązane do przedstawienia dowodu osobistego oraz oryginału zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, z zamieszczoną adnotacją o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz wysokości tej rekompensaty, a także wypisów z rejestrów, o których mowa w art. 19 w związku z art. 7 ust. 3 ww. ustawy.  

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości. Wszelkie kopie ww. dokumentów winny być notarialnie poświadczone. Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu.
Każdy uczestnik biorący udział w przetargu zobowiązany jest do złożenia komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i że nie wnosi z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest także złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OT AMW w Warszawie w związku z prowadzonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości  (art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW za pośrednictwem Dyrektora OT w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu. Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od podpisania aktu notarialnego. Agencja zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Organizator przetargu – OT w Warszawie zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wylicytowana cena winna być odnotowana na koncie OT w Warszawie najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 22 326-19-14.

 

 

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniach 13.10.2010r. – 14.11.2010r. w internecie na stronnie www.amw.com.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń:


1. Urzędu Gminy Buczek

2. Starostwa Powiatowego w Łasku    

3. Urzędu Miasta i Gminy Łask 

4. Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie                 

 Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu  13.10.2010r.

 

 

Źródło: Agencja Mienia Wojskowego / budnet.pl

Tagi

brama,

budowla,

budynek,

budynek wyposażony w,

cegła,

cegły,

chodnik,

ciąg,

decyzja,

dokumenty,

droga,

dysponent,

działka,

energia,

ewidencja gruntów,

filtr,

gmina,

gniazdo,

granica,

granica państwa,

grunt,

głębokość,

hałas,

informacje,

instalacja,

internet,

kabel,

kanalizacja,

konstrukcja,

koszty,

kredyt,

kserokopia,

kubatura,

lądowania samolotów,

linia elektroenergetyczna,

linia elektroenergetyczna kablowa,

lipiec,

miasto,

miejscowość,

moc,

murowany,

nawierzchnia,

netto,

nieruchomość,

Nieruchomości,

obiekt,

obręb,

obrzeże,

obudowa,

obudowa studni,

ochrona,

odbiór,

oddział terenowy,

odżelaziacz,

ogrodzenie,

ogrzewacz,

osadnik,

oświadczenie,

otoczenie,

otynkowany,

państwo,

parterowy,

pełnomocnik,

piec,

pisemne zobowiązanie,

plan,

plan zagospodarowania,

plan zagospodarowania przestrzennego,

pobór wód podziemnych,

podatek,

podstawa,

podwójny,

pompa,

pompa głębinowa,

powierzchnia,

pozwolenie,

pozwolenie wodnoprawne,

prawo,

przedłożyć,

przejście,

przelew,

przepis,

przepisy,

przetarg,

przystępować do przetargu,

przyłacze,

pustak,

płyta,

rada,

rada gminy,

realizacja,

rozdzielnica,

rozstrzygnięcie,

rura kamionkowa,

siatka,

sieć,

sieć wodociągowa,

sierpien,

Skarb Państwa,

spadek,

sprzedaż nieruchomości,

strop żelbetowy,

stropodach,

studium,

studnia,

studnia głębinowa,

studnie,

sumaryczny,

słup,

tablica,

teren,

towar,

tradycyjny,

trakt,

uciążliwość,

ujęcie wody,

umowa,

urząd,

wadium,

wartość nieruchomości,

warunki zabudowy,

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

wiercić,

woda,

wrzesień,

wydajność,

wygrodzić,

wysięgnik,

wysokość,

własny,

z późniejszymi zmianami,

zabudowa,

zabudowa działki,

zapłata,

zarząd,

zawiadomić,

zezwolenie,

zgłoszenie,

zmiana,

złoty

Czytaj też…

Czytaj na forum

 • fotografia biznesowa Liczba postów: 214 Grupa: Konferencje... Sesje różnego rodzaju dzisiaj wykonują profesjonalni fotografowie i jak najbardziej warto znaleźć solidnego w swojej okolicy https://bartekciok.pl/ Sesje biznes...
 • zadaszenie tarasu Liczba postów: 24 Grupa: Trudne tema... Poszukuje profesjonalnej firmy, która oferuje rolety i markizy sklepowe. Zależy mi na bogatej ofercie i fachowej obsłudze. Jak na razie znalazłam w Internecie f...
 • Jak o siebie dbacie? Liczba postów: 1841 Grupa: Trudne tema... Hej! Przed nami nowy tydzień, pełen wyzwań i możliwości. Życzę wam, aby był udany i pełen sukcesów. Miłego tygodnia dla wszystkich!
 • Wulkanizacja Liczba postów: 46 Grupa: Trudne tema... Potrzebujecie solidnych materiałów wulkanizacyjnych, które sprostają wymaganiom Waszych pojazdów? To miejsce, które warto odwiedzić: https://swistowski.pl/pl/ F...
 • wywóz gruzu wrocław Liczba postów: 6 Grupa: Trudne tema... Planujesz remont lub budowę? Wywóz gruzu to kluczowy element, który pozwoli Ci zachować porządek na placu budowy. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi w tym...

Ostatnio na forum

 • Samemu czy z firmą Liczba postów: 6 Grupa: Aktualności Każdego w końcu czeka przeprowadzka i do tego polecam fantastyczną firmę przeprowadzkową https://www.przeprowadzkiwroclaw.pl Bardzo dobrze się z nimi współpraco...
 • Piece wolnostojace, kozy Liczba postów: 65 Grupa: Kominki od... duzy wybor tych piecow typu Koza ma firma Kratki. kupilismy taki dla babci bo poprzedni piec byl bardzo obciazajacy
 • Płoty ogrodowe Liczba postów: 1047 Grupa: Ogrodzenia... A jeśli chcesz kupić wszystko w jednym miejscu, to doskonałym miejscem będzie https://posesjaplus.pl Tutaj poza ogrodzeniem panelowym czy siatkowym kupisz też o...
 • Pokój dla dziecka Liczba postów: 198 Grupa: Nowości ara... W poszukiwaniu produktów dla dzieci jak wózki, krzesełka do karmienia, łóżeczka, kojce i wiele więcej polecam zajrzeć do ofert sklepu https://caretero.pl/katego...
 • Podłogi Liczba postów: 234 Grupa: Robimy stro... Estetyka i autentyczność: https://panele-podlogowe.eu Niektóre panele podłogowe imitują naturalne materiały, takie jak drewno czy kamień, zachowując autentyczny...
 • Podłogi drewniane - parkiet, deski... Liczba postów: 374 Grupa: Robimy stro... Osobiście uważam, że drewno naturalne na podłodze to najlepsza rzecz! To rozwiązanie zdrowe, bezpieczne i generalnie rekomendowane rodzinom z małymi dziećmi ;)....

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19239 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 126

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >