Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku

Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział 8

 

Przepisy karne

 

 

 

Art. 79. 

Kto narusza zakaz wstępu na teren zajęty na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub na teren objęty strefą niebezpieczeństwa,

podlega karze grzywny.

 

 

 

Art. 80. 

1. Kto wbrew przepisom ustawy zajmuje samowolnie kwaterę lub lokal mieszkalny albo oddaje je w podnajem lub użycza,

podlega karze grzywny.

 

2. Osoba przebywająca w kwaterze lub lokalu mieszkalnym, która w sposób złośliwy lub uporczywy zakłóca osobom zamieszkującym w danym budynku korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego lub pomieszczeń przynależnych do tego lokalu,

podlega karze grzywny.

 

3. Kto, będąc obowiązany do zwolnienia zajmowanej kwatery lub lokalu mieszkalnego, opuszcza je bez zawiadomienia o tym Agencji,

podlega karze grzywny.

 

 

 

Art. 81. 

1. Kto nie stosuje się do decyzji organu w sprawie oddania na zakwaterowanie przejściowe nieruchomości albo w sprawie usunięcia mieszkańców z terenu objętego strefą niebezpieczeństwa,

podlega karze grzywny.

 

2. Tej samej karze podlega, kto uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z nieruchomości zajętych na zakwaterowanie przejściowe.

 

 

 

Art. 82. 

Orzekanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 79-81 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Żołnierze odpowiadają za te czyny na zasadach określonych w przepisach o dyscyplinie wojskowej.

 

 

 

 

Rozdział 9

 

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

 

 

 

Art. 83. 

1. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, określi:

 

1)   szczegółowe zasady i tryb administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Agencję,

 

2)   szczegółowy tryb postępowania w sprawach przekwaterowania żołnierzy i innych osób zamieszkujących w kwaterach lub lokalach mieszkalnych oraz ustalania kosztów przekwaterowania,

 

3)   szczegółowe warunki i tryb oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali.

 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach zakwaterowania przejściowego.

 

3. Ministrowie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, mogą określić szczegółowe zasady udostępniania lasów i związanych z nimi nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby zakwaterowania Sił Zbrojnych oraz szczegółowe zasady korzystania z tych lasów i prowadzenia na nich gospodarki leśnej.

 

 

 

Art. 84. 

1. Uprawnienia przewidziane w art. 1 ust. 2, art. 22 ust. 4, art. 26, ust. 7, art. 28 ust. 6, art. 35 ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 6, art. 53 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 58 ust. 8 oraz art. 83 ust. 1 i 3 przysługują odpowiednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w podporządkowanych mu jednostkach wojskowych oraz emerytów, rencistów wojskowych i członków ich rodzin.

 

2. Minister Spraw Wewnętrznych może, w odniesieniu do zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie podporządkowanych mu jednostek wojskowych, powołać jednostkę organizacyjną działającą na zasadach określonych w rozdziale 3. W takim wypadku Ministrowi Spraw Wewnętrznych przysługują uprawnienia określone w art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 12, art. 16 ust. 2, art. 19 ust. 2 pkt 4 i ust. 6 oraz art. 20 ust. 2.

 

 

 

Art. 85. 

Do lokali mieszkalnych przydzielonych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów pracownikom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz osobom nieuprawnionym do kwater stosuje się przepisy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

 

 

 

Art. 86. 

1. Jeżeli gmina lub zakład pracy dokonuje sprzedaży lokalu mieszkalnego zajmowanego przez osobę uprawnioną do kwatery i udzieli jej ulgi lub obniżki w cenie nabycia w wysokości niższej niż wynikająca z art. 58 ust. 1, na wniosek zainteresowanego, Agencja przekazuje tę różnicę właściwej gminie lub zakładowi pracy.

 

2. Do ustalenia różnicy, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się cenę 1 m2 wskazaną przez sprzedającego.

 

 

 

Art. 87. 

1. Pomoc finansowa przyznana na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów stanowi ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2.

 

2. Osobie, która otrzymała pomoc finansową na budownictwo mieszkaniowe na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów i zajmuje w dniu wejścia ustawy w życie lokal spółdzielczy o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej minimalnej normy, wypłaca się ekwiwalent pieniężny w wysokości odpowiadającej różnicy między zajmowaną powierzchnią a powierzchnią przysługującą, według zasad określonych w art. 47.

 

 

 

Art. 88. 

1. Przepisów art. 24 ust. 3 i 4 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę wojskową jako służbę stałą przed dniem wejścia ustawy w życie.

 

2. Żołnierze zawodowi, którzy w dniu wejścia ustawy w życie pobierają równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy powołanej w art. 93 ust. 1, zachowują prawo do jego otrzymywania do czasu zrealizowania uprawnień wynikających z art. 24 ust. 1 lub 2.

 

3. Przepis art. 55 ust. 2 pkt 4 stosuje się również do budynków oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia ustawy w życie.

 

 

 

Art. 89. 

Do czasu uregulowania w odrębnej ustawie form zadośćuczynienia z tytułu utraty mienia i zasad przywracania własności osobom, które na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446, Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601) złożyły wniosek o zaliczenie wartości mienia nieruchomego pozostawionego poza granicami kraju w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., nie zalicza się wartości tego mienia na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji, jeżeli osoby te skorzystały z pomniejszenia ceny sprzedaży, o której mowa w art. 58, w wysokości równej lub wyższej od wartości tego mienia.

 

 

 

Art. 90. 

W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50) w art. 3 w ust. 1 w pkt 5 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c)  umowy sprzedaży osobnych kwater stałych i lokali mieszkalnych, których stroną jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa."

 

 

 

Art. 91. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) w art. 17 w ust. 1 po pkt 4h dodaje się pkt 4i w brzmieniu:

"4i)  dochody Wojskowej Agencji Mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł - w części przeznaczonej na cele związane z budownictwem i gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz internatowo-hotelowymi,".

 

 

 

Art. 92. 

W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  Przepisów ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem rozdziału 6, do lokali mieszkalnych będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości w zakresie Służby Więziennej."

 

 

 

Art. 93. 

1. Traci moc ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 i z 1994 r. Nr 10, poz. 36), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

 

2. Do czasu zrealizowania uprawnień, o których mowa w art. 88 ust. 2, zachowują moc dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące równoważnika pieniężnego.

 

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, jeżeli nie są z nią sprzeczne, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

 

 

Art. 94. 

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Przepisy rozdziałów 4-6 oraz art. 86-91 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

awaria,

bezpieczeństwo,

biura,

budownictwo,

Budownictwo mieszkaniowe,

budynek,

budynki,

ciąg,

czas dojazdu,

czas pracy,

czas trwania,

czerwiec,

czynsz,

data doręczenia,

decyzja,

decyzje,

do ustalenia,

dojazd,

dom,

domy,

doręczyć,

droga,

dzieci,

dziecko,

dzierżawa,

emerytura,

energia,

ewakuacja,

gmina,

granica,

grunt,

Grunty,

infrastruktura,

instalacja,

internat,

inwalida,

jednorazowy,

kierownik,

kontrola,

koszty,

kredyt,

kredyty,

lasy,

likwidacja,

lipiec,

lokal mieszkalny,

lokalizacja,

luty,

miasta,

miasto,

miejsca,

miejscowość,

mieszkanie,

moc,

modernizacja,

najem,

najemca,

naprawa,

naprawienie szkody,

naturalny,

nieobecny,

nieruchomość,

Nieruchomości,

norma,

obiekt,

obręb,

obszar,

ochrona,

ochrona przyrody,

ochrona środowiska,

odszkodowanie,

orzeczenie,

państwa,

państwo,

plan,

plan zagospodarowania,

plan zagospodarowania przestrzennego,

planowanie,

podatek,

podstawa,

pokój,

pokrycie,

pomieszczenia mieszkalne,

pomieszczenie,

porządek,

potrzeby,

powierzchnia,

powierzchnia użytkowa,

powszechny,

pracownik,

prawo własności,

protokół,

przebudowa,

przekazać,

przepis,

przepisy,

przepisy wykonawcze,

przeznaczenie,

przyjęcie,

przyroda,

rada,

realizacja,

remont,

roboty,

rodzina,

rodzinny,

roszczenie,

rozkład,

rozkład jazdy,

sierpien,

Skarb Państwa,

skład,

składniki,

sprzedaż nieruchomości,

sprzęt,

stal,

stan techniczny,

standard,

stanowisko,

stawka,

strefa,

styczeń,

system,

szkoda,

szkolenia,

teren,

termin płatności,

umowa,

umowa najmu,

uprawnienia,

urząd,

urzędy,

uszkodzenia,

użytkowanie,

warszawa,

wejście,

wina,

wniosek,

woda,

wskaźnik,

wybór,

wynajmować,

wypadek,

wyposażenie,

wysokość,

własność,

własny,

zabezpieczenie,

zagrożenie,

zaopatrzenie,

zarząd,

zawiadomić,

zgłoszenie,

zmiana,

zwrot

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • kupno mieszkania Liczba postów: 575 Grupa: Nieruchomoś... Sprawdzony deweloper to połowa sukcesu. Dlatego trzeba pytać ludzi, którzy kupili mieszkania, co mogą dobrego i złego o danym deweloperze powiedzieć. My tak zro...
  • Mieszkanie w Warszawie Liczba postów: 52 Grupa: Nieruchomoś... Mam wrażenie, że bardzo pozytywnie wypada na tym polu oferta biura https://vilea.pl/. Świetni specjaliści w temacie nieruchomości. W ramach usługi przygotowują....
  • Mieszkanie w Warszawie - gdzie ? Liczba postów: 37 Grupa: Nieruchomoś... Ja ostatnio wracając do domu zauważyłam, że powstaje nowe osiedle, zapisałam sobie nazwę, bo akurat znajomi szukają mieszkania do zakupu. Podrzuce Ci link https...
  • Projekt domu Liczba postów: 138 Grupa: Zanim wybud... Szanowni Państwo, Rodzaj tynku zewnętrznego powinien być dopasowany do materiału izolacyjnego oraz otoczenia, w którym znajduje się dom. Rekomenduję zastosować....
  • Przez kogo sprzedawaliście nieruchomość na Mazurac... Liczba postów: 7 Grupa: Pośrednik/Z... Ja nigdy nie miałem tam nieruchomości więc niestety ale w tym zakresie nie jestem w stanie pomóc. Jednak moje mieszkanie tak naprawdę to skupiła firma https://k...

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 17208 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 401

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >