Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział 7

 

Zakwaterowanie przejściowe

 

 

 

Art. 62. 

1. Zakwaterowanie przejściowe następuje w razie konieczności czasowego rozmieszczenia jednostek wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w tych jednostkach oraz osób towarzyszących Siłom Zbrojnym, a także magazynowania lub przechowywania urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego - poza budynkami, lokalami i gruntami przeznaczonymi na zakwaterowanie stałe.

 

2. Zakwaterowanie przejściowe następuje w szczególności w razie:

 

1)   ćwiczeń, przemarszów lub przewozów wojska,

 

2)   podróży służbowych lub czasowego wykonywania obowiązków przez żołnierzy i pracowników wojska poza stałym miejscem służby lub pracy,

 

3)   wprowadzenia stanu wyjątkowego lub wojennego, ogłoszenia mobilizacji albo w czasie wojny.

 

 

 

Art. 63. 

Zajęciu na zakwaterowanie przejściowe podlegają nieruchomości Skarbu Państwa lub gminy, a w szczególnych wypadkach nieruchomości będące własnością innych osób prawnych lub fizycznych.

 

 

 

Art. 64. 

1. Nie podlegają zajęciu na zakwaterowanie przejściowe nieruchomości:

 

1)   Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej,

 

2)   państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,

 

3)   objęte ochroną ogólną w rozumieniu Konwencji haskiej z dnia 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego; zajęcie tych nieruchomości może nastąpić jedynie za zgodą właściwego organu służby konserwatorskiej,

 

4)   oznakowane i objęte ochroną w rozumieniu Protokołu dodatkowego do Konwencji genewskiej z dnia 12 sierpnia 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych - przeznaczone do ochrony ludności cywilnej,

 

5)   szkół wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych,

 

6)   przeznaczone do wykonywania kultu religijnego,

 

7)   w których mają siedzibę domy pomocy społecznej,

 

8)   użytkowane przez:

 

a)  obce misje dyplomatyczne i specjalne oraz urzędy konsularne,

 

b)  członków personelu dyplomatycznego obcych misji dyplomatycznych i specjalnych oraz personelu konsularnego,

 

c)  członków personelu administracyjnego i technicznego oraz członków personelu służby obcych misji dyplomatycznych i specjalnych oraz urzędów konsularnych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej stałego miejsca zamieszkania - pod warunkiem wzajemności,

 

d)  inne osoby lub instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów lub przywilejów dyplomatycznych albo konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych, a także powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.

 

2. Zakłady opieki zdrowotnej i weterynaryjne mogą być zajęte wyłącznie na potrzeby wojskowej służby zdrowia lub wojskowej służby weterynaryjnej.

 

3. Nie podlegają zajęciu grunty podlegające szczególnym formom ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w art. 62 ust. 2 pkt 3 niniejszej ustawy.

 

 

 

Art. 65. 

Nieruchomości zajęte na zakwaterowanie przejściowe podlegają zwolnieniu nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia ich zajęcia. Ograniczenia tego nie stosuje się w razie wprowadzenia stanu wojennego, ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

 

 

Art. 66. 

Zajęcie nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe następuje na podstawie:

 

1)   decyzji administracyjnej wydanej przez:

 

a)  kierownika rejonowego organu rządowej administracji ogólnej - w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem lit. c) oraz d),

 

b)  wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - w stosunku do nieruchomości stanowiących własność gminy,

 

c)  dyrektora regionalnej dyrekcji lasów państwowych - w stosunku do obiektów i gruntów leśnych Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe",

 

d)  Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - w stosunku do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

 

2)   pisemnej umowy zawartej przez organ wojskowy z osobą fizyczną lub prawną będącą właścicielem nieruchomości.

 

 

 

Art. 67. 

1. Decyzję w sprawie zakwaterowania przejściowego organ wydaje na wniosek właściwego organu wojskowego.

 

2. Wniosek powinien zawierać nazwę lub numer jednostki wojskowej, ilość i rodzaj nieruchomości, czas trwania zakwaterowania oraz termin jego rozpoczęcia i zakończenia.

 

 

 

Art. 68. 

Zajęcie nieruchomości następuje po uprawomocnieniu się decyzji. Przejęcie i zwrot nieruchomości odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

 

 

Art. 69. 

1. Przepisów art. 66-68 nie stosuje się w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny.

 

2. Zajęcie nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie pisemnej decyzji dowódcy jednostki wojskowej, określającej nieruchomości zajęte na zakwaterowanie przejściowe, a także czas jego trwania. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności i doręcza się ją właścicielowi nieruchomości.

 

 

 

Art. 70. 

1. Należność za zakwaterowanie przejściowe ustala się w drodze umowy z właścicielem nieruchomości przy uwzględnieniu cen rynkowych na danym terenie.

 

2. Należność wypłaca się właścicielowi nieruchomości po zakończeniu zakwaterowania przejściowego w terminie do 30 dni od dnia zwolnienia nieruchomości. W wypadku gdy zakwaterowanie przejściowe trwa dłużej niż miesiąc, należność wypłaca się co miesiąc z dołu.

 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny; w takich wypadkach zasady i tryb wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

 

 

 

Art. 71. 

1. Wokół nieruchomości zajętych na zakwaterowanie przejściowe może być utworzona strefa niebezpieczeństwa na podstawie decyzji wojewody, wydanej na wniosek dowódcy jednostki wojskowej korzystającej z tego zakwaterowania.

 

2. Strefą niebezpieczeństwa jest obszar gruntu, na którym występuje czasowe zagrożenie zdrowia lub życia osób w niej przebywających, w związku z działaniami wojskowymi.

 

3. W strefie niebezpieczeństwa obowiązuje zakaz wstępu dla osób nieuprawnionych.

 

4. W razie objęcia strefą niebezpieczeństwa obszarów zamieszkałych, można zarządzić ewakuację z niej mieszkańców na czas, na jaki obszary te są uznane za strefę niebezpieczeństwa.

 

5. Decyzja o utworzeniu strefy niebezpieczeństwa powinna określać obszar tej strefy, sposób jej oznaczenia i termin czasowej ewakuacji z niej mieszkańców.

 

6. O utworzeniu strefy niebezpieczeństwa na obszarach zamieszkałych i wprowadzeniu obowiązku czasowej ewakuacji oraz zakazu wstępu na ten obszar właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany poinformować mieszkańców.

 

 

 

Art. 72. 

1. W razie utworzenia strefy niebezpieczeństwa, rejonowy organ rządowej administracji ogólnej zapewnia pomieszczenia zastępcze dla mieszkańców czasowo ewakuowanych z tej strefy oraz organizuje ich przeniesienie do tych pomieszczeń.

 

2. Mienie pozostawione przez mieszkańców, po uprzednim protokolarnym przejęciu, zabezpiecza jednostka wojskowa, która zajmuje teren objęty tą strefą.

 

3. Środki transportu niezbędne do ewakuacji mieszkańców i ich mienia ruchomego dostarcza jednostka wojskowa.

 

4. Zwrot mienia zabezpieczonego przez jednostkę wojskową następuje na podstawie protokołu.

 

 

 

Art. 73. 

1. Za szkody wyrządzone w związku z zajęciem nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe lub z utworzeniem strefy niebezpieczeństwa odpowiedzialność ponosi jednostka wojskowa, o której mowa w art. 72 ust. 2.

 

2. Za szkodę, o której mowa w ust. 1, uważa się szkodę w mieniu znajdującym się na nieruchomości zajętej na zakwaterowanie przejściowe oraz powstałą wskutek przymusowej ewakuacji z terenu objętego strefą niebezpieczeństwa lub w mieniu pozostającym w tej strefie.

 

3. Roszczenie o odszkodowanie ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym szkoda została wyrządzona.

 

 

 

Art. 74. 

1. Postępowanie o odszkodowanie wszczyna się na wniosek poszkodowanego.

 

2. Wniosek o odszkodowanie składa się do dowódcy jednostki wojskowej, która wyrządziła szkodę, a jeżeli miejsce postoju tej jednostki nie jest znane - do dowódcy okręgu wojskowego właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.

 

3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o odszkodowanie dowódca jednostki wojskowej zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

 

4. Z przebiegu postępowania wyjaśniającego sporządza się protokół, który powinien w szczególności zawierać:

 

1)   opis stanu faktycznego z określeniem rodzaju, rozmiaru i wielkości szkody oraz miejsce i datę jej powstania albo stwierdzenie, że szkoda nie powstała,

 

2)   określenie wysokości proponowanego odszkodowania.

 

5. Protokół podpisuje osoba prowadząca postępowanie wyjaśniające oraz poszkodowany.

 

 

 

Art. 75. 

1. Przed wydaniem decyzji dowódca jednostki wojskowej powinien dążyć do zawarcia z poszkodowanym ugody określającej wielkość szkody i sposób jej naprawienia.

 

2. Naprawienie szkody może nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

 

 

 

Art. 76. 

1. W razie niezawarcia ugody, dowódca jednostki wojskowej wydaje decyzję o sposobie załatwienia wniosku o odszkodowanie.

 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od daty doręczenia, a także w wypadku niewydania jej przez organ wojskowy w terminie trzech miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku o przyznanie odszkodowania, poszkodowany może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 

 

Art. 77. 

Przepisów art. 73-76 nie stosuje się w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego i wojennego oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

 

 

Art. 78. 

W czasie podróży służbowych i czasowego wykonywania obowiązków poza stałym miejscem służby lub pracy żołnierze i pracownicy wojska korzystają z zakwaterowania w służbowych pokojach noclegowych, hotelach garnizonowych lub w innych placówkach hotelarskich, a w razie braku takich możliwości - z zakwaterowania przejściowego na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

awaria,

bezpieczeństwo,

biura,

budownictwo,

Budownictwo mieszkaniowe,

budynek,

budynki,

ciąg,

czas dojazdu,

czas pracy,

czas trwania,

czerwiec,

czynsz,

data doręczenia,

decyzja,

decyzje,

do ustalenia,

dojazd,

dom,

domy,

doręczyć,

droga,

dzieci,

dziecko,

dzierżawa,

emerytura,

energia,

ewakuacja,

gmina,

granica,

grunt,

Grunty,

infrastruktura,

instalacja,

internat,

inwalida,

jednorazowy,

kierownik,

kontrola,

koszty,

kredyt,

kredyty,

lasy,

likwidacja,

lipiec,

lokal mieszkalny,

lokalizacja,

luty,

miasta,

miasto,

miejsca,

miejscowość,

mieszkanie,

moc,

modernizacja,

najem,

najemca,

naprawa,

naprawienie szkody,

naturalny,

nieobecny,

nieruchomość,

Nieruchomości,

norma,

obiekt,

obręb,

obszar,

ochrona,

ochrona przyrody,

ochrona środowiska,

odszkodowanie,

orzeczenie,

państwa,

państwo,

plan,

plan zagospodarowania,

plan zagospodarowania przestrzennego,

planowanie,

podatek,

podstawa,

pokój,

pokrycie,

pomieszczenia mieszkalne,

pomieszczenie,

porządek,

potrzeby,

powierzchnia,

powierzchnia użytkowa,

powszechny,

pracownik,

prawo własności,

protokół,

przebudowa,

przekazać,

przepis,

przepisy,

przepisy wykonawcze,

przeznaczenie,

przyjęcie,

przyroda,

rada,

realizacja,

remont,

roboty,

rodzina,

rodzinny,

roszczenie,

rozkład,

rozkład jazdy,

sierpien,

Skarb Państwa,

skład,

składniki,

sprzedaż nieruchomości,

sprzęt,

stal,

stan techniczny,

standard,

stanowisko,

stawka,

strefa,

styczeń,

system,

szkoda,

szkolenia,

teren,

termin płatności,

umowa,

umowa najmu,

uprawnienia,

urząd,

urzędy,

uszkodzenia,

użytkowanie,

warszawa,

wejście,

wina,

wniosek,

woda,

wskaźnik,

wybór,

wynajmować,

wypadek,

wyposażenie,

wysokość,

własność,

własny,

zabezpieczenie,

zagrożenie,

zaopatrzenie,

zarząd,

zawiadomić,

zgłoszenie,

zmiana,

zwrot

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • kupno mieszkania Liczba postów: 575 Grupa: Nieruchomoś... Sprawdzony deweloper to połowa sukcesu. Dlatego trzeba pytać ludzi, którzy kupili mieszkania, co mogą dobrego i złego o danym deweloperze powiedzieć. My tak zro...
  • Mieszkanie w Warszawie Liczba postów: 52 Grupa: Nieruchomoś... Mam wrażenie, że bardzo pozytywnie wypada na tym polu oferta biura https://vilea.pl/. Świetni specjaliści w temacie nieruchomości. W ramach usługi przygotowują....
  • Mieszkanie w Warszawie - gdzie ? Liczba postów: 37 Grupa: Nieruchomoś... Ja ostatnio wracając do domu zauważyłam, że powstaje nowe osiedle, zapisałam sobie nazwę, bo akurat znajomi szukają mieszkania do zakupu. Podrzuce Ci link https...
  • Projekt domu Liczba postów: 138 Grupa: Zanim wybud... Szanowni Państwo, Rodzaj tynku zewnętrznego powinien być dopasowany do materiału izolacyjnego oraz otoczenia, w którym znajduje się dom. Rekomenduję zastosować....
  • Przez kogo sprzedawaliście nieruchomość na Mazurac... Liczba postów: 7 Grupa: Pośrednik/Z... Ja nigdy nie miałem tam nieruchomości więc niestety ale w tym zakresie nie jestem w stanie pomóc. Jednak moje mieszkanie tak naprawdę to skupiła firma https://k...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17208 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 391

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >