Odbędzie się I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim

Odbędzie się I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim

Nieruchomości położone są na terenie dawnego zespołu fortyfikacyjnego Twierdza Modlin – obecnie dzielnicy Nowego Dworu Mazowieckiego. Twierdza Modlin znajduje się około 40 km w kierunku północno – zachodnim od Warszawy w tzw. Kotlinie Warszawskiej w rejonie spływu Narwi i Wisły. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE  NR  44/10 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego położonych w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin,  w obrębie 3-09, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/22, 6/23, 6/24, 6/28, 6/30, 6/32, o łącznej powierzchni 55,0233 ha, zabudowanych 37 budynkami o sumarycznej powierzchni użytkowej 58.820 m2 i kubaturze 629.707 m3.

 

 

 

nieruchomości ujęte w wykazie nr 28/10 wywieszonym w dniach od 20.08.2010r. do 10.09.2010r. na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gorzowie Wlkp., Szczecinie, Gdyni, Olsztynie, a także zamieszczonym na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego www.amw.com.pl. Informacja prasowa o wykazie ukazała się w Gazecie Wyborczej w dn. 20.08.2010r. 

Nieruchomość stanowiąca działki nr 6/13, 6/14, 6/15, 6/16 objęta jest księgą wieczystą KW nr  WA1N/00060929/1, nieruchomość stanowiąca działki nr 6/22, 6/23, 6/24, 6/28, 6/30, 6/32 objęta jest księgą wieczystą KW nr WA1N/00065312/8, prowadzonymi przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Nieruchomości stanowią część zespołu fortyfikacyjnego Twierdza Modlin – wewnętrzny obwód obronny Cytadeli wraz z koszarami obronnymi – wpisanej do rejestru zabytków województwa mazowieckiego decyzją z dnia 19.04.1957 pod numerem 1062/69. Przedmiotowe nieruchomości są w całości objęte prawną ochroną konserwatorską, a na każdorazowym właścicielu ciążą prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).


Nieruchomości położone są na terenie dawnego zespołu fortyfikacyjnego Twierdza Modlin – obecnie dzielnicy Nowego Dworu Mazowieckiego. Twierdza Modlin znajduje się około 40 km w kierunku północno – zachodnim od Warszawy w tzw. Kotlinie Warszawskiej w rejonie spływu Narwi i Wisły. W pobliżu przebiega droga krajowa nr 7 Warszawa – Gdańsk. W odległości ok. 5 km zlokalizowane jest byłe lotnisko wojskowe w Modlinie, na którego obszarze planowane jest uruchomienie nowoczesnego lotniska cywilnego obsługującego przewoźników tzw. tanich linii lotniczych oraz lotniska cargo. Twierdza Modlin jest jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce. Składa się z cytadeli oraz umocnionych przedmości: kazuńskiego i nowodworskiego oraz dwóch pierścieni fortów. Twierdza Modlin stanowi wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień i zawiera w sobie elementy fortyfikacji francuskich, rosyjskich i polskich. Historia budowy Twierdzy sięga czasów napoleońskich, gruntowna jej przebudowa i rozbudowa nastąpiła w okresie carskim. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży usytuowane są w centralnej części Twierdzy i stanowią jeden zwarty kompleks. Na ich obszarze znajduje się najstarsza część Twierdzy, z bramą i zachowanym przebiegiem wałów napoleońskich, unikalny budynek koszar obronnych o długości 2250 m i narysie nieregularnego sześcioboku oraz inne budowle fortyfikacyjne i pomocnicze. Mimo zniszczenia części budowli murowanych i miejscowych zniekształceń form ziemnych, całość założenia jest dość dobrze zachowana, z czytelnym układem przestrzennym. Jest to jeden z najcenniejszych fragmentów Twierdzy, o kluczowym znaczeniu dla zagospodarowania i rozwoju całej dzielnicy.

 

 

 

1. Działka nr 6/13, pow. 0,2992, KW nr WA1N/00060929/1, stanowi drogę o nawierzchni asfaltowej będącą przedłużeniem ulicy Bema, zapewnia dojazd do Bramy Kadetów i Poniatowskiego oraz łączy się z drogami przebiegającymi wokół Cytadeli.

2. Działka nr 6/14, pow. 0,6636 ha, KW nr WA1N/00060929/1, stanowi drogę o nawierzchni leszowej, okala Cytadelę od strony północno-zachodniej i północnej przebiega od działki nr 6/13 do działki nr 6/28.

3. Działka nr 6/15, pow. 0,2500 ha, KW nr WA1N/00060929/1, położona na północ od Cytadeli w jej bezpośrednim sąsiedztwie na obszarze fortyfikacji obwodu wewnętrznego, częściowo zadrzewiona, teren o zróżnicowanej wysokości, zabudowa: działka zabudowana budynkiem nr 196 - Brama Północy - wybudowanym w 1899 roku, o powierzchni użytkowej 268 m2, kubaturze 3.215 m3, parterowym, murowanym z cegły pełnej, niepodpiwniczonym, o stropie kolebkowym murowanym przykrytym ziemią, budynek nie posiada instalacji i tynków.

4. Działka nr 6/16, pow. 0,1600 ha, KW nr WA1N/00060929/1,  położona na północ od Cytadeli w jej bezpośrednim sąsiedztwie na obszarze fortyfikacji obwodu wewnętrznego, częściowo zadrzewiona, teren o zróżnicowanej wysokości, zabudowa: działka zabudowana budynkiem nr 194 - Brama Dąbrowskiego -  wybudowanym w 1899 roku, o powierzchni użytkowej 275 m2, kubaturze 4.536 m3, parterowym, murowanym z cegły pełnej, niepodpiwniczonym, o stropie kolebkowym murowanym przykrytym ziemią, budynek nie posiada instalacji i tynków, wrota stalowe znajdujące się w budynku zniszczone.

5. Działka nr 6/22, pow. 0,3894 ha, KW nr WA1N/00065312/8, stanowi drogę o nawierzchni brukowanej kamieniem polnym prowadzącą wzdłuż muru cytadeli od strony zachodniej i północno-zachodniej od Bramy Poniatowskiego do Wieży Tatarskiej przy której rozszerza się w plac, tj. biegnie od działki nr 6/13 i zapewnia bezpośredni dojazd do działek nr 6/23 i 6/24.

6. Działka nr 6/23, pow. 2,0274 ha, KW nr WA1N/00065312/8, położona w rejonie południowo-zachodniego naroża cytadeli nad skarpą wiślaną, dojazd od ulicy Bema drogami oznaczonymi jako działki nr 6/13 i 6/22, ogrodzona siatką stalową, obecnie  w użytkowaniu MON, posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, zabudowa: działka zabudowana następującymi budynkami:

- budynkiem nr 199 – podwalnia/magazyn - wybudowanym w 1899 roku, o powierzchni użytkowej 595 m2, kubaturze 7.156 m3, parterowym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej, murowanym z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o stropodachu murowanym łukowym przykrytym ziemią, posadzki betonowe, wrota drewniane klepkowe częściowo przeszklone, tynków brak, budynek wyposażony w instalacje elektryczną i wentylacyjną grawitacyjną, budynek aktualnie użytkowany jako garaże i magazyn.

- budynkiem nr 314 – garaż - wybudowanym w 1973 roku, o powierzchni 258 m2, kubaturze 1.604 m3, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji żelbetowej, ścianach murowanych, stropodachu żelbetowym krytym papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzki betonowe, wrota i drzwi stalowe częściowo szklone, okna stalowe, budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c.o., wentylację grawitacyjną, budynek aktualnie wykorzystywany jako garaż.

- budynkiem nr 511 – koszary obronne - wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 4.366 m2, kubaturze 44.248 m3, w zabudowie szeregowej Cytadeli (szczytowy od strony południowej) dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły pełnej, o stropach mieszanych łukowych z cegły pełnej i płytowych ceramicznych, dachu o konstrukcji drewnianej krytym papą, od strony dziedzińca tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, od strony zewnętrznej budynku tynków brak, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z lamperiami do wysokości 1,5 m, w sanitariatach glazura, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane, w sanitariatach terakota, okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane pełne, budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. wentylację grawitacyjną, budynek obecnie użytkowany.

- budynkiem nr 501 – koszary obronne/magazyn – wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 1.273 m2, kubaturze 9.865 m3, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, o stropach mieszanych murowanych z cegły pełnej łukowych i płytowych, więźbie dachowej drewnianej, krytej blachą ocynkowaną, brak tynków zewnętrznych, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane z lamperiami do wysokości 1,5 m, w sanitariatach glazura, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane, budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. wentylację grawitacyjną, budynek obecnie użytkowany jako warsztaty.

 

 

 

7. Działka nr 6/24, pow. 0,0497 ha, KW nr WA1N/00065312/8, położona w rejonie południowo-zachodniego naroża Cytadeli, dojazd od ulicy Bema drogami oznaczonymi jako działki nr 6/13 i 6/22, obecnie częściowo w użytkowaniu MON, posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, zabudowa: całkowicie zabudowana częścią budynku nr 502 (koszary obronne) wraz z Wieżą Tatarską - wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 1.273 m2, kubaturze 9.865 m3, w zabudowie szeregowej Cytadeli (szczytowy od strony zachodniej), trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z bramą przejazdową, Wieża Tatarska czterokondygnacyjna, konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegły pełnej, o stropach mieszanych łukowych z cegły pełnej i płytowych monolitycznych, więźbie dachowej drewnianej krytej blachą ocynkowaną, od strony dziedzińca tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, od strony zewnętrznej tynków brak, ściany Wieży Tatarskiej wykończone cegłą klinkierową, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne     z lamperiami do wysokości 1,5 m, w sanitariatach ściany wyłożone glazurą, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane, w sanitariatach terakota, okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane pełne, budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., wentylacja grawitacyjna, budynek aktualnie użytkowany.

8. Działka nr 6/28, pow. 0,3137 ha, KW nr WA1N/00065312/8, stanowi drogę o nawierzchni asfaltowej okalającą cytadelę od strony wschodniej, biegnie od działki nr 6/14 do „Bramy Drewnianej”.

9. Działka nr 6/30, pow. 18,9077 ha, KW nr WA1N/00065312/8, okala cytadelę od wschodu i północy i stanowi część fortyfikacji obwodu wewnętrznego, teren o zróżnicowanych wysokościach, zadrzewiony, nieogrodzony o nieregularnym kształcie, zabudowa: działka zabudowana następującymi budynkami:

- budynkiem nr 193 – prochownia – wybudowanym w 1899 roku, o powierzchni użytkowej 108 m2, kubaturze 2.666 m3, parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym z cegły pełnej, o stropie kolebkowym murowanym przykrytym ziemią, brak tynków i instalacji, jeden z otworów zakryty żeliwnym ozdobnym deklem;

- budynkiem nr 195 – prochownia  – wybudowanym w 1899 roku, o powierzchni użytkowej 307 m2, kubaturze 3.875 m3 parterowym, niepodpiwniczonym, murowanym z cegły pełnej, o stropie kolebkowym murowanym przykrytym ziemią, brak tynków i instalacji;

- budynkiem nr 197 – prochownia – wybudowanym w 1899 roku, o powierzchni użytkowej 198 m2, kubaturze 2.186 m3 parterowym niepodpiwniczonym, murowanym z cegły pełnej, o stropie kolebkowym murowanym przykrytym ziemią, brak tynków i instalacji, jeden z otworów posiada żeliwne ozdobne wrota. Ww. zabudowania zlokalizowane wzdłuż drogi o nawierzchni asfaltowej prowadzącej od ulicy Ledóchowskiego do bramy cytadeli, oznaczone jako działki 6/14 i 6/28. Na działce znajdują się również budowle: schron, kaponiera rawelinu, kazamaty przeciwskarpy, galeria strzelecka, filary mostu, mur opróźniony przeciwskarpy i mur czół bastionu.

10. Działka nr 6/32, pow. 31,9626 ha, KW nr WA1N/00065312/8, stanowi rdzeń i jeden z najcenniejszych fragmentów Twierdzy Modlin, zabudowana wzdłuż obwodu zewnętrznego na planie owalu koszarami obronnymi (Cytadelą), wjazd na dziedziniec Cytadeli 3 bramami: od strony północno-zachodniej – Bramą Kadetów (Brama pod Światłami), od strony południowej – Bramą Napoleona, od strony wschodniej – Bramą Drewnianą. Działka otoczona drogami lokalnymi. Na dziedzińcu wewnętrznym Cytadeli usytuowane budynki sztabowe, żandarmerii, usługowe, drogi dojazdowe, place manewrowe i ćwiczeń, teren o zróżnicowanej wysokości, w części zadrzewiony i zakrzaczony. zabudowa: działka zabudowana następującymi budynkami:

- budynkiem nr 201 – latryna/warsztat – wybudowanym w 1900 roku, o powierzchni użytkowej 132 m2, kubaturze 650 m3 wolnostojącym, na planie koła, o podwyższonym parterze, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej, murowanym   z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o stropie płaskim staloceramicznym, więźbie drewnianej krytej blachą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, okna drewniane skrzynkowe, drzwi drewniane pełne, posadzka betonowa, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna obecnie odłączona;

- budynkiem nr 202 – wieża ciśnień – wybudowanym w 1899 roku, o powierzchni użytkowej 263 m2, kubaturze 3.387 m3 wolnostojącym, na planie ośmioboku,  dwukondygnacyjnym, zwieńczonym krenelażem, dach spłaszczony kryty blachą, w narożach ozdobne filary w górnej części budynku wieloboczne wystające ponad dach, w dolnej prostokątne, w przyziemiu wnęki sklepione odcinkowo (dawne poidła dla koni), niżej półkoliste okna, na drugiej kondygnacji półkoliście zamknięte okna w profilowanych obramieniach, zachowane wyposażenie: żelazne instalacje, zbiornik, schody i pomosty, tynki zewnętrzne i wewnętrzne zdewastowane, brak okien i drzwi;

- budynkiem nr 203 – latryna- wybudowanym w 1899 roku o powierzchni użytkowej 76 m2, kubaturze 650 m3, wolnostojącym na planie koła, o podwyższonym parterze, niepodpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, strop podwieszany drewniany, więźba drewniana kryta blachą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, okna drewniane skrzynkowe w górnej części owalnie zamknięte, drzwi drewniane pełne podkreślone boniowaniem, posadzka betonowa i lastryko, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna obecnie odłączona;

- budynkiem nr 207 – szkoła wojskowa/biurowo-sztabowy - wybudowanym w 1908 roku, o powierzchni użytkowej 696 m2, kubaturze 6.893 m3 wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o stropie płaskim ceramicznym, więźbie drewnianej krytej papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, okna drewniane, drzwi wewnętrzne drewniane pełne, posadzki zróżnicowane, budynek wyposażony we wszystkie instalacje obecnie odłączone;

- budynkiem nr 209 – szkoła wojskowa/biurowo-sztabowy – wybudowanym w 1908 roku, o powierzchni użytkowej 781 m2, kubaturze 7.476 m3, murowanym, dwukondygnacyjnym, o stropie płaskim ceramicznym, więźbie drewnianej krytej blachą;

- budynkiem nr 210 – stajnia/garaż – wybudowanym w 1902 roku, o powierzchni użytkowej 71 m2, kubaturze 370 m3, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o stropie drewnianym, więźbie drewnianej krytej blachą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka betonowa, okna drewniane, wrota drewniane klepkowe;

- budynkiem nr 211 – stajnia/garaż – wybudowanym w 1902 roku, o powierzchni użytkowej 144 m2, kubaturze 625 m3, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o stropie drewnianym, więźbie drewnianej krytej blachą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka betonowa, okna drewniane, wrota drewniane klepkowe;

- budynkiem nr 212 – latryna – wybudowanym w 1900 roku, o powierzchni użytkowej 82 m2, kubaturze 650 m3, wolnostojącym na planie koła, o podwyższonym parterze, niepodpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o stropie płaskim ceramicznym, więźbie drewnianej krytej papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, okna drewniane skrzynkowe, drzwi drewniane pełne, posadzka betonowa, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., telefoniczna obecnie odłączona;

- budynkiem nr 213 – kojec płk F. Meciszewskiego – wybudowanym w 1922 roku, o powierzchni użytkowej 185 m2, kubaturze 1.333 m3, usytuowanym na skarpie nad rzeką Narew, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły pełnej, o stropie łukowym murowanym z cegły pełnej, stropodachu pokrytym betonem – stropodach stanowi równocześnie taras widokowy ujścia Narwi do Wisły, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne zniszczone, posadzki betonowe, okien i drzwi brak, instalacje odłączone i zdewastowane, wzdłuż budynku schody żelbetowe i częściowo stalowe ;

- budynkiem nr 214 – kazamata – wybudowanym w 1899 roku, o powierzchni użytkowej 87 m2, kubaturze 1.543 m3, usytuowanym na skarpie przy drodze asfaltowej wzdłuż rzeki Narew, parterowym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej      z cegły pełnej, o stropodachu łukowym murowanym z cegły pełnej pokrytym ziemią, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zniszczone, posadzki betonowe, okna częściowo okratowane, drzwi brak, wrota i część murów zewnętrznych ozdobiona boniowaniem, instalacje odłączone i zdewastowane;

- budynkiem nr 216 – elektrownia – wybudowanym w 1922 roku, o powierzchni użytkowej 499 m2, kubaturze 3.543 m3, usytuowanym na skarpie przy drodze asfaltowej wzdłuż rzeki Narew, parterowym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły pełnej, o więźbie drewnianej krytej blachą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne zniszczone, posadzki betonowe, okna i drzwi brak, drzwi brak, instalacje odłączone i zdewastowane;

- budynkiem nr 217 – zbiornik – wybudowanym w 1922 roku, o powierzchni użytkowej 15 m2, kubaturze 151 m3, usytuowanym na skarpie przy drodze asfaltowej wzdłuż rzeki Narew, parterowym, o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły pełnej, o stropie płaskim murowanym staloceramicznym, więźbie drewnianej krytej blachą, posadzki betonowe, okien i drzwi brak, instalacje odłączone i zdewastowane;

- budynkiem nr 280 – warsztat – wybudowanym w 1952 roku, o powierzchni użytkowej 615 m2, kubaturze 3.321 m3, wolnostojącym, parterowym, o konstrukcji  mieszanej, murowana na zaprawie cementowo-wapiennej, o stropie płaskim ceramicznym, stropodachu z prefabrykatów krytym papą, posadzki betonowe, okna stalowe, wrota i drzwi stalowe, instalacje odłączone i zdewastowane, obok budynku komin stalowy;

- budynkiem nr 363 – biurowy – wybudowanym w 1983 roku, o powierzchni użytkowej 944 m2, kubaturze 4.250 m3, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym – pawilon kontenerowy biurowy typu „Berlin”, fundamenty i ściany fundamentowe betonowe, konstrukcja naziemna stalowa, ściany osłonowe warstwowe, z zewnątrz blacha trapezowa, wewnątrz ocieplenie z wełny mineralnej obłożone płytami wiórowymi, dach o konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową, stropy podwieszane ocieplone, wykończone płytą wiórową, okna drewniane dwuszynowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe, wewnętrzne drewniane typowe, posadzki PCV  i terakota, wyposażony we wszystkie instalacje obecnie odłączone;     

- budynkiem nr 364 – biurowy – wybudowanym w 1983 roku, o powierzchni użytkowej 832 m2, kubaturze 4.017 m3,  wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym – pawilon kontenerowy biurowy typu „Berlin”, fundamenty i ściany fundamentowe betonowe, konstrukcja naziemna stalowa, ściany osłonowe warstwowe, z zewnątrz blacha trapezowa, wewnątrz ocieplenie z wełny mineralnej obłożone płytami wiórowymi, dach o konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową, stropy podwieszane ocieplone, wykończone płytą wiórową, okna drewniane dwuszynowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe, wewnętrzne drewniane typowe, posadzki PCV i terakota, wyposażony we wszystkie instalacje obecnie odłączone;

- budynkiem nr 365 – biurowy - wybudowanym w 1983 roku, o powierzchni użytkowej 944 m2, kubaturze 4.250 m3, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym – pawilon kontenerowy biurowy typu „Berlin”, fundamenty i ściany fundamentowe betonowe, konstrukcja naziemna stalowa, ściany osłonowe warstwowe, z zewnątrz blacha trapezowa, wewnątrz ocieplenie z wełny mineralnej obłożone płytami wiórowymi, dach o konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową, stropy podwieszane ocieplone, wykończone płytą wiórową, okna drewniane dwuszynowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe, wewnętrzne drewniane typowe, posadzki PCV i terakota, wyposażony we wszystkie instalacje obecnie odłączone;

- budynkiem nr 382 – stacja trafo - wybudowanym w 1982 roku, o powierzchni użytkowej 25 m2, kubaturze 101 m3, wolnostojącym, parterowym, o konstrukcji mieszanej, ścianach zewnętrznych murowanych z cegły, stropodachu z prefabrykatów krytym papą, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka betonowa, drzwi stalowe, instalacja elektryczna odłączona, trafostacja nieczynna;

- budynkiem nr 393 – magazyn - wybudowanym w 1987 roku, o powierzchni użytkowej 32 m2, kubaturze 96 m3, parterowym, murowanym, stropodachu drewnianym krytym papą - obecnie pozostały tylko ściany murowane bez dachu, okien i drzwi;

- budynkiem nr 502 (część) – koszary obronne - wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 1.793 m2, kubaturze 27.926 m3, w zabudowie szeregowej Cytadeli – szczytowy od strony zachodniej, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym,  o konstrukcji tradycyjnej, murowanym z cegły pełnej, o stropach mieszanych łukowych z cegły pełnej i płaskich ceramicznych, więźbie drewnianej krytej blachą, schody żelbetowe, tynki zewnętrzne od strony dziedzińca cementowo-wapienne, od strony zewnętrznej tynków brak, tynki wewnętrzne cementowo wapienne   z lamperiami do wysokości 1,5 m, w sanitariatach glazura, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane, w sanitariatach terakota, okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane pełne, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacja grawitacyjna;

- budynkiem nr 503 – koszary obronne - wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 3.027 m2, kubaturze 31.607 m3, w zabudowie szeregowej Cytadeli – w części północno-zachodniej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej, murowanym z cegły pełnej, o stropach mieszanych łukowych z cegły pełnej i płaskich ceramicznych, więźbie drewnianej krytej blachą, schody żelbetowe, tynki zewnętrzne od strony dziedzińca cementowo-wapienne, od strony zewnętrznej tynków brak, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z lamperiami do wysokości   1,5 m, w sanitariatach glazura, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane, w sanitariatach terakota, okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane pełne, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacja grawitacyjna obecnie odłączona;

- budynkiem nr 504 – koszary obronne - wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 5.587 m2, kubaturze 64.740 m3, w zabudowie szeregowej Cytadeli – w części północno-zachodniej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej, murowanym z cegły pełnej, o stropach mieszanych łukowych z cegły pełnej i płaskich ceramicznych, więźbie drewnianej krytej blachą, schody żelbetowe, tynki zewnętrzne od strony dziedzińca cementowo-wapienne, od strony zewnętrznej tynków brak, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z lamperiami do wysokości   1,5 m, w sanitariatach glazura, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane,     w sanitariatach terakota, okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane pełne, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacja grawitacyjna obecnie odłączone, w budynku znajduje się brama wjazdowa – Brama Kadetów („Brama pod Światłami”);

- budynkiem nr 505 – koszary obronne - wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 3.274 m2, kubaturze 36.438 m3, w zabudowie szeregowej Cytadeli – w części północno-zachodniej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej, murowanym z cegły pełnej, o stropach mieszanych łukowych z cegły pełnej i płaskich ceramicznych, więźbie drewnianej krytej blachą, schody żelbetowe, tynki zewnętrzne od strony dziedzińca cementowo-wapienne, od strony zewnętrznej tynków brak, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z lamperiami do wysokości   1,5 m, w sanitariatach glazura, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane, w sanitariatach terakota, okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane pełne, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacja grawitacyjna obecnie odłączone, na granicy budynków nr 504 i 505 usytuowana wieża widokowa;

- budynkiem nr 506 – koszary obronne - wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 6.609 m2, kubaturze 80.688 m3, w zabudowie szeregowej Cytadeli – w części północnej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej, murowanym z cegły pełnej, o stropach mieszanych łukowych z cegły pełnej i płaskich ceramicznych, więźbie drewnianej krytej blachą, schody żelbetowe, tynki zewnętrzne od strony dziedzińca cementowo-wapienne, od strony zewnętrznej tynków brak, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z lamperiami do wysokości 1,5 m, w sanitariatach glazura, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane, w sanitariatach terakota, okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane pełne, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacja grawitacyjna obecnie odłączone;

- budynkiem nr 507 – koszary obronne - wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 8.639 m2, kubaturze 98.392 m3, w zabudowie szeregowej Cytadeli – w części wschodniej, dwu i trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej, murowanym z cegły pełnej, o stropach mieszanych łukowych z cegły pełnej i płaskich ceramicznych, więźbie drewnianej krytej blachą, schody żelbetowe, tynki zewnętrzne od strony dziedzińca cementowo-wapienne, od strony zewnętrznej tynków brak, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z lamperiami do wysokości   1,5 m, w sanitariatach glazura, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane,     w sanitariatach terakota, okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane pełne, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacja grawitacyjna obecnie odłączone, w budynku znajduje się brama wjazdowa – „Brama Drewniana”;

- budynkiem nr 508 – koszary obronne - wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 9.104 m2, kubaturze 92.259 m3, w zabudowie szeregowej Cytadeli – w części południowej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej, murowanym z cegły pełnej, o stropach mieszanych łukowych z cegły pełnej i płaskich ceramicznych oraz częściowo z prefabrykatów betonowych, stropodachu z płyt monolitycznych żebrowanych krytych papą, schody żelbetowe, tynki zewnętrzne od strony dziedzińca cementowo-wapienne, od strony zewnętrznej tynków brak, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z lamperiami do wysokości 1,5 m, w sanitariatach glazura, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane, w sanitariatach terakota, okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane pełne, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacja grawitacyjna obecnie odłączone, budynek z pięciokondygnacyjną wieżą widokową  - Wieża Biała;

- budynkiem nr 509 – koszary obronne - wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 3.916 m2, kubaturze 47.534 m3, w zabudowie szeregowej Cytadeli – w części południowej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej, murowanym z cegły pełnej, o stropach mieszanych łukowych z cegły pełnej i płaskich ceramicznych oraz częściowo z prefabrykatów betonowych, stropodachu z płyt monolitycznych żebrowanych krytych papą, schody żelbetowe, tynki zewnętrzne od strony dziedzińca cementowo-wapienne, od strony zewnętrznej tynków brak, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z lamperiami do wysokości 1,5 m, w sanitariatach glazura, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane, w sanitariatach terakota, okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane pełne, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacja grawitacyjna obecnie odłączone;

- budynkiem nr 510 – koszary obronne - wybudowanym w 1836 roku, o powierzchni użytkowej 1.527 m2, kubaturze 17.601 m3, w zabudowie szeregowej Cytadeli – w części południowej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji tradycyjnej murowanym z cegły pełnej, o stropach mieszanych łukowych z cegły pełnej i płaskich ceramicznych, więźbie dachowej drewnianej krytej papą, schody żelbetowe, tynki zewnętrzne od strony dziedzińca cementowo-wapienne, od strony zewnętrznej tynków brak, tynki  wewnętrzne cementowo-wapienne  do wysokości 1,5 m, w sanitariatach glazura, posadzki zróżnicowane: lastryko, PCV, drewniane, w sanitariatach terakota, okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane pełne, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacja grawitacyjna obecnie odłączone.

Nieruchomości w chwili obecnej nieużytkowane. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do sieci elektroenergetycznej (stacja transformatorowa o mocy umownej 150KW znajdująca się na dz. nr 6/32, urządzenia SN stanowią własność ZEW – Teren Rejon Legionowo). Obecnie dostawę wody zapewnia Wojskowa Administracja Koszar w Modlinie. Z uwagi na parametry techniczne sieci (niskie ciśnienie wody) brak rezerwy wodnej, docelowo konieczne jest wykonanie własnego przyłącza lub ujęcia. Na terenie nieruchomości zlokalizowana jest nieczynna i zdekompletowana kotłownia- konieczność wykonania własnego systemu ogrzewania. Sieć kanalizacyjna istnieje, odprowadzanie ścieków następuje za pośrednictwem przepompowni Wojskowej Administracji Koszar w Modlinie do oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu.

 

 

Zgodnie z decyzją Nr 88/2003 z dn. 16.09.2003 r. Burmistrza Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego zatwierdzającą projekt podziału działki 6/19, obręb 3-09 ustanowiona zostanie służebność gruntowa działki nr 6/32 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 6/25, 6/26, 6/27 polegająca na prawie dojazdu do tych działek przez działkę nr 6/32 drogą lokalną biegnącą wzdłuż rzeki – ul. I Pułku Lotniczego Warszawa. Na działkach nr 6/25, 6/26, 6/27 znajdują się studnie głębinowe. Część działek oznaczonych numerami 6/23, 6/24, 6/32, obciążona jest umową użyczenia z dnia 25.02.2001 r. zawartą ze Stołecznym Zarządem Infrastruktury (przedmiotem mowy użyczenia jest teren o łącznej powierzchni 2,0771 ha oraz cz. budynków nr 199, 314, 501, 502, 511 o łącznej powierzchni użytkowej 6536 m²). W związku z przystąpieniem Oddziału Terenowego AMW do sprzedaży nieruchomości wystosowane zostało w dniu 29.05.2008 r. pismo do Biorącego w użyczenie o protokolarne zwolnienie przedmiotu użyczenia z dniem 29.07.2008 r. w oparciu o przepis art. 716 Kodeksu cywilnego.

Część budynku nr 502 o powierzchni użytkowej 138,75 m2 jest bezumowne wykorzystywana przez Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin. Nieruchomości położone są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XIV/154/03 z dnia 29.12.2003r. (opublikowanym w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 45, poz. 1263 z dn. 03.03.2004 r.). Szczegółowych informacji na temat możliwości zagospodarowania nieruchomości udziela Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30.

 

 

 

Działki nr 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/32 położone są na terenie oznaczonym w planie symbolem 9.1 UT – teren o podstawowym przeznaczeniu jako tereny usług turystycznych. Plan ustala następujące warunki:

1. Utrzymuje się dotychczasowe zainwestowanie terenów usług turystycznych uznając za takie formy usług istniejące fortyfikacje stanowiące najistotniejsze elementy zagospodarowania turystycznego Nowego Dworu Mazowieckiego.

2. Dopuszcza się usługi towarzyszące i uzupełniające funkcję podstawową.

3. W celu lepszego dostosowania istniejących zabytkowych obiektów do pełnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych możliwość wzbogacenia programu o usługi gastronomiczno-hotelarskie.

4. Wszelkie działania związane z obiektami fortyfikacyjnymi i terenami z nimi związanymi wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

5. Tereny obecnie niezainwestowane a wyznaczone dla funkcji turystycznej wymagają opracowania projektów zagospodarowania i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Działki nr 6/22, 6/28 położone są na terenie oznaczonym w planie symbolem 9.2 UT – teren usług turystycznych, dla którego obowiązują warunki jak dla symbolu 9.1 UT. Działka nr 6/30 położona jest częściowo na terenie oznaczonym w planie symbolem 9.2 UT, dla którego obowiązują ustalenia i warunki jak dla symbolu 9.1 UT oraz częściowo na terenie oznaczonym w planie symbolem 9.3 ZP – tereny zieleni parkowej.

Plan ustala następujące warunki:

1. Utrzymanie istniejącej zieleni parkowej jako istotnego elementu systemu przyrodniczego Nowego Dworu Mazowieckiego oraz ważkiego komponentu struktury funkcjonalnej Twierdzy Modlin i terenów rekreacyjnych miasta.

2. Zakaz zmiany użytkowania terenów parkowych.

 3. Wszelkie działania w obrębie terenów parkowych muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

 

 

Działki nr 6/23 i 6/24 położone są na terenie oznaczonym w planie symbolem 9.75 IS – tereny o podstawowym przeznaczeniu jako tereny specjalne. Plan ustala następujące warunki:

1. Pozostawienie terenów, zabudowy i form dotychczasowego użytkowania na cele wojskowe zgodnie ze stanem istniejącym.

2. Dopuszcza się usługi towarzyszące i uzupełniające funkcję podstawową.

3. W wypadku rezygnacji z dotychczasowego statusu terenów specjalnych wykorzystanie ich na cele usług centrotwórczych typu wyższa uczelnia, tereny muzealne, tereny wystawiennicze, tereny rekreacyjne po uprzednim uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4. Użytkowanie terenów nie może wpływać negatywnie na warunki funkcjonowania terenów i zainwestowania osiedleńczego znajdującego się pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym obwodem Twierdzy Modlin.

Dla przedmiotowych nieruchomości, jako objętych prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr 1062/69, wydane zostały przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie ramowe zalecenia konserwatorskie określające możliwości i ograniczenia w ich zagospodarowaniu oraz obowiązki ciążące na właścicielu, które umieszczone zostaną w notarialnej umowie przeniesienia prawa własności:

1. Wymagane   jest   zachowanie   historycznego   układu   przestrzennego,   historycznych   budowli murowanych (w tym zespołu koszar obronnych, zabudowy dziedzińca, elektrowni, budynków bramnych, podwalni, prochowni i budowli w fosie), historycznych budowli ziemnych (stoku bojowego, drogi ukrytej, fos, wałów obwodu bastionowego i rawelinu wraz z ziemnymi stanowiskami, drogą wałową, pochylniami i XX-wiecznymi okopami, nasypów osłonowych prochowni oraz stoków od strony rzeki), historycznych ciągów komunikacyjnych (w tym nawierzchni oraz komunikacyjnej funkcji bram i potern), historycznej zieleni, małej architektury i innych form historycznego zagospodarowania terenu.

2. Wymagane jest zabezpieczenie i utrzymanie w jak najlepszym stanie wymienionych powyżej elementów zabytku poprzez prowadzenie odpowiednich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, na podstawie uzgodnionego z MWKZ programu prac konserwatorskich - wymaganym na mocy art. 25 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obejmującym m.in. następujące zabiegi konserwatorskie:

- konserwacja i restauracja budowli murowanych i murowo-ziemnych,
- konserwacja i restauracja profili i narysów historycznych form ziemnych oraz ich zielonych  nawierzchni, przy zachowaniu XX-wiecznych okopów (w szczególności z 1939 r.) wraz z odtworzeniem pierwotnej formy zasypanych fragmentów fosy,
- konserwacja i restauracja historycznych nawierzchni (w tym odsłonięcie bruku przykrytego asfaltem) oraz wprowadzanie na niezachowanych fragmentach nawierzchni o formie zbliżo¬nej do historycznej (lub o cechach współczesnych, harmonizującej z zabytkowym otocze¬niem),
- konserwacja i uzupełnianie zachowanej zieleni historycznej (w tym szpalerów i alej);
- konserwacja zieleni w obrębie ziemnych fortyfikacji, pozwalająca zachować wartościowy drzewostan i parkowy charakter terenu z równoczesnym uzyskaniem ekspozycji i czytelności układu fortyfikacji oraz powstrzymaniem destrukcji budowli murowanych i ziemnych; likwidacja elementów wtórnego zagospodarowania (w tym budynków) zniekształcających historyczny układ przestrzenny i degradujących zabytkowe otoczenie,
- uczytelnienie przebiegu niezachowanych fortyfikacji murowanych (np. odsłonięcie ich reliktów).

3. Wymagane jest zachowanie historycznych elewacji, bryły, gabarytów i pierwotnych ustrojów konstrukcyjnych zabytkowych budowli.

4. Wymagana jest publiczna dostępność całego terenu i częściowo wnętrz  budowli (w tym budynków bramnych, bram w budynku koszar obronnych i poterny prowadzącej do działki 6/10, prochowni, schronów oraz części budynku koszar wraz z tarasami widokowymi na Wieży Tatarskiej i Wieży Białej), przy czym od chwili nabycia nieruchomości wymagane jest utrzymanie dotychczasowej dostępności dla funkcji   turystycznej (w tym Wieża Tatarska z tarasem widokowym, część dziedzińca koszar i poterna w podwalni).

5. Możliwa jest adaptacja koszar obronnych (z wykorzystaniem poddaszy) do funkcji mieszkalnych, hotelowych, usługowych, kulturalnych, turystycznych itp. (przy czym wyklucza się adaptację całości koszar wyłącznie na funkcje mieszkaniowe).

6. Wskazana jest adaptacja budynków bramnych, prochowni, schronów i podwalni na funkcję kultury, obsługi turystyki, gastronomii i rekreacji.

7. Wskazana jest adaptacja terenu ziemnych fortyfikacji, stoków i tarasów od strony rzeki oraz dziedzińców na tereny zieleni urządzonej, z możliwością wprowadzenia na dziedzińcach i we fragmentach fos towarzyszących funkcji nie kolidujących z układem   przestrzennym rekreacyjnych, sportowych, wystawienniczych itd..

8. Możliwe jest wprowadzenie nowej zabudowy w miejscu nieistniejących historycznych budowli lub ich części, w tym:

- zniszczonej części koszar obronnych od strony Wisły,
- zniszczonych górnych kondygnacji koszar obronnych nad Bramą Kadetów,
-niezachowanych budynków na dziedzińcu koszar obronnych (w tym zespół zabudowy na wschód od Placu Rewii i dawne latryny),
- niezachowanych działobitni w fosie przed kurtynami wraz z galeriami przeciw  skarpowymi,
- niezachowanej działobitni na placu broni przed rawelinem,
-niezachowanego Kojca gen. Haukego i górnych kondygnacji Kojca płk  Meciszewskiego, fragmentów budowli w przeciwstoku fosy, pod warunkiem, że będą one miały postać rekonstrukcji formy historycznej lub budowli o współczesnych cechach architektonicznych, ale zachowujących gabaryty budowli historycznych i skomponowanych z zabytkowym otoczeniem.

9. Możliwe jest także odtworzenie mostów przez fosę

10. Możliwe jest wprowadzenie podziemnych kubatur użytkowych - w tym zalecanych podziemnych parkingów, dojazdów i urządzeń technicznych (przy ograniczeniu do niezbędnego minimum parkingów na powierzchni terenu).

11. Możliwe jest wprowadzenie ujednoliconych form małej architektury, skomponowanej z zabytkowym otoczeniem (w tym zalecane jest stosowanie elementów jednolitego dla całej Twierdzy Modlin systemu  informacji turystyczno-dydaktycznej) oraz niezbędnych nowych ciągów komunikacyjnych.

12. Możliwe jest dopuszczenie w obrębie dziedzińca koszar obronnych nowych budowli naziemnych pod warunkiem utrzymania ich w skali zabudowy historycznej i lokalizowania w taki sposób, by nie zakłóciły historycznego założenia przestrzennego i jego ekspozycji.

13. Dopuszcza się likwidację lub przekształcanie wtórnych elementów konstrukcji i elewacji oraz zmianę historycznych podziałów wnętrz i komunikacji wewnętrznej w budynku koszar obronnych, niezbędnych ze względów bezpieczeństwa (wymogów sanitarnych, p/pożarowych itp.) - przy czym zakres dopuszczalnych (a także wskazanych) przekształceń, zasad modernizacji wnętrz, wyposażenia technicznego i instalacji zostanie określony na etapie programu zagospodarowania zabytku (zgodnie z art. 25 ust. l ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

14. Wyklucza się grodzenie terenu lub jego części - z wyjątkiem tymczasowych ogrodzeń terenów objętych pracami konserwatorsko-remontowymi i budowlanymi na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz niezbędnych, ażurowych ogrodzeń terenów sportowo-rekreacyjnych,  nie  kolidujących z historycznym układem przestrzennym, ekspozycją zabytkowych budowli i walorami krajobrazowymi.

15. Wyklucza się podziały własnościowe nieruchomości.

16. Zasadne jest ze względów konserwatorskich wspólne zagospodarowanie wraz z przedmiotowymi nieruchomościami działki ewidencyjnej nr 6/36 oraz części działki nr 6/29 (wewnętrzny stok i dziedziniec bastionu, korona i stok wału od strony Narwi z dojściem do poterny) co powinno być brane pod uwagę przy opracowaniu programu zagospodarowania zabytku oraz ewentualnej sprzedaży ww. działek.

17. Przed przystąpieniem do inwestycji wymagane jest - zgodnie z art. 25 ust. l pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - opracowanie i uzgodnienie z MWKZ programu zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem - kompleksowego opracowania programowo-przestrzenncgo, obejmującego teren przedmiotowych nieruchomości i jego bezpośrednie otoczenie. Program zagospodarowania należy wykonać w oparciu o dokumentację konserwatorską określającą stan zachowania zabytku i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości zabytku - wymaganą na podstawie art.25 ust l pkt l ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dokumentacja ta powinna zawierać m.in. inwentaryzację i waloryzację zieleni z wyodrębnieniem zieleni historycznej, budowli murowanych i ziemnych, ciągów komunikacyjnych, małej architektury itd., dokumentację historyczną w zakresie niezbędnym do planowania inwestycji (np. archiwalne plany i dokumentacja architektoniczna odtwarzanych budowli) oraz analizą potrzeb komunikacyjnych, obejmujących także dojazdy na obszarze całej cytadeli (z zewnętrznym obwodem fortyfikacji) i wpływu lotniska.

18. Ze względu na stan zachowania zabytku niezbędne jest przeprowadzenie w określonych terminach następujących prac konserwatorskich:

-   w ciągu 18 miesięcy od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek przeprowadzenia prac zabezpieczających wszystkich zabytkowych budowli murowanych, w szczególności ich dachów z obróbkami blacharskimi, korony murów oraz usunięcia zieleni inwazyjnej,

-  przed upływem 3 lat od daty nabycia nieruchomości nabywca ma obowiązek przystąpić do prac budowlano-konserwatorskich w oparciu o uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków program prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określający zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazujący niezbędne do zastosowania materiały i technologie, oraz program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości (których obowiązek sporządzenia i uzgodnienia z MWKZ nakłada na właściciela art. 25 ust. l pkt 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70 000 000,00 zł netto Wadium: 7 000 000,00 zł Postąpienie nie może być niższe aniżeli 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 700 000,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Zgodnie z dyspozycją art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) przyszłemu nabywcy zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50% wylicytowanej ceny nieruchomości z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na rachunku bankowym Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2010r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg nr 44/10”. Wadium należy wpłacić w pieniadzu na rachunek bankowy Oddziału Terenowego Agencji Mienia  Wojskowego  w  Warszawie: Kredyt Bank S.A. IV Oddział w Warszawie nr 26 1500 1777 1217 7003 0173 0000.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu (oryginał potwierdzenia dokonanej wpłaty lub przelewu) należy przedstawić komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji.

 

 

 

Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. W przypadku odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia jego odwołania. Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dn. 8.07.2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418), jeżeli złożą na ręce przewodniczącego komisji przetargowej w terminie ustalonym do wpłaty wadium, tj. do dnia 30.11.2010r. do godz. 15.30 w siedzibie OT AMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A:

- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,
- dowód osobisty,
- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
-oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,

• w przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o podziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie z dn. 8.07.2005r. o realizacji prawa do rekompensaty,

• pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców) obowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo Mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości. Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego:

- w przypadku osoby, która wygrała przetarg – do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości niewniesionego wadium
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

- w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu - dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru.

Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej oryginał promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Agencja zastrzega, iż cudzoziemiec, który wygra przetarg, przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie, pod rygorem utraty wadium, przedstawić zezwolenie (za wyłączeniem przypadków,  w których niewymagane jest zezwolenie na podstawie powołanej ustawy) na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Przetarg odbędzie się w dniu 6.12.2010r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Celem ustalenia listy uczestników przetargu:

-  osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający ich tożsamość,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem, umowę spółki cywilnej,

-  osoby prawne – aktualny odpis z KRS wydany nie później niż 6 miesięcy przed przetargiem, 

-  cudzoziemcy – promesę wydaną przez MSWiA,

-  pełnomocnicy – pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym oraz dokument stwierdzający ich tożsamość,

- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową – zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po wylicytowanej cenie przez małżonka przystępującego do przetargu. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej umowy o rozdzielności majątkowej,

- osoby o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz. 1418), są zobowiązane do przedstawienia dowodu osobistego oraz oryginału zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, z zamieszczoną adnotacją o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz wysokości tej rekompensaty, a także wypisów z rejestrów, o których mowa w art. 19 w związku z art. 7 ust. 3 ww. ustawy.  

 

 

 

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości. Wszystkie dokumenty winny być przedkładane w oryginale. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie. Przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu.

Każdy uczestnik biorący udział w przetargu zobowiązany jest do złożenia komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się przed przetargiem z pełną treścią ogłoszenia oraz stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i że nie wnosi z tego tytułu oraz ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW za pośrednictwem Dyrektora OT w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od podpisania aktu notarialnego. Agencja zastrzega sobie, do chwili rozpoczęcia przetargu, prawo do odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.Organizator przetargu – OT w Warszawie zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Okazanie lub wznowienie granic może odbyć się na koszt nabywcy.

 

 

 

Wylicytowana cena winna być odnotowana na rachunku bankowym OT w Warszawie najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejska 26A, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 326-19-16 i 326-19-14.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniach od 4.10.2010r. do 5.12.2010r. w internecie na stronie www.amw.com.pl oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń:

1. Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim 

2.   Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki   

3.   Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie      

4.    Oddziałów Terenowych Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, Wrocławiu, Gorzowie Wlkp., Szczecinie, Gdyni, Olsztynie

5. Urzędu m. st. Warszawy pl. Starynkiewicza 7/9

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu  4.10.2010r.

 

 

 

Źródło: Agencja Mienia Wojskowego / budnet.pl

Tagi

architektura,

asfalt,

ażurowy,

beton,

bezpieczeństwo,

biały,

blacha,

blacha trapezowa,

brama,

brama wjazdowa,

bruk,

budowla,

budynek,

budynek wyposażony w,

cegła,

cegły,

cena wywoławcza,

ciąg,

dach,

decyzja,

dojazd,

dojście,

dokumenty,

dopuszczenie,

droga,

droga krajowa,

drzwi,

Drzwi drewniane,

drzwi stalowe,

drzwi wewnętrzne,

drzwi zewnętrzne,

działka,

dziedziniec,

elektrownia,

element konstrukcji,

elewacja,

ewidencja gruntów,

fundament,

fundamenty,

galeria,

garaż,

Garaże,

glazura,

granica,

granica państwa,

grunt,

gruntowny,

historia budowy,

informacje,

infrastruktura,

instalacja,

instalacja elektryczna,

instalacje,

internet,

kamień,

komin,

kompleksowy,

komunikacja,

konserwacja,

konserwator przyrody,

konserwator zabytków,

konstrukcja,

koszary,

koszty,

kotłownia,

koło,

kredyt,

kserokopia,

kubatura,

lamperia,

likwidacja,

lipiec,

manewrowy,

materiał,

materiały,

mały,

miasto,

miał,

moc,

modernizacja,

mur,

murowany,

nasyp,

nawierzchnia,

netto,

nieruchomość,

Nieruchomości,

nowoczesny,

obiekt,

obręb,

obłożyć,

ochrona,

ocieplenie,

oczyszczalnia ścieków,

od ulicy,

odbiór,

oddział terenowy,

odprowadzanie ścieków,

odtworzyć,

Okna,

Okna drewniane,

okno,

około,

opracowania,

oświadczenie,

otoczenie,

otwór,

państwo,

parking,

parter,

parterowy,

pełnomocnik,

pisemne zobowiązanie,

plan,

plan zagospodarowania,

plan zagospodarowania przestrzennego,

planowanie,

pochylnia,

podatek,

poddasze,

podstawa,

podziały,

poidło,

pomost,

posadzka,

posadzka betonowa,

posadzki,

powierzchnia,

prawo,

prawo własności,

prefabrykat,

program,

projekt,

przebudowa,

przebudowa i rozbudowa,

przedłożyć,

przelew,

przepis,

przepisy,

przetarg,

przeznaczenie,

przyroda,

przystępować do przetargu,

przyziemie,

przyłącza,

przyłacze,

płyta,

rada,

realizacja,

rejestr zabytków,

rozbudowa,

rozstrzygnięcie,

rzeka,

rzeki,

sanitariat,

schody,

schody żelbetowe,

sieć,

sieć kanalizacyjna,

sierpien,

Skarb Państwa,

skarpa,

spadek,

sprzedaż nieruchomości,

stalowe,

stanowisko,

strop,

stropodach,

studnia,

studnie,

sumaryczny,

system ogrzewania,

tablica,

taras,

taras widokowy,

technologie,

terakota,

teren,

towar,

tradycyjny,

tynk,

Tynki,

tynki wewnętrzne,

tynki zewnętrzne,

umowa,

uruchomić,

urząd,

usługi,

usługi towarzyszące,

uzgodnienia,

użytkowanie,

wadium,

warsztat,

wartość nieruchomości,

wał,

Wentylacja,

wentylacja grawitacyjna,

wełna,

wieża,

więźba,

Wisła,

wjazd,

wnęka,

woda,

wrzesień,

wykonanie,

wypadek,

wyposażenie,

wysokość,

własność,

własny,

zabezpieczenie,

zabudowa,

zalecić,

zaprawa,

zapłata,

zarząd,

zawiadomić,

założenia,

zbiornik,

zezwolenie,

zgłoszenie,

zieleń,

zielony,

zmiana,

zwarty,

złoty

Czytaj też…

Czytaj na forum

  • Wynajmij hakera! (https://t.me/Blackhat_plug) Liczba postów: 1 Grupa: Trudne tema... Jesteśmy zespołem profesjonalnych hakerów. Naszą specjalistyczną wiedzą jest programowanie, uruchamianie exploitów i konfigurowanie ataków DDoS, baz danych, Wor...
  • Jak o siebie dbacie? Liczba postów: 1761 Grupa: Trudne tema... Muszę częściej oddawać krew do badania.
  • Gry komputerowe Liczba postów: 89 Grupa: Trudne tema... Oprócz gier bardzo lubię wraz z moim mężem oglądać filmy i seriale. Hobbystycznie lubię również czytać o życiu gwiazd i aktorów - https://gwe24.pl/pl/636_materi...
  • Okna PCV Liczba postów: 55 Grupa: Trudne tema... Okna PCV, czyli okna z poli(chlorku winylu), są jednymi z najpopularniejszych wyborów w dzisiejszych czasach, zarówno w nowo budowanych domach, jak i podczas re...
  • fast lunch Liczba postów: 3 Grupa: Trudne tema... Jednym z miejsc w którym możecie skorzystać z fast lunchu podawanego w 10 min jest https://enklawacafe.pl/enklawa-fast-lunc h/. Są one dostępne w dwóch wariantac...

Kalkulator izolacji ścian

Społeczność budnet.pl ma już 19192 użytkowników

Użytkownicy online (4)

gości: 285

Ostatnio dołączyli
Zobacz wszystkich >
Galerie
Zobacz wszystkie galerie >