Ustawa o przygotowaniu do EURO 2012

Ustawa o przygotowaniu do EURO 2012

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

Art. 1.

1. Ustawa określa zasady przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

 

2. Ustawa określa w szczególności warunki realizacji:

 

1) przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju, o którym mowa w ust. 1, 

 

2) innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia turnieju, o którym mowa w ust. 1  – zwanych dalej „przedsięwzięciami Euro 2012”.

 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg krajowych i linii kolejowych o państwowym znaczeniu.

 

 

Art. 2.

1. Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 finansuje się w szczególności ze środków:

 

1) budżetu państwa ustalonych w ustawach budżetowych, w tym w ramach limitu wydatków na programy wieloletnie;

 

2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego ustalonych w uchwałach budżetowych, w tym w ramach limitu wydatków na programy wieloletnie;

 

3) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

 

2. Przepis ust. 1 nie wyłącza finansowania przedsięwzięć Euro 2012 na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005  r. o partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).

 

 

Art. 3.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, są celami publicznymi i inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

Art. 4.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedsięwzięć Euro  2012 realizowanych  na zasadach określonych w ustawie.

 

2.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się przedsięwzięcia Euro  2012 zawarte w ofercie przyjętej przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz objęte zobowiązaniami i gwarancjami Rady Ministrów lub  jednostek samorządu terytorialnego, a także inne niezbędne do przeprowadzenia  finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

 

 

Art. 5.

1. Rada Ministrów ustanowi program wieloletni w celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012.

 

2. Program wieloletni, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę programu;

2) wskazanie jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej jego wykonanie;

3) cel programu;

4) zadania, które mają być sfinansowane z budżetu państwa;

5) okres realizacji programu;

6) łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu.

 

 

Art. 6.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu przedstawia sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012:

1) Radzie Ministrów dwa razy w roku, do dnia 31 stycznia i 31 lipca;

2) Sejmowi raz w roku, do dnia 30 marca każdego roku.  

 

 

 

 

Rozdział 2

Zasady tworzenia i działania spółek celowych

 

 

Art. 7.

1. W celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 Skarb Państwa tworzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej „spółkami celowymi”.

 

2. Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu udziału albo udziałów w tej spółce składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, w formie aktu notarialnego.

 

3. Kapitał zakładowy spółki celowej wynosi co najmniej 2 000 000 zł.

 

4. W przypadku gdy udziały w spółce celowej są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi, wkład pieniężny wynosi co najmniej 1 000 000 zł.

 

5. Udział albo udziały w spółce celowej mogą być zbywane lub obciążane przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, za zgodą Rady Ministrów, po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej, w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.

 

6. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone na zasadach wynikających z ustawy również przez miasta gospodarzy Euro 2012: 

1) Chorzów;

2) Gdańsk,

3) Kraków;

4) Poznań;

5) m.st. Warszawa;

6) Wrocław.

7. Do spółek, o których mowa w ust. 6, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.  

 

 

Art. 8.

1. Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w przepisach ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) w stosunku do spółki celowej wykonuje wyłącznie minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

 

2. W stosunku do spółki celowej utworzonej przez miasta, o których mowa w art. 7 ust. 6, uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie prezydent miasta.

 

 

Art. 9.

1. Zarząd spółki celowej składa się z nie więcej niż 3 osób.

 

2.  Rada nadzorcza spółki celowej składa się z nie więcej niż 5 osób. 

 

3. W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

 

4. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust. 6 wchodzi osoba zgłoszona przez marszałka województwa, osoba zgłoszona przez wojewodę i trzy osoby zgłoszone przez prezydenta miasta.

 

 

Art. 10.

1. Spółka celowa nie może:

 

1) prowadzić działalności niezwiązanej z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1;

 

2) tworzyć innych podmiotów;

 

3) nabywać akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach.

 

2. W stosunku do spółki celowej nie wszczyna się postępowania naprawczego.

 

3. Nie można ogłosić upadłości spółki celowej.

 

 

Art. 11.

1. Skarb Państwa może rozwiązać spółkę celową: 

 

1) po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1, albo

 

2) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania, w całości lub części, przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.

 

2. Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w formie aktu notarialnego. Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej  zastępuje uchwałę zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki.

 

3. Spółki celowej nie rozwiązuje się, jeżeli, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, właściwy podmiot powierzył spółce celowej zarządzanie obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012  r. 

 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki powierzania spółce celowej zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć EURO 2012, w sposób zapewniający należyte wykorzystanie tych obiektów, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

 

 

Art. 12.

W razie zbycia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, całego udziału albo wszystkich udziałów w spółce

celowej, do spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy.

 

 

Art. 13.

1. Przedmiotem działalności spółek celowych jest:

 

1) przygotowywanie lub  wykonywanie przedsięwzięć Euro 2012 albo 

 

2) koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć Euro 2012.

 

2. Przedmiotem działalności spółek celowych jest w szczególności zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a ponadto:

 

1) pozyskiwanie i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;

 

2) występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o których mowa w pkt 1, oraz uczestniczenie w odpowiednich postępowaniach;

 

3) nabywanie własności lub innych praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, niezbędnych do przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 oraz uczestniczenie w postępowaniach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i innych postępowaniach dotyczących tych nieruchomości;

 

4) dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub wykonania przedsięwzięć   Euro 2012;

 

5) zawieranie i nadzorowanie wykonywania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;

 

6) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, wynikających z odrębnych przepisów albo z umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1.

 

 

Art. 14.

1. Do członków zarządu i rady nadzorczej spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).

 

2. W przypadku odwołania członka zarządu i rady nadzorczej spółki celowej odprawa nie może być większa niż wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 

 

Art. 15.

Do spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353).

 

 

Art. 16.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do spółki celowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,  z późn. zm.)

 

 

 

 

Rozdział 3

Umowa o powierzenie przedsięwzięć Euro 2012

 

 

Art. 17.

1. Powierzenie spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 następuje w drodze umowy zawartej między Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, a spółką celową.

 

2. Zadania związane z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 może powierzyć spółce celowej, w drodze umowy, również:

 

1) jednostka samorządu terytorialnego;

 

2) inny organ administracji rządowej niż określony w ust. 1 reprezentujący Skarb Państwa;

 

3) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego.

 

3. Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1, spółka celowa wykonuje w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą

 

4. Do powierzenia spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 1 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

 

5. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się w formie pisemnej. Projekty umów, o których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje spółka celowa.

 

 

Art. 18.

1. W umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1, określa się w szczególności:

 

1) przedsięwzięcia Euro 2012 powierzone spółce celowej do przygotowania lub wykonania oraz zakres czynności wykonywanych przez spółkę, a także zakres praw i obowiązków spółki celowej z tym związanych;

 

2) sposób sprawowania kontroli wykonania zadań powierzonych spółce celowej;

 

3) harmonogram przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej;

 

4) założenia przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej;

 

5) ostateczny termin wykonania zadań powierzonych spółce celowej, z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych;

 

6)  łączną wartość publicznych środków finansowych przewidzianych na przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej, z podaniem warunków, terminów i sposobów ich przekazywania wykonawcom dostaw, usług i robót budowlanych niezbędnych do przygotowania i wykonania tych przedsięwzięć;

 

7) zakres czynności, jakie spółka celowa może powierzyć, w drodze umowy, do wykonania właściwym przedsiębiorcom i warunki tego powierzenia;

 

8) opis nieruchomości i innych rzeczy przeznaczonych do wykonania zadań objętych przedsięwzięciami Euro 2012 i powierzonych spółce celowej;

 

9) warunki korzystania przez spółkę celową ze stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości i innych rzeczy koniecznych do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;

 

10) sposób zwrotu nieruchomości i innych rzeczy wykorzystanych i niewykorzystanych na przygotowanie lub wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 oraz dokumentacji dotyczącej przygotowania lub wykonania tych przedsięwzięć po wykonaniu zadań powierzonych spółce celowej;

 

11) wysokość, terminy i warunki wypłacania spółce celowej wynagrodzenia oraz warunki jego zwiększenia i zmniejszenia;

 

12) zasady odpowiedzialności stron w razie niewykonania w całości lub części albo nienależytego wykonania umowy;

 

13) warunki i sposób zmiany i rozwiązania umowy;

 

14) zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania umowy;

 

15) postanowienia dotyczące kontroli wewnętrznej.

 

2. W umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1, można zastrzec, że wszystkie lub niektóre umowy zawierane z wykonawcami dostaw, usług lub robót budowlanych związanych z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 będą wymagały zgody odpowiednio:

 

1) Skarbu Państwu, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu albo inny organ administracji rządowej;

 

2) jednostki samorządu terytorialnego;

 

3) przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego.

 

 

Art. 19.

Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu albo inny organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego albo przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego udziela spółce celowej pełnomocnictw niezbędnych do przygotowania lub wykonania zadań powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.

 

 

Art. 20.

Powierzenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej spółki celowej, jeżeli wartość zobowiązania przekracza 500 000 zł.

 

 

Art. 21.

Do umów zawartych przez spółkę celową przed dniem zakończenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 stosuje się odpowiednio art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem że termin wygaśnięcia tych umów upłynie do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

 

Art. 22.

1. W przypadku umów zawartych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 7 spółka celowa jest uprawniona do ich wypowiedzenia  ze skutkiem natychmiastowym, o ile opóźnienie w realizacji tych umów lub ich nienależyte wykonanie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić rozpoczęcie lub  przeprowadzenie  finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spółka celowa po dokonaniu wypowiedzenia jest uprawniona do powierzenia wykonania umowy innemu przedsiębiorcy. 

 

3. Przedsiębiorca, któremu została wypowiedziana umowa w trybie, o którym mowa w ust. 1, może żądać odszkodowania w zakresie szkody rzeczywiście poniesionej, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

 

 

 

Rozdział 4

Lokalizacja przedsięwzięć Euro 2012

 

 

Art. 23.

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012, na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, wydaje wojewoda w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku.

 

2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zawiera:

 

1) mapę w skali odpowiedniej dla przedstawienia danego przedsięwzięcia Euro 2012, w tym istniejącego uzbrojenia, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i ustanowienia stref ochronnych, o ile mają one zastosowanie;

 

2) wymagane odrębnymi przepisami zezwolenia i stanowiska właściwych organów.

 

3. O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 wojewoda zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego oraz urzędu gminy właściwego dla lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012.

 

4. W stosunku do nieruchomości niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej.

 

 

Art. 24.

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zawiera w szczególności:

 

1) linie rozgraniczające teren;

 

2) zatwierdzenie podziału nieruchomości;

 

3) warunki techniczne realizacji;

 

4) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków;

 

5) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

 

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu i treści pozostałe strony w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego oraz urzędu gminy właściwego dla lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012.

 

3. Od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012  stronie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

 

Art. 25.

1. W sprawach uregulowanych w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

2. Wojewoda wydaje pozwolenia na budowę przedsięwzięcia Euro 2012 na zasadach i w trybie przepisów prawa budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz doręcza je wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia o jego wydaniu i treści w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego oraz urzędu gminy właściwego dla lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012.

 

3. Ilekroć w przepisach prawa budowlanego jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012.

 

 

 

 

Rozdział 5

Nabywanie nieruchomości dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012

 

 

Art. 26.

Spółka celowa nabywa, w drodze umowy, na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości dla celów realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

 

 

Art. 27.

1. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego w odniesieniu do nieruchomości  nabywanych dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012 następuje na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, po bezskutecznym upływie terminu do zawarcia umowy, o której mowa w art. 26, wyznaczonego przez wojewodę na piśmie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub  osobie, której przysługuje inne prawo rzeczowe do nieruchomości. Termin ten nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia otrzymania przez właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługuje inne prawo rzeczowe do nieruchomości, pisemnej oferty spółki celowej lub innego właściwego podmiotu dotyczącej zawarcia umowy.

 

2. W przypadku gdy nieruchomości przeznaczone dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012 mają nieuregulowany stan prawny, wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, bez konieczności zachowania warunków określonych w ust. 1.

 

 

Art. 28.

1. Postępowanie wywłaszczeniowe wszczyna oraz decyzje o wywłaszczeniu i o odszkodowaniu wydaje wojewoda.

 

2. Od decyzji wojewody, o których mowa w ust. 1, stronie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

 

Art. 29.

1. Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego wojewoda, na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonych na realizację przedsięwzięć Euro 2012.

 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, uprawnia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

 

 

Art. 30.

1. Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ustala się według stanu  na dzień wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 oraz według jej wartości z dnia wydania decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania.  

 

2. Wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

 

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

 

4. Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości jest wypłacane odpowiednio ze środków budżetu państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Art. 31.

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stanowi podstawę do wydania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przepis art. 29 stosuje się odpowiednio.

 

2. Jeżeli nieruchomość przeznaczona na realizację przedsięwzięcia Euro 2012 stanowiąca własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego została wydzierżawiona lub wynajęta, decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy lub najmu ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie wypłacane ze  środków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

3. Do rozwiązania użytkowania ustanowionego w drodze decyzji lub umowy stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

 

 

Art. 32.

1. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tym  że określone w tych przepisach należności oraz jednorazowe odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w odniesieniu do gruntów leśnych i zadrzewionych przeznacza się na Fundusz Leśny w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – z tytułu wyłączenia gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”.

 

2. Należności oraz jednorazowe odszkodowania w wysokości ustalonej przez organy właściwe w sprawach ochrony gruntów leśnych spółka celowa przekazuje na rachunek bankowy funduszu, o którym mowa w ust. 1, po nabyciu wszystkich gruntów w danym obrębie ewidencji gruntów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

 

 

Art. 33.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 

 

Rozdział 6

Postępowanie administracyjne dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012

 

 

Art. 34.

1. Decyzje administracyjne wydawane w związku z realizacją przedsięwzięć Euro 2012, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

2. Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w związku z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

3. Odwołanie strony od decyzji administracyjnej wydanej w związku z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

 

Art. 35.

1. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu administracyjnym w związku z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) z zastrzeżeniem przepisów ustawy, z tym, że:

 

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

 

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 wynosi 2 miesiące od jej wniesienia.

 

 

Art. 36.

1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej w związku z realizacją przedsięwzięcia Euro 2012 na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został  złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a spółka celowa rozpoczęła budowę przedsięwzięcia Euro 2012. Przepis art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr  98, poz. 1071, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

 

2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia Euro 2012, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012.

 

 

Art. 37.

1. Jeżeli z decyzji o pozwoleniu na budowę drogi lub innego przedsięwzięcia Euro 2012 wynika obowiązek dokonania przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, właściwy starosta, na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń  służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.

 

2. Przepisy art. 124 ust. 2-8 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

 

3. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Art. 38.

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy do realizacji przedsięwzięć Euro 2012 określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

 

Rozdział 7

Przepis zmieniający i przepisy końcowe

 

 

Art. 39.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128. z późn. zm.) w art. 24 po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu:

„7b. Prezes Agencji, w drodze decyzji, przekazuje nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury fizycznej, na jego wniosek, nieruchomości niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Decyzja Prezesa stanowi podstawę do wyłączenia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jej protokolarnego przejęcia przez właściwy organ do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.”.

 

Art. 40.

1. Przepisy art. 10 ust. 2 i 3 stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

2. Przepisy art. 24 ust. 7b ustawy, o której mowa w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

 

Art. 41.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Źródło: Dziennik Ustaw / budnet.pl

Pliki do pobrania

Tagi

Czytaj też…

Czytaj na forum

Kalkulator zwrotu podatku VAT za materiały budowlane

Społeczność budnet.pl ma już 18793 użytkowników

Użytkownicy online (1)

gości: 80

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >